PDA

View Full Version : Akupunktur'ni Uyghurlar Keship Qilghanmu?Bilip Qeling
18-10-04, 16:55
Akupunktur'u Uygurlar Mý Buldu?
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Týp Fakültesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Neyhan Ergene ve Dr. Mehmet Tuðrul Cabýoðlu tarafýndan yayýnlanan ve Sivas'ta düzenlenen 8. Türk Týp Tarihi Kongresi'nde bildiri olarak sunulan ''Akupunktur Türk Buluþu mudur?'' adlý araþtýrmada, Çinlilerin akupunkturun geleneksel týp tarihlerinin önemli bir dalý olduðunu iddia etmelerine raðmen bu konunun tam olarak aydýnlanmadýðý kaydedildi. Akupunktur Uzmaný Dr. Cabýoðlu, akupunkturun tamamlayýcý týbbýn en yaygýn kullanýlan tedavi yöntemi olduðunu ifade ederek, bu tedavinin çelik, gümüþ ve altýndan yapýlmýþ iðnelerin akupunktur noktalarýna batýrýlmasýyla yapýldýðýný anlattý.
Akupunktur'u kim buldu?
Cabýoðlu, ''Týp dünyasýnda, akupunktur tedavi yönteminin Çin'den yayýlmýþ olduðu kabul edilmesine raðmen, ilk olarak ayný coðrafyada bulunan Uygur Türkleri tarafýndan uygulandýðý, sonradan kültür ve bilgi alýþveriþi yoluyla Çinliler'e geçmiþ ve onlar tarafýndan benimsenip, geliþtirildiði tarzýnda görüþler bulunmaktadýr'' diye konuþtu. Dr. Cabýoðlu, akupunkturun Türk buluþu olabileceði düþüncesi üzerinde Doðu Türkistanlý Uygur Türkleri'nden olan Dr. Yakup Buðra, Dr. Nimet Reþidi ve Akupunktur Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Dr. Baki Dökme'nin de çeþitli çalýþmalar yaptýðýný dile getirdi.
Uygurlara ait kalýntýlar bulundu
Ýç Moðolistan'da Duo Lun Qi harabelerinde, 1963 yýlýnda yapýlan kazýlarda, taþ iðne bulunduðunu ifade eden Dr. Cabýoðlu, ''Arkeologlar ve týp tarihi uzmanlarý, buluntunun, günümüzden 4 bin yýl öncelerine ait olduðu düþünülen, ilkel bir akupunktur aleti ''Bianshi'' olduðu düþüncesinde birleþmiþlerdir. Yapýlan incelemelerde bu taþ iðne üzerinde bulunan yazýlarýn, eski Uygur Türkleri'ne ait olduðu tespit edilmiþtir. Bu konuda çalýþmayý sürdüren ABD'de yaþayan Uygur Türkleri'nden Arkeolog Kurban Veli, bizi ayrýntýlý bir þekilde bilgilendiren ise, Dr. Nimet Reþidi'dir.'' dedi. Dr. Cabýoðlu, Türk hekimi olan Ýbn-i Sina'nýn da 1100 yýllarýnda akupunkturda önemli bir yer tutan vücuttaki enerji kanallarý veya meridyenlerden bahsettiðini ve yine akupunkturda teþhiste kullanýlan nabýz muayenesiyle hastalýklarýn ayrýntýlý bir þekilde teþhis edilebilmelerini anlattýðýný vurguladý.
http://www.ailem.com/templates/news/detail/detail39.asp?id=10770

Akupunkturun tarihi
18-10-04, 17:02
AKUPUNKTUR

Akupunkturun tarihi çok eskidir. Ýngilizlerin yaptýklarý arkeolojik kazýlar neticesinde 5000 yýl önce ilk kez Uygur Türklerinin akupunktur uyguladýklarýna iliþkin belgeler ortaya konulmuþtur.

Ýlk kez M.Ö. 2000 yýllarýnda yazýlý olarak, Çin düþüncesinin altýn çaðýnda, tüm Çin Týbbý’nýn bugüne kadar temel olarak kabul ettiði bir kitapta yer almýþtýr. Ýmparator Nara devrinde Kinmei’nin onuruna yazýlmýþ olan Nei Ching’in bu kitabý ‘Sarý imparatorun iç hastalýklar klasiði’ yaþam üzerine bilimsel bir eserdir. Bu eserde ilk teori olan meridyen teorisi insan bedeninin iþlevleri, hastalýklarý ve bu hastalýklarýn nedenleri uzun uzun incelenilerek anlatýlmýþtýr.

1600 ‘lü yýllarýn ortalarýndan sonlarýna kadar Avrupa’nýn çeþitli ülkelerinde akupunkturla ilgili kitaplar yayýmlanmýþtýr. Ülkemizde çok sonralarý 1980’li yýllardan sonra kitaplar ancak gündeme gelmeye baþlamýþtýr.

Ülkemizde ilk kez Prof. Dr. Nüzhet Ziyal 1970’li yýllarda Japonya’ya giderek akupunktur eðitimine baþlamýþ ve sonrasýnda Ýngiltere, Almanya, A.B.D. ve Çin gibi ülkelerde akupunkturla ilgili çalýþmalarda bulunmuþ profesyonel anlamda akupunkturu ülkemize getiren ilk hekim olmuþtur.

Bugün; özellikle son yirmi yýlda Avrupa ve ABD’de çok popüler hale gelmiþtir. Amerikanýn sadece Kaliforniya eyaletinde 90 bin doktorun hastalarýný akupunkturla tedavi ettiði bilinmektedir.

Avrupa’da ve dünyada kullanýmý hýzla yaygýnlaþmasýna raðmen ülkemizde durum nispeten daha yavaþ ilerlemektedir. Ülkemizde mevcut iki akupunktur derneðimiz vardýr. Bu derneklerimiz zaman zaman eðitim seminerleri düzenlemektedir. Akupunktur uygulamasý ile ilgili yeni yasal düzenlemeler Akupunktur yüksek kurulu ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn kararlarý doðrultusunda gerçekleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.Akupunktur Nedir ?

Akupunktur vücudda belirli noktalara iðne batýrýlarak bu noktalarýn uyarýlmasý esasýna dayanýr. Akus (iðne) ile puntura (batýrmak) kelimelerinin birleþiminden adýný almýþtýr. Burada bahsedilen iðne bildiðiniz vücuda ilaç enjekte edilen iðneler (enjektör) deðildir. Bu iðneler çok ince uçlu, altýn, gümüþ, bakýr ve paslanmaz çelikten yapýlmýþ iðnelerdir. Bu iðneler vücutta ve kulakta deðiþik bir çok noktaya deðiþik açýlarla batýrýlýr ve bir süre buralarda bekletilir. Önemli olan ve etkinin oluþmasýný saðlayan noktanýn ne anlam ifade ettiðidir. Batýrýlan iðnelerin çok fazla bir özelliði yoktur. Önemli olan vücutta belirli hat aðlarý üzerinde bulunan bu noktalardýr.Nasýl etki Eder ?

Ýnsan hastalandýðýnda hastalanan organ veya dokuya ait akupunktur noktalarýnda veya ona uyumlu kýsýmlardaki akupunktur noktalarýnda elektromanyetik anormallik meydana gelir. Buralar yüksek gerilimli veya düþük dirençli elektromanyetik odaklardýr. Bu deðiþiklik hastalýðýn taný ve tedavisinin dayanaðýdýr. Akupunkturda güdülen amaç; bu noktalardaki olumsuz deðiþimi yani vücutta dolaþan meridyenler arasýnda dengenin oluþumunu saðlayan chi enerjisinin tekrar dengeye getirilmesini saðlamak, dolayýsýyla vücutta bazý organ veya sistemlerde görülen hastalýk halinin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik etki yapmaktýr.

Bu noktalar sadece iðne ile deðil deðiþik bir çok farklý yöntemlerle (lazer ýþýný gibi) uyarýla bilinir. Özellikle çocuklarýn tedavileri iðneyle yapýlmaya uygun olmadýðý için lazer tercih edilmektedir.

Ýnsan vücudunda bulunan bu chi enerjisi ying ve yang adý verilen güçlerin denetiminde denge halindedir. Akupunktur hekimi , nabýz muayenesi yaparak ying ve yang olan tüm meridyenler hakkýnda bilgi sahibi olur. Buna göre bilgileri deðerlendirip denge bozukluðunun farklýlýðýna göre tedavisini düzenler. Enerji dengesinin bozukluðu düzeldikçe kiþinin bedeni, Zihni ve ruhu da düzenli ve dengeli çalýþmaya baþlar.

Akupunkturun etki mekanizmasý meridyenler üzerindeki noktalarda enerji akýþýný kontrol etmesiyle gerçekleþir. Ýðneler bu noktalara batýrýldýðýnda elle veya makine yardýmýyla bu iðneler hareket ettirildiðinde enerji meridyene doðru çekilebilir veya meridyenden uzaklaþtýrýlabilir. Bu tamamen doðal seyri içinde gerçekleþmektedir. Enerji fazlalýðý durumunda azaltýlmaya azlýðý durumunda da çoðaltýlmaya yönelik düzenleme gerçekleþtirilmektedir.

Akupunktur tedavisi sonucunda meydana gelen enerji deðiþimi kendini bir çok deðiþik þekillerde gösterir. Önce nabýz atýþý deðiþir ve renksel, duygusal,zihinsel birçok farklýlýk kendini göstermeye baþlar. Görmede netlik, parlaklýk geliþir ve sanki insanýn etrafýndaki sis bulutlarýnýn tamamen ortadan kalkarak daha berrak bir dünyaya uyanmasýný andýrýr. Ýnsan; vücudundaki tonlarca aðýrlýðýn, kafasýndaki karmaþanýn, düþüncelerindeki olumsuzluðun, eklemlerindeki aðrýlarýn kaybolduðunu yirmi dakikalýk akupunktur seansý sonunda belirgince hissetmeye baþlar.YÝNG YANG DENGESÝ

Yaradýlýþ enerjisi iki uç arasýnda hareket eder. Gece ve gündüz, hayat ve ölüm gibi. Týpký bir pilin artý ve eksi kutuplarý arasýnda akan enerjiye benzer.

Çinliler bu enerjinin kutuplarýný ying ve yang olarak isimlendirmiþlerdir. Bu denge doðanýn her yanýnda vardýr. Birinin diðerine üstünlüðü yoktur.

Bu denge sadece doðada deðil, yaþamýn her safhasýnda ve insanlarda vardýr. Yang; güneþli taraf ve pozitiflik, ying’de kötü, gölgeli taraf ve negatiflik olarak nitelendirilir.

Ýnsan vücudunun içi yang, dýþý ying’dir. Erkek genellikle yang kabul edilirse de ruhu ying vasfý taþýr.

Beyaz tenli, mutsuz ve lenfatik tipler ying’tir. Bunlarýn enerjileri ve ýsýlarý yetersizdir. Enerjilerini iyi kullanamazlar. Yorgun olurlar ve zor nefes alýrlar. Hastalýklarý akut deðil kroniktir. Sýk hasta olmasalar da mevcut hastalýklardan kurtulmalarý da kolay olmaz.

Kan sistemleri sürekli kirlenmeye eðilimlidir. Bu yüzden dolaþým sorunlarý vardýr. Özellikle kanlarýný temizlemeye yönelik tedavilerine (kan verme, bitki tedavileri, düzenli egzersiz hareketleri gibi) önem vermeleri gerekir. Bu tiplerde akupunktur tedavisi kiþinin anýnda faydasýný deneyimleþebileceði barizlikte etkinliðini gösterir.

