PDA

View Full Version : ABD ve AB’den Çin’e baskýbirsi
04-04-05, 16:58
Asya gezisi kapsamýnda Çin’de temaslarda bulunan ABD Dýþiþleri Bakaný Condoleezza Rice, Avrupa Birliði’ni Çin’e silah satýþý konusunda uyardý.
Çin’e baský

Asya gezisi kapsamýnda Çin’de temaslarda bulunan ABD Dýþiþleri Bakaný Condoleezza Rice, Avrupa Birliði’ni Çin’e silah satýþý konusunda uyardý.
ABD Dýþiþleri Bakaný Rice, AB üyesi ülkelerin Çin’e silah satmasý durumunda bölgedeki askeri dengenin deðiþeceðini vurguladý. Rice, ABD’nin güvenlik çýkarlarýnýn olduðu bir bölgeyle ilgili alýnacak silah satýþý kararýnýn doðru bir karar olmayacaðýný belirtti.

AB DE TEMKÝNLÝ
Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Straw da, Çin’in Tayvan’a askeri müdahaleye olanak saðlayan yasasýyla ilgili olarak Avrupalýlarýn kafalarýnda sorular oluþtuðunu dile getirdi. Straw, söz konusu yasanýn zor bir siyasi ortam oluþturduðunu ve bu konuyla ilgili olarak Ýngiliz palamenterler bir yana, özellikle Avrupa Parlamentosu’ndaki sol eðilimli parlamenterlerin kendisine sorular yönelttiðini dile getirdi.
Straw’un bu sözleri, AB’nin Çin’e silah ambargosunu yakýn gelecekte kaldýrmasýnýn olasý görülmediði biçiminde yorumlandý. Çin Ulusal Kongesi, Tayvan’ýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda askeri müdahaleye olanak tanýyan bir yasayý onaylamýþ ve ABD baþta olmak üzere pek çok ülkenin tepkisini çekmiþti.