PDA

View Full Version : 《谁是热比娅?》译文ahoshur
29-09-06, 05:39
谁是热比娅? (http://voice.byethost7.com/060929.html)

谁是热比娅?
 热比娅·卡德尔,1946年11月15日出生于东突厥斯坦的阿勒泰地区,并于1962年随父母迁 至阿克苏; 1982年用3000元起家做生意,于1987年出资修建了“热比娅大厦”,在当 时中国十大富豪中排名第七位,是一名国际女商人; 1993年成为中国政协委员; 1995年作为中国妇女代表参加了联合国妇女大会; 1999年被诬陷“泄露国家机密”,并被判处八年徒刑; 2004年荣获“拉夫托人权奖”; 2005年获释后赴美国定居; 2006年获诺贝尔和平奖候选人提名。

http://voice.byethost7.com/009.jpg

http://voice.byethost7.com/060929.html

Voice of Uyghurs (http://voice.byethost7.com)

uyghur79
29-09-06, 05:53
----------------------------------------

Ë*Ã*ÇÈȱÈæ«?

Ë*Ã*ÇÈȱÈæ«?
¡¡¡¡ÈȱÈæ«¡¤ ¿Â¨ÂµÃ‚¶û£¬1946Äê11à Â15ÈÕ³öÉúÓÚ¶ Í»ØÃ*˹̹µÄ° ÀÕÌ©µØÇø£¬² ¢Ã“Ú1962ÄêË游ĸ ǨÖÁ°¢¿ËËÕ£ » 1982ÄêÓÃ3000ÔªÃ*ð¼à ’×öÉúÒ⣬ÓÚ198 7Äê³ö×Ã*ÐÞ½¨Áà ¡°ÈȱÈæ«´óÏà ¡±£¬ÔÚµ±Ã*±ÖÐ ¹úÃ*®´ó¸»ºÀÖÐ ÅÅÃûµÚÃ*ßλ£ Ã*ÇÒ»Ãû¹ú¼Ã*Ã…Â ®Ã‰ÃŒÃˆÃ‹Â£Â» 1993Äê³ÉΪÖйúà þÐ*ίԱ£» 1995Äê×÷ΪÖйú ¾Å®´ú±Ã*²Î¼Óà ËÁªºÏ¹ú¸¾Å® ó»á£» 1999Äê±»ÎÜÏÝ¡°Ð ¹Ã‚¶¹ú¼Ò»úÃÜ¡ ±Â£Â¬Â²Â¢Â±Â»Ã…д¦°à ‹Ã„êͽÐÌ£» 2004ÄêÈÙ»ñ¡°À*·à ²ÃÃÃˆÃ‹ÃˆÂ¨Â½Â±Â¡Â±Â£Â 2005Äê»ñÃ*ͺó¸°Ã €Â¹ÃºÂ¶Â¨Â¾Ã“£» 2006Äê»ñŵ±´¶ûº ÍÃ*½½±ºòÑ¡ÈËà áÃû¡£

Ëý×öÁËÃ*²Ã´£Â
¡¡¡¡1¡¢1968Äê£¬à ¹µÏ¿Ë¡¤¹þ¼ª¡ ¤Èâ×ÎÒò¡°Ã*óà ¼·ÖÁÑ×æ¹úµÄ ·Â´Â¸Ã¯ÃƒÃ¼Â·Ã–×Ó¡± ×ïÃû±»Åд¦Áà Ã*®ÄêͽÐÌ£¬µ± Ã*±ËûµÄÇ×Ã*ô¸à ¹Â±Â¾Â²Â»Â¸Ã’ȥ̽Íà Ëû£¬Å»áÓÐÉ úÃüΣÏÕ£¬¾ÍÃ* ‡Ã”ÚÕâÑùµÄÇé ¿Ã¶ÃÃ‚£¬ÈȱÈæ« ¡Â¤Â¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÕâ¸öà “¸ҵĹÃÄï² ½öÈ¥¼à Óü̽Íû Ëû£¬¶øÇÒÏòÕà ¢Â¸Ã¶Ã—øÀεÄС» ¯Ã—Ó±Ã*´ïÁË°®à â¡£
¡¡¡¡2¡¢ÔÚάÎá ¶ûÉç»á£¬¹ÃÄï ÏòС»ï×ÓÃ*¾°® »á±»ÈÏΪÃ*Ç¡° “ÐÉ˷绯¡±£¬ ËùÒÔÈȱÈæ«¡ ¿¨µÂ¶ûÏòС»ï ×Ó£¬ÓÈÃ*äÃ*ÇÏ ²Ã”Ú¼à ÓüÀïµÄà ¡»ï×ÓÃ*¾°®£¬à *ÇÒ»¸ö·Ç³£´ó µÂ¨ÂµÃ„¾Ù´ë¡£¾Íà *ÇÈȱÈæ«¡¤¿¨ Â¶ûÕâ¸ö´óµ¨ Ä¹ÃÄΪÎÒà ƒÃ‡ÃŽÂ¬ÃŽÃ¡Â¶Ã»Ã—å¹Ãà „ïÒÔ¼°È«Ã*À½ç µÄ¹ÃÄïÃÇÔÚ× °Ã–Ø°®ÇéÒÔ¼°à Ã*½â°®ÇéÕæÕý ¼Ã›Ã–µ·½ÃæÃ*÷Á¢ Ã‹ÂµÃ¤ÃÃÂ¡Â£
¡¡¡¡3¡¢ËäÈ»Óà Ã*®Ò»¸öº¢×Ó£ ¬ÂµÂ«Ã*ÇÈȱÈæ«¡ ¿¨µÂ¶ûÕâ¸ö¸à Á·µÄÅ®ÐÔÈÔÈ »ÔÚ¸§Ñø×ÓÅ® –®Óà °×Ã*ÖÃ*ð¼à ’£¬ÎªËùÓдÓà ÌÈËÃ*¿Ã*÷Á¢ÁË äÐÍ¡£
¡¡¡¡4¡¢¾ÍÃ*ÇÈÈ ±Èæ«¡¤¿¨µÂ¶û •Ã¢Â¸Ã¶Ã²Â¯Â³ÃÂµÃ„Å® ÐÔ£¬ÔÚ¹ÄÀøÉ §Â»Ã¡ÃÃžÂ½Â¨Ã‡Ã¥Ã•Ã¦Ã‹ µÄͬÃ*±£¬Ò²à ṩÁË´óÁ¿µÄà ïÖÃ*×Ã*Öú¡£
¡¡¡¡5¡¢¾ÍÃ*ÇÈÈ ±Èæ«¡¤¿¨µÂ¶û •Ã¢Â¸Ã¶Ã“Ð×Ô×ðÐà „µÄÅ®ÐÔ£¬´óµ ¨µØÏòÖйúÕþ¸ ®Ìá³öÁË×Ô¼º Ðµ£·ÑÓÃÐÞ½¨à ñ×å¾üͦ½øÎÚà ³Ä¾Ã*ëµÄ¼ÍÄî ±Â®ÂµÃ„ÇëÇó¡£Ôà ´ËÇëÇóÔâµ½´ –±©¾Ü¾øºó£¬Ë ½Ã“ÖÇëÇóÐÞ½¨à ³µÏ¶û¡¤ÅÁÁ¦à úµÄµñÏñ£¬Ò²à âµ½Á˾ܾø¡£à ®ºó£¬ËýÓÖÌá ³Ã¶ÃÃ‹ÃÃžÂ½Â¨Ã„弱 ĬµÂ¡¤¿¦Ã*²¸Á ÀïµÄµñÏñ¡£Õà Ò»ÇëÇóÔâµ½¾ œÂ¾Ã¸Ã*±£¬ÈȱÈæ ¡¤¿¨µÂ¶û¿Þ×à ·¢Ã*Ä£ºÎÒÔÚÕ âÒ»ÉúÒ»¶¨Òªà ÃžÂ½Â¨Ã„º±Ä¬µÂ ¡¤¿¦Ã*²¸ÁÀïµÄ µñÏñ£¡
¡¡¡¡6¡¢¾ÍÃ*ÇÈÈ ±Èæ«¡¤¿¨µÂ¶û •Ã¢ÃŽÂ»ÃŽÃžÃ‹Â½ÃŽÃžÃŽÂ· µÃ„Å®ÐÔ£¬ÔÚ»à ¸´ºÍÃ*Õ¼°±»Ö Â¹ÃºÃ•Ã¾Â¸Â®Ã‹Ã¹ÃÃžÃ– Ã*¡¢¿ªÃ*¼±»Äêà áµÄºó´úËùÒÅ Ã¼ÂµÃ„άÎá¶û´«à Â³Â½ÃšÃˆÃ•Â¡ÂªÃ…µÈãà —νڷ½Ãæ·¢»Óà Ã‹Â´Ã¸ÃÂ·Ã—÷Ó㬠²Â¢ÃŒÃ¡Â¹Â©ÃÃ‹Â¾*¼ÃÔ ®ÖúºÍÖ§³Ö¡£
¡¡¡¡7¡¢¾ÍÃ*ÇÈÈ ±Èæ«¡¤¿¨µÂ¶û •Ã¢ÃŽÂ»ÃˆÃˆÃÃ„ꦃÃ* ½ÌÓýµÄÅ®ÐÔ£ ¬Ã”ÚÏòΪº¢×Óà ‡ÃˆÂ«ÃƒÃ¦Â³Ã‰Â³Â¤Â¶Ã¸Ã‰ èÁ¢µÄ¡¶ÝÃ*ÀÙ ±¡·Ìṩ¾*¼ÃÔ ÖúµÄͬÃ*±£¬Ò ²ÃÃ*¶¯ÁË¡¶ÝÃ*À ™Â½Â±Â¡Â·Ã”ÚÈ«¶«Í »Ã˜Ã*˹̹µÄÃ*Õ °¡£
¡¡¡¡8¡¢ÖйúÕà ¸®¼°Ïà ¹Ø²¿ÃÅ ÈÏΪ£º¡°Ò»¸ö ŽÂ¬ÃŽÃ¡Â¶Ã»ÃˆÃ‹Â£Â¬Ã“È *äÃ*ÇÒ»¸öάÎá ¶û¸¾Å®Äܸɵà ÁËÃ*²Ã´£¿¡±¾Í Ã*ÇÔÚËûÃÇÕâÖ ÖÃ*çÃ*ÓÒÔ¼°Öà *Ôì¸÷ÖÖÕÏ°*µà ¶ñÁÓÌõ¼þÏ£ ÈȱÈæ«¡¤¿¨µÂ ¶ûÕâλΰ´óµÄ Å®ÐÔ£¬ÔÚÎÚ ³Ã„¾Ã*ëÒ»¸ö·ÏÃ* úµÄÃ*ß²ËÃ*г¡Ð Þ½¨Ã*ðÁËÒ»×ù °Ã‹Â²Ã£ÂµÃ„¡°ÈȱÈà ¦Â«Ã‰ÃŒÃ’µ´óÏá± £Â¬Â²Â¢Ã*úÁ¢ÁË¡°à ȱÈæ«¡¤¿¨µÂ¶ û¼ÍÄî±®¡±¡£
¡¡¡¡9¡¢¾ÍÃ*ÇÕà λÀÖÉÃ*ºÃÃ*©µ „Å®ÐÔ£¬Í¨¹ý¡ °ÈȱÈæ«´óÏᠱΪ¼¸°ÙÃûÉÌÈà ‹Â£Â¬Ã’Ô¼°´óѧ± ÏÒµºóÒòΪÃñà åÅųâ¶øÕÒ²» µÂ½Â¹Â¤Ã—÷µÄÃ*ý°Ù ÃûÄêÇáÈËÌá¹ Á˹¤×÷¸Úλ¡Â
¡¡¡¡10¡¢ÔÚ¶«Í ØÃ*˹̹·¢Éúµà Õð¡¢Ë®Ôֺͺ µÃ”ÖµÄÃ*±ºò£¬¾ ÍÃ*ÇÈȱÈæ«¡¤¿ ¨ÂµÃ‚¶ûÕâλ´ÈÉ Ã*µÄÅ®ÐÔµÚÒ» ¸Ã¶ÃÃ²Ã”ÖÇøÈËÃà ÌṩÁË°ïÖú¡ Ëý×éÖ¯ÁË´ó¹ ¦Ã„£µÄ¾ÈÔ®ÍÅà 壬²¢Ç×Ã*Ö°Ñ ¾ÃˆÃ”®Îï×Ã*Ë͵½ ÁËÔÖÇø¡£
¡¡¡¡11¡¢¾ÍÃ*ÇÈà ±Èæ«¡¤¿¨µÂ¶û Õâλ¡°Ã*æÌصà Å®ÐÔ¡±£¬ÏòÃ*à ÖйúÏݺ¦ÒÔ¼ °Ã•Ã¾Ã–ÎÒõıÏ »ÎÞ¹¼¹ØѺµÄà ÏǧÃûÕþÖη¸ ¼Ã’Ã*ôÃØÃÜÌṩà Ã‹Â°Ã¯Ã–ú¡£
¡¡¡¡12¡¢ÒòΪÖà Â¹ÃºÃ•Ã¾Â¸Â®ÂµÃ„Õþ² ŸÃÃžÃ–Ã*£¬Ò»Ð©¶ «Í»ØÃ*˹̹µÄà ìÒéÃ*·Ñ§¼Ò¡¢à —÷¼ÒÒÔ¼°Ã*äËà »Ã‘§Ã*õÈËÃ*¿µÄ× ÷Ã*·ÎÞ·¨µÃµ½³ ¶Â°Ã¦Â£Â¬Â¾ÃÃ*ÇÈȱà ˆÃ¦Â«Â¡Â¤Â¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÕà ¢ÃŽÂ»ÃˆÃˆÂ°Â®Ã–ªÃ*¶µà Å®ÐÔ£¬ÎªËûà ‡Â¸Ã¶ÃˆÃ‹Â³Ã¶Â°Ã¦Ã•Ã¢Ã ©×÷Ã*·ÌṩÁË ïÖú¡£
¡¡¡¡13¡¢¾ÍÃ*ÇÈà ±Èæ«¡¤¿¨µÂ¶û £¬ÔÚÓµÓÐ10¶à Ò ÚÈË¿ÚµÄÖйú »ºÀ°ñÖÐÅÅÃû µÃšÃ*ß룬ËýÓà Ã*µ¼Ã*Ðж¯ÏòÖÐ ¹ÃºÃ•Ã¾Â¸Â®Ã–¤Ã÷£º ¡Â°Â¾*³£Ã*ܵ½Ã*çÃ* “µÄάÎá¶ûÈËà ²ÓÐÖ¸»µÄÄÜ Á¦¡£¡±
¡¡¡¡14¡¢1997Äê2Ô 5ÈÕ£¬ÎªÁËÈÃÖà Â¹ÃºÃ•Ã¾Â¸Â®ÃÂ£Ã–¹Ãà ±Ã—Ã¥Ã*çÃ*ÓºÍÃñ× åѹÃ*È£¬Ã*µÃ*©Ã ñÖ÷ºÍÃñ×åÃ*½ È£¬¶«Í»ØÃ*˹Ì ¹ÒÁÄþÃ*еÄÃ*ýà §ÃûÇà Ä꣬ÒÔ ºÍÃ*½µÄ·½Ã*½¾à ÐÐÁËÓÎÐС£µ ÖйúÕþ¸®½«´à ´ÎÓÎÐÐÎܳÃ*ÃŽÂ ªÃ*Ç¡°·´¸ïÃü± ÂÒ¡±£¬²¢½øÐà Á˲пá¶øѪÐà µÄÕòѹ£¬ÉÏÇ §ÃûάÎá¶ûÇà Ä 걻ͶÈë¼à Óü¡ £Â¶Ã¸Ã‡Ã’ÖйúÕþ ®Í¨¹ý¾¯·½¶ÔÐ ÂÎÅýÌå½øÐÐà ϸñ¿ØÖÃ*¡£¾Íà *ÇÈȱÈæ«¡¤¿¨µ ¶ûÕâλÓ¸Ò µÃ„Å®ÐÔ£¬ÖÃ×à ”¼ºµÄÉúÃü°²Î £Ã“Ú²»¹Ë£¬°Ñ´ ˴β»¹«Ã*½Õòà ¹µÄÎÄÏײÄÁÏ ´«¸øÁËÍâ¹úРÎÅýÌå¡£
¡¡¡¡15¡¢¾ÍÃ*ÇÈà ±Èæ«¡¤¿¨µÂ¶û ÕâλŮÐԻ¼Ò³ÉÁ¢ÁËÃûΠªÂ¡Â°Ã’»Ç§¸öĸÇ ס±µÄ¹«Ë¾£¬à ý¹ÄÀøάÎá¶ûà …®ÐÔ×ßÖ¸»µà ·£¬ºôÓõËýà ‡Ã„ܹ»×ÔÎÒ×ö –÷£¬²¢·ÏÃ*úÏû ¼Â«ÂµÃ„´«Í³¹ÛÄî ¡£Í¬Ã*±£¬ËýÔÚ È«¶«Í»ØÃ*˹̹ ¹Ã£Â·ÂºÂ¿ÂªÃ•Â¹ÃÃ‹Â¡Â° ’»Ç§¸öĸÇס ±Â¹Â«Ã‹Â¾ÂµÃ„»î¶¯¡ £
¡¡¡¡16¡¢ÔÚ¶«Í ØÃ*˹̹£¬ÐÃ*¶à ÈËÓÉÓÚÃ*§Òµ¶ ¸ÃŽÃ¼Ã*³º£ÂåÒò£ ¬Ã’ÔÖÁÓÚ°¬×Ì ²Â¡Ã’ÔÃ*À½ç×î¿ì µÄËÙ¶ÈÔÚ¶«Í »Ã˜Ã*˹̹´«²¥£ Ò»²¿·Öά×å¹à ƒÃ„ï±»Ã*ÈÔÚÄÚµ صľÃ*µêµ±¼Ëà ®£¬µ«Ã*ÇÖйúà •Ã¾Â¸Â®ÃˆÂ´Â¶Ã”ÕâЩ ‡Ã©Â¿Ã¶Ã*¼ÖÕ³ÖÏà ¼«Ì¬¶È¡£ÔÚÕà ÖÖÌõ¼þÏ£¬¾à Ã*ÇÈȱÈæ«¡¤¿ µÂ¶ûÕâλ¸»Óà ÃÂ¼Ã–ªµÄÅ®ÐÔ£ ¬×é֯˹µÏ¿Ë ¡Â¤Â¹Ã¾Â¼ÂªÂ¡Â¤ÃˆÃ¢Ã—Îà Ô¼°Ã*äËûһЩ ×÷¼ÒдÁË´óÁ µÄÎÄÕ£¬´Óà ¼Ïë·½Ãæ¶ÔËûà ǽøÐнÌÓý¡£
¡¡¡¡17¡¢ÈȱÈæ« Ò»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚ° ‘·´Ó³ÕþÖη¸ »ÎÞ¹Ã*¹ØѺÒÔ ¼Â°Â±Â»ÃƒÃ˜ÃƒÃœÃ‰Â±ÂºÂ¦Â ÄÏà ¹Ø±¨¿¯¡¢à ÓÖ¾ÒÔ¼°Ãûµ¥ µÃÂ½Â»Â¸Ã¸ÃƒÃ€Â¹ÃºÃ’é ”±¡£ÕýÒòΪÈç ´Ë£¬ÈȱÈ櫱» ¹Ã˜Â½Ã¸ÃÃ‹Â¼Ã Óü£¬ ‹Ã½Â±Â»ÃŽÃœÃÃÂ¡Â°ÃÂ¹Ã ‚¶¹ú¼Ò»úÃÜ¡± £Â¬Â²Â¢Ã“Ú1999Ä걻ŠÂ´Â¦8ÄêͽÐÌ¡£× ÜÖ®£¬¾ÍÃ*ÇÈȱ Èæ«¡¤¿¨µÂ¶ûÕ âλÎÞËùη¾åµ „Å®ÐÔ£¬ÓÃ×Ô ¼ÂºÂµÃ„ÉúÃüÔÚÕà ÒåºÍÕæÀÃ*µÀ ·Éϲ»Ð¸µÄ½øÐ Ð×Ŷ·Õù¡£
¡¡¡¡18¡¢ËýÃ*ǵ ±Ã*±È«ÖйúµÚÃ*à ŸÂ´Ã³Â¸Â»ÂºÃ€Â¡Â¢Ã‹Ã½Ã*à ‡Ã–йúÈ«¹úÕþÐ* ίԱ¡¢ËýÔø×à ·ÃŽÂªÃ–йúµÄ¸¾Å ®Â´ÃºÂ±Ã*²Î¼ÓÁËÁ ªÂºÃÂ¹ÃºÂ¸Â¾Ã…®´ó»à ¡Â¡Â¢Ã‹Ã½Ã”ø±»Öй ºÃ•Ã¾Â¸Â®Ã*ÚÓè¡°È ½Â°Ã‹ÂºÃ¬Ã*ìÃ*Ö¡±³ Ã*ºÅ¡£ËýÓÐÇ® ¡Â¢Ã“еØλ¡¢ÓÐ Ã¾ÃÃ»Â¡Â£ÂµÂ«Ã*Ç£¬ ¾ÃÃ*ÇÕâλ¸»ÓÐ ŽÃ¾Ã‰Ã¼Â¾Â«Ã‰Ã±ÂµÃ„Å ÐÔ£¬ÔÚÕýÒåº Ã•Ã¦Ã€Ã*¡¢×ÔÓÉ ºÃÃƒÃ±Ã–÷µÀ·Éà ·ÅÃ*úÁËËýµÄà »ÇС£
¡¡¡¡19¡¢2005Ä꣬à ȱÈ櫳öÓüºóà ´µ½ÁË×ÔÓÉÃ*à ½ç¡£Ëý²»Í£µà ÏòÃÀ¹úÒéÔ±¡ ¢ÃƒÃ€Â¹ÃºÂ¸Ã·Â´Ã³Ã‘§¼ °ÃÃ‚ÎÅýÌåÐû´ «ÃŽÂ¬ÃŽÃ¡Â¶Ã»ÃˆÃ‹ÃƒÃ±ÂµÃ ±¯²Ò×´¿ö¡£Í ¬Ã*±£¬ËýÓָϸ °Ã…·ÖÞÃ*ß¹ú£¬Ï òÕâЩ¹ú¼ÒµÄà йز¿ÃÅÇãËß Ã‹ÃŽÂ¬ÃŽÃ¡Â¶Ã»ÃˆÃ‹ÃƒÃ± µÃ„¿à ÖÔ¡£´ËÃ* £¬ÎÞ·¨ÏòÍâ½ç ‹ÃŸÃ‹ÂµÃ—Ô¼ºµÄÍ ´Â¿Ã ¡¢ÕýÔÚÁ÷Ñ ªÃÃ·Ã€Ã¡ÂµÃ„2000Íòά ŽÃ¡Â¶Ã»ÃˆÃ‹ÃƒÃ±Â¾ÃÃÃ±Â ³Ã§Â°ÃÃ—ÔÓÉÖ®Éà ±Ã’»Ñù£¬°ÑËùà еÄÏ£Íû¼ÄÍÐà ÚÁËËûÃÇ×îÈÈ °®²¢ÇÒ×îÐÅÈà ŽÂµÃ„È˨d¨dÈȱÈæ «ÉÃ*ÉÏ¡£¾ÍÃ*Çà ȱÈæ«¡¤¿¨µÂ¶ ûÕâλ¡°¾«Éñà ®Ä¸¡±£¬ÔÚ2000Íà άÎá¶ûÈËÃñµà ÐÄÖÐÃ*÷Ã*ðÁ˲ »ÃÃ µÄ·á±®¡£
¡¡¡¡20¡¢ËýÃ*ÇÁ ½Â¼Ã’óÒ×¹«Ë¾¡ ¢Ò»¼Ò·¿µØ²ú¹ «Ë¾ºÍÁ½¼Ò¼Ó ¤³§µÄÀÏ°å¡£à ýÔÚ¹úÍâ³ÉÁ¢à Ã‹Ã’»¼Ò·¿²ú¹« ‹Â¾Â¡Â¢ÃÃžÂ½Â¨ÃÃ‹Ã’» ¶°°Ù»õ´óÂ¥Òà ¼°¿ª°ìÁËÒ»¼à ’Ã*¤¸ï³§£¬ËýÃ* ‡Â¿Ã§Â¹ÃºÂ½Ã§ÂµÃ„Å®à ÌÈË¡£ËýÔÚÎÚà ‚³Ä¾Ã*뽨ÁË32²à £ÂµÃ„°ì¹«´óÂ¥¡ ¢24²ãµÄ¾ÓÃñÂ¥à Ô¼°7²ãµÄÉÌÒ ´óÏá£ÕâÒ»Çà Â¶Â¼Ã*ÇÃ*æ¼££¡¶à ¸ÃˆÃˆÂ±ÃˆÃ¦Â«Â¡Â¤Â¿Â¨ÂµÃ ¶ûÕâλÃ*æ¼£µà ´´ÔìÕߣ¬È´Î ªÃÃ‹Ã—ÔÓɺÍÃñà ÷¸¶³öÁ˾޴ó Ä´ú¼Û£¡
¡¡¡¡21¡¢2004Ä꣬à ý»¹ÔÚ¼à ÓüµÄ *±ºò¾Í»ñµÃÁË ¡Â°Ã€*·òÍÐÈËȨ½ ±Â¡Â±Â£Â¬Ã‹Ã½Ã’»Ï³ ÉΪÁËÃ*À½çÃûà Ë¡£Õâλ¹ú¼Ã*à ûÈ˾ÍÃ*ÇÈȱÈà «¡¤¿¨µÂ¶û¡£
¡¡¡¡22¡¢2006Ä꣬à йúÕþ¸®½«ÈÈ Èæ«¡¤¿¨µÂ¶ûµ Ä3¸ö×ÓŮͶÈë ¼Ã Óü¡£ËýÁÃ*Íâ4 ¸ö¶ù×ÓÒÔ¼°Ë ¯Ã—ÓÒ²±»Öйúà þ¸®¾ÐÁô¡£Ëýà ùÓмÒÍ¥³ÉÔ± ÒÔ¼°Ç×Ã*ô¶¼± »ÃˆÃ*½ûÁË¡£¾ÍÃ*à ÈȱÈæ«¡¤¿¨µà ¶ûÕâλΰ´óµà ĸÇ×£¬ÔÚÕýà åºÍ×ÔÓɵÀ ÉÏ°ÑËùÓеIJ Ã*²ú¡¢ÉúÃüÄËà –Á×Ô¼ºµÄ×ÓÅ ®Ã—÷ΪÁË´ú¼Û¡ £

½áÃ*øÓï
¡¡¡¡ÈȱÈæ«¡¤ ¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÃ*Ç2000ÍòΠ¬ÃŽÃ¡Â¶Ã»ÃˆÃ‹ÃƒÃ±Ã’ýÒ ”ΪÈٵġ°¾«à ñ֮ĸ¡±£¡
¡¡¡¡ÈȱÈæ«¡¤ ¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÒ²Ã*ǵ± ´ÃºÃ•Ã½Ã”ÚΪÃñÖ÷ ºÍ×ÔÓɶø¶·Õ ¹ÂµÃ„10ÒÚ5ǧÍòÖÐ ¹úÈ˵İñÑù£Â
¡¡¡¡ÈȱÈæ«¡¤ ¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÃ*ÇÄÂË ÁÖÃ*À½çÅ®ÐÔÕ ùÈ¡×ÔÓɵĵä ·Â¶Â£Â¡
¡¡¡¡ÈȱÈæ«¡¤ ¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÃ*ÇÈ«Ã*À ½Ã§Â¶Ã€Ã’»ÎÞ¶þ¡¢ ŽÂªÃÃ‹Ã•Ã½Ã’åºÍ×à Óɶø¸¶³öÁË× î´ó´ú¼ÛµÄ¼áà ¿Å®ÐÔ£¡
¡¡¡¡ÈȱÈæ«¡¤ ¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÃ*ÇÈ«Ã*À ½Ã§Ã…®ÐԵĽ¾°Á £¡
¡¡¡¡ÈȱÈæ«¡¤ ¿Â¨ÂµÃ‚¶ûÃ*ÇÈ«Ã*À ½Ã§Ã…®ÐԵİñÑà £¡

×÷Õߣº
ÂòÂòÌáÃ÷¡¤º£ ×ÎÀ´Ìá
¿âÀ´Î÷¡¤¿âɽ
ÍÃ*¼ö»ú¹¹£º
ÈðµäάÎá¶ûίà ”±»á
£²£°£°£¶Ä꣹ ”£²£°ÈÕ

------------------------------------------------------

Unregistered
29-09-06, 09:39
谁是热比娅?

谁是热比娅?
 热比娅·卡德尔,1946年11月15日出生于东突厥斯坦的阿勒泰地区,并于1962年随父母迁 至阿克苏; 1982年用3000元起家做生意,于1987年出资修建了“热比娅大厦”,在当 时中国十大富豪中排名第七位,是一名国际女商人; 1993年成为中国政协委员; 1995年作为中国妇女代表参加了联合国妇女大会; 1999年被诬陷“泄露国家机密”,并被判处八年徒刑; 2004年荣获“拉夫托人权奖”; 2005年获释后赴美国定居; 2006年获诺贝尔和平奖候选人提名。

她做了什么?
 1、1968年,斯迪克·哈吉·肉孜因“企图分裂祖国的反革命分子†罪名被判处了十年徒刑,当时他的亲属根本不敢去探望他,怕会有生命危险,就是在这样的情况下,热比娅 ·卡德尔这个勇敢的姑娘不仅去监狱探望他,而且向这个坐牢的小伙子表达了爱意。
 2、在维吾尔社会,姑娘向小伙子示爱会被认为是“有伤风化”,所以热比娅 ·卡德尔向小伙子,尤其是向在监狱里的小伙子示爱,是一个非常大胆的举措。就是热比娅·卡德尔这个 大胆的姑娘,为我们维吾尔族姑娘以及全世界的姑娘们在尊重爱情以及理解爱情真正价值方面树立了 典型。
 3、虽然有十一个孩子,但是热比娅·卡德尔这个干练的女性仍然在抚养子女之余白手起家,为所有从 商人士树立了典型。
 4、就是热比娅·卡德尔这个虔诚的女性,在鼓励社会修建清真寺的同时,也提供了大量 的物质资助。
 5、就是热比娅·卡德尔这个有自尊心的女性,大胆地向中国政府提出了自己承担费用修建民族军挺进 乌鲁木齐的纪念碑的请求。在此请求遭到粗暴拒绝后,她又请求修建沙迪尔·帕力旺的雕像,也遭到了拒绝 。之后,她又提出了修建穆罕默德·喀什噶里的雕像。这一请求遭到拒绝时,热比娅·卡德尔哭着发 誓:我在这一生一定要修建穆罕默德·喀什噶里的雕像!
 6、就是热比娅·卡德尔这位无私无畏的女性,在恢复和普及被中国政府所限制、开始被年轻的后代所 遗忘的维吾尔传统节日—诺茹孜节方面发挥了带头作用,并提供了经济援助和支持。
 7、就是热比娅·卡德尔这位热心投身教育的女性,在向为孩子们全面成长而设立的《蓓蕾奖》提供经 济援助的同时,也推动了《蓓蕾奖》在全东突厥斯坦的普及。
 8、中国政府及相关部门认为:“一个维吾尔人,尤其是一个维吾尔妇女能干得了什么?⠝就是在他们这种歧视以及制造各种障碍的恶劣条件下,热比娅·卡德尔这位伟大的女性,在乌鲁木 齐一个废弃的蔬菜市场修建起了一座八层的“热比娅商业大厦”,并竖立了†œ热比娅·卡德尔纪念碑”。
 9、就是这位乐善好施的女性,通过“热比娅大厦”为几百名商人,以及大学毕业 后因为民族排斥而找不到工作的数百名年轻人提供了工作岗位。
 10、在东突厥斯坦发生地震、水灾和旱灾的时候,就是热比娅·卡德尔这位慈善的女性第一个向灾区 人民提供了帮助。她组织了大规模的救援团体,并亲手把救援物资送到了灾区。
 11、就是热比娅·卡德尔这位“奇特的女性”,向受中国陷害以及政治阴 谋下被无辜关押的上千名政治犯家属秘密提供了帮助。
 12、因为中国政府的政策限制,一些东突厥斯坦的异议史学家、作家以及其他学术人士的作品无法得到出版 ,就是热比娅·卡德尔这位热爱知识的女性,为他们个人出版这些作品提供了帮助。
 13、就是热比娅·卡德尔,在拥有10多亿人口的中国富豪榜中排名第七位,她用实际行动向中国政 府证明:“经常受到歧视的维吾尔人也有致富的能力。”
 14、1997年2月5日,为了让中国政府停止民族歧视和民族压迫,实施民主和民族平等,东突厥斯坦伊 宁市的数千名青年,以和平的方式举行了游行。但中国政府将此次游行诬称为是“反革命暴乱⠝,并进行了残酷而血腥的镇压,上千名维吾尔青年被投入监狱。而且中国政府通过警方对新闻媒体进行严 格控制。就是热比娅·卡德尔这位勇敢的女性,置自己的生命安危于不顾,把此次不公平镇压的文献材料传 给了外国新闻媒体。
 15、就是热比娅·卡德尔这位女性活动家成立了名为“一千个母亲”的公 司,她鼓励维吾尔女性走致富道路,呼吁她们能够自我做主,并废弃消极的传统观念。同时,她在全东突厥斯坦广 泛开展了“一千个母亲”公司的活动。
 16、在东突厥斯坦,许多人由于失业而吸食海洛因,以至于艾滋病以世界最快的速度在东突厥斯坦传播,一 部分维族姑娘被迫在内地的酒店当妓女,但是中国政府却对这些情况始终持消极态度。在这种条件下,就是热比娅 ·卡德尔这位富有良知的女性,组织斯迪克·哈吉·肉孜以及其他一些作家写了大量的文章, 从思想方面对他们进行教育。
 17、热比娅一直致力于把反映政治犯被无故关押以及被秘密杀害的相关报刊、杂志以及名单递交给美国议员 。正因为如此,热比娅被关进了监狱,她被诬陷“泄露国家机密”,并于1999年被 判处8年徒刑。总之,就是热比娅·卡德尔这位无所畏惧的女性,用自己的生命在正义和真理道路上不懈的 进行着斗争。
 18、她是当时全中国第七大富豪、她是中国全国政协委员、她曾作为中国的妇女代表参加了联合国妇女大会 、她曾被中国政府授予“三八红旗手”称号。她有钱、有地位、有威望。但是,就是这 位富有牺牲精神的女性,在正义和真理、自由和民主道路上放弃了她的一切。
 19、2005年,热比娅出狱后来到了自由世界。她不停的向美国议员、美国各大学及新闻媒体宣传维吾尔 人民的悲惨状况。同时,她又赶赴欧洲七国,向这些国家的有关部门倾诉了维吾尔人民的苦衷。此时,无法向外界 诉说自己的痛苦、正在流血流泪的2000万维吾尔人民就像崇拜自由之神一样,把所有的希望寄托在了他们最热 爱并且最信任的人――热比娅身上。就是热比娅·卡德尔这位“精神之母”,在 2000万维吾尔人民的心中树起了不朽的丰碑。
 20、她是两家贸易公司、一家房地产公司和两家加工厂的老板。她在国外成立了一家房产公司、修建了一栋 百货大楼以及开办了一家皮革厂,她是跨国界的女商人。她在乌鲁木齐建了32层的办公大楼、24层的居民楼以 及7层的商业大厦。这一切都是奇迹!而热比娅·卡德尔这位奇迹的创造者,却为了自由和民主付出了巨大 的代价!
 21、2004年,她还在监狱的时候就获得了“拉夫托人权奖”,她一下成为了 世界名人。这位国际名人就是热比娅·卡德尔。
 22、2006年,中国政府将热比娅·卡德尔的3个子女投入监狱。她另外4个儿子以及孙子也被中 国政府拘留。她所有家庭成员以及亲属都被软禁了。就是热比娅·卡德尔这位伟大的母亲,在正义和自由道 路上把所有的财产、生命乃至自己的子女作为了代价。

结束语
 热比娅·卡德尔是2000万维吾尔人民引以为荣的“精神之母†!
 热比娅·卡德尔也是当代正在为民主和自由而斗争的10亿5千万中国人的榜样!
 热比娅·卡德尔是穆斯林世界女性争取自由的典范!
 热比娅·卡德尔是全世界独一无二、为了正义和自由而付出了最大代价的坚强女性!
 热比娅·卡德尔是全世界女性的骄傲!
 热比娅·卡德尔是全世界女性的榜样!

作者:
买买提明·海孜来提
库来西·库山
推荐机构:
瑞典维吾尔委员会
2006年9月20日

Unregistered
30-09-06, 05:50
yazgandikin yahshiraq yazsanglarchu. men yezip qoyaymu ya

hontekin
30-09-06, 08:00
Ulugh ramazan kunliride halis niyet bilen bu maqalini terjime qilghan ejringizge kop rehmet! tengri ejringizni bersun!

shivetsiye uygur komititi

Unregistered
30-09-06, 22:10
艾尔肯.阿力普太肯所著的两本有关维吾尔族的书籍在德国出版发行
http://www.turkistanim.org/chinese/news/20060930.htm