Yang tipler güçlü, iyi yaþayan, neþeli, kanlý, yüksek tansiyona eðilimli insanlardýr. Yang oranlarý fazladýr ve bu oran onlarýn yorulmasýný engeller. Yüksek performans sahibi olmalarýný saðlar. Vücutlarýnýn üst kýsýmlarý özellikle geliþmiþ ve yað oranlarý fazladýr.BEÞ ELEMENT

Mevsimlerin Ying’den Yang’a , yang’dan ying’e geçiþlerinde insanlarda bazý deðiþimler meydana gelir. Ýlkbahar ve yaz mevsimlerinde enerji artar ve aktivite hýzlanýr. Yang kuvvetlenmeye baþlamýþtýr. Sonbahar ve kýþ mevsimlerinde ise enerji azalmýþtýr. Ýnsan durgunlaþýr, içine kapanýr ve stresi artar. Bunlar ying özelliðinin artmasýnýn bir göstergesidir.

Çinliler enerji düzeyinin yýl boyunca nitelik ve iþlevlerinde beþ ana deðiþimin yani beþ mevsimin olduðunu gözlemlediler. Ýlkbahar bir doðuþ ve büyüme mevsimi, yaz dünyanýn ýsýndýðý, bitkilerin büyüyerek olgunlaþtýðý bir mevsim, sonbahar yapraklarýn topraða dökülmeye baþladýðý bir mevsim ve kýþ ise bir geri çekiliþ mevsimidir. Yaþamýn duraðanlaþýp, coþkunlaþtýðý dönemler hep aralýklý olarak yaþanýlýr. Bu duraðanlaþma ve coþkunlaþma ying ve yang dengesindeki deðiþimle meydana gelmektedir.

Yaratýcý enerjinin beþ evresi beþ element aðaç, ateþ, toprak, metal ve su olarak isimlendirilirler.Beþ Element Ying Meridyenler Yang Meridyenler

Su Böbrek (k) mesane (B)

Odun Karaciðer (liv) safrakesesi (G)

Ateþ Kalp (H) ince barsak (si)

Perikardium (P) üçlü ýsýtýcý (T)

Toprak Dalak (SP) mide (st)

Maden Akciðer (LU) Kalýn Barsak (LÝ)

Vücudumuzda toplam 12 çift meridyen vardýr. Bunlar ying ve yang olarakda ayrýlmaktadýrlar. Ayrýca vücudumuzda ön ve arka orta hat boyunca iki meridyen daha vardýr. Bunlar tek meridyenlerdir.

Ön ve arka hat boyunca geçen meridyenlerde önemli merkezler vardýr. Bu hat boyu yedi enerji çakramýzý içerir. Bu çakralar tüm vücuda yayýlan ve tüm sistemleri organize eden enerji merkezleridir. Hepsinin ayrý ayrý metabolik, zihinsel ve psikolojik iþlevleri vardýr.

12 çift meridyen; vücudun üzerinde dolaþan enerjinin (chi enerjisi) hareket yollarýdýr. Bu yollarýn üzerinde önemli istasyonlar olan çeþitli sayýlarda noktalar vardýr. Bu noktalarýn isabet ettiði yerler vücuttaki önemli iþlevlerin oluþmasýnda kilit rol oynarlar. Bu yollardaki bazý noktalarýn çalýþmamasý; oradan akarak bazý organlara giden enerjinin kesilmesine sebebiyet vereceðinden hastalýklarýn oluþmasýna neden olacaktýr.

