PDA

View Full Version : Mutluluk gözyaþlarý!Mutluluk gözyaslari
14-02-05, 14:47
Mutluluk gözyaþlarý!

Denizli maçý bitiminde Beþiktaþ soyunma odasýnda gözyaþlarý sel olup aktý. Demirören, "Beþiktaþ ruhu geri geldi. Allah razý olsun" dedi.
14.02.2005


‘Gurur duyuyorum’

Hakem Selçuk Dereli’nin bitiþ düdüðüyle birlikte Ýnönü Stadý’nda oldukça

duygusal anlar yaþandý. Taraftarlar, 9 kiþi kalmalarýna raðmen Denizlispor’u

rahat deviren futbolcularýný tribünlere çaðýrýrken, sahadaki coþku, soyunma

odasýnda yerini mutluluk gözyaþlarýna býraktý. Kývanç Oktay, Murat Aksu ve

Bülent Deriþ’i de yanýna alarak odaya giren Baþkan Yýldýrým Demirören, teknik

kadro ve futbolcularý tek tek kutladýktan sonra gözyaþlarý içinde þu konuþmayý

yaptý: “Allah sizden razý olsun. Sayenizde Beþiktaþ’ýn ruhu geri geldi. Sizlerle

gurur duyuyorum. Hepinize teþekkür ediyorum.”

‘Bu, inancýn zaferi’

Ligin flaþ ekiplerinden biri önünde, tüm zorluklara raðmen kazandýklarý için çok

mutlu olduðunu ifade eden Rýza Çalýmbay, 90 dakikayý þöyle analiz

etti: “Þampiyonluklarýn üst üste yaþandýðý dönemdeki Beþiktaþ ruhu geri geldi.

Futbolcularýmýn inancýný ve kendilerine olan güvenini görmek, benim açýmdan üç

puandan çok daha önemliydi. Ne kartlar ne de diðer engeller, onlarýn kazanmasýný

engelleyemedi. Fakat daha iþin baþýndayýz, ileride daha iyi olacaðýz. Rakiplerin

ne yaptýðý þu an için bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bizim bir hedefimiz var:

Oynadýðýmýz her maçý kazanmak.”

‘Anlamý çok büyük’

Çalýmbay, kýrmýzý kartlarý, “Tümer hýrsýndan dolayý atýldý, o kartlarý

görmemeliydi. Ronaldo’nun pozisyonunda ise hakem esnek davranabilirdi”

sözleriyle yorumlarken, kaptan Tayfur Havutçu da duygularýný þöyle dile

getirdi: “Çok anlamlý bir galibiyetti. Yüreðimizi ortaya koyduk, sahanýn her

yerinde yardýmlaþtýk. En önemlisi de özgüvenimizi geri kazandýk. Denizlispor

gibi güçlü bir ekibe sadece 2 pozisyon verdik. Bizim ise attýðýmýzýn yaný sýra

kaçýrdýklarýmýz var. Bir þeyin daha farkýndayýz; ileride çok daha iyi

olacaðýz.”