PDA

View Full Version : Atatürk Parký iþgal edildibirsi
10-04-05, 08:01
Halk ayaklanmasýnýn ardýndan rejim deðiþikliðinin yaþandýðý Kýrgýzistan'da güneyden gelen (Oþ, Celalabad, Talas) binlerce kiþi, baþkent Biþkek'teki arazileri 'parsellemeyi' sürdürüyor. Biþkek'teki insanlarýn lüks içinde yaþadýklarýný iddia ederek kendilerinin de burada yaþamalarý gerektiðini savunan iþgalciler, boþ bulduklarý arazilere kazýklar çakarak, etrafýný tel örgüleriyle çeviriyor. Ýþgal edilen araziler içinde, Kýrgýz-Türk Manas Üniversitesi Kampusu'nün içi ve çevresi, Atatürk Parký ve ABD Büyükelçiliði'nin çevresindeki boþ arazi de var.