+ Reply to Thread
Results 1 to 7 of 7

Thread: Gaspirali Ismail Bey'in dusunceleri.

 1. #1
  turkekul Guest

  Default Gaspirali Ismail Bey'in dusunceleri.

  http://www.dogrugenclik.org/hablemit.../gaspirali.htm

  Turk Birligine yurekten inanan ve Turk Dunyasinin unutulmaz ismi Gaspirali Ismail Bey'in dusunceleri ile ilgili bir link

 2. #2

  Default Gaspirali Ismail Bey'in dusunceleri

  Devlet, Nâdir. smail Bey Gaspıralı, 1851-1914. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, ..... Lazzerini, Edward J. “Ismail Bey Gasprinskii and Muslim Modernism in Russia, .... düşünceleri. Ankara: Türk Kültürünü Arastirma Enstitüsü, 1995. ..

 3. #3
  Unregistered Guest

  Thumbs down Ismail Beyin dil ve kultur birligi mucadelesi

  İsmail Gaspıralı'nın Dil ve Kltr Birliği Mcadelesi

  İsmail Gaspıralı, 1874 yılında İstanbul'a geldiği sıralarda onun dikkatini eken en nemli meselelerden birisi Trk dili zerinde yapılan tartışmalar olmuştur. Esasında Tanzimat'ın ilnı ile başlayan, zellikle 1860'lı ve 1870'li yıllarda Osmanlı aydınları arasında uzun tartışmalara sahne olan dil meselesi Gaspıralı'yı zellikle etkilemiştir. İşte bu sıralarda tanıştığı Şemseddin Sami, Ahmet Midhat, Mehmet Emin ve Necip sım gibi Osmanlı aydınlarıyla dostluğunu daha da geliştirmiş ve mrnn sonuna kadar da devam ettirmiştir. Bilahare pek ok kişinin de katılacağı bu Trk aydınlarına gre, Trklerin kltr sahasında kalkınabilmesi iin Trkenin mill dil olarak mutlaka geliştirilmesi gerekiyordu.

  XIX. asırdaki gelişmeler, Osmanlı aydınlarını, devletin esas unsuru olan Trklğn korunmasına yneltmişti. Muhakkak ki, bu ynelişin iinde Trk dilini ve milletini dşnmek ve araştırmak ayrı bir nem kazanmıştır. Bu akımın ilk ncleri olan Şinasi Efendi ile Ziya Paşa, "Osmanlılık" ve "Osmanlı dili" terimlerini Trklk ve Trk dili karşılığında ele alıp kullanmışlardır. Nitekim Ziya Paşa, yazdığı "şiir ve inşa" makalesinde Osmanlı kelimesini Trk karşılığında kullanmış ve eski Osmanlı edip ve şairlerinin kullandıkları Arapa ve Farsa ağırlıklı dili tenkit ederek şunları sylemiştir; "Hayır, bunların hi biri Osmanlı şiiri değildir.... Acaba bizim milletimizin, yani Trk milletinin bir dili ve şiiri var mıdır?"

  Dilde Trklğ ortaya atan Ziya Paşa'dan sonra Trk aydınları dil araştırmalarına ağırlık vermişlerdir. Bunun nclğn yapan ise Ahmet Vefik Paşa olmuştur. Ahmet Vefik Paşa, hem Osmanlı ve hem de diğer Trk lehelerinin ğrenilmesini, araştırılıp geliştirilmesini savunmuştur. Aynı zamanda o, Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın "Şecere-i Trk" adlı eserini ağatay lehesinden Trkiye Trkesine evirerek btn dikkatleri Trklerin ortak tarih ve kltrne ekmiştir.

  1870-1880 yılları arasında Trk dili ve Trk tarihi alışmaları yepyeni bir safhaya girmiştir. Bu dnemde asker okullar iin Trk dili ve tarihi ders kitapları yazan Sleyman Paşa, aık ve sade bir Trke kullanarak dilimizin Arapa ve Farsanın etkisinden kurtarılabileceğini gstermiştir.

  Buharalı bir zbek Trk olan ve İstanbul'a yerleşen Şeyh Sleyman Efendi ise yazdığı "Lgt-ı ağatay" (ağatay Szlğ) ve "Trk-i Osman" (Osmanlı Trkesi) adlı eserler ile Trkistan Trklerinin ve Osmanlı'nın aynı milletin evltları ve dillerinin de bir olduğunu anlatmaya alışmıştır.

