1. Qedimqi Oqya

Ikki ming üch yüz yil burunqi oqya

Bir kona qebridin chiqildi qézip.

Arxiolog chirayi nurlandi, shuan

Könglige bek uzaq bir tarix püküp.Zey kérich ching idi polat purzjundin,

Yayi tal toghraqtin, desti yulghundin.

Neqishleop chékilgen bir jümle yéziq,

Yeshmisi: tewerük toqquz uighurdin.

 

Boynida lepilder shelper lintisi,

Oq uchi datlashmas kona qizil mis.

Qarashqa beeyni 'bürküt tumshuqi,

Tegsila chachraydu tashlardinmu is.

 

Eptide chapqu'n"gha qarshi ipade,

We likin renggide qan uyulmisi.

Shairning chüshini qildi ziyade,

Shu peytte yétilgen roh tughulmisi.
2. Qedimiy MazarQomush besip ketken tupraqta

küwejeydu buruqtum démiq.

Qaxshal bolup ketken toghraqning

yoghan gholi kawak hem yériq;

Kün pétishqa qarap sozulghan

Susizlanghan qedimiy ériq;

Chighir yolni qaplighan aq shor,

Yulghunlarning renggi ach sériq.

Keng boshluqta gugum sayisi,

Kechki shepeq yiraqta yéniq.

Qebrilerning izi yoqalghan,

Likin tarix éniq,bek éniq