Meridyenlerin güzergahlarý farklýlýk arz eder. Her organ meridyeninin kendine has güzergahý vardýr. Genel ve özel anlamda deðiþik etkilerin oluþmasýnda bu güzergahlar üzerindeki noktalar etkin görev alýrlar.MANYETÝK AKUPUNKTUR

Geleneksel iðne ile yapýlan akupunktur yönteminin dýþýnda manyetik akupunktur kupasý ile yapýlan manyetik akupunktur yöntemi de vardýr. Eskiden yapýlan ve halen günümüzde özellikle Anadolu ‘da uygulanýlmaya devam edilen bardak çekme yöntemine benzer. Manyetik kupa ile yapýlan bu yöntem özellikle ön ve arka hat aðlarýnýn açýlmasýnda çok etkin bir rol oynar.

Prof. Guo Livven manyetik çizgilerin hareket ediþ þekillerinden yararlanarak manyetik akupunktur kupasýnýn N ve S kutuplarýný belli mesafelerde insan vücudunun arka orta çizgisi üzerinde birleþtirerek hat aðlarý açma yöntemini keþfedip önemli sonuçlar elde etmiþtir. Bu yönteme kalp ve beyinde oksijen arttýrma tekniði de denilmiþtir.

Hat aðlarýný çift kutuplu düzleme veya sýzdýrma yöntemiyle açmak, S kutuplu kupalarý ön hatta N kutuplu kupalarý arka hatta bulundurarak veya tam tersini uygulayarak yapýlýr. Ýnsan vücudunun iç organlarý dikey kesitli, manyetik alanýn içine sokulur. Böylece hücrelerin elektrik yükünün miktarý artar, hücrelerin aktivitesi artar, kanýn yapýþkanlýðý azalýr, kan dolaþýmý hýzlanarak düzene girer ve baðýþýklýk sistemi kuvvetlenir.

Manyetik kupalar bilek, topuk, bacak ve kollarda atardamarlarýn aktýðý bölgelerde tutulur dik kesitli manyetik alan oluþturmalarý saðlanýr. Bu manyetik alan damar içinde akmakta olan kaný mükemmel derecede olumlu etkiler.

Manyetik alanýn etkisi ying-yang (eksi-artý) ýn dengelenmesinin ürünüdür. Böylelikle dolaþým hýzlanýr, bu esnada manyetik su içilir derin nefes alýp verilmesi tavsiye edilerek dolaþan kanýn oksijenleþmesi arttýrýlýr, kanýn yapýþkanlýðý azalýr, hücreler canlanýr, serbest radikallerin temizlenmesini saðlayan SOD enziminin kandaki oraný artar, kan dolaþýmý içinde pýhtýlaþma varsa bunu ortadan kaldýrýr, kan yaðlarýný düþürür, kan damarlarýnýn esnekliðini ve kayganlýðýný arttýrýr,mikrosirkülasyonunu hýzlandýrarak beyin, karaciðer ve diðer bazý çok önemli organlarýmýzdaki çok ince kan damarlarýnda zorlanmakta olan dolaþýmý düzenler. Dolayýsýyla manyetik akupunktur kupasý koroner kalp rahatsýzlýklarýnda, yüksek tansiyonda, pýhtý oluþumuna baðlý damar týkanýklýklarýnda, damar týkanýklýðýna baðlý bazý hafif felç durumlarýnda mükemmel derecede olumlu etkiler saðlar.

Ayrýca manyetik akupunktur yöntemi ile el ve ayak üþümeleri, nevroz, uykusuzluk, unutkanlýk, mide, barsak ve böbrek hastalýklarý, siyatik, romatoid artrit, Anüresiz Nokturna (gece altýný ýslatma), yaþlýlarda aþýrý halsizlik ve birçok psikosomatik ve hafif ruhsal hastalýklarda tedavi edilebilmektedir.Manyetik Su

Manyetik su normal içme suyundan veya diðer sývýlardan da elde edilebilir. Plastik bir kabýn içinde porselen bir bardak, porselenle plastik kabýn arasýnda bardaðýn etrafýný saran mýknatýstan oluþur. Porselen bardaklarda en az beþ dakika en fazla bir gece tutulan sývý etrafýndaki mýknatýsýn etkisi ile manyetize olur. Bu suyun özelliði kendi içindeki osmotik basýncýnýn yüksek olmasýdýr. Manyetize olmuþ su yavaþ bir þekilde yudum yudum içilmelidir. Bu su osmotik basýncýnýn yüksek olmasý sayesinde barsaklardan hemen direkt olarak dolaþým sistemine geçerek kaný sulandýrýr, yapýþkanlýðýný düþürür ve iyi nitelikli dolaþým oluþturur.

Manyetik suyu özellikle sabahlarý aç karnýna alýnmasý daha çok tavsiye edilir. Manyetik su alýnmadan önce manyetik kupalar ile iðnelemenin yapýlmasý dolaþýmýn hýzlanmasý açýsýndan önemlidir. Dolaþýmýn hýzlanmaya baþlamasýnýn hemen ardýndan manyetik suyun içilmesi ve vücudun gevþemeye býrakýlmasý, sonrasýnda da derin soluk alýp verilmeye baþlanýlmasý kirlenmiþ kan sistemimizin temizlenmesi için mükemmel bir yöntemdir. Nefes derin olarak burundan alýnýr, aðýzdan verilir. Nefes alýrken göbek- karýn bölgesi þiþirilir nefes verirken çekilir. Dakikada 10-15 defa yapýlmalýdýr.

Manyetik su böbrek taþlarýný eritici özelliðe sahiptir. Biyolojik zarýn geçirgenliðini artýrýr. Kan damarlarýnýn esnekliðini saðlar. Yara izlerinin kapanmasýný kolaylaþtýrýr. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Sinir hücreleri olan nöronlar arasýndaki nörotransmitter iletimini ve adalelerin güçlenmesini saðlar. Gereken her çeþit mikro elementlerin kýlcal damarlardan geçerek doku aralarýna ve hücrelere sýzmasýný kolaylaþtýrýr. Metabolizmayý hýzlandýrýr ve yaþlanmayý geciktirir.KULAK AKUPUNKTURU

Kulak akupunkturu akupunktur tedavi yöntemlerinden en sýk kullanýlanýdýr. Sadece kulak akupunkturu uygulayarak kesin ve devamlýlýk sunan iyileþme olmamaktadýr. Basýn yayýn organlarýnda son zamanlarda sýkça özellikle þiþmanlýk tedavisinde kullanýldýðý ve belirgin sonuçlar alýndýðý ifade edilmektedir. Kýsa zamanda alýnan bu sonuçlarýn kalýcý ve uzun süreli olmadýðýný otoritelerce pek de tavsiye edilmediðini biliyorum. Þiþmanlýk bir çok deðiþik mekanizmalarýn bozulmasýyla meydana gelmekte ve tedavisi kapsamlý ve kombine yaklaþýmý gerektirmektedir.

Kulaðýn iç organlarla baðlantýsý iki bin yýldýr biliniyor. Kulak Çin’de son elli yýldýr tamamen kullanýlmaya baþlanýlmýþtýr. Ufak bir alan olmasýna raðmen kulak akupunkturu tecrübe ister.

Kulaðýn þekli parmak izi gibi kiþiye özeldir. Kulaðýn þekli, girinti ve çýkýntýlarý kafa ve yüze göre anatomik duruþ pozisyonu; kiþilik, muhakeme ve düþünme kabiliyeti gibi birçok özellikler hakkýnda bilgi verir.

Kulak memesine küpe takýlmasý sonucu bir çok kiþi belirli bir süre görme netliklerinde düzelme olduðunu ifade etmektedirler. Küpe takýlma bölgesi kulak akupunkturunda göz noktasýna isabet etmektedir.

