PDA

View Full Version : Sherkiy Tukristan'da karayollarýnýn uzunluðukasgarlý
26-03-05, 03:59
Doðu Türkistan?da karayollarýnýn uzunluðu 87 bin kilometreye ulaþtý

Çin'in sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Ulaþtýrma Müdürlüðü tarafýndan yapýlan hesaplamalara göre; þu an Doðu Türkistan?da trafiðe açýlan kara yollarý, dünya çevresini iki kere dolaþacak uzunluðuyla 87 bin kilometreye ulaþtý.
Edinilen bilgiler, Doðu Türkistan?da yýllardýr harcanan çabalar sonucu, karayollarýnýn yapýmýnda gözle görülür bir geliþme kaydedildiðini gösteriyor. Özellikle Çin Merkezi Hükümeti'nin son 5 yýl içinde batý kesimlerindeki altyapý tesislerinin yapýmýna yönelik yatýrýmlarýný artýrmasýyla, Doðu Türkistan?da karayolu yapým çalýþmalarý hýzlandýrýldý. Þu an Doðu Türkistan?ýn merkezi Urumçi kentinden geçen ve bölgenin her yönüne uzanan bir karayolu aðý oluþturuldu.
YORUM: Çin Radyosunun bu haberi, Doðu Türkistan?ýn zengin kaynaklarýnýn hýzlý bir þekilde taþýnmasý için Pekin yönetiminin yoðun bir gayret içerisinde olduðunu gösteriyor. Karayollarýnýn artýþ göstermesi, bölgeye yerleþtirilen Çinli göçmen sayýsýnýn da artmasýna neden olacaðý ayrý bir gerçektir.

Doðu Türkistan?da meyvelerin ihracatýnda büyük artýþ
Çin'in sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bu yýlýn ilk iki ayýnda meyvelerin ihracatýnda büyük artýþ yaþandý.
Urumçi Gümrüðü tarafýndan yayýmlanan istatistiklere göre, bu yýlýn Ocak ve Þubat aylarýnda, Doðu Türkistan?dan ihraç edilen taze ve kurutulmuþ meyvelerin miktarý 26 bin 3 yüz tona vararak, geçen yýlýn ayný dönemine göre 1.68 kat artýþ gösterdi. Gerçekleþtirilen ticaret hacmi de 12.43 milyon ABD dolarýný bularak, geçen yýlýn ayný dönemine göre 4.4 kat arttý. Ýhraç edilen meyvelerin baþýna elma ve portakal geldi.
YORUM : Çin Radyosundan aldýðýmýz bu haber gerçeði yansýtmamaktadýr. Doðu Türkistan?dan ihraç edilen taze ve kurutulmuþ meyvelerin miktarý yaklaþýk 100 bin ton olup, bu miktarýn 26 bin tonu ihraç edilmekte geri kalan yaklaþýk 70 bin tonu Çin?in içlerine taþýnmaktadýr. Bunun ticari deðeri de yaklaþýk 30 milyon ABD dolarýdýr.