PDA

View Full Version : Bir Anining HesritiPaknur
09-07-07, 01:16
Bir Anining Hesriti


Eger ana heqqide qeside yézishqa toghra kelse, qanchilap kitab yazsaqmu erziydu hem yézipmu ularning teripini toluq teriplep bolalmaymiz.....ana u, shundaq ulugh insan. Uning baghrida yéngi hayatliq bu dunyagha köz achidu, shu méhriban quchiqida, aniliq méhridin tunji ademiylik hidini alidu. ademdek sözleshni, méngishni we bara bara, ademdek yashashning yollirini uningdin, uning shu méhnetsiz ejridin, tinimsiz söygüsidin, ademge xas yürüsh turush ,gep sozidin öginidu....u, bu dunyagha yéngi bir hayatliqni ekélidu. Buningliq bilenla qalmay, yene uni adem hidi ichide perwish qilidu…..néme uchun? chünki perzent, uning pushti, ademning pushti...
Adem u ajayip mexluq. Néme uchun? uning shundaq ulugh anisi bolghanliqi üchünmu? Shundaq. It müshüklerningmu anisi bar, hetta ésheknimu anisi tughidu. Emma ularning anisi, aslanlirini, küchüklirini, texeylirini, émitip chong qilipla, ana baliliqini untushidu. Chünki ularning ata-anisidin öginidighini we bilidighini, biz insanlargha sélishturghanda bek az, bekla addiy.
Biz bilimiz, bir aslanning chong bolishigha 4 - 5 ay, bir küchükning chong bolishigha 9- 10 ay, bir texeyning chong bolishigha 2-3 yil kéter belkim. we belkim buningdin köprek waqit kéter. bu heqte menmu tepsiliy birnéme déyelmeymen. ishqilip bu yerdiki chong bolush shundaq tez hem asan. gerche ularmu deslipide émishni ,tughulupla turushni, andin yaratquchi igimiz ulargha, ularni tughqan fizologiyilik anisi arqiliq miras qilghan bezi maharetlerni yétildürüp bolghuche qiynilidighan bolsimu. aslan chashqan hidliyalighudek we tutalighudek bolghanda, u chong bolghan bolidu.küchük gösh hidlap, reqibini chishliyeligüdek bolghanda, chong bolghan bolidu. texey bolsa ,sel boy tartip asasen ishqa yarighudek bolghanda chong bolghan bolidu.bu mushundaq asan. ulargha yol méngishni , kiyim kiyishni, pakiz bilen meynetni ayrip yéyishni, ögitish hajetsiz. chünki ular dégen haywan, shunga shunchilik mexluq.
Adem balisi qoy, kala yaki it, müshük emes elwette, undaq asan chong bolidighan. U tughulghandin kéyin öginishke tégishlik ishlar uninggha ata anisidin miras qaldurulmighan. Yaratquchi Allah igimiz shundaq ulugh, heq zatki, u: “séning neslingge héch mexluqqa bermigen eqilni bergenmen, shu kupaye, shuninggha tayansang hemmisidin ghalip kélisen,” dep shundaq qilghan bolsa kérek...
Emdila tughulghan bowaq anisining hidini, süt émidighan yerni isteydu, chünki bu uninggha anisining qorsiqidiki waqtidila yaratquchi igimiz teripidin nésip qilinghan. sel chong bolghanda qorsiqi achqanni, yighlash arqiliq bildurelisimu, lékin nimini yéyishni,nimini yémeslikni bilmeydu, hemme nersini aghzigha sélip baqidu, hetta özining chichqan poqinimu yep salidu...
