PDA

View Full Version : 4 April Barýn MüjahitleriSTSH-ETGE
04-04-05, 04:05
Kurban Muhammed
23 yaþýnda Düþmana esir düþtü. Ýki yýl sonra Süleyman Sucu , Gopur Evvel ile birlikte Çin hükümeti tarafýndan Aktuð nahiyesi pazarýnda þehit edildi.

Mehmet Emin Ömer
1964 doðumlu kuþatmada düþman eline düþüp 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Þi Hu hapishanesindedir.

Mehmet Hesen
1972 doðumlu, Savaþlarda büyük kahramanlýklar gösterdi. 17. gündeki savaþta esir düþerek iki yýl gecikmeli olarak kurþuna dizilme cezasýna çarptýrýldý.

Mehmet Yasin
5 Nisan günü Bankakurasýndaki kanlý savaþta aðabeyi Abdurrahim ile kucak kucaða þehit oldular.

Muhammed Emin Ömer

Nurmuhammat Yarmuhammad

Reþat Mehmet

Rozi Cuma
1964 doðumlu savaþta tutsak düþtü, þu anda akýbeti belli deðil .

Rozi Hoþur

Rozi Mehmet Baki

Saidulla Kurban

Salih Ahmed Ýsmail

Tohtahun Yarmuhammed

Turgun Abdulkerim
1964 doðumlu, Özel hizmetler ifa etti. Savaþýn 9. gününde gizlendiði yerde düþman eline geçti. Þu anda Þi Hu Genþim hapishanesindedir.

Tursun Tohti Ahmet

Yolvas Tohti
28 yaþýnda Zeydin Yusuf þehit olduktan sonra ayaklanmaya önderlik etti. Hantirek, Uzunkarýgay Ormanlarýndaki savaþta þehit oldu.

Ýsmail Mehmet


Abdugani Tursun: 22 yaþýnda. Partinin Barýn Þubesinin Maliye Bakaný. Uzunkarýgay Ormanýndaki savaþta þehit oldu.
AblimitKari:18 yaþýnda. Ayaklanmanýn lokomotiflerinden biridir. Uzunkarýgay’daki düþman bombardýmanýnda þehit oldu.
Yasin Turdi: 53 yaþýnda, Nisan 1990’da Barýn’daki protestolara katýldýðý için Haziran 1990’da Gulca’da tutuklandýðý açýklandý þimdi ise akýbeti ile ilgili hiçbir bilgi yok.
Aminehan: (Bayan Öðretmen) Tutuklanmak üzereyken elindeki mevcut listeleri yakmýþtýr. Bugün Ürümçi Hapishanesindedir.(Müebbet)
Kerim Karim: Ürümçi hapishanesinde (dýþ ülkelerde tutuklandýðý haberinin yayýnlanmasýndan sonra idam edilememiþ ve müebbet hapse mahkum edilmiþtir.
Hasan Mahsum: Kaþgar Hapishanesinde (Müebbet )
Abdûlkadir Yepçen: Kaþgar Hapishanesinde (Müebbet )
Abdûlkadir Tursun: Þarki Türkistan Partisi Bþk. Yrd. þehit edilmiþtir.
Obul Kasým: Mücahitlerinin Askerî Komutaný, halen yakalanamamýþtýr.
Ebeydullah Marup Damolla: 58 yaþýnda, Sahoya’dan, Nisan 1990 da Barýn’daki protestolar ve ayaklanmalarla ilgili olarak tutuklandý. Akýbeti bilinmiyor.
Abdulkadir: Kasým 1990’da Kaþgar da protestolara katýldýðý ve 1990 Nisan’ýnda Barýn’daki ayaklanmalarla tutuklandý. Fakat; son olarak bulunduðu yer ve yasal durumu bilinmiyor.
Eysa Yoldaþ: 45 yaþýnda, Barýnlý, Nisan 1990’da Barýn’daki devrimci ayaklanmalara katýldýktan sonra 18 Mayýs 1990’da göz altýna alýndý, Haziran 1990’da suçlu bulundu, fakat davadan muaf tutuldu ve 1991 de serbest býrakýldý. 10 Ocak 19993’te tekrar tutuklandý. 26 Nisan 1993’te suçlu bulunarak hapse atýldý Akýbeti bilinmiyor.
Turdi Obul: 6 Nisan 1990’da Barýn’daki olaylarda rolü olduðu için tutuklandý. 29 Haziran 1990’da serbest býrakýldý.10 Kasým 1992’de diðerleri ile birlikte tekrar tutuklandý ve 26 Nisan 1993’te politik nedenlerden dolayý suçlandý. 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. (Kýzýlsu Kýrgýz mahkemesi 1993)
Turgun Abdulkarim: 1964 doðumlu, Nisan 1990’da Barýn’daki ayaklanmalara katýldýðý için 5 Nisan 1990’da tutuklandý.18 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Xihe hapishanesine gönderildi.
Rozi Haþim: 1972 yýlýnda doðdu. Parti þubesinin kurucularýndandýr. Barýnlý, Doðu Türkistan Ýslâm Partisi üyesi. Çiftçi ayaklanmalarýnda komutanlýk yaptý. Kahramanca savaþarak Çinlilere esir düþtü. Þimdi Artuþ hapishanesinde aðýr hastadýr. Son durumu bilinmiyor.
Molla Muhammet: 44 yaþýnda Barýnlý, 1992 Kasým’da tutuklandý.1993 Nisan’da devrimci hareketlerde bulunmakla suçlandý. Daha sonra Artuþ þehrinde Bureau hapishanesine gönderildi.
Muhammet Emin Yapkan: 32 yaþýnda Ýsmail Haci ile Nisan 1990’da Barýn’daki protestolarla iliþkili olduklarý sebebiyle Temmuz 1990’da Yenihisar’da tutuklandý. Kargalýk hapishanesine gönderildiler. Akýbeti bilinmiyor.
Mukarem Haji Hýným: 22 yaþýnda bayan, Nisan 1990 yýlýnda Barýn’daki protesto eylemlerine katýldýðý için 1990’da Kuça’da tutuklandý. Cezalandýrýldýðýna inanýlýyor, fakat son yasal durumu bilinmiyor.
Haþim Yusuf: 44 Yaþýnda Barýnlý olup, 1992’de diðerleri ile devrimci hareketlere katýldýðý için tutuklandý ve 26 Nisan 1993’te suçlu bulundu. Artuþ þehri Bureau hapishanesine gönderildi. 1998’dekiler gibi serbest býrakýlýp býrakýlmadýðý bilinmiyor.
Ýsmail Haci: 25 yaþýnda. Temmuz 1990’da Muhammet Emin Yepçen ile Nisan 1990’da Barýn’daki protestolarla iliþkili olduðu gerekçesi ile Yenihisar da tutuklandý. Kargalýk hapishanesindeydi; fakat þu anda akýbeti bilinmiyor.
Kerim Kari: Nisan 1990’da Barýn’daki protestolarla iliþkili olmasý nedeniyle Haziran 1990’da Ürümçi’de tutuklandýðý açýklandý ve Ürümçi’de hapsedildi. Akýbeti bilinmiyor.
http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_157.htm

