PDA

View Full Version : Sunuq Qélichuaa_admin
24-07-06, 23:11
Sunuq QélichAbduréhim Abdulla


Astimda shaqirap derya aqidu,
Éship barmaqtimen bir tik dawandin.
Aldimda bir sunuq qélich yatidu,
Bilmeymen yadikar qaysi zamandin.

Qélichning yérimi tupraq astida,
Yérimi almastek turidu chaqnap.
Bu qedim jenglerning yaldamisini,
Hayajan ilkide aldim awaylap.

Titridi qollirim tonidi yürek,
Hilal ay egmisidek egri qélichni.
Zatimning yigitliri keldi güpildep,
Bilmidim qayhalda nepes élishni.

Qélichning biside qoyash jilwisi,
Balqiydu iptixar balqiydu zer nur.
Jaranglap son'ghachqa jengde armansiz,
Süzük sunighida külidu ghurur.

Tawlan'ghan bo qélch igilmes bolup,
Jesurlar wetinining ochaqlirida.
Qesem süyi ichken chiqip ochaqtin,
Ahu köz medetkar bolaqlirida.

Keltürgen qélichni bu tik dawan'gha,
Wetenning söygüsi jenglerge chillap.
Sun'ghan chéghidimu rishti üzülmey,
Teberruk tupraqni aptu quchaqlap.

Oylidum shundaqmu qélichlar bar iken,
Bir qétim qénidin chiqalmaydighan.
Bassa yaw weten'ge paskina ayagh,
Qisas qehri bilen chaqnimaydighan.

Xiyalchan tikildim sunuq qélichqa,
Eynektek tigidin körondi jenggah.
Bo qélich shir süpet bir er qolida,
Düshmen'ge weylundin bermekte agah.

Chiqidu shiwirghan oq üzse sadaq,
Umud ning zerbide qalqan qaltirar.
Tekkende gezlershken herbir qélichqa,
Bu qélich bisidin chaqnap yaltirar.

Ah... Qandaq sundi u qélich ?,
Jenggahni lerzige saldi shu sada.
Taghlardin taghlargha uruldi eksi,
Her taghda bir qélich sun'ghandek guya.

Quyashmu qaraydu sun'ghanda qélich,
Zeperning yüziige tartildi niqab.
Batur at üstidin ghulidi bashsiz,
Kishnidi dulduli zarliq chiqirap.

Qéni u bahadir, qaridim kökke,
Qéni u qilichqa munasip erler.
Quyashtin, nurlardin izlidim uni.
Uningdek oghlanini yutmaydu yerler.


Pendiyat! Qiyagha ayliniptu u,
Qilichning destisi qaptu ilkid.
Tentene qilidu erlik jesur,
Mermerdek yaltirap turghan qipide.


Shehidning boynidin tamchighan qanlar,
Deryagha yaquttek chüsher tamchilap.
Oxchidi yüzümge deryaning süyi,
Bildimki u méni aldi quchaqlap.