PDA

View Full Version : Pekin'de Japonya Büyükelçiliði taþlandýbirsi
10-04-05, 07:55
Pekin'de Japonya Büyükelçiliði taþlandý
Japonya Eðitim Bakanlýðý'nýn, 20. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Japon emperyalizminin komþu ülkelere yaptýðý zulmün görmezlikten gelindiði bir ders kitabýný kabul etmesi, Çin'in baþkenti Pekin'de büyük protesto gösterilerine neden oldu.
Gösteride protestocular, Japonya Büyükelçiliði'ni taþ yaðmuruna tuttu. Zongguancun'da 1000 kadar protestocuyla baþlayan ve daha sonra yaklaþýk 10 bin kiþinin katýlýmýyla þehir merkezine yönelen yürüyüþ sýrasýnda, büyükelçilik binasýnýn yaný sýra bir Japon restoranýyla Tokyo Mitsubishi Bankasý'nýn Pekin þubesine de taþ, sopa ve þiþelerle saldýrýldý.
Göstericiler, 200 polisin korumaya aldýðý büyükelçilik konutuna da yürüdü. Ancak olaylarda ölen ya da yaralanan olmadýðý bildirildi.