STSH-ETGE
04-04-05, 04:11
Zeydin Kari (Zeydin YUSUF)
LÝDER
Þarki Türkistan Ýslam Partisi Barýn þubesinin kurucu önderi, 30 yaþýnda Barýn ayaklanmasýnýn baþkomutaný. 5 Nisan 1990 günü kanlý savaþta kahramanca þehit oldu.

Aziz Kurban
1960 doðumlu. Barýnlý olup, Doðu Türkistan Ýslam Partisinin þubesini kuranlardandýr. Zeydin Yusuf þehit edildikten sonra savaþa komutanlýk yaptý. Çin askerlerini yanýltarak baþarýlý operasyonlarda bulundu. Muhasarada yakalandý. Nisan 1990’da Barýn’daki protestolara kýlavuzluk etmiþ olduðu açýklandý. 5 Kasým 1990’da tutuklandý. Son olarak Ürümçi’de tutuluyordu. Ceza aldýðýna inanýlsa da yasal durumu bilinmiyor.

Abdurrehim Turdi
1960 doðumlu. Koordinasyon Komutaný. Kaþgar ili Aktuð ilçesi Barýn kazasýndan (Onarým iþçisi) Çin ordularýnýn muhasarasýnda tutuklandý. Ölüm cezasý alarak öldürülmüþ olabilir.Akýbeti bilinmiyor.

Ehet Tilivaldi
30 yaþýnda, Ayaklanma Birliði 1. Kýsým Kumandaný. Savaþ kahramaný. Kuþatmada düþman eline geçti. Þimdi Þi Henze hapishanesindedir.

Mehmet TURSUNCAN
Yakalanarak idam edildi

Hüseyin Kurban
Parti þubesinin kurucularýndandýr. Kahramanca savaþtý. Nisan 1990’da Barýn’daki ayaklanmalarla iliþkili olduðu için tutuklandý. 1992’de hâlâ tutukluydu. Þu anda akýbeti ve yeri bilinmiyor.

