PDA

View Full Version : türkün dostu düþmaný ve uygur mucizesioguzhan
27-12-04, 08:36
türkler avrupa ortak pazar ülkeleri arasýna 40 yýl evvel
resmen kabul edilmiþsede,bugün cismen içinde deðiller,

olamazlar ! olmayacaktýr da !

sadece avrupa ürünlerinin tüketicisi bir komþu devlet,
ve bu devletlere olasý karþý geliþmelere bir askeri kalkan
ve hadlerini eskiden olduðu gibi aþarlar ise parçalanmasý gereken bir tehdit

olduðunu tahmin etmek için evliya olmaya gerek yok,

son yüzyýldaki ingiliz,fransýz,amerikan,alman,italyan,osmanlà ½ devlet arþivleri ulaþabildiðiniz ve anlayabildiðiniz kadar kurcalansa
günümüzde türkiyeyi meþgul eden siyasi ve iktisadi cihetten zorlayan sorunlarýn
neler olduðunu ve kimler tarafýndan nasýl tasarlanýp uygulandýðýný
belki anlayabilirsiniz.


teferruata gerek görmeden Türklