PDA

View Full Version : Shen Zhihua ve Soviet Arhiplerikaharbarat
27-08-07, 11:59
Hitayning Sovietshunasi Shen Zhihua 34 tomluq "soviet tarihi arhipleri tallanmileri" ni tugetkendin kiyin bu yil "Hitay Soviet Munasiviti Tarihi" ni elan qildi. Tuvendikiler u elan qilghan bezi kitablar:

Shen, Zhihua 沈志华.
Zhong Su guan xi shi gang (1917-1991) *苏关系史纲(1917-1991)
Beijing : Xin hua chu ban she, 2007.

Zhan hou Zhong Su guan xi ruo gan wen ti yan jiu : lai zi Zhong E shuang fang de dang an wen xian /

Shen Zhihua, Li Danhui zhu. 战后*苏关系若干问题*究 : 来自*俄双方的档案文献 / 沈志华, 李丹慧著.
Beijing : Ren min chu ban she, 2006.

Leng zhan yu Zhongguo de zhou bian guan xi / Niu Dayong, Shen Zhihua zhu bian. 冷战与*国的周边关系 / 牛大

勇, 沈志华主编.
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2004.

Sulian li shi dang an xuan bian = Arkhiv istorii SSSR / zhi xing zong zhu bian Shen Zhihua. 苏联历史档

案选编 / 执行总主编沈志华. Vol. 34 ISBN : 7801496345 (set) 9787801496348 (set)
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2002-2003.

Zhong Su tong meng de jing ji bei jing : 1948-1953 / Shen Zhihua.
Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya tai yan jiu suo, 2000.

Zhongguo yu Yinduzhina zhan zheng / Yang Kuisong, Shen Zhihua deng zhu ; Li Danhui bian. *國與印度支

那戰* / 楊奎松,沈志華*著;李丹慧編.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si : fa xing Li tong tu shu you xian gong si (Gang Au),

2000. 香港 : 天地圖書有限公司 : 發行利通圖書有限公司(港澳), 2000.

Sulian gong chan dang jiu shi san nian: 1898 zhi 1991 nian Su gong li shi da shi shi lu / Shen

Zhihua, Yu Pei deng bian zhu. 苏联共产党九十三年 : 1898 至1991年苏共历史大事实录 / 沈志华, 于沛*编著.
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 1993. 北京 : 当代*国出版社, 1993.

Unregistered
27-08-07, 13:03
docturka, shen zhi hua, bu kitaplarda uyghur togrisida neme deptu?