Tüm organlarýmýzýn kulak üzerinde projeksiyonlarý vardýr. Bu sadece bir nokta þeklinde deðil ufak bir alan biçimindedir. Kulaðýn alt meme kýsmý tüm baþ bölgesini ve üst kýsmý da ayaklarý temsil eder. Bu alanlar vücudumuzun herhangi bir yerinde meydana gelmiþ rahatsýzlýðýn teþhisinde ve tedavisinde kullanýlýr. Ayrýca çene ve damak bölgelerimizdeki diþlerimizin uyuþturulmasýnda diþ hekimlerinin lokal anestezi kullanmalarýna gerek býrakmayacak þekilde anestezi saðlayan bölgeler vardýr.

Patolojik noktalar kulaða dikkatlice bakýldýðýnda kendilerini belli ederler. O noktalarda bir renk deðiþikliði, hafif bir þiþkinlik veya kabuklanma geliþmiþtir. Bu deðiþimlerden yararlanarak Çin’de kýrsal kesimde bazý kiþiler bu bölgelere müdahale ederek hastalarý tedavi etmeye çalýþmýþlardýr.

Týbbi açýdan önemli olan teþhis yöntemi hekimin elektriksel potansiyel farký bulunan noktalarý detektör yardýmýyla bulmasýdýr. Bu yöntemle kulak içi alkollü pamukla temizlenip kurulandýðýnda ve detektörün kullanýmý dengelendiðinde tüm patolojik noktalar kolaylýkla bulunur.Genel Olarak Akupunkturun Fayda Saðladýðý Hastalýklar ve Deneyimlerim

Sigara ve alkol baðýmlýlýðýnda kiþinin önemli oranda istekli olmamasý durumunda akupunkturun etkilerinin çok saðlam olmadýðýný gözlemledim. Sigara, içki, fazla ilaç, fazla yemek yeme gibi alýþkanlýklar baþlý baþýna edinilmiþ birer hastalýk durumlarýdýr. Baðýmlýlýðý olan kiþinin saðlýklý olduðunu ifade edebilmemiz zordur. Akupunktur beden-zihin-ruh saðlýðý dengesini yerine getirdiðinde ve enerji düzeyini yükselttiðinde kiþinin anlamsýz olan baðýmlýlýðýna son vermesi de oldukça kolaylaþmaktadýr.

Yüz felci durumlarýnda oldukça etkindir. Hamileliðin ilk üç ayýnda gelmiþ ve þiddetli yüz felci geçirmekte olan bir hastam oldu. Hamileliði nedeniyle ilaç kullanmasý mümkün deðildi. Bazý doktorlara gitmiþ sonuç alamamýþtý. Bir kür yani on seans tedavi sonunda yüzündeki felç tamamen ortadan kalktý. Þu anda yaþamýna mutlu, saðlýklý bir þekilde çocuðunu büyüterek devam etmektedir.

Ayný þekilde hamile bir bayan hastam Alerjik Bronþit (Astým Bronþit) þikayeti ile geldi. Bu bayan hastam beþ aylýk hamileydi. Ýlaç kullanmaktan býkýp usanmýþ ve sonuç alamayan bir hastaydý. Hamileliði hastalýðýn þiddetini son zamanlarda oldukça arttýrmýþtý. Bu hastama doðum öncesi seyrek aralýklý olarak on beþ kez tüm vücut seansý uyguladým. Son derece mükemmel sonuç aldým. Tedavisi tam bitmemiþti Araya doðum girdi ve hastam tedavisini kesti. Bir sene sonra eþi bir gece yarýsý beni aradý. Karýsýnýn tekrar sýkýþtýðýný ve ne yapmasý gerektiðini soruyordu. Burada en önemli þey; bazý kronik hastalýklarda tedavinin uzun sürdüðünü bilmemiz gerektiðidir. Buda tedavi maliyetini arttýrdýðý için bir çok kiþi tedaviyi kesmek istememesine raðmen býrakmak zorunda kalmaktadýrlar.

Allerjik Rinit, Saman Nezlesi, ürtiler gibi alerjik hastalýklarda akupunkturun etkisi mükemmel derecede baþarýlýdýr.

