Tayvan'da zafer baðýmsýzlýk yanlýlarýnýn

Tayvan'daki parlamento seçimlerini, iktidardaki baðýmsýzlýk yanlýsý Demokratik Ýlerleyiþ Partisi kazandý.


Þu ana kadar oylarýn yüzde 98'inin sayýldýðý seçimlerde, parti oylarýn yüzde 42,5'ini aldý.

Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin oy oranýysa yüzde 38,9'da kaldý.

Gözlemciler, seçim sonucunun Tayvan'da baðýmsýzlýk yanlýlarýnýn konumunu güçlendirdiðini söylüyor.

Oysa seçimler öncesi yapýlan kamuoyu yoklamalarý, Cumhurbaþkaný Çen Þui Bien'e verilen desteðin azaldýðýný gösteriyordu.

Tayvan'da yeni seçilen parlamentonun önündeki ilk sýnav, önerilen anayasa deðiþikliklerini onaylamak olacak.

Deðiþiklikler arasýnda gelecekte herhangi bir baðýmsýzlýk planýný referanduma sunmak da var.

Uzmanlar, parlamento seçimlerinin, Tayvan'ýn Çin politikasýna yönelik bir teste dönüþtüðünü vurguluyor.

Tayvan muhabirimiz Chris Hogg, Cumhurbaþkaný Çen Þu Bien'in seçim sonucunu, Çin'le iliþkilerine yönelik sert yaklaþýmýna yönelik bir güvenoyu olarak göreceðini söylüyor.

Sonuçlar seçim öncesi Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleþtiren ve zafer bekleyen ana muhalefet partisi lideri Lien Çen içinse darbe olarak görülüyor.

Demokratik Ýlerleyiþ Partisi yetkilileriyse seçmenleri, Lien Çen'in lideri olduðu Milliyetçi Parti'ye verilecek oylarýn, Çin'le birleþmeye destek anlamýna geleceði yolunda uyarmýþtý.


http://www.bbc.co.uk/turkish/news/st...assembly.shtml