Ata anilar hemishe, “bala dégen 2 ,3 yashning qarisini éliwalsa chong boldi dégen shu” dep qoyidu.lékin, bu dégini peqet, balining qorsiqim achti, nan yeymen. siygüm keldi, siyimen dégenni bildüreligüdek bolghanliqinila körsitidu. mana mushu, ata anisining neziride, “chong bolghan” balilar, emdilikte heqiqiy öginish jéngini bashliwétidu. chünki ular, hemmini chonglardin öginish kéreklikini hés qilip bolghan bolidu. yeni, chonglar ulargha, haywandek oz ornigha siyip, chichip yatqili bolmaydighanliqini, poqni yése bolmaydighanliqini, otni tutsa qoli köyüp qalidighanliqini, chong nersilerni biraqla yutmay, chaynap ushshaqlap yutmisa, gélida turup qalidighanliqini ögitip, ularning étirap qilishigha érishken. yeni ular, chonglarning dégenlirining rastliqini, alliqachan emeliyet arqiliq tonup yetken. Mesilen: bala otni tutup qoli köydi, yighlap ketti. anisi esli, ot oynimasliqni éytqan idi. bala égiz yerge yamiship yiqilip ketip, puti aghrip yighlap ketti. “emdi chiqmaymen” dédi, “chiqma démidimmu,” dep kayiwatqan anisigha, anisining gépining rastliqi ispatlanghandin kéyin. mana mushundaq ögitish, nesihetler jeryanida we emeliyettin ötküzüsh jeryanida, bowaqliqtin chong bolghan bu balilar, chonglarning hemme ishi, gep sözlirini dorashqa bashlaydu.eger qilma désingiz, “emise chonglar némishqa qilidu? dadam qilidikenghu ? apam qilidikenghu?” dep soraydu.
Mektep yéshigha yetti, dégenlik terbiye qoynigha kirdi, dégenlik. hetta bezilerge nisbeten, bala japasidin azat bolush, hésablinidu. ashu omaq, jismi we eqli, yéngiliqqa shundaq intiliwatqan balilar, mekteptin ibaret bu yéngiche muhitta, yéngiche öginishke kirishidu. bu yerde ögitidighan nersilerni, ata anilar öyde ögitip bolalmaydu, elwette.
Senmu bashqa anilardek, “balam chong boldi ,mektepke kirdi,”dep oylaytting. Özüngche, “u yer balamgha hemme öginishke tégishlik nersilerni ögiteleydu” dep qarayting. mana shu pellide, özüngning, bir ejellik xataliqqa, yol qoyiwatqanliqingni sezmigen iding...
Mana baliliring chong boldi, ottura mektep, hetta aliy mekteplernimu püttürdi. kélishken yigit boldi, chirayliq qiz boldi. Söyündüng. lékin, oghlung öyge “essalam” dep kirishni, méhmanning qoligha su bérishni bilmigende, bir toxuni qorqmay boghuzlap bérelmiginini körgende, ichingde nimidindur éghir xursinding..... barghanche tolup, chirayliqlishiwatqan qizingni her körgende, özüngni oyliding, shu échilghan ghunchidek chaghliringni oyliding. chirayining güzelliki heqiqeten séni tartqan idi, lékin yene kop nersiler, qizingda kem idi...... u layiqida kiyinishni, yasinishni, chonglardin uyulushni, dadidin heyiqishni bilmigende, iching némigidur achchiq boldi….. kimlergidur soallarni qoyghung, özüngge kimlerdindur jawab tapqung keldi….
Mektep, u bir bagh idiki, bu baghdiki munbet tupraqta, köchetler her xil ozuqluqlarni yetküche sümürüp, xalighanche boy tartip, ghol qoyup yoghinisa boluwéretti. bu yerdiki baghwenler, peqet ularni oghutlap, ularning shu oghutlarni hezim qilip sümürüp, yoghinishighila yardem qilalaytti. köchetlerde bixliniwatqan haram shaxlarni chatashqa, egrirek ösüwatqanlirini tüzlep turushqa, cholisi yétip bolalmaytti…..netijide bu baghdin, tuz ösken köchetlermu, egri ösken köchetlermu, haram shax bésip ketken , qarimaqqa baraqsan köchetlermu, haram shéxi waqti waqtida chatiwétilgen, qarimaqqa anche baraqsan bolmisimu, tatliq ,chirayliq méwe béridighan köchetlermu yétiship chiqatti.
Shunche yil ottura, hetta aliy mektepte oqupmu, ular téxi chong bolmighan idi. adem bolushning chin menisini chüshinip yetmigen, adem bolushning yolini, téxiche öginelmigen idi.. .. ular peqet, dorashnila ögineligen, emeliyetning siniqidin téxi ongushluq ötkini yoq idi. ishta xam, mesililerde eqli kem, cholta idi. yenila shu kichik waqtidikidek, bashqilarni dorap, heq néme qilsa shuni qilip, bashqilar nege mangsa, shu yerge méngip, künlirini ötküzmekte idi. téxiche séning, “mawu dégen poq, yéseng bolmaydu. mawu dégen ot, tutsang bolmaydu. mawu dégen tuz yol, awu dégen katang. mawu adem bolushning yoli, awu haywan bolushning” dep, bir birlep ögütishingge qarap turushatti.... chünki ulargha mektepte, kitabtin bilimler ogutiletti. ular oqughan, ögen'gen kitabta, adem bolushning yolliri heqqide biwasite ögitilmeyti we bu heqte éniq telepler yoq idi. bar déyilgendimu toluq, qattiq emes idi. kitabta déyilgenlerni, muellimning telipi boyiche öginip bersila, ulargha undin oshuq telep qoyushning hajiti yoq idi. mana bu, biz chong bilip ketken, ballirimizgha hemmini ögitidighan, ularni terbiyilep chong qilidighan mektep idi…..
Köchet perwishsiz qalsa bolmaytti. uninggha munbet tupraqning bolishila, kupaye qilmaytti. uninggha bir köyümchan baghwen kérek idi. mektep tupriqida tikilgen, perzenttin ibaret bu köchet uchun, eng yaramliq, eng köyümchan baghwen, del ata ana, sen ozung iding. lékin dadisimu, özüngmu buni tonup yetmigen, hés qilghan bolsangmu emiliyitingde heriketke aylandurmighan, “hemmini mektep ögitidu” dep sel qarighan iding… shundaq qilip, bu köchetler mana mushundaq perwishsiz qalghan we qéliwatatti….. Bu néme dégen échinishliq ehwal he?!
Bu heqte oylanghan, toghra qilmaptimen, emdi bolsimu toluqlay, dégen chaghliringmu, hetta, jaynamazda olturup, jimjitqina yash töküp, ulugh yaratquchi perwerdigarimizdin tiligen chaghliringmu boldi........
Emma, oz özüngni yéngelmiding. Neziringde, ular yenila chong bolghan, oz yolini özi tapqudek bolghan idi, hem erkin zamanning baliliri, shundaq bolatti. ata ana bolghuchi, toghra chüshenmey amal yoq idi. chünki hazir zaman özgergen, oghul balidin erkeklikning, qiz balidin qizliq latapetning, hidi yoqap tursimu, hemme adem buninggha toghra qaraydighan bolup ketken idi. bu, “zamangha layiq yürüsh” bolup, undaq bolmisa, ular teng tushlirining aldida nezerge élinmay, “sehraliq, metu” dégen ataqqa qélip, yüzi bolmaytti. el bilen teng yürelmise, köngli yérim bolup qalatti… bu omumi yüzlük ehwal bolup, yalghuz séning qizing, séning oghlungla emes idi. mesilen, qoshnang ayimgülning qizi, mawu kadirkamning qizi, awu sadirkamning qizi, .......ning qizi…, ishqilip, sheherdikilerning hemmisi shundaq idi. hetta sehraliqlar jénida, yürüsh turushini sheherchileshtürüp, “zamangha layiqlishiwatqan” idi. hemme eslige, burunqigha taza oxshimaytti….. shunga, “way boptula, qandaq qilattim emdi? yalghuz bir méning qizimmiti? bir méning oghlummiti? awu bezilerdek chong yotisini échiwalmighandikin, kindikini échip qoymighandikin, awu palanchining oghlidek chekmigendikin, ichmigendikin, ichsimu bizge körsitip ichmigendikin, quliqigha söke séliwélip, chéchigha xéne yéqiwélip yangsunglarche yürmigendikin. hélimu Hudagha ming shükri,” dep boldi qilding. gep qilsang, özüngge yénip qélishidin éhtiyat qilding. ularning könglini renjitküng kelmidi….. séning baghring heqiqeten yumshaq idi, emma xatalashqan iding. bundaq layiqida bolmighan baghri yumshaqliq, aqiwette, balliringning kelgüside, nurghun ongushsizliq we talapetke duchar bolishigha seweb bolup qalidighan éghir bir xataliq idi…..
Emeliyette sen déyishing, ögitishing,tüzitishing kérek idi. bularla emes, sen ögitishke tégishlik ishlar heqiqeten intayin kop idi......chirayliq, layiqida yasinish, qiz ayallargha layiq kiyinish, ayallarni, jümlidin, qizlarni téximu güzel, latapetlik, jezbidar körsitidighanliqini; ayalliq puraq, latapet dégenlik hergizmu tolghan, nazuk, uyatliq yerlirini téximu gewdilendürüsh yaki échip qoyush emeslikni, peqet yarishimliq kiyinsila,chirayliq girim qiliwalsila, yaki chirayi, pigori kélishken bolsila kupayilenmeydighanlighini; qiz ayallar güzellikining, uning jismidiki chiray we boy beden béjirimliki, gep soz, yürüsh turushidiki edep exlaq, mulayimliq, pakizliq we kiyinishidiki muwapiqliq, ish qilghandiki chéwerlik, héssiyat jehettiki nazukluq we nomuschanliqliqning yughurulishida ikenlikini déyishing, ögitishing, toghra bolmisa waqtida tüzitishing kérek idi. epsus, sen bundaq inchikilep, zighirlap közige kiriwalmighan iding….
Hey… ademning oz ömride öginidighanlirining, shu qeder kop ikenlikini, mana emdi, sekratqa chüshüp yatqan chéghingda, tonup yetken iding. ademning öginishke, bilip emel qilishqa tégishlik ishliri, haywangha sélishturghanda, heqiqeten sélishturghusiz derijide kop idi…….. késel chirmap iskenjisige éliwalghan bu jisming, wujudung, yene bir qétim qattiq aghrish hés qildi. bu aghriq emeliyette, yürikingdin kéliwatatti… men ölüp ketip qalsam, néme ishlar bolup kéter, he? dep oylap ketting. lékin xiyaling yenila shu yürek pariliringdin, bolupmu shu amraq qizingdin neri bolalmidi….
U künde dégüdek yéningda, sendin hal sorap, perwane bolup yüridu. gahida közide éghir mungni korisen. bir xil chöchüsh, temtireshlerni korisen. közliringge ixtiyarsiz yash kélidu, ittik ichingge yutisen…….
Késel sewebidinmu yaki taza oxshimidimu, ishqilip aghzinggha tamaq tétimas bolup qalghan idi. ashu oxshighan leghmenliringni, pololiringni, méhman yarishiqi dep , chaynimayla yutuwetküdek kichik qilip, érinmey tügken chöchüriliringni séghinding. qizing tamaqni sendek oxshitip ételmeytti. hey, mendin kéyin qalsa, shu oxshighan tamaqlirimni séghinip, ‘‘anam bolghan adem, hejep eketmeptiken ’’dep qalarmu? dégenlerni oyliding.
Qizing shunche chong bolghuchimu, qiz bala bilishke, öginishke,diqqet qilishqa tégishlik ishlar heqqide anche munche dégen bolsangmu, lékin estayidil olturup, sözliship baqmighan iding, yaki “téxi baldur” dep oylighan iding. oquwalsun dep, oy ishighimu tüzük salmighan, aliy mektepke ötkendin kéyin téximu shundaq bolghan idi. tetillerde, yasiniwélip, talagha chiqip öyge kirip yürse, “way méning qizim chong boptu, chirayliq qiz boptu” dep mesliging kéletti. ögitidighan ishlargha kelgende bolsa, dadisi ‘‘way téxi kichik, kéyin béshigha kelgende öginidu” deytti, yaki sen shundaq oylaytting. séni bezide heqiqeten chüshen'gili bolmaytti.
Qizingning kelgüsi toy qilghandin kéyinki turmushi heqqide, xiyal qilishqa bashliding… uninggha ta hazirghiche, bir ayalning qandaq bolishi, oyni qandaq tutushi heqqide sözlep bermigen, ögetmigen iding. u bir ayalning, éri aldida, perzentliri aldida, ailisi aldida, qanchilik éghir mes'uliyetni oz üstige alidighanliqi heqqide chongqurraq chüshenchige ige emes idi yaki héchnéme bilmeytti. lékin, sen biletting. bir ayal choqum oz érini hörmetlishi, köyünüshi, perzentlirige, ailisige mes'uliyetchan bolishi, ailisining bextini, hemmidin muhim orungha qoyushi kérek idi. “u buni chüshinermu? qilalarmu? shu bashbashtaqliqi bilen, yene özi bilgenni qilarmu? bextlik aile qurup, perzentlirige yaxshi terbiye bérelermu? eger qéyin ata, aniliq yerge chüshüp qalsa, ularning kütken yéridin chiqip, chirayigha layiq, chirayliq kélin bolalarmu? hey....dadisi ikkimizning aldidighu, néme qilghusi kelse shuni qilip yürse, “kichik, kéyin öginidu” dep meylige qoyup bériptikenmiz, menmu bolsa, sel bilgüdek bolghandin tartip puratmaptikenmen” dégenlerni oyliding.
“Hey....ömür dégen shundaq nimiken, éqin sudek ötüp kétidiken. hesh _ pesh dégüche balilar éngekke taqiship, chong bolup qalidiken.” xorsin'ghan halda sekratta yétip, oz ozung bilen paranglishiwatisen. “adem dégen, yéshi chongayghanghila chong boldi, dégili bolmaydiken. uning chong bolishigha 20, 30 yil, hetta bezide bir ömürmu yetmeydiken. 47 yashqa kiriptimen, uch perzentke ana boptimen. lékin téxi chong bolmaptimen. hayat hékmetlirini chüshenmeptimen. shu ehwalimgha téxi, balilirimni chong boldi, adem boldi, dep oz özümdin pexirlinip yürüptimen. özüm chong bolmay turup, shu balilarni qandaqmu chong qilalay?” eqli, téxi yéshigha mas halda chong bolup bolalmighan, mushu baliliringni oylap, oz özüngni gunahkardek hés qilip, qattiq ökündüng....
Baliliring künde halingdin xewer éliwatidu, “her halda bowaqliqidiki hidimni, men hés qildurghan tunji adem hidini untup ketmeptu” dep xoshsen. biraq, tamaqtin kéyin qandaq dua qilishnimu bilmey chong bolghan, bu baliliringning, tupraq béshingni waqti qerelide yoqlishidin, rohingning emin tépishi uchun dua tilawet qilip turushidin, ümit kütüshning teslikini oylighiningda, téning nimidindur jighghide qilip shürken'gende, “cholta, hey jiq cholta, adem bolushta jiq cholta idi... ular emes, belki men choltiliq qilghan idim” dewatisen.
Shu mes'uliyetchan, köyümlük, rehmetlik ata anangning, séni qandaq terbiyiligenlikini oyliding. Ular sanga bek köyünetti, jénidin eziz köretti. lékin, köyündüm dep, séning xataliqliringgha köz yummaytti. amraqliq qildim dep, orunsiz telepliringge yol qoyiwermeytti, bashqilarni dorashqa, beslishishke bolsa, téximu qattiq chek qoyatti. dorashqa, beslishishke erzigüdek ishlar bolsa, qollap medet bérip, bashqilardin éship chüshüshüngni ümit qilatti. erzimes ishlar bolsa,buning toghra emeslikini chüshendürüp, undaq qilishinggha yol qoymaytti. bumu kar qilmisa, qattiq qolmu bolatti. hemishe: “balam, adem balisini yaratquchi igimiz, özining ademlikini, haywandin perqliq yaritilghanliqini bilsun, dep shunga eqil bilen yaratqan. adem balisi bilim ,hüner ,qaide yosun ögenmise, bilmise, uning haywandin perqi qalmaydu. adem dégen aq qarini perq étishni öginishi kérek. yaxshi yamanliqi bilen hésablashmayla, qarighularche egishish, dorash, bu eqilsizlarning ishi, eqli hoshi bar adem, bashqilar bilen toghra ishta beslishidu’’ deytti. shu méhriban, telepchan, köyümchan, mes'uliyetchan ata anangning sijil terbiyiside, toghra déginige egiship, xata déginidin yiraqliship kelgenliking uchun, kéyinki hayat musapengde ongushsizliqlargha az uchrap, bextlik aile qurup, bügün'ge ulashqan iding. sen ulardin heqiqeten kop nersilerni ögen'gen hem pütün hayatingda shu ögen'genliringning kop menpeeti, paydisini körgen iding. biraq, balliringgha ögitishte, ata, anangdek bolalmiding, hetta ularning qilghanlirining, yériminimu bolsa qilalmiding. bularni oylap, baliliring aldida, özüngni qerzdardek hés qilding….mana bügün peyshenbe , aditing boyiche, ata ,anangning tupraq beshini yoqlap, dua qilidighan kününg idi. lékin baralmaytting. namazliringda, dua qilishni toxtatmay kelgen iding, emma hazir bolsa, qilalmaytting. sen uchun, baliliring téximu qip qoyalmaytti. “jénim ata, jénim ana, méni shundaq béqip chong qiliptikensiler, terbiyilep adem qiliptikensiler. ejringlargha layiq, adem bolushta cholta bolup qalmighan bolsammu, lékin, adem terbiyileshte, kop choltiliq qip qoyuptimen, ulargha siler ögetkenning ondin birinimu ögütelmeptimen…... méni kechürersilermu? méni kechürersilermu balilirim?” ich ichingdin ene shundaq nida qiliwatisen…… “eger yene 10 yil , yaq 5 yil, héch bolmighanda 1 yilmu bolsa yashiyalighan bolsam, he? némidégen yaxshi bolatti! ” dégenlerni oyliding.
Qolunggha ésilghan asma okul, xiyalingni bolup tashlidi. Ezrail séni chillawatatti. ejel yéqinlap kelgende, adem burun oylimighan nurghun mesililer üstide, bilip bilmey oylinip, özining hayat musapisige, burunqidin inchikirek nezer bilen qarap baqsa kérek. emma bu waqitta, alliqachan kop ishlargha kéchikken bolatti....
Oz namingdin, xuddi sanga oxshash, hayat hékmitini kéchikip tonup yétip, pushmanda qalmasliqi uchun, barliq anilargha shundaq dégüng keldi : “ey anilar, bilinglarki, ademning adem bolmiqi heqiqeten tes . u haywan emes! yeni u it, müshük, yaki ishikler jümlisidin emes, peqet qorsaq bilenla chong bolidighan ! u dégen, terbiye bilen chong bolidighan mexluq, shunga u adem! adem balisini, boyi östi depla, chong boldi dégili, oy tutti depla, adem boldi dégili, aliy mektepke ötti depla, hemmini bildi dégili, xizmetke chiqti depla, yaramliq adem boldi, dégili bolmaydu..... anining ulughluqi, del uning, shu perzentlerni tinim tapmay, zérikmey, oz terbiyiside adem qilip chiqishi, chong qilishida. ana bolghuchi, bularni choqum tonup yétishimiz, özimizning aile, perzent,er aldidiki mes'uliyet we burchimizni herwaqit untumasliqimiz lazimdur. Mana bu “ana” dégen ulugh namning menisidur. Xitab:

ilim, hékmet ögensun, kitablardin ballirimiz,
ademiylik menisini, chin chüshensun ballirimiz,
bala baqtim démeng hergiz, qorsiqigha bersingizla,
rohi puchek po kötek, bolup qalmisun ballirimiz

terbiyini tutung baxta, qizil qurut chéghidila,
adem hidi wujudigha, singip kirgen waqtidila,
way chong boldi, bilim aldi, démeng hergiz aldirap,
xata bolsa xata deng hem, del tüziting aldidila

yoqtur ata hem anisi, it, müshükning we maymunning
köti ochuq, hayasi yoq ,yaralmishtin haywanlarning
yaratmish we yaralmishni , bilish anga hajet emes,
yetmes qurbi, öginishtin, mehrum bolup yaralghanning

ésil inam perzent bizge, yaratquchi shu Allahdin,
ilim sélish bizge buruch, ademiylik menasidin,
adem néme,haywan néme,menmu haywan dep yürmisun,
bashqilar hem dep qalmisun , öginiptu anisidin.

ana qarang dilingizgha ,dili qara tuzkormusiz?
adem men dep chong bolmighan, adem siyaq kalimusiz?
bilmek buni besi müshkül, ich ichidin oylanmisa,
özingizni bilmey turup, bala baqqan “ana”musiz?

ögining hem qin chüshining,adem bolushning yolini,
yaxshi emel bérer méwe, yaxshi netije hamini,
ana turup adem bolmay, chichqaq mozaydek yürsingiz,
chaqirsingiz yétiley dep, bala bérermu qolini?

ömür qisqa insan uchun, pushayman ezmisun dillarni,
hayat ötsun qin menide, otlar basmisun baghlarni,
perzent uchun biz bolayli, nurluq chiragh,mesh'el mayak,
dili yoruq, yoli ochuq, ashsun taghu dawanlarni!


2007-yil, 7-ayning 7-küni

Paknur
09-07-07, 01:22
Hormetlik okurmen,

Aldi bilen herqaysinglardin eserdiki sehwenlikim tupeylidin towenchilik bilen epu soraymen,

Ahirida berilgen shierda, aldiraqsanliqim tupeyli, 1-kublet 1-misra, 2-kublet 3-misra, 7-kublet 1-misrasida, bezi soz we boghumlar kam yollinip qaptu. gerche mezmunigha nuqsan yetmigen bolsimu, lekin, toluqlap qoyulsa, shierning wezin we turaq liri jayigha chushup, shieri tusini tehimu yahshi gewdilendurup bergili bolidu,dep qarap bu yazmini toluqlaq qoydum. qerindashlarning toghra chushunishini we tuzutup oqushini umut qilimen.

1-kubletta: "hem"digen soz chushup qaptu. toghrisi mundaq:

ilim, hékmet ögensun hem, kitablardin ballirimiz,
ademiylik menisini, chin chüshensun ballirimiz,
bala baqtim démeng hergiz, qorsiqigha bersingizla,
rohi puchek po kötek, bolup qalmisun ballirimiz


2-kubletta: "mu"digen boghum chushup qaptu, yeni toghrisi, "hergiz" emes, "hergizmu".

terbiyini tutung baxta, qizil qurut chéghidila,
adem hidi wujudigha, singip kirgen waqtidila,
way chong boldi,bilim aldi,démeng hergizmu aldirap,
xata bolsa xata deng hem, del tüziting aldidila

7-kubletta: "pushayman"digen soz, "pushman" dep elinidu.

ömür qisqa insan uchun, pushman ezmisun dillarni,
hayat ötsun qin menide, otlar basmisun baghlarni,
perzent uchun biz bolayli, nurluq chiragh,mesh'el mayak,
dili yoruq, yoli ochuq, ashsun taghu dawanlarni!


hemminglargha kop rehmet!


yukuridiki eser toendiki tor betidin kochurup elindi
http://www.biliwal.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4665#4665