  Ahmet Cevdet Paşa, "Kısas-ı Enbiya" ve "Tarih-i Cevdet" adlı meşhur tarih kitapları ile dilde Trklğe, Trklğe ve Trk soyuna hizmet eden, bir mellif olmuştur. O, Osmanlı Devleti'nin batı siyasetini tenkit ederek "Avrupa fetihleriyle uğraşmaktansa Kazan ve Ejderhan (Astrahan) hanlıklarının alınıp korunması, yce devletimiz iin daha yararlı olurdu. nk Kafkas, Ejderhan ve Kazan halkı ile yakınlık, soy birliği ve oğu din ve mezhep birliğimiz bulunuyor. Bu yzden onlar Osmanlıya katılırlardı. Bu durumda onlar da Kırım gibi Osmanlı eyaletleri arasına girerlerdi. Kazan ve Ejderhan byk Tataristan taraflarında dahi Osmanlı Devleti'nin hkimiyeti yrrlkte kalırdı". demiştir.

  Osmanlı Trkiyesindeki dil birliği ve fikir birliği tartışmalarını iyi etd eden ve heyecanla benimseyen İsmail Gaspıralı Bey, Bahesaray'a dnşnde Kırım Trkesine de aynı usul, yani sade ve basit dil kullanma yolunu tatbik etmeye başlamıştır. Kısa zamanda bu husustaki fikirlerini geliştiren İsmail Bey, btn Trk dnyasının anlayabileceği bir dil geliştirmenin ne kadar hayat bir nemi haiz olduğunu grerek buna gre alışmalarını başlatmıştır. İsmail Bey'e gre yle bir dil kullanılmalıydı ki, konuşulduğu ve yazıldığı zaman İstanbul'daki hamal ve kayıkı ile Doğu Trkistan'daki oban anlayabilmeliydi.

  Gaspıralı'nın, Trk milleti iin bu umum dili gerekleştirmek maksadıyla şu esaslara dikkat ettiğini gryoruz:

  a) Yaşayan Trk lehelerinin mahall kelimeleri, Osmanlı Trkesinin en gelişmiş şekli olan İstanbul şivesine uydurularak kullanılmalıdır.

  b) Mmkn mertebe yabancı dil ve kaideler Trkeden ıkarılmalıdır.

  c) Okur-yazarlar tarafından anlaşılmayan Arapa ve Farsa tabirler tasfiye edilmelidir.

  Gaspıralı, bu fikir ve prensiplerini, Tercman gazetesi başta olmak zere, yazı yazdığı btn dergilerde titizlikle uygulamıştır. Onun bu gayreti Trk dnyasındaki btn mesdekdaşları tarafından takdirle karşılanmıştır. İsmail Gaspıralı Bey'in, Trkenin, btn Trk dnyasında kullanılabilek lisan hline gelmesi iin verdiği bu sessiz ve asil mcadele son derece başarılı olmuştur. nk onun ıkardığı Tercman gazetesinde kullandığı sade Trke, gazetenin ulaştığı her yerde (Kazan'da, Doğu Trkistan'da, Azerbaycan'da, Osmanlı Trkiyesinde yaşayan) btn Trkler tarafından anlaşılan bir dil hline gelmiştir. Ziya Gkalp, onun ıkardığı Tercman gazetesi hakkında şunları sylemektedir; "Tercman gazetesini, Kuzey Trkleri olduğu kadar, Doğu Trkleri ile Batı Trkleri de anlardı. Bu gazete, btn Trklerin aynı dilde birleşmelerinin mmkn olabileceğinin canlı bir delilidir".

  İsmail Bey'in hayatı incelendiğinde, başlangı yıllarında Trk dnyasında dil birliğinin sağlanması iin neler yapılması lzım geldiğini aıka sylemekten ekindiği grlmştr. Ancak 1905 yılında Rusya'da başlayan siyas ve itima gelişmeler, onu ve arkadaşlarını daha aık ve aktif mcadeleye sevk etmiştir. 1905 yılındaki meşrut hareketle kurulan Rusya Devlet Duması'nda Trklere de temsil hakkı verilmiştir. Trkler bu hakkı en iyi bir şekilde kullanıp mmkn olduğu kadar ok sayıda temsilciyi Duma'ya sokmaya muvaffak olmuşlardı.

