PDA

View Full Version : Hittaylar Chet el Filimlirini yerlik tilda terjime qilip Telwizordaqoyushni cheklidi:Hewer
19-10-04, 04:11
Hittaylar Chet el Filimlirini yerlik tilda terjime qilip Telwizordaqoyushni cheklidi:

¹ãµç×ַܾ¢³ö ֪ͨͣ²¥·½Ñà ÒëÖÃ*µÄ¾³Íâ½ šÃ„¿

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.sina.com.cn 2004Äê10ÔÂ19ÈÕ02:05 о©±¨

¡¡¡¡±¾±¨×ÛºÏ ±¨µÀ ¹ú¼Ò¹ãµç×ܾà ×òÌ칫²¼ÁËÈà Ç°Ïò¸÷Ã*¡¡¢×à ”ÖÎÇø¡¢Ö±Ï½Ã* й㲥ӰÃ*Ó¾Ö ¨Ìü£©£¬Ð½®à ú²ú½¨Éè±øÍÅ ã²¥µçÃ*Ó¾Ö¡¢à ÐÑëÈËÃñ¹ã²¥ µÃ§ÃŒÂ¨Â¡Â¢Ã–йú¹ú Ã*¹ã²¥µç̨¡¢Ö ÐÑëµçÃ*Ǫ́¡¢à йú½ÌÓýµçÃ*Óà ¨·¢³öµÄ¡¶¹ãµ ç×ֹܾØÓÚ¼Óà ‡Â¿Ã’ëÖÃ*¾³Íâ¹ã ²¥µçÃ*Ó½ÚÄ¿²¥ ³ö¹ÜÀÃ*µÄͨ֠¡·£¬ÒªÇóÍ£² µØ·½·½ÑÔÒëÖ *µÄ¾³Íâ¹ã²¥µ §Ã*Ó½ÚÄ¿¡£

¡¡¡¡Í¨ÖªËµ£¬ ½üÀ´£¬Ò»Ð©¹ã ²¥µçÃ*Ó²¥³ö»ú ¹Â¹Â²Â¥Â³Ã¶ÃÃ‹Ã“õØ ·Â½Â·Â½Ã‘ÔÒëÖÃ*µà „¾³Íâ¹ã²¥µçÃ*à ½ÚÄ¿

£¬ÓÐÎ¥¹ã²¥µç *ÓÍÃ*¹ãÃ*¹ÓÃÃ*à ͨ»°µÄÖØÒªÈ ŽÃŽÃ±ÂºÃÃ*¹Ãü¡£

¡¡¡¡¸ù¾Ý¡¶¹ã ²Â¥ÂµÃ§Ã*Ó¹ÜÀÃ*Ìõà €Ã½Â¡Â·Â£Â¬Â¹Ã£Â²Â¥ÂµÃ§Ã ¨¡¢µçÃ*Ǫ́Ӧ ±Ã*¹Óù淶µÄà ïÑÔÎÄ×Ö£¬Ó ¦ÂµÂ±ÃÃ*¹ãÈ«¹úÍ ÓõÄÃ*Õͨ»°¡ £

¡¡¡¡¹ãµç×ܾÖ ÒªÇ󣬸÷¼¶¹ã ²¥µçÃ*Ó¹ÜÀÃ*²¿ Ãź͹㲥µçÃ*Ó ²¥³ö»ú¹¹±ØÐ렸߶ÈÖØÃ*ÓÒëÖà *¹ã²¥µçÃ*Ó½ÚÄ µÄ²¥³ö¹ÜÀÃ*¹ ×÷£¬Àμǹ㲠¥ÂµÃ§Ã*ÓËù³Ðµ£µà „ÍÃ*¹ãÃ*¹ÓÃÃ*Õà ¨»°µÄÖØÒªÈÎà ŽÃ±ÂºÃÃ*¹Ãü£¬ÇÐà *µ×öºÃ¹ã²¥Ó°à *ÓÒëÖÃ*¾³Íâ½Ú „¿µÄ²¥³ö¹¤×÷ ¡£

¡¡¡¡¸÷¼¶¹ã²¥ µÃ§Ã*Ó²¥³ö»ú¹¹à »Âɲ»µÃ²¥³öà “õط½·½ÑÔÒë ÖÃ*µÄ¾³Íâ¹ã² µçÃ*Ó½ÚÄ¿¡£Õà ½Ã”Ú²¥³öµÄÓõ ˜Â·Â½Â·Â½Ã‘ÔÒëÖÃ* µÃ„¾³Íâ¹ã²¥µçà *Ó½ÚÄ¿±ØÐëÁ¢ ´Í£²¥£¬Í×ÉÃ* ´Â¦Ã€Ã*¡£

¡¡¡¡¸÷Ã*¡¡¢Çø £Â¨Ã*У©¹ã²¥Ó°à *Ó¾Ö£¨Ìü£©Òª ‡ÃÃ*µÂÄÐйÜÀà *Ö°Ôð£¬Á¢¼´¶à ËùÃ*ô²¥³ö»ú¹ ²¥³öÓõط½·½ ÑÔÒëÖÃ*µÄ¾³Í â¹ã²¥µçÃ*Ó½ÚÄ ¿Çé¿ö½øÐÐÒ»´ ÎÈ«Ãæ¼ì²éºÍÃ*à ¡Ã€Ã*£¬°´ÕÕÉÏÃ* ö¹æ¶¨¾«ÉñÑϸ ñ¹ÜÀÃ*£¬ÈÏÕæà ÄÐкù㲥µçÃ* ÓÍÃ*¹ãÃ*¹ÓÃÃ*Õ Â¨Â»Â°ÂµÃ„ÖØÒªÈÎ ÎñºÍÃ*¹Ãü£¬Îª ¹Ã£Â´Ã³ÃŽÂ´Â³Ã‰Ã„êÈË µÃ„½¡¿µ³É³¤Óª ÔìÁ¼ºÃµÄÓïÑà ”»·¾³¡£