PDA

View Full Version : Sherqiy Turkistan we YaponiyeETIC
28-02-05, 08:24
Essalamu Eleykum!
Towendiki bette yeqindin beri Yaponiyelik dostlarning Sherqiy Turkistan musteqilliq kurishige bolghan qarashliri we kongul bolushliri yezilghan. Waqtingiz bolsa oqup korersiz.
http://www.uygur.org/uygurche/uchur/2005/02_28.htm

http://www.uygur.org/uygurche/uchur/2004/12_20.htm

uinsan
01-03-05, 01:21
Buni uzwahtidila ukup bolghantuk. Yengisi yokmu?

hükümet
02-03-05, 12:09
Yengisi bar. Japonyada, Tokyo'da Sherqi Turkistan Hökümitining Konsolhanesi açýlýp boldu. Konsolnun adý Ýgoto SATO. Boldu mu dostum

kasgarlı cengiz
03-03-05, 17:04
14 Eylül 2004 tarihinde ABD’nin baþkenti Waþington’ da

Sürgünde Doðu Türkistan

Hükümetinin kurulmasý Japon halkýndan sayýsýz insaný sevindirmiþti. Yine 2004 yýlý Kasým ayýnýn 20’sinden 25’ine kadar Waþington’da gerçekleþtirilen Sürgünde Doðu Türkistan Hükümetinin Anayasasýný ilan etme toplantýlarýna Tokyo’dan 3 temsilci Waþington’a giderek hükümetin kuruluþunu ve Anayasasýný ilan ediliþini tebrik etmiþlerdi.
2005 Yýlý Þubat ayýnýn 18. günü Tokyo’daki “Tonooka Ofisi” nin müdürü tarih ve yasa bilimleri âlimi Prof. Dr. Tonooka Teruo ve Tonooka’nýn asistaný, Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümetinin Tokyo’da mukim fahri Konsolosu Bayan Sato Nagiko, Japonya’nýn Kyoto Üniversitesi yasa bilimleri doktoru “Japonya –Hindistan Dostluk Cemiyeti”nin baþkaný, Japonya “Dünya Güvenliði Vakfý”nýn lideri, Japonya Kinki Fukushi Üniversitesi Profesörü, “Japonya-Asya Cemiyeti”nin lideri Okamoto Koji baþta olmak üzere bir heyet Türkiye’nin Ýstanbul þehrine gelerek Ýstanbul’daki Dünya Kültür miraslarýný incelemekle beraber Sürgünde Doðu Türkistan Hükümeti üyeleri, Ýstanbul’daki ve Ankara’daki Doðu Türkistan teþkilatý baþkanlarý ve Ýstanbul’da yerleþik Doðu Türkistanlýlarla dostane bir sohbet gerçekleþtirdi.
20.02.2005 tarihinde saat 12.3o ila 14.40 arasýnda Japonya’daki dostlar Ýstanbul’daki Doðu Türkistan Göçmenler Cemiyeti’ne gelerek Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümetinin Baþbakan Yardýmcýsý Abdulveli Can, Meclis baþkaný Prof. Dr. Sultanmahmut Kaþgarlý, Baþbakan Yardýmcýsý Hýzýr Bek Gayretullah, Ýstanbul’da önde gelenlerden Muhammet Salih Hacim ve daha baþka Hükümet üyeleri ile görüþerek Japon halkýnýn samimi selamlarýný ulaþtýrdý.
Bu sohbet toplantýsýnda Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümeti görevlileri Japon dostlarýmýza hitaben çok uzak yollardan gelerek Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümeti ile ilgilenmelerinden dolayý teþekkürlerini ve memnuniyetlerini bildirdiler. Toplantý sonrasýnda ise Japon misafirlerin onuruna bir yemek verildi.
21.02.2005 günü öðleden sonra Japon misafirler Ýstanbul Boðaziçi Üniversitesine giderek Tarih Fakültesi Profesörü Selçuk Esenbel’i (Lise ve Üniversiteyi Japonya’da okumuþ, Doktorasýný Amerika’da bitirmiþ) ziyaret ederek bundan sonra Türkiye ile Japonya arasýndaki kültür alýþ veriþini ve iki ülke dostluðunu daha da pekiþtirme konusunda samimi fikirler beyan ettiler.
22.02.2005 günü saat 14.00 ilâ 16.00 arasýnda yine Sürgünde Doðu Türkistan Hükümeti yetkililerinin organizesi ile Japon misafirler Doðu Türkistan Göçmenler Cemiyetine tekrar gelerek Doðu Türkistan Hükümetinin Ýstanbul’daki mensuplarý ve Doðu Türkistan Teþkilatlarýnýn temsilcileri ile etraflý fikir teatisinde bulunmuþlardýr. Ayrýca, Japonya ile Doðu Türkistanlýlar arasýndaki tarihi dostluðu, kardeþliði güçlendirerek kültür alýþ-veriþine hýz kazandýrmak ve Komünist Çin hâkimiyetinin zulmü altýnda soykýrýmla, aðýr derecede milli ve ýrki aþaðýlanmalarla karþý karþýya bulunan Doðu Türkistan’ý kurtararak Asya ve dünya barýþýný korumak, insanlýk âlemi nin medeniyetini Çin’in hýþmýndan kurtarmak, diktatör komünist düzenini devirip insanlýða baht- saadet temin etmek için ortak mücadele etme konusunda fikirlerin beyan edildiði tarihi ehemmiyete sahip bir toplantý ifa edildi.
Japonyalý misafirler Türkiye halklarý ile Japon halkýnýn dostluðunun çýkarlara dayalý olarak aniden ortaya çýkmýþ bir dostluk olmayýp, kökü çok eski tarihlere dayanan bir dostluk olduðunu da vurgulamýþlardýr.
Japonya’dan gelen Tonooka, konsolosumuz Bayan Sato ve Okamoto’lar Japon halkýnýn hararetli selamlarýný toplantý iþtirakçilerine ilettiler. Misafirlerin konuþmalarýndan etkilenen katýlýmcýlarýn bazýlarýnýn gözlerinden yaþlar süzülerek kalbi teþekkürlerini ifade ettiler.
Toplantýya Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümeti sözcüsü Ýsmail Cengiz ev sahipliði yaptý. Toplantýda Prof. Dr. Sultan Mahmut Kaþgarlý, Abdulveli Can, Hýzýrbek Gayretullah Emekli General Mehmet Rýza Bekin ve Seyit Tarancý birer konuþma yaptýlar.
Misafirlere Doðu Türkistanlýlarýn geleneksel Ton Çapaný ve Doppa ve Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümetinin Tokyo’daki Konsolosluðuna asýlmak üzere Ay-yýldýzlý Gökbayrak takdim edildi. Fahri konsolos Sato hanýmefendi kendisine takdim edilen Bayraðý ve Doðu Türkistan halkýnýn Ümitlerini sevinçle kabul ederek Doðu Türkistan’da ezilmekte olan halkýn kurtuluþu için can-ý gönülden katkýda bulunacaðýný söyledi.
23.02.2005 günü saat 13.30 ila 15.30 arasý Japon misafirler Doðu Türkistan Vakfý baþkaný Emekli General Mehmet Rýza Bekin daveti üzerine Doðu Türkistan Vakfýna giderek Uygur Yemeklerinin lezzeti ile tanýþarak vakfa toplanan Doðu Türkistanlýlarý selamladýlar.
Doðu Türkistan Vakfý Baþkaný Mehmet Rýza Bekin Japon misafirlerin Türkiye’ye gelerek Doðu Türkistanlýlarla ilgilenmesinden büyük ölçüde etkilendiðini ve bu sebeple de bu misafirleri aðýrlamaktan sevinç duyduðunu ifade etmiþtir. Bundan sonra da Türkiye-Japonya, Doðu Türkistanlýlarla Japonya arasýndaki dostluðun artarak devam etmesini ve dünya barýþý için birlikte katký saðlayacaklarýný söyledi.
Japonya’dan gelen misafirler bundan sonrada Türkiye’ye daha sýk geleceklerini ve Türkiye’nin kültür, Milli Eðitim ve saðlýk alanlarýna katký yapmak için çalýþacaklarýný bildirdiler.
Sürgünde Doðu Türkistan Hükümeti-Doðu Türkistan Enformasyon Merkezi
Ertekin 26.02.2005
http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_217.htm - DOÐU TÜRKÝSTAN HALKINA JAPONYADAN SELAM

http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_217.htm - DOÐU TÜRKÝSTAN HALKINA JAPONYADAN SELAM
http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_217.htm#DOÐU TÜRKÝSTAN HALKINA JAPONYADAN SELAM