PDA

View Full Version : peyghembirimizning mojizliri 14-15-16-17-18-19-Abdureshid haji
18-09-07, 15:42
Nahayti shepqetlik mihriban allaning nami bilen bashlaymen .
Essalamu eleykum hörmetlik qérindashlirim:
mubarek roza- ramizadn munaséwiti bilen,
pat yiqinda neshirdin chéqish aldida turghan, merhum dini ustazimiz , sherqiy türkistan islam jumhuriyitining qurghuchisi , marshal Elixan Töre Saghuni yazghan " Tarixi Muhemmidi " namliq kitaptin parchilar ilan qilishni layiq kördüm.
Kitapning mukemmel neshirdin chiqishigha yardimi bolsun üchün , dini ölima ustazlarning tüzütüsh birishini qézghin qarshi alimen .
Hormet bilen : Abdureshid Haji Kerimi

On tötinchi möjize
hennane dégen ustining yighlighinini.
Sehih buxariy bashliq bir nechche hedis alimliri bu weqe heqqide
kelgen hedisni mutewatir dep ataydu.yana bu möjize jüme namizigha minglap yighilghan köpchilik xelq otturisida bolghan ishdur. Bu toghrida hich qandaq guman yoqdur.buninggha shek keltürmek kuffurluqdur. Chünki yüzlep, minglap sahabilar bu hedisni riwayet qilidu. Reziyellahu enhum.
Emdi bu möjize shundaq idiki: resulullah ( s e w)mekkidin medinige hijret qilip kelgende,deslep bir mesjid bina qildi.u mesjidning uzunluqi yüz, ini qiriq kéletti. Buninggha xorma yaghichidin bir nechche üstün qoyulghan idi.resulullah ( s e w)her waqit jüme namizi oqusa, shu üstünlerning birige yölünüp turup, shu yerdexutbe oqup, xelqqe wez éytatti. U künlerde munber qoyush
resmiy adet bolmighan idi.sahabilardin temimuddariy reziyellahu enhum:
ـ ya resulullah, siz üchün bir munber yasitip bérey , üstige chiqip wez éytsingiz qandaq bolar?ـ dep soridi:
ـ yaxshi bolidu, ـ dep ruxset berdi.
Shuning bilen bir munber yasitip berdi. Muni keltürüp, imamning ong teripige qoydi. Islam alimide ewwel yasalghan we meschitke qoyulghan munber shu idi.
Jüme küni kélip,jamaet namazgha yighildi.resulullah ( s e w)aditi boyunchexutbe oqush üchün üstün aldidin ötüp ketti. Mana shu chaghda u üstün. Xuddi butilighidin ayrilghan tögidek ingrap yighlashqa bashlidi.
Resulullah munber üstige chiqip turishigha yana warqirap yighlashqa bashlidi.silkinishtin yirilishqa azla qaldi.
Buni körüp resulullah (s e w)derhal munberdin chüshüp u üstünni quchaqlap turdi.uzaq yighlap qalghan kichik balini anisi quchiqigha alsa öksüp ـ öksüp yighlighandek turmay yighlighini turdi.andin resulullah éytti:
ـ buning aldida her jüme alla zikri éytilip,'uningdin behra alatti.uningdin ayrilip qalghanliqidin yighlawatidu
buni körüp sahabilardinmu birsi yighlighini turdi.mesjid ichi lerzige kélip yigha ـ zarigha toldi. Andin resulullah eyttiki:
ـ qesem allagha bolsunki,buning yighisini özüm kélip toxtatmisam, qiyametgiche shu ehwalda toxtimay yighlaydu.
Shuningdin kéyin bu üstünning éti’’hennane,, bolup,yeni "yighlangghu"dep ataldi.
Yighidin toxtighandin kéyin, uninggha resulullah éytti:
ـ ey hennanexalisang qaysi charbaghdin sini késip kelgen bolsa, shu bostanliqqa kétip yashighin, yéngidin yiltiz élip kökligin, eger muni xalimisang, sini jennetge köchet qilip oltarghuzimen. Jennet ehli xudaning dostliri méwengdin yeydu, bu ikki ishdin birini talliwal, ـ dep uning jawabigha qulaq sélip turdi.
Andin u éyttiki:
ـ ya resulullah, men jennetge köchet bolup kétey ,shuni xalidim, mining méwemni allaning dostliri yisun, paniy dunya bostanidin bolushni xalimaymen, konirimaydighan jennetde turushni xalaymen.ـ dédi .

Buninggha yéqinraq turghan sahabilar uning tawushini anglidi. Tiligini resulullahmu qobol qilip jennetge yétilep ötgüzüshge wede berdi.sellellahu eleyhi wesellem.
