PDA

View Full Version : Peyghembhrhmhznhi MojiziliriAbdureshid haji
14-09-07, 18:29
Nahayti shepqetlik mihriban allaning nami bilen bashlaymen .
Essalamu eleykum hörmetlik qérindashlirim:
mubarek roza- ramizadn munaséwiti bilen,
pat yiqinda neshirdin chéqish aldida turghan, merhum dini ustazimiz , sherqiy türkistan islam jumhuriyitining qurghuchisi , marshal Elixan Töre Saghuni yazghan " Tarixi Muhemmidi " namliq kitaptin parchilar ilan qilishni layiq kördüm.
Kitapning mukemmel neshirdin chiqishigha yardimi bolsun üchün , dini ölima ustazlarning tüzütüsh birishini qézghin qarshi alimen .
Hormet bilen : Abdureshid Haji Kerimi


Peyghembirimizning Möjizéliri

Qureysh Reisidin welid ibni mughiyre, ebu jihil , as ibni waid kebi shuninggha oxshash kishilerdin bir top bolup resulullaning aldigha kilishidu. Andin eytiduki:
ـ ey muhemmed, eger sen biz sorighan möjizini körsütüdighan bolsang, u chaghda sanga iman keltürmiz.qini , sen alla ewetgen peyghember bolsang, shu üstimizdiki aygha isharet qil, u ikkige bölünsun.shu chaghda sining sözüngge ishinimiz, ـ diyishidu.
Shu kichisi on türt künlük ay chiqqan idi. Ular shu telebni qoyop resulullaning aldigha barghanda resululla sellallahu eleyhi wesellem aygha barmaq kötürüp isharet qilghan idi, alla emri bilen ikkige bölündi.
Bir böligi öz ornda qilip yene bir bölügi jerahe tighining toghrisigha kilip turdi. Resululla sellellahu eleyhi wesellem:
ـ mana körünglar, alla qudritini, ـ dep tolidi.
Shundagh ulugh möjizini körüp tursimu yanaiman keltürmey.
ـ muhemmed bizni sihir bilen közimizni boyidi, ـ didi.
Andin öz ichidin bir kishi chiqip:
ـ etrapdin kelgen yolochilardin sorap köreyli,bizni sihir qilghan bolsia, ularni sihir qilalmaydu, ــــ didi.
Her terebdin kelgen yolochilardin soridi:
ـ shu kichide shu saetde biz palan jayda iduq, ay ikki bölek boldi, körduq, ـ dep hemmiliri guwaliq berdi.
Buningghimu tewfiq tapmidi. Emma möminlerning imanliri yana shu qeder kuchlandi. Bextsiz kishilerge mundagh nihmetdin zerrichilikmu behre yetmidi.
Bu möjize hijretdin besh yil ilgiri mekke shehride bolghan idi.ikki parje bolup yirilghan ay bir ـ birige qosholmay bir ikki saetgiche turdi. Andin qosholdi.,buni körüp turupmu yana iman eytmidi. Mana shu chaghda" iqterebetissahetu wensheqqelqemeru" ayiti nazil boldi. Yeni, " qiyamet yiqinlashti,'ay yérildi" bu ayet mezmunidin melum boldiki, resulullagha möjize bolup ayning yérilishi, qiyamet alamiti bolup, bu möjizige shek keltürüsh musulman kishige durus emesdur. Chünki bu möjizining heqlighi yoqiridiki ayetde hem hedisi kitablarda sabit boldi. Buninggha inkar qilghanliq qur'an'gha inkar qilghanliq bolup sanilidu.
Ikkinji möjize
reddish shems,yeni patqan quyashni qayturwilish, bu weqe mundagh bolghan. Resululla sellellahu eleyhi wesellem xeyber urushidin qaytqanda bütün esker bilen sehba digen jaygha chüshidu. Shu yerde hezreti elining tizigha béshini qoyup yétip közi uyqigha ketti. Hezreti eli esir namizini oqimighan idi. Uyqusi buzulmisun dep qimirlimay olturup berdi. Bir waqitta resululla uyqidin bash köterdi, qarisa kün patqan idi.
ـ esir namizini oqidingmu? ـ dep elidin soridi.
ـ ya resululla uyqingiz buzulmisun, dep qimirlimay oltodum. Namaz waxti ötti, oqiyalmay qaldim, ـــ didi.
Andin resululla sellellahu eleyhi wesellem:
ـ ibara xudaya, eger sining xizmiting we mining xizmitim üchün oltorghan bolsa, patqan quyashni qayturup berseng,namizini oqiwalsun, ـ dep alladin soridi. Derhal lap qiliplam kün chiqti. Hezreti eli namizini oqop bolishi bilen kün qaytip, qarangghuluq basti.
Mundagh ishlarning bolishi xuda qudriti bilen bolghan idi. Ay ـ künning chiqishi, pétishi alla emri bilen bolidu. On sekkiz ming alemde uning hökümidin tashqiri qilchilik ish yoqdur. Ishenduq ,'iman keltürduq,'ey rebbim, imanimizni men'gülük qil!amin!

Üchinji möjize
bu derexning tilgha kélip peyghembirimizge salam birishidur.
Bu möjizini közi bilen körgen texminen yüzche sahabi riwayet qilidu. Bular ichide chaharyarlar bashliq , ulugh sahabilardin köp kishi bar idi.
Hezreti ömer eytti:
ـ resululla (s e w)bilen ghazat sepirige chiqduq.yolda kitiwatqan bir erebiyni körüp: ــــ "qeyerge kitiwatisen?" ـ dep soridi.:
"öyümge kitiwatimen" ـ didi. ـ "yaxshiliq tépishni xalamsen?" ــ dep eytiwidi, u nimilernidur didi. Andin resululla ( s e w)eyttiki: ـ "mini alla teala bütün yer zimin'gha peyghember qilip ewetti.yaxshiliqqa irishgining shudur".
Erebiy eyttiki: ـ "men sining peyghemberligingni qandagh bilimen? Bu eytqan sözüngning rastlighigha kim guwaliq biridu?"
andin resululla (s e w)say échidiki körünüp turghan bir tüp derexge qarap: ـ "ene shu derex mining peyghemberligimge guwaliq biridu. Sen uning yinigha birip, resululla sini chaqirwatidu" dégin u kélip guwaliq bersun." ـ didi.
Erebiy bérip u yalghuz derexge resululla digen sözni qildi. Derex aldi arqa ikki terepge igilip qimirlidi. Yer yérip ténini söriginiche toghri resululla aldigha kilip"essalamu eleyke ya resululla " dep salam berdi. Erebiy eytti: ـ "derexge buyrighin, yana öz ornigha qaytsun"
resululla emir qildi, yildizlirni söriginiche qaytip birip, öz jayigha oronlashti.bu ulugh mujizini körgen erebiy derhal iman keltürdi.andin:
ـ ya resululla, ruxset biring, sizge sejde qilimen, ـ didi.
Andin resululla :
ـ mexluqqa sejde qilish durus emes. Eger qilish toghra kelse, xotonlar erlirige sejde qilsun dep buyrighan bolattim, ـ didi.
ـ bolmisa ruxset biring,qol ـ ayighingizni söyiwalay, ـ didi.
Uninggha ruxset qildi. Pir ـ ustazlar ayighigha söyüsh shuningdin qalghan idi.

Shiwétsiye - eskilstuna