  1905 yılının Ağustos ayında bir araya gelen Gaspıralı İsmail Bey, Topubaşı Ali Merdan Bey ve Yusuf Akura Bey, "Rusya Mslmanları İttifakı"nı kurarak, Trklerin haklarını Duma'da nasıl savunmak gerektiği hususunda alışmalara başladı. Nitekim İsmail Bey, kurulan bu ittifakın kongresinde dil birliği hakkında şu teklifi yaptı. "Umumen Trklerin aslı nesli birdir. Zaman ve mekn ihtilfıyla şive ve detlerimize ihtilf peyda olmuştur. Bu ihtilf, birbirimizi anlayamayacak dereceye gelmiştir. Bundan sonra okullarımızı edeb dili bir olan hizmet edecek hle getirmek lzımdır. Kongrenin mektep ve medrese komisyonu tarafından hazırlanmış olan lyihasında ilkokullarımız iin drt sene sren ğretim tayin olunmuştur. Bunun senesinde sadece mahall şive ile ğrenim icra edilip, son senesinde umum Trk lisanı ile yazılmış kitaplar okutulmalıdır. Bu sayede yavaş yavaş muhtelif şive ve leheler birleşmiş olur."

 4. #4
  Unregistered Guest

  Default

  İsmail Bey'in Eğitimde Yeni Metod Grş:

  İsmail Gaspıralı Beyin en başarılı olduğu hususlardan birisi de eğitim konusudur ki, yeni metotla eğitim programı dolayısıyla en fazla tepkiyi muhafazakr Mslman topluluklarından grmştr. 1881'de yayınladığı eserinde medreselerde reform meselesini dile getirmiş olmakla birlikte mekteplerle ilgili herhangi bir şey yazmamıştır. Ancak buna rağmen o, eğitimde reform meselesinin ilkokuldan başlatılması gerektiğini iyi bir şekilde tespit etmiş ve bu ynde faaliyete girişmiştir.

  İsmail Bey mektepte reform yapılması konusunda niin bu kadar ısrarla durduğunu şyle izah etmektedir; "1881 yılında topladığım malmata gre Rusya Trklerinde on altı bin ksr mahalle mektebi, iki yz on drt medrese mevcut olup, bu on altı bin mektepte, yarım milyon Trk ocuğunun beşer sene mrleri rtldğ hlde onlara beş satır Trke okuyup yazma bile ğretilmediğini ve ancak Kuran okuma ve namaz duaları ğretilmekle yetinildiğini grdm. Bu mahalle mektepleri, sırf din addolunduklarından dolayı resmen din idarelerin (İdare-i Şer'iyye) nezaretinde, hakikatte ise hi kimsenin nezaretinde bulunmuyorlardı."

  Aynı şekilde Gaspıralı, "Terakk ve Maarif" adlı makalesinde, eğitimin nemi konusunda şunlara yer vermektedir; "İnsanoğlu hakikati ve saadeti hi bulamaz, velkin bu hakikat ve saadet yolunda yrmeye yardımcı bir şey vardır. Bu, karanlıkta fenere benzer, buna maarif, bilgi denir. Maarif insanın fikrini ok eder, aklını keskin eder, zeksını oğaltır."

  İsmail Gaspıralı Beyin 1884'te Bahesaray'da Kaymazağa Mahallesinde atığı birinci mektebinde, ilk yıl dokuz veya on iki ğrenci bulunuyordu. Eğitim işleri iin de Bekir Efendi adlı bir ğretmen tayin edilmişti. Bu muallimi (ğretmeni) bizzat Gaspıralı tayin etmişti. Sonuta ğrenciler ilk yılda gnde drt saat olmak zere kırk beş gn eğitim grdler. Gaspıralı'nın iddiasına gre, bu sre okuma ve yazmanın gelerini ğretmek iin kfi idi. Belirlenen kırk beş gnlk sre bitince İsmail Bey, halka yeni metodu benimsetmek ve Usl-u Cedid'e ilgi uyandırmak iin ğrencileri halkın nnde imtihandan geirdi. ğrenciler, daha nce grmedikleri bir kitaptan bir blm okuyacaklar ve okunanı yazacaklardı. Bylece ğrencilerin eski metotla eğitim grenlerin yıllarca ğrenemedikleri okuma yazmayı, yeni metotla kırkbeş gn gibi kısa srede ğrendikleri ispatlanacaktı. ğrencilerin yapılan sınavda başarılı olmaları, halkta bu eğitim uslne ilgi uyandırdı. Kısa bir sre sonra, 1890 yılından itibaren her vilyette iki veya usl-u cedid okulu aıldı ve Trk dnyasında, I, Dnya Savaşı ncesinde bir uyanış başladı.

  Rusların kasıtlı olarak ıkardıkları glkler yznden hayatı byk sıkıntılar iinde geen İsmail Gaspıralı Bey, şerefle yrttğ dil ve kltr birliği lk ve mcadelesini ok iyi bir seviyeye getirdikten sonra 11 Eyll 1914 yılında vefat etti.

  Trk Dnyasının (Doğu Trkistan'dan Balkanlara, Kuzey Trklğnden yani Tataristan ve Başkurdistan'dan Suriye Trklğne, Afganistan, İran ve Irak Trklğnden Trkiye Trklerine kadar) mill bir uyanış hlinde olduğu gnmzde, Trk milleti Gaspıralı'nın işaret ettiği "Dilde, Fikirde ve İşte Birlik" hedefini gerekleştirdiğinde onun da ruhu şad olacak ve adı saygı ile anılmış olacaktır.

 5. #5
  Unregistered Guest

  Default

  Gaspıralı İsmail Bey: Dilde Birlik ve Trklk Şuuru


  19. Yzyılın sonlarına doğru Trk Dnyası, medeni Avrupa lkeleri ile kıyaslandığında, hemen her alanda olduka geri durumdaydı. Bu geriliğin nedenleri ve zm zerine kafa yoran Trk aydınları, cediti yani yeniliki, aydınlanmacı bir platformda yeralmışlardı. Karşılarında ise, mevcut durumu muhafazadan, yani statkonun devamından yana ıkarı olan kadimciler bulunmaktaydı. Trk Dnyasının tek hr ve greceli mstakil devleti olan Osmanlı İmparatorluğunda, szkonusu geriliğin giderilmesi ve gelişmiş medeni lkelerle aradaki farkın kapatılması iin fikir reten Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ziya Gkalp, Mehmet Emin (Yurdakul), mer Seyfettin, Halide Edip (Adıvar) gibi aydınlar, teşkilatlı olmayan bir hareketin nde gelen isimleri arasındaydı. Yaklaşık 30 milyonluk bir Trk azınlığa sahip olan arlık Rusyasında ise, Gaspıralı İsmail Bey, Abdl-Kayyum Nasır, ihbeddin Mercni, Musa Carullah Bigi, Fatih Kerimi, Hasan Bey Zerdab, Mirza Feth-Ali Ahundzde, Dr. Hseyinzde Ali Bey, Ahmet Aga(yev), Ali Merdan Topubaşı, Mirza Elekber Sbir gibi aydınlar, mevcut geriliğin tahlili, sebep ve neticeleri zerine alışmalar yaparak, mcadele vermişlerdi.

  Gaspıralı İsmail Beyi, dnemin diğer Trk reformcularından ayıran zelliği, grşlerini ve meselenin zmne ilişkin tekliflerini sistematik bir programa dayandırmasıydı: Gaspıralı, zetle, milli okulların geliştirilmesini ve eğitimde reform yapılmasını; milli eğitim kurumlarının ve fakir ğrencilerin, aların, felketzedelerin maddeten desteklenmesi ve bu istikamette itimai tesand sağlamak iin cemiyet-i hayriyeler kurulmasını; btn Trklere ortak dilde hitb edecek milli basının faaliyete gemesini; din tesiri altındaki hayat tarzının modernleştirilmesini; Trk kadınının hususi ve kamusal sahada tam bir hrriyete ve erkeklerle tam bir msavata kavuşturulmasını; cinsiyet ayrımı yapılmaksızın milli nitelikli bir aydınlar zmresinin yetiştirilmesini talep ediyordu. Bu programın asıl maksadı, nce arlık Rusyasında yaşayan Trk topluluklarına, sonra da tm Trk Dnyasındaki Trk topluluklarına milli hviyet kazandırırken, Trklk şuurunu da aşılamaktı. Bir başka ifadeyle, milli hviyetinden habersiz, kendini dini hviyetle mmet olarak niteleyen ve ayrıca Rusyada inorodetsi statsnde yeralan Trklerin, millet olma merhalesine ulaşmalarını sağlamaktı. Zira, medeni lkelerin iinde millet merhalesine ulaşamamış bir tek lke mevcut değilken, geri ve smrge konumundaki lkelerin bir tekinde bile millet merhalesine ulaşılamadığı apaık bir hakikattı. Millet merhalesine ulaşılmadan, milliyet şuuruna sahip olunmadan, mevcut gerilikten ve ok taraflı esaretten kurtulmak mmkn değildi. Gaspıralı İsmail Bey, bu amacı şu veciz ifadeyle sloganlaştırmıştı: Dilde, Fikirde, İşde Birlik!..