Ýbrahim Ahmet
40 yaþýnda, Barýnlý, Parti þubesinin kurucularýndandýr. Kýzýldað eteklerindeki savaþta kuþatma altýna düþerek yakalandý. Nisan 1990’da Barýnda tutuklandý. Urümçi hapishanesindedir. Ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý.

Celil Aval
Barýnlý, Doðu Türkistan Ýslâm Partisini yeniden ihya etmek teþebbüsünde bulunan grubun lideri olmak iddiasý ile ikinci kez 1992’de tutuklandý. Ýlk tutuklanmasýnýn 1990’da Barýn’daki devrimci ayaklanmalarda rol aldýðý açýklandý. Fakat 6 Aðustos 1991’de saðlýk durumunun kötü olmasýndan dolayý kefaletle serbest býrakýldý. 10 Kasým 1992’de tekrar göz altýna alýndý ve 27 Nisan 1993’te suçlu bulundu. Artuþ þehri Bureau hapishanesine gönderildi. Khilizu Kýrgýz Ýnsan Mahkemesi tarafýndan 1993’te 15 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.

Camal (Cemal) Muhammet
Ayaklanmanýn kara ordusu Komutaný. Barýn’daki ayaklanmalarda rol aldýðý için tutuklandýðý açýklandý ve ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý. Urümçi hapishanesindedir. Son durumu ise bilinmiyor.

Kurban Cuma
1976’da doðdu. Barýnlý, Savaþta keserle Çin askerlerinin kolunu keserek askerin otomatik silahýný ele geçirip savaþa katýldý. Sað olarak Nisan 1990’da Barýn’da yakalandý, 16 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý ve Wusu hapishanesinde çalýþtýrýlmak için gönderildi. Son yeri ve akýbeti bilinmiyor. Þi Hu hapishanesindedir.

Mehmet Rozi Haþim
1964’te doðdu. Nisan 1990’da Barýn’daki ayaklanmalara katýldýðý için tutuklandý ve 14 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Xihe hapishanesine çalýþtýrýlmak için gönderildi. Son yeri ve akýbeti bilinmiyor.

Rahmanjan Ahmet
Barýnlý, Doðu Türkistan Ýslâm Partisinin bir üyesi olmasý ve Nisan 1990’da Barýn’daki protestolara katýldýðý gerekçesi ile tutuklandýðý açýklandý. Cephaneden sorumlu baþkan. Düþman bombardýmanýnda aðýr yaralanarak esir düþtü.16 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý. Wusu hapishanesine gönderilmesine karar verildi. Son durumu bilinmiyor. Þuvcuv hapishanesindedir.

Süleyman Ýsa
(Ýsak) Barýnlý, Köprü baþýndaki savaþta kahramanlýk gösterdi. Nisan 1990’da Barýn’da tutuklandý. 18 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. En son Wusu (Xihe) cezaevinde tutukluydu, akýbeti bilinmiyor. Þu anda Þi Hu hapishanesindedir.

Tohti Ýslam
1974 doðumlu, Partinin gizli koordinatörü. Barýnlý olup, Nisan 1990’da Barýn’daki protestolarla ilgili olarak tutuklandý. Doðu Türkistan Ýslâm Partisi’nin gizli bilgilerini açýklamamasý sebebiyle tutuklandýðý açýklandý. 19 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Wusu þehir cezaevine çalýþtýrýlmak için gönderildi. Þi Hu hapishanesindedir.

Turguncan Muhammet
1973 doðumlu Barýnlý, Ara mahalle savaþýnda büyük kahramanlýklar gösterdi. Esir düþerek 18 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý ve Wusu (Xihe)cezaevine gönderildi.

A.Muhammed

Abduðeni Tursun

Abdulhelil Tursun

Abdulhamit Korpalta

Abdurazzak Þemsiddin

Abidcan Obulkasim

Attawulla Begzad

Ebabekir Turgun
20 yaþýnda Savaþ kahramaný Hantirek savaþýnda safdaþlarý ile birlikte þehit oldu.

Elyas Calal

Emet Ýmin
1964 doðumlu, savaþta büyük yararlýlýklar gösterdi. Esir düþtükten sonra 5 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.

Harunhan Mehmet
Hantirek'teki savaþta esir düþüp, 14 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Þu anda Þi Hu hapishanesindedir.

Ýshak Kari Bayhan
20 yaþýnda Parti Barýn þubesinin kurucularýndan. Savaþ kahramaný. Uzunkarýgay savaþýnda düþman makineli tüfeði ve uçaklarýnýn bombardýmanýnda çiftçilerle birlikte þehit oldu.

Jurat Nuri