Zihinsel ve psikosomatik hastalýklarda akupunkturun etkisi çok önemlidir. Bir çok hastalýk gerçek anlamda akýl saðlýðýmýz ile beden saðlýmýzýn dengesinin olumsuz yönde bozulduðu durumlarda ortaya çýkar. Zihinsel saðlýðýmýzýn bozulmasý sadece kendisini ilgilendiren bir bozulma olmayýp kombine tüm sistemlerin olumsuz yönde etkilenmesi ile meydana gelen bir bozulmadýr. Sistemlerde taþlar yerine oturmaya baþladýðýnda zihinsel ruhsal ve beden saðlýðýmýzda mükemmel deðiþimlere tanýk olmaya baþlayabiliriz.

Akupunktur tedavisi Epilepsi dede son derece etkilidir. On beþ yaþýnda bir lise öðrencisi genç kýz hastam oldu. Babasý en son çare olarak akupunktur tedavisini denemek için baygýn vaziyette kýzýný bana getirdi. Ýlk kez böyle bir hastayý tedavi edeceðim için ümitli konuþmadým. Hastam bana gelmeden önce bir hafta içinde tam on kez bayýlma nöbeti geçirmiþti. Tedaviye baþladým. Ýlk hafta üç tedavi uyguladým. O hafta bayýlmasý hemen dörde inmiþti. Toplam onbeþ tedavi uyguladým. Þu anda hastamýn bayýlmasý tamamen ortadan kalkmýþtýr.

Bu epilepsili hastada aldýðým olumlu sonuç ailesinde ve bende harikulâde büyük bir mutluluk meydana getirmiþtir. Bu aile geçenlerde yine bayýlmakta olan bir hastaya beni tavsiye etmiþler. Dokuz yaþlarýndaki bu hasta bana daha önceden çekilmiþ bilgisayarlý beyin tomografisiyle getirildi. Filmde beyinde kist olduðu ifade edilmekteydi. Bu hastanýn akupunkturla iyileþemeyeceðini bayýlmalarýnýn geçmeyeceðini ve çocuðun beyin cerrahisi bölümüne götürülmesi gerektiðini tavsiye ettim.

Migrende, Trigeminal Nevraljide, kronik romatizmal rahatsýzlýklarda, Anuresiz Nokturna (gece altýný ýslatma) tedavisinde, mide barsak ve karaciðer rahatsýzlýklarýnda, hemen hemen daha sayýlabilecek bir çok hastalýkta akupunktur tedavisi rahatlýkla kullanýlabilir ve çok anlamlý sonuçlar elde edilir. Bu tedaviler yapýlýrken hastalarýn ne bir acý nede bir yan etkiyle karþýlaþmayacaklarýný bilmelerini isterim. Akupunktur iðneleri çok ince olduklarý için aðrý yapmazlar ve çýkarýldýklarý yerlerde kanamaya sebebiyet vermezler.Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Akupunktur tedavisi çok aç çok tok veya alkol almýþ hastalara yapýlmamalýdýr. Tedavi öncesi fazlaca deðil hafif bir yemek yemek daha uygundur. Hamileliðin ilk ayýnda ve adetin ilk gününde hormon noktalarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilmez. Varisleri barizce belirgin olanlarda damarlara dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Çok rutubetli ve þimþekli havalarda akupunktur uygulanmasý tavsiye edilmez.+Fayda Saðlamadýðý Hastalýklar

Akupunktur tedavisi romatizmanýn akut ve ateþli döneminde, sistemik hastalýklarda (lupus Eritematosuz, Addison, D. Melliteus)akut karýnda, Psöriyasiz’de, kalp pili taþýyan hastalarda, hemorajik diyatezde, aðýr ruhsal hastalýklarda ve kanser tedavisinde kullanýlmaz.
http://www.istanbulvatanhastanesi.com/bunlaribiliyormusunuz/akupunktur.htm