DÜZELMEZ MÝLLÝ MÜAFIK HARUN HAN HACI
Münafýk: nifakçý,iki yüzlülük,dýþ görünüþü müslüman gibi kafir kiþi”Büyük Türkçe sözlük”, Mehmet Doðan, Ülke Neþriyatý,10.basým,Ýstanbul,1994
Münafýk- islamiyete inanmasa da, inanýyor görüken bir kiþidir. Bu deyim ilk olarak hicretten sonra medinede islamiyet hakim olduðu dönemlerde müslimanlar ve müþrikler arasýndaki iliþkilerden faydalanan iki yüzlü adamlara münafýk deyimi kullanýlmýþtý.Münafýk gerçek bir iman sahibi olmayan,kararsýz kiþilere verilen addýr.
Kuraný kerim münafýklarýn kalplerinde manevi bir hastalýk olduðunu (bakara süresi 10.ayet;Nisa Süresi 143.ayet;Maide suresi 52.ayet) kalplerinin mühürlendiðini(Muhammed Süresi 16. Ayet,Münafukun Süresi 3.Ayet) bildirmekte.
Kuraný kerim’e göre: Münafýklar büyük fedakarlýklardan kendilerini sakýnýrlar(Nisa Süresi 66.,68.Ayetler, T3evbe Süresi 42.Ayet). Onlarýn ibadetleri gösteriþ içindir.(Nisa Süresi 142.Ayet,Tevbe Süresi 107.Ayet). Zekat vermezler(Maun Süresi 7.Ayet), mala düþkündürler(Tevbe Süresi 58. ve 59. Ayetler;Fetih Süresi 15.Ayet).
Kuraný kerim ayrýca Muhammed Aleyhissalama münafýklara karþý cihad etme görevi yüklemektedir(Tehrim Süresi 9.Ayet). Münafýkar için af yokdur(Tevbe Süresi 80.Ayet), Müafýklarýn cenaze namazý kýlýnmaz(Tevbe Süresi 84.Ayet). Ana Biritanika Ansiklopedisi 16.cilt,348.sayfa.
Ýstiklal 2001 eylül ayýnda çýkan 32.sayýsýda çýkan milli münafýk Harun Han Hacinin roportajýný okudum.Bu makalenin yayýnlanmasý nedeniyle benim mi biraz düþüncelerimi ifade etme istek ortaya çýktý.
Roportajda harun Han Naci: “batýyý açýþ stratejis olsa,batýdaki her millet halkýnýn,cemiyetin,her alandakilerinin önemli bir iþi olup dini kiþiler kendilerinin elzemliklerini toluk cari kildirup(Þinjamng)’ning okumluk hizmeti ucun tohbe koþixi, dinni garpni açýþ için hizmet kilduruþu kerek” digen.
Bu yýl 80 yaþa girip ayaklarý mezara salanan harun Han Naci Þincang uygur otonom rayunu Siyasi kineþ Azasý ve muavin reisi, Eyitgah cemiyetininimam-hatiplerinden biri.
Bu münafýk atanmýþ dini zat 54 yýldan beri mukaddes islam dinimizi burmalap, Çin koministlerinin doðu türkistandaki müstemlekecilik siyasetini peydajlap keldi. Fýkýh ilmini, dinimiz felsefesini,tarihini düzgün bilmeyen bu vatan haini, milli münafýk eyitgah cemiyetinin minber,mihrapalrýndan faydalanýp,din, millet,vatan için deðil,Çin müstemlekeciler için hizmet edip kelmiþtir.bunu için bu Naci yýllardan beri imam hatip olup, camimizin minber ve mihrabýný hocayinlarý için hizmet eden, çinlilerin garbi açýþ siyasetini teþvik eden bir teþvikathaneye aylandiriwaldu.
Harun Han Nacinin görüþümce batýyý açýþ stratejisi her millet halkýnýn cemiyetin, her sahadakilerin önemli iþi imiþ...
Hey naci ! þunu bilki Garbi açýþ stratejisi her millet halkýnýn,cemiyetin asla ve asla önemli bir iþi deðildir. Batýyý açýþ demek Doðu Türkistanýn zenginliðini etrolünüü,kömürünü,altýn ve gümüþünü,diðre kiymetli madenlerini, hayvanlarýný, bitkisel zenginliklerini ve sebze ve meyvelerini.. talan ettirmekten, dinimizi, dilimizi, milletimizi yok edip Çinlileþtiriþ siyasetini gerçekleþtirmeyeyönlik bir uygulamadýr. Doðu Türkistandaki emelli ahvalini körmedin mi? Senin hizmet ettiðin 54 yýldan önce <doðu türkistanda ne kadar çinli var idi,þimdi ne oldu? Vatanýmýza demir yolu gelmeden önceki durum ile demir yolu geldikten sonraki durumu karþýlaþtýrýp bakmadýn mý? Bunlarý hiçdüþündün mü?
Roportajýn 2.mesajýnda: “...hazirki Kaþgarda milli bölücülük,kanunsuz dini faaliyetler eviç almakta.bunun için dini hizmetleri çalýþýp iyi bir þekilde yapmak gerekmektedir,Kaþgarýn mukumluðý terakkiyatý oldukça önemli olup bütün Þinjanýn mukumluðu ve terakiatida oldukça büyük bir rol oynamaktadýr”demektedir.
Bu fýkrýdaki sözünde sen uygur milliyetçilerini,milli devrimcilerini vatan istiklali için zor hayat þartlarýnda mücadele eden mili mücahidlerimizi “milli bölücü” demiþsin. Lanetler olsun sana! Ýstiklal için aziz canlarýmýzý feda edip, müçadele eden milli kahraman oðllarýmýzý “milli bölücü” olur mu?! Çin Seddinin içine girip Gansu,Çinhay,Minþa ülkerini bölmedik ki? Biz “milli bölücü deðiliz”.Biz emperyalist deðiliz,baþka milletin topraklarýnda gözümüz yok. Baþka milletler mi bizim yerimizi bize versin.Ýstiklalimizi tanýyýp,dumbardun höcettideki imzaya saygý duymasý gerekir.
Ropartajýn 3.kýsmýnda. “Ben 1996 yýlýnda oldukca az sayýdaki milli bölücülerinin zararýna ugradým” demektedir. Buolay meydasna geldiðinde vatanda idim. Roportajcý Çinli Yang yung zey: “vahþi katiller Harun Han Nacinin 22 yerine býcak sokup yaraladýlar. Bir kulaðýný keþip attýlatr. Þu anda onun saðlýðý iyi deðildir.Fakat onun kanunsuz dini faaliyetçiler ve milli bölücüler ile ömrünün sonuna kadar miüçadele etmek iradesi var....diye yazmaktadýr.
Sana ceza verenler 22 yerine býcak saplamýþlar,kulaðýný kesmiþler,kalbine bir býçak sokup kývýrsa cehenneme gidmiþ olurdun! Seni cezalandýran gençlerimiz seni öldürmek maksatý ile býçaklamýþ deðildir ve sana benzeyen vatan hainlerine ders,ibret olsun diye,seni öldürmemiþerdir. Tövbe edip imana gelmen münaflýðýný atman gerekiridi.fakat münafýklýðýný devam ettirdin, “milli bölücülere” karþý ömrüyün sonuna kadar mücadele edeceðini söylemiþsin.Çünkü senin kanýn bozuk,sülalenen bozuk.
Baban Haþim Ahun Halfet, Atuþluk Seley Da molla haci,Aksuluk Dani gazi ve diðrerleri 1945.yýlý o devirdeki Gomindangnýn Þinjang ðlkelik Reisi Wu cin Xing’e bayrak takdim kýlmak için urumçiye gelmiþti.Sen mi bu heyetin içinde idin.Meþhr dini alim yalakçýlk bayraðýný takdim edip gitmeden,dönemin hükümetine bir teklip name verdi.Teklipname benim sabýk kayýnbabam iç iþleri bakan yardýmcýsý kasým Kurbani arkalik berilgeçke, menzmunidan haberdar bolganidum. Bunind a doðu türkistandaki bütün yeni mektepler emelden kaldurulup, yerine dini mektepler kurulsun, uyuxma karmagigaelingan bütün vakýflar daha önceki gibi dini alimlerin emrine verilsin.