,hezriti hesen besri her küni shu möjizidin gep qilidighan bolsa, yighlap turu p éytattiki:
ـ ey möminler , bu yaghach üstün resulullahdin yiraqlashqinigha shunche yighlighan yerde,biz ümmetler u zatning didarigha mushtek bolup qanche zar yighlisaq yenila azliq qilidu."mewaheb" dégen kitabda éytilishiche,'alla taala bu yaghachgha jan bérip térik qildi. Resulullah piraqida térik kishidek tawush chiqirip yighlidi.déyilidu .
Seperdin kelgen kishi yaru ـ dostliri bilen , ehli ayalliri bilen quchaqliship küreshkendek , uni resulullahmu quchaqlaytti, uninggha térik kishige qilghandek muamile qilatti. Ötken peyghemberlerning hich birige mundaq ulugh möjize bérilmigen idi.
Hezriti isa eleyhissalam alla izni bilen ölükni tirildürüp,möjize yaratqan bolsa,resulullah( s e w)quruq üstün'ge jan kirgüzüp, uning bilen sözleshken idi. Elwetteuningdin bu ulughraqdur. On beshinchi möjize
tögining peyghembirimizge sejde qilishi.
Imam ehmed, imam naseiy ,hezriti enesdin riwayet qilinidu. Medinilik sahabilardin bir kishining ishlitip yürgen tögisi bar idi. Bir küni u tögining xuyi buzulup, hich bir kimni yéqinlashturmaydighan boluptu.aldidin ötken kishige ejdardek aghzini échip hujum qilidiken. Pütün ishliri toxtap,tirikchiliktin qaptu.u töge yamanliship ketkendin kéyin töge igisi resulullahning yénigha erz qilip kélip:
ـ ya resulullah,'ishlitip yürgen tögem bar idi.ichishge we iknzarliqqa shu töge bilen su toshup jan baqattim.néme boldiki, peyli aynip,qishigha adem keltürmeydighan bolup qaldi.xorma derexlirini we bashqa ikinzarlimizni perwish qilishqa amalsiz qaldim, qurup kétey dewatidu.ــ dep derd tökti.
Muni anglap, resulullah ( s e w) sahabilar bilen töge bar jaygha keldi.resulullah töge aldigha barmaqchi bolup turghanda töge igisi éyttiki:
ـ ya resulullah, bu töge qutrighan ishttek bolup qaldi.sizge xiris qilip hujum qilip ziyan sélip qoyarmikin dep qorqimen, ــ dédi .
ـ yaq, manga hujum qilmaydu, ـ dep töge terepge qarap mangdi.
Töge resulullahni körüp derhal aldigha chéqip sejde qildi. U janiwar öz haliche tawushini chiqirip buquldap sözlep ketti.andin resulullah éytti:
ـ bu töge sizdin shikayet qiliwatidu. Küp ishlitip az yémek biridikensiz., emdi undaq qilmang, toydurup yidürüp andin ishliting, ـ dédi .
Andin tögini tutup igisige tapshurup berdi. Burunqidinmu yawash bolup,hich qandaq qarshiliq qilmidi.muni körgen töge igisi:
ـ ya resulullah, bu eqilsiz haywan turuqluq, sizge sejde qildi. Biz eqilliq insanlar néme üchün sizge sejde qilmaymiz, ـ dédi .
Andin resulullah sellellahu eleyhi wesellem éyttiki:
ـ mexluqqa sejde qilish durus emes,belki mexluqlar öz xelqige sejde qilsa andin toghra bolidu.
Eger mexluqqa sejde qilish rawa bolghan bolsa,xotunlar öz irigha sejde qilsa bolatti.
Erlerning heqqi xotuni üstide ne qeder ulugh bolghanlighi bu hedisdin melum bolsimu, lékin sejdige layiq bolghuchi xotunining dunyaliq,'axiretlik heqlirini qaldurmay béjirip turghuchi erlerdu . On altinchi möjize
yahla ibni murre dégen sahabidin riwayet qilinidu.
U deydu: ’’resulullah (s e w)bilen medine etrapida jihad sepirige chiqduq. Yolda kitiwatqinimizda töge yötlep kéliwatqan bir karwan kishige yoluqtuq.u töge resulullahgha qarap boynini töwen sélip bir mungluq tawush bilen sözligini turdi, resulullah toxtap:
ـ bu tögining igisi kim ? Chaqir, ـ dep buyridi.
Igisi kélip:
ـ manga satqin, ـ dédi .
U éytti:
ـ ya resulullah, buni sizge hediye qilmaqchi iduq, biraq bir ailining buningdin bashqa méli yoq idi, shuning üchün bu töge bilen tirikchilik ötküzimiz.
Andin resulullah éytti:
ـ undaq bolsa töge özingizde qalsun, bu töge manga shikayet qiliwatidu,yimigini az bérip, ishni köp qilduridikensiz,'emdi bu tögige yaxshi qaranglar, ishni azqildururp, yimigini köprek, toydughudek béringlar .
Ularmu:
ـ shundaq qilimiz ـ dep wede bérishti,,
on yettinchi möjize
imam darimiy , imam beyheqi hezret jabirdin riwayet qilinidu.
Hezriti jebir éytidu: ’’bir küni resulullah bilen olturghan iduq.yiraqtin bir töge qachqandek bolup bizge qarap qéchip keldi. Kelginije chokolnop turup sejde qildi. Sahabilar heyran bolushup qarap turdi. Resulullah ( s e w):
bu tögining igisi kim? ـ dep soridi.
Ensar sahabilardin bir nechche yigit:
ـ ya resulullah, bu bizning tögimiz, ـ dep jawab berdi.
Andin resulullah( s e w) éyttiki:
ـ tögingiz silerdin shikayet qiliwatidu.yashlighimdiki kuchum kétip emdi qérighan waqtimda mini yaxshi körmeydighan boluwaldi , ــ deydu. ـ buni manga sétip béringlar , yaki öz ejeli yetküche uninggha yaxshi qarashgha wede béringlar . Qedirdan xizmetchini shundaq hörmet qilish kérek , ـ dédi .
ـ ya resulullah, tögining bu éytqan sözi ras.Özi ölgen'ge qeder emdi uninggha yaxshi qaraymiz, ـ dep wede berdi.,, reziyellahu enhum.
On sekkizinchi möjize
qoy we öchkilerning resulullahgha sejde qilishi.
Peyghembirimizning xizmetchiliridin ,hezriti enis éytidu:" bir küni resu lullah ensarilardin bir kishining béghigha kirdi.hezriti ebu bekir siddiq, hezriti ömer bularmu bar idi.u baghda yürgen bir qozichaq resulullahni körüshi bilen tazim qilip, derhal sejdige bash qoydi. Buni körüp ,hezriti ebu bekir siddiq éytti:
ـ ya resulullah, ruxset qiling,bizmu sizge sejde qilayli, haywanlardin bu ishqa biz heqliqmiz.
Andin resulullah éytti:
ـ mexluq xelqdin üzge hich kimge sejde qilish durus emesdur. Sellellahu eleyhi wesellem
on toqquzinchi möjize
imam ehmed, imam tirmizi, hezriti ebu sehid hudriydin riwayet qilidu.
Ebu sehid éytidu: " mekke , medine taghliri arisidiki bedewilerdin bir kishi qoy béqip yürgen idi. Bir küni böre kélip
uning qoylirigha tajawuz qilip bir qoyini ilip qéchip ketti. Igisi arqidin qoghlap bérip , böre aghzidin qoyini ajritip besh ـ alte qedem yerge bérip choxchoyup olturdi.andin böre xudaning qudriti bilen zuwan'gha kélip:
ـ xudadin qorqmamsen, xuda yetküzgen rizqimni aghzimdin sen tartiwalding?
ـ bu qandaq ejeblinerlik ish böre néme dep ademdek gep qilidu? ــــ dédi .
ـ sining ishing buningdinmu ejeblinerlik,'axir zaman peyghembiri muhemmed eleyhissalam medinege keldi. Xuda aldida buningdin ulugh derijidiki peyghember yoq idi. Sekkiz jennet ishki uning yüzige échilatti. Uning bilen sining arangda bu taghdin bashqa hich nerse bolmidi. Shundaq ulugh ishni tashlap, sen bu yerde qoy béqip yürdüng. Dunyada buningdinmu ejeblinerlik ish barmu? Eger sen barmaqchi bolsang, qoyliringni manga amanet qoysang, kelgüchilik men béqip ber memtim" ـ dédi , ــ böre.
Bu karametni körüp, qoylirini börige tapshurdi. Özi medinige kélip, resulullah bilen körüshüp iman keltürdi. Bu möjizini barliq sahabilar anglidi.
Shuning bilen resulullah ( s e w) qaytishqa ruxset berdi. Kélip qarisa böre padichiliq qilip yürüptu, qoylirigha hich nerse zexmet yetgüzmeptu. Buni körüp derhal bir qoyni boghuzlap börige ziyapet qilip berdi. Reziyellahu enhum.