PDA

View Full Version : peghembirimizning mojizliri 10-11-12-13Abdureshid haji
17-09-07, 15:29
Nahayti shepqetlik mihriban allaning nami bilen bashlaymen .
Essalamu eleykum hörmetlik qérindashlirim:
mubarek roza- ramizadn munaséwiti bilen,
pat yiqinda neshirdin chéqish aldida turghan, merhum dini ustazimiz , sherqiy türkistan islam jumhuriyitining qurghuchisi , marshal Elixan Töre Saghuni yazghan " Tarixi Muhemmidi " namliq kitaptin parchilar ilan qilishni layiq kördüm.
Kitapning mukemmel neshirdin chiqishigha yardimi bolsun üchün , dini ölima ustazlarning tüzütüsh birishini qézghin qarshi alimen .
Hormet bilen : Abdureshid Haji Kerimi

Oninchi möjize
ibni maje riwayet qilidu: resulullah ( s e w)bir küni hezriti abbas öyige kirip,hemmeylenni bir yerge yighip olturghuzdi.andin ularning üstige ridasini yépip turup dua qildiki:
ـ ibare xudaya,bular mining tagham, tagham zatidurler,men bularni yapghandek senmu yépip,dozaxdin azad qilghaysen, ـ dégende türt terepdiki tamlardin, ishik terepdin üch qitim’’amin,,dep besh ـ on ademning awazi anglandi.
Peyghembirimizning taghisi hezret bashliq oghulliri fazir abdulla, ubeydulla, qusem, mehbed, abdurahman,sehid, ummu hebibe ـ hemmisi bu möjizini quliqi bilen anglighan idi.bashqa sahabilermu bu toghrida riwayet qilidu, reziyellahu enhum.

On birinchi möjize
imam buxariy, imam tirmizi resulullahning xadimliri hezriti enis ibni malikdin shundaq riwayet qiliduki, hezret enis éytidu:
ـــ bir küni resulullah (s e w)hezriti ebu bekir siddiq,hezriti ömer,hezriti osman reziyellahu enhum hemmeylen birlikte uhud téghigha kélip, taghning üstige chiqti.tagh titrigini turdi,resulullah eyttiki:
ـ ey uhud, toxta,sining ustingdiki kishilerning birsi allaning peyghembiridur,'ikkinchisi uning yari siddiq ekberdur, qalghan ikkisi shehidlerdur, ـ déyishi bilen derhal titrigen tagh toxtidi.
Emdi bu weqede üch möjize bardur: birinchisi ـ resulullah tagh töpisige chiqqanda uning titrep kétishdur.
Ikkinchisi ـ resulullahning sözini anglap derhal toxtishi.
Üchinchisi ـــ kelgüsi gheybidin xewer , yeni hezriti ömer, hezriti osman ikkisining shehid bolishi.birini iran esiri hurmozdigen kapir , namazgha turghanda xenjer urup shéhit qildi. Ikkinchisini öz échidin chiqqan pitnichiler teripidin öyige basturup kérip öltürdi. Reziyellahu enhum.

On üchinchi möjize
resulullahning qolidiki ushshaq tashlarning tesbih éytishi.
Bu weqeni bir nechche meshhur alimlar öz kitablirida yézip riwayet qilidu.yeni, imam beyhekiy, imam teberaniy hezriti ebu zerden riwayet qilidu. Hezriti ebu zer éytidu: "bir küni resulullahni xilwette taptim, yalghuz olturghan iken. Kélip salam berdim,jawab bergendin kiyin:
ـ ey ebu zer,néme üchün kelding? ـ dep soridi.
ـ ya resulullah,muhebbitingiz tartip keldi, ـ dédim .
ـ oltur, ـ dep iltipat qildi, yénigha kélip olturdum.
Özi gep qilmighuche gep qilmidim. Bir hazidin kéyin herziti ebu bekir siddiq aldirighan kishidek ildam yügrep kérip salam berdi, jawab bergendin kéyin:
ـ ey ebu bekir siddiq, sini kim keltürdi? ـ dep soridi.
ــ ya resulullah,sizning muhebbitingiz, ـ dédi .
ـ oltur, ـ dep uningghimu isharet qildi.
Shundaq qilip keyni ـ keynidin hezriti ömer,hezriti osmanmu keldi.ulardin sorisimu xuddi men dégendek jawab berdi.shuning bilen resulullah ( s e w)yerge qol uzartip bir siqim ushshaq tash aldi.alqinini échishi bilen u ushshaq tashlar tesbih éytishqa bashlidi.here ghunguldighandek ularning éytqan tesbiliri etrapda olturghan sahabilarghimu anglandi.andin changgilidiki u ushshaq tashlarni yerge qoyushi bilen qiliwatqan tesbhliri toxtidi.yene ularni élip ebu bekir siddiq aliqinigha qoyupti yene tesbih éytqili turdi.ebu bekir siddiqning qolidin élip yerge qoyushi bilen yene toxtidi.
Shundaq qilip shu tertipde hezriti ömer,hezriti osman qoligha qoyuwidi oxshashla tesbih éytishqa bashlidi.
Hezriti eli u küni yoq idi.kéyin resulullah( s e w) bu ücheylendin bashqa sahabilarning qoligha u ushshaq tashlarni qoyghanda hich birining qolida tesbih éytmidi,,
buningdin melum boldiki,bashqa sahabilargha qarighanda char yarlarning xuda aldida derijisi ulugh ikenliki melumdur.reziyellahu enhum on üchinchi möjize
resulullah (s ew)ning xadimliri hezriti enis riwayet qilidu: ’’bir küni resulullahqa bir kishi chare (idish) hediye qildi.sahabilardin bir nechchiliri shu yerde olturghan idi.shu anda resulullah:
ـ bu idishning ichidiki tamaq tesbih éytiwatidu. Men uni éniq anglawatimen, senmu kélip anglap baqqin, ـ dep ularning birsini buyridi.
U kishimu yéqinraq kélip qulaq sélip anglisa ,tamaqtin chiqqan tesbih tawushi ochuq anglinip turuptu.
Andin resulullah ( s ew)bu tamaqtin aghzigha sélip yiyishge bashlidi, bu tamaq yana tesbih éytqili turdi.resulullahning aghzidiki yewatqan tamighining tesbih éytqanliqini shu yerdiki hemme sahabilar anglidi.
Hezriti ibni mes'hud éytti, resulullah bilen tamaq üstide olturghan chéghimizda tesbih éytqan tamaqning tawushini köp qétim anglighan iduq.
Mekkidin medinige resulullah ( s e w)hijret qilip kelgendin kéyin muhajir,'ensar sahabilar alla emri bilen ikki ikkidin dostlashqan édi.shu chaghda abu derda bilen selman farsiy otturisida dostluq baghlan'ghan idi. Bir küni ikkisi olturghanda aldigha bir tawaq ash keldi.bu tamaqdin yana oxshashla tesbihning tawushi anglandi.bu tawushmu oxshashla resulullahning möjiziliridin birsi idi.