PDA

View Full Version : Ismail Cengiz ve Cin Konsoloslugu YemegiHakan Yilmaz
02-01-05, 16:49
Degerli Altayeli Okuyuculari,

Bugun Ismail Cengiz'in bir yazisini okudum ve onun adina cok uzuldum. Sahsimla ilgili mesnetsiz iddialarda bulunuyordu. Ismail Cengiz gibi yillarin gazeteci ve yazarina yakismayan bir yaziydi. Hatirlarim ben daha ogrencilik yillarindayken o dergilerde makaleler yazardi. Ancak, onun "Cin Konsoloslugu Yemegi" yazisi tecrubeli bir gazeteciye yakismayacak hata ve gaflarla doluydu. Kendisine bir elmek yazarak, kendisinden duydugum hayalkirikligini dile getirdim.

Bu yazimi sizlerle de paylasmak istedim.

Saygilarimla,
Istanbul,
Abdulvahap Kara


-----------------------------------------

From: "Abdulvahap Kara" <kara_vahap@yahoo.com>
To: "Ismail Cengiz" <ismail@denizvebalikcilik.com>

Deðerli Ismail Cengiz,

Sizin "Çin Konsolosluðu Yemeði" adli bir yazinizi okuyarak çok üzüldüm. Kendi adimi deðil sizin adiniza. Yaziniz hem içerik açisindan ve hem de habercilik açisindan sizin gibi bir dava adami olma iddiasindaki bir kiþiye ve yillarin gazetecilik deneyimine sahip olarak görünen tecrübeli bir yazara hiç yakiþmamiþ.

Muhteva açisindan yakiþik deðil. Çünkü, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Istanbul Konsolosluðu, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen tanidiði ve dostluk iliþkiler içinde bulunduðu bir devletin temsilciliðidir.

Bu kurumun davetlisi olarak yemeðe gidenleri "casus" olarak nitelendirmeniz tecrübeli ve geniþ ufuklu bir yazara yakiþmaz. Orada yilbaþi yemeði verilmiþ olabilir. Davetliler gidebilir. Yeni yili kutlayabilir. Ancak bu onlarin casusluk yaptiði anlamina gelmez.

Ama siz, eðer, orada casusluk faaliyeti yapildiðini iddia ediyorsaniz, bunu ispatlamak zorundasiniz. Aksi halde insanlari töhmet altinda birakan iddialarda bulunmak hiç kimsenin hakki deðildir. Bunu ispatlamak zorundasiniz. Eðer ispatlayamiyorsaniz, Cengiz Bey, sizin yazilarinizin hiç güvenirliði yok demektir. Bunca sene gazetecilik, yazarlik yapmiþsiniz, ama güvenilir bir yazarin vasiflarini kazanamamiþsiniz demektir.

Yazinizin hiç güvenilir olmadiði benimle þahsimla ilgili bilgilerle de somut bir biçimde ortaya çikmaktadir. Diyorsunuz ki, "içkinin su gibi akitildiði toplantida Dr. Abdulvahap Kara ev sahibi gibi davrandi." Daha da ileri gidiyorsunuz ve "Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümeti'nin faaliyetlerini sekteye uðratma konusunda talimat aldiðimi" ima ediyorsunuz.

Deðerli Cengiz Bey,

Ben o davette yoktum. Yok olduðum davette nasil su gibi içki içip, ev sahibi davraniyorum ve bazi talimatlar aliyorum.

Deðerli Cengiz Bey,

Masa baþinda hayal görerek, uydurma haber ve iddialar üreterek yazi yazilmaz, yorum yapilmaz. Eðer, "hayir ben bunlari uydurmadim, böyle duyumlar kulaðima geldi, onlari yazdim" diyorsaniz. Bence bu daha kötü. Tecrübeli bir gazeteci duyduðu dedikodularla yazi yazmaz, yorum üretmez. Haber kaynaklari bir kaç yerden teyit eder, eðer saðlamliðina kanaat getiriyorsa, yazar. Aksi halde o yazarin tecrübeli gazeteci olduðu sorgulanir ve yazilarina, doðrulari bile yazsa, itibar edilmez.

Bu yaþtan sonra size ben gazetecilik dersi verecek deðilim. Ancak sizin adiniza çok üzüldüm.

Eðer hala ben tecrübeli ve güvenilir bir gazeteciyim diyorsaniz, bu yazinizla ilgili yapacaðiniz son bir þey var. Bu yaziyi yollayip þahsim hakkinda yanliþ bilgilendirdiðiniz herkese tekrar bir yazi yollayip veya yayinlayip þahsimdan özür dileyin ve "deðerli okuyucular bana yanliþ bilgi vermiþler, deðerli ilim adamimiz Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Kara o toplantida yokmuþ. Kendisinden huzurlarinizda özür diliyorum", deyin.

Diyemiyorsaniz, yine sizin adiniza üzüleceðim. Çünkü, itibarinizin günden güne düþtüðünü göremiyorsunuz demektir.

Saygilarimla,
Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Kara>From: "Ismail Cengiz"
>To: "mehmet tugay" ,Müge Çetinkaya
>,"Mehmet Emin Batur"
>,"Qarahan" ,seyit tümtürk
>,"Karakash Abduljelil"
>Subject: Çin konsolosluðu yemeði
>Date: Sun, 2 Jan 2005 01:11:45 +0200
>
>www.ulkucu.org sitesinde yayinlanan haber
>
> Doðu Türkistan
>
> Bu Sayfaya Sponsor Olmak Isterseniz, Buraya Tiklayiniz
>
>
>Çin Casuslari Yeni Yil Balosunda Talimat Aldilar
>
>Çin Konsolosloðunda Yeni Yil Yemeði
>
>Çin Halk Cumhuriyeti Istanbul Baþkonsolosluðu tarafindan 30 Aralik günü
>"Yeni Yil Balosu" düzenlendi.
>Çin'in Bogaziçindeki konsolosluk binasinda düzenlenen ve her türlü içkinin
>su gibi tüketildiði yilbaþi yemeðine Doðu Türkistanlilardan 12 kiþinin
>katildiði öðrenildi.
>Þahmansur, Dr. Abdulvahap Kara, Dr. Murat Ahunbay'in adeta ev sahibi gibi
>davrandiði yemekte, Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümeti'nin faaliyetlerini
>sekteye uðratma konusunda talimatlarin verildiði öðrenildi.
>Türkiye Cumhuriyeti'nin ekmeðini yiyen, TC kimliðini taþiyan bu kiþilerin
>sürekli Çin Konsolosluk yetkilileri ile baðlanti halinde olduklari haber
>alindi.
>
>

men
03-01-05, 09:04
Hey Ismayil efendi yene sizmu?nimishqa oylunuwraq ish qilmaysiz.qachanghiche bezingizni almashturup poqingizni adalap yuruymiz.chong bolung emdi.

men
03-01-05, 09:05
Hey Ismayil efendi yene sizmu?nimishqa oylunuwraq ish qilmaysiz.qachanghiche bezingizni almashturup poqingizni adalap yuruymiz.chong bolung emdi.

kültigin
04-01-05, 04:27
Ýsmail Cengiz oylamasding (düþünmeden) ish qýlmaydý... Düþünmeden ve araþtýrmadan (tekshürmesding) bir þey yazmaz...
Ayrýca o yazý Ýsmail cengiz'e de ait deðildir. www.ulkucu.org web sitesinde çýkan bir haberdir.
Bu haberden Çin iþbirlikçileri rahatsýz olmuþlardýr...
Abdulvahap Kara yýlbaþý yemeðine katýlmadýðýný ama October ayýndaki komünist parti kuruluþ merasimine katýldýðýný itiraf etmiþtir. Bundan dolayý bu kiþi Ýstanbul'da dayak da yemiþtir.
Abdulvahap Kara, Çin'in Ýstanbul Konsolosluðunun october ayýnda düzenlediði merasime, bayram gününe katýlan kiþidir.
Abdulvahap Kara, Çin'in Ýstanbul Konsolosu ile birlikte ev ev dolaþýp Kazak kardeþlerimize Çin propagandasý yapan kiþidir...
Çin'in yeni yýl yemeðine Uygur ve Kazaklardan oluþan toplan 22 kiþi katýlmýþtýr.
Haberin gerçek metni aþaðýdadýr.


Çin Dostlarý Yeni Yýl Balosunda Talimat Aldýlar

Çin Konsolosloðunda Yeni Yýl Yemeði

Çin Halk Cumhuriyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu tarafýndan 30 Aralýk günü "Yeni Yýl Balosu" düzenlendi.
Çin'in Bogaziçindeki konsolosluk binasýnda düzenlenen ve her türlü içkinin su gibi tüketildiði yýlbaþý yemeðine Doðu Türkistanlýlardan maalesef 22 kiþinin katýldýðý öðrenildi.
Çin'in yemeðine katýlanlardan Þahmansur, Zeynel...Gülnar... Z.burnundan ticaretci Ýlyar'ýn adeta ev sahibi gibi davrandýðý yemekte, Sürgündeki Doðu Türkistan Hükümeti'nin faaliyetlerini sekteye uðratma konusunda talimatlarýn verildiði öðrenildi.
Muhabirimiz Kültigin, Çinlililerin yemeðine toplam 22 kiþinin katýldýðýný belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekmeðini yiyen, TC kimliðini taþýyan bu kiþilerin sürekli Çin Konsolosluk yetkilileri ile baðlantý halinde olduklarý haber alýndý.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluþu dolayýsýyla Ekim ayýnda Çin Konsolosluðu tarafýndan düzenlenen kutlama resepsiyonuna katýlan Dr. A.Vahap Kara'nýn "yýlbaþý balosu"na katýlmadýðý ancak isminin davetliler arasýnda olduðu öðrenildi.
Haber Yorumu :
Yukarýdaki haber metninde "Çin Konsolosluðunun Yemeðinde Casuslar Buluþtu" cümlesinden kastedilen, yemeðe katýlanlar deðildir. Ama yýlbaþý dolayýsýyla verilen bu yemekte Ýstanbul'daki Çin casuslarý veya iþbirlikçileri de hazýr bulunmuþtur. Doðu Türkistanlý olup da, bu yemeðe katýlanlarýn konumlarýnýn ne olduðunu ise okurlarýn yorumuna býrakýyoruz. Sitemizin katýlanlara yönelik maddi bir suçlamasý yoktur. Ama yemekte Çin Konsolosluðuna mensup onlarca casusun bulunduðu bir hakikattir. Neticede Konsolosluk çalýþanlarýnýn çoðunluðu Çin Ýstihbarat Servisi'ne baðlý kiþilerdir. Dolayýsýyla böyle bir ortamda Doðu Türkistanlýlarýn bulunmasý hoþ deðildir, yakýþýk deðildir.

Sitemizdeki haberden rahatsýz olan Sayýn Dr. Abdulvahap Kara'nýn, Çin Konsolosluðu'nun yemeðine katýlmadýðý, ancak yemek davet listesinde ve masa isimliklerinde adýnýn yazýlý olduðu anlaþýlmýþ ve hemen gerekli düzeltme yapýlmýþtýr. Kendilerinden özür dileriz.

Ancak daha evvel Ekim ayýnda Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen resepsiyona katýlan sayýn Kara'nýn site töneticimiz sayýn Ýsmail Cengiz'e gönderdiði e-mail mesajýnda; Yýlbaþý yemeðine katýlanlarý savunmasý, Çin elçiliðinin Türkiye tarafýndan resmen tanýnan ve dostluk içinde olduðumuz bir temsilcilik olduðunu ifade ederek, bu kutlamanýn normal olduðunu belirtmesi de bir Doðu Türkistanlýya yakýþan tavýr deðildir.

Sayýn Kara mesajýnda davette olmadýðýný belirtmiþtir. Ama Ekim ayýndaki Çin Komünist Partisi'nin kuruluþ yýldönümü resepsiyonuna katýldýðýný þifahen itiraf etmiþtir.
Sitemiz kimseyi töhmet altýnda býrakacak bir yayýn yapmamaktadýr. Ama sitemiz, Türk milliyetçiliðine, gelenek ve göreneklerimize, milli ideallerimize, milli davalarýmýza aykýrý hareket eden herkesin karþýsýndadýr...ve karþýsýnda olmaya devam edecektir. www.ulkucu.org

aftor
01-08-06, 15:32
A full range of kitchen cabinets
http://kitchencabinet.ifrance.com/
http://kitchencabinet.atspace.com/
http://kitchencabinetandcounter.atspace.org/
http://kitchencabinet.my-place.us/
http://kitchencabinet.t35.com/
http://kitchencabinethardware.memebot.com/

D.Türkistanlı
01-08-06, 18:36
1.ekim-Çin komunist işgalcilerinin Doğu Türkistanı işgal ettiği gün. Bugün çinliler için kutlama günü, Türk milleti için musibet günüdür.
Eğer 1.Ekimde İstanbuldaki Çin konsolosluğunda davetli yemek yemişseniz size afiyet olmaz! O haramdır. Duşmanın daveti ile duşman sayarında yemek yiyilir mi?
Davet edilmeniz, damarlarınızdaki kanın çok zaif olduğunu, yada zaif zannedildigi içindir.Davetle yemek yemişseniz imanınızın çok zaif oldugunu ifade etmişsiniz.
30 milyon kardeşinizin kanını içen bir duşmanın yemeğini nasıl yediniz? Bela-kaza yemişsiniz!
Allahtan gunahlarınız için töwbe edin.

Unregistered
02-08-06, 00:18
1.ekim-ǩn komunist işgalcilerinin Doğu T?anı işgal ettiği g?g?liler i穮 kutlama g??lleti i穮 musibet g?.
Eğer 1.Ekimde İstanbuldaki ǩn konsolosluğunda davetli yemek yemişseniz size afiyet olmaz! O haramdır. Duşmanın daveti ile duşman sayarında yemek yiyilir mi?
Davet edilmeniz, damarlarınızdaki kanın 篫 zaif olduğunu, yada zaif zannedildigi i穮dir.Davetle yemek yemişseniz imanınızın 篫 zaif oldugunu ifade etmişsiniz.
30 milyon kardeşinizin kanını i祮 bir duşmanın yemeğini nasıl yediniz? Bela-kaza yemişsiniz!
Allahtan gunahlarınız i穮 t? edin.

HER HANGI BIR EKIM GUNU HER HANGI BIR ULKEDEKI CIN BUYUKELCILIKLERI VE BASKONSOLOSLUKLARINDA ZIYAFETE ISTIRAK EDEN BUTUN UYGHURLAR VATAN HAINIDIRLER,

TURKLERE GELINCE RESMI DEVLET GOREVLISI DISINDA OZEL DAVET ILE GIDEN BUTUN TURKLER DOGU TURKISTAN MILLI DAVASINA HIYANET ETMIS SAYILACAKLARDIR.VATANIMIZ KURTULDUKTAN SONRA BU ZIYAFETE OZEL DAVET ILE GIDEN TURKLERI MEMLEKETIMIZE SOKMAYACAGIZ,

soalchi
02-08-06, 16:00
Abdulwahap Kara degen kishi kim? Uyghurmu? pemilisi Uyghurchidek emesqu? eger u Uyghur bolsa qachan Turkiyege chiqqan? Xitay konsulida tamaq yiyishni toghra devatqan kishining qandaq toshuktin chiqqinini bilip baqqum bar?