PDA

View Full Version : Jintao’dan ‘gerginlik’ uyarýsýbirsi
23-04-05, 17:05
Japonya Baþbakaný Koizumi ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Baþkaný Hu Jintao, son haftalarda iki ülke arasýnda yaþanan gerginliði gidermek amacýyla Asya-Afrika zirvesi için bulunduklarý Jakarta’da bir araya geldi.
Koizumi, “görüþmenin çok iyi geçtiðini” söylerken Jintao, iki ülke arasýndaki gerginliðin sürmesinin Asya’da istikrarý bozabileceði uyarýsýnda bulundu ve Koizumi’nin, ülkesinin II. Dünya savaþý sýrasýndaki saldýrgan tutumu nedeniyle yaptýðý özrün eyleme dönüþmesi gerektiðini belirtti.


Asya-Afrika zirvesi için Endonezya’nýn baþkenti Jakarta’da bulunan Japonya Baþbakaný Koizumi ile Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Hu Jintao iki ülke arasýnda yaþanan gerginliði gidermek için bir araya geldi.
Görüþme öncesi iki lider objektiflere gülümseyerek el sýkýþtý. Basýna kapalý yapýlan görüþme bir saate yakýn sürdü.
Japonya Baþbakaný Koizumi yaptýðý açýklamada, çok iyi bir görüþme olduðunu söyledi. Koizumi, Çin ile iliþkilerin geçici görüþ ayrýlýklarýndan etkilenmemesi gerektiðini bildirdi. Kouzumi, “iki ülkenin birbirine hiçbir zaman bugün olduðu kadar ihtiyacý olmadýðýný da” kaydetti.

‘ÖZÜR EYLEMLE DESTEKLENMELÝ
Jintao ise Japonya’nýn savaþ dönemindeki geçmiþi ve Çin halkýnýn tepkisi üzerinde dikkatle düþünmesi gerektiðini belirtti. Jintao bu gerginliðin tüm Asya’nýn istikrarýný ve geliþmesini etkileyebileceði uyarýsýnda bulunarak, Japonya’nýn özrünü eylemle desteklemesi gerektiðini söyledi.
Jintao, Japonya’dan Tayvan’ýn baðýmsýzlýk giriþimlerine destek vermemesini de istedi. Japonya’yla daha iyi iliþkiler kurmak istediklerini söyleyen Jintao, iki yönlü farklýlarýn da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiðini ifade etti.

GÖRÜÞME ÖNCESÝ ÝYÝ NÝYET JESTÝ
Japonya Baþbakaný, Jintao ile görüþmesi öncesi bir iyi niyet jesti yaparak, ülkesinin savaþ döneminde yaptýklarýndan ötürü tüm Asya uluslarýndan özür dilemiþti. Koizumi yaptýðý konuþmada,”Japonya sömürgeci yönetimi ve saldýrganlýðýyla, özellikle Asya uluslarýna inanýlmaz acýlar yaþattý” demiþti.
Son günlerde iki ülke arasýnda yaþanan gerginliðin azalmasý için yetkililer, Koizumi ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Baþkaný Hu Jintao’u Afrika-Asya zirvesi sýrasýnda bir araya getirmeye çalýþýyordu.
Çin ve Japonya arasýnda gerilim, Japonya’daki tarih kitaplarýnda 1930’lardaki Çin iþgali sýrasýnda Japon askerlerinin yüzbinlerce sivili öldürmesinden hiç bahsedilmemesi üzerine patlak vermiþti