 6. #6
  Unregistered Guest

  Default cheap nfl jerseys free shipping,cheap soccer jerseys online,football shirts sale

  rs love it. Only wholesale soccer jerseys real athletes swim. Oh and i like the people who think water polo is a joke, they probably think its riding a horse in water 8230hoto book 20 value Purina second chance drawing 10 pet food coupon Raffle Basket at harvest fair filled with local business gift certificates 150 value Raffle was a fundraiser for the local food bank, so I was sure to bring them a large bag of groceries when I picked up the prize One of the first contest I entered this morning was Sunmaid Safari end Oct. 1st wholesale soccer jerseys and won movie tickets, so it felt like a good way to start October. Best of luck to everyone this month! October 1, 2012 at 11:23 pm 21 William says: I won a large big green grill apr 983 in a Harvey's supermarket sweep. October 2, 2012 at 9:13 am 22 Inna says: Didn't win anything in September. October 2, 2012 at 9:51 am 23 Melissa says: I had a great September! I won two tickets to a Red's game from Alcatel One Touch. It included pavilian seats, buffet, and drinks! It was a great time! I also won Colgate toothpaste from Self Magazine, and four beauty prizes from P amp G Make Waves promotion. Lately I've been entering less sweepstakes because I was starting to get burnt out. But the ones I've entered have still paid off! October 2, 2012 at 10:43 pm 24 Tamera D. says: No I didn't win anything in September except 100 in a football pool locally! Am also cheap new nfl jerseys starting to get burned out on sweeps 8230 been playing since March and haven't really won much. It seems like hardly anyone won anything 8230 maybe they are holding it all for us for Christmas which would be GREAT! I usually miss a day or 2 a week to keep from getting burned out. Good luck everybody! Happy sweeping! October 4, 2012 at 12:01 pm 25 C

  You may be interested in:
  http://www.emptyflower.net/forums//i...showuser=95695

 7. #7
  Unregistered Guest

  Default cheap youth nfl jerseys,custom football jerseys,cheap team football kits

  ever made with a downward header. That 1970 team is considered by many critics to be the best ever, and some of the combination play between Pele and his team mates bordered on the telepathic. The Brazilian has also been a champion of good causes off the pitch. Since hanging up his boots, he has used his ambassador's status to promote his country, the UN and UNICEF. wholesale soccer jerseys In his playing days, a cease fire was even declared in warring Nigeria when Pele went to play in Lagos. That says it all. Clothing by Susan Fitzgerald, MA and J. Lee Peters, EdD You may want to look your best all of the time, but you also need to be cheap nfl jerseys from china practical about how much space you have in your room. How much dresser space will you have? Will you have a full closet to yourself, or will you have to share it with a roommate? How often will you have an occasion to wear that great dress? You need to think about these things before you can make final decisions about what to bring with you. Don't buy new clothes and immediately pack them for college. Wash them once and wear them a little bit to make sure they are comfortable before heading to school. Your well planned wardrobe will do you no good if you get to campus and find that a garment doesn't fit or it shrinks the first time you wholesale soccer jerseys wash it. Your initial clothing selection should get you from move in day to your first trip home. Consider the climate where your school is located and pack accordingly. If you go to college in the Northeast, you may want some sweaters but you can probably leave the winter coat for your second trip. When you go home for fall break or Thanksgiving, you can take home summer and fall clothing and bring back winter items, such as coats, hats, scarves, and g

  You might like:
  http://idea-men.us/forums/index.php?...ofile;u=616539

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •