PDA

View Full Version : Çin'in Yeni Yýl Yemeðine 22 kiþi katýldýwww.ulkucu.org
04-01-05, 04:29
Ýsmail Cengiz oylamasding (düþünmeden) ish qýlmaydý... Düþünmeden ve araþtýrmadan (tekshürmesding) bir þey yazmaz...
Ayrýca o yazý Ýsmail cengiz'e de ait deðildir. www.ulkucu.org web sitesinde çýkan bir haberdir.
Bu haberden Çin iþbirlikçileri rahatsýz olmuþlardýr...
Abdulvahap Kara yýlbaþý yemeðine katýlmadýðýný ama October ayýndaki komünist parti kuruluþ merasimine katýldýðýný itiraf etmiþtir. Bundan dolayý bu kiþi Ýstanbul'da dayak da yemiþtir.
Abdulvahap Kara, Çin'in Ýstanbul Konsolosluðunun october ayýnda düzenlediði merasime, bayram gününe katýlan kiþidir.
Abdulvahap Kara, Çin'in Ýstanbul Konsolosu ile birlikte ev ev dolaþýp Kazak kardeþlerimize Çin propagandasý yapan kiþidir...
Çin'in yeni yýl yemeðine Uygur ve Kazaklardan oluþan toplan 22 kiþi katýlmýþtýr.
Haberin gerçek metni aþaðýdadýr.


Çin Dostlarý Yeni Yýl Balosunda Talimat Aldýlar

Çin Konsolosloðunda Yeni Yýl Yemeði

Çin Halk Cumhuriyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu tarafýndan 30 Aralýk günü "Yeni Yýl Balosu" düzenlendi.
Çin'in Bogaziçindeki konsolosluk binasýnda düzenlenen ve her türlü içkinin su gibi tüketildiði yýlbaþý yemeðine Doðu Türkistanlýlardan maalesef 22 kiþinin katýldýðý öðrenildi.
Çin'in yemeðine katýlanlardan Þahmansur, Zeynel...Gülnar... Z.burnundan ticaretci Ýlyar'ýn adeta ev sahibi gibi davrandýðý yemekte, Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümeti'nin faaliyetlerini sekteye uðratma konusunda talimatlarýn verildiði öðrenildi.
Muhabirimiz Kültigin, Çinlililerin yemeðine toplam 22 kiþinin katýldýðýný belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekmeðini yiyen, TC kimliðini taþýyan bu kiþilerin sürekli Çin Konsolosluk yetkilileri ile baðlantý halinde olduklarý haber alýndý.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluþu dolayýsýyla Ekim ayýnda Çin Konsolosluðu tarafýndan düzenlenen kutlama resepsiyonuna katýlan Dr. A.Vahap Kara'nýn "yýlbaþý balosu"na katýlmadýðý ancak isminin davetliler arasýnda olduðu öðrenildi.
Haber Yorumu :
Yukarýdaki haber metninde "Çin Konsolosluðunun Yemeðinde Casuslar Buluþtu" cümlesinden kastedilen, yemeðe katýlanlar deðildir. Ama yýlbaþý dolayýsýyla verilen bu yemekte Ýstanbul'daki Çin casuslarý veya iþbirlikçileri de hazýr bulunmuþtur. Doðu Türkistanlý olup da, bu yemeðe katýlanlarýn konumlarýnýn ne olduðunu ise okurlarýn yorumuna býrakýyoruz. Sitemizin katýlanlara yönelik maddi bir suçlamasý yoktur. Ama yemekte Çin Konsolosluðuna mensup onlarca casusun bulunduðu bir hakikattir. Neticede Konsolosluk çalýþanlarýnýn çoðunluðu Çin Ýstihbarat Servisi'ne baðlý kiþilerdir. Dolayýsýyla böyle bir ortamda Doðu Türkistanlýlarýn bulunmasý hoþ deðildir, yakýþýk deðildir.

Sitemizdeki haberden rahatsýz olan Sayýn Dr. Abdulvahap Kara'nýn, Çin Konsolosluðu'nun yemeðine katýlmadýðý, ancak yemek davet listesinde ve masa isimliklerinde adýnýn yazýlý olduðu anlaþýlmýþ ve hemen gerekli düzeltme yapýlmýþtýr. Kendilerinden özür dileriz.

Ancak daha evvel Ekim ayýnda Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen resepsiyona katýlan sayýn Kara'nýn site töneticimiz sayýn Ýsmail Cengiz'e gönderdiði e-mail mesajýnda; Yýlbaþý yemeðine katýlanlarý savunmasý, Çin elçiliðinin Türkiye tarafýndan resmen tanýnan ve dostluk içinde olduðumuz bir temsilcilik olduðunu ifade ederek, bu kutlamanýn normal olduðunu belirtmesi de bir Doðu Türkistanlýya yakýþan tavýr deðildir.

Sayýn Kara mesajýnda davette olmadýðýný belirtmiþtir. Ama Ekim ayýndaki Çin Komünist Partisi'nin kuruluþ yýldönümü resepsiyonuna katýldýðýný þifahen itiraf etmiþtir.
Sitemiz kimseyi töhmet altýnda býrakacak bir yayýn yapmamaktadýr. Ama sitemiz, Türk milliyetçiliðine, gelenek ve göreneklerimize, milli ideallerimize, milli davalarýmýza aykýrý hareket eden herkesin karþýsýndadýr...ve karþýsýnda olmaya devam edecektir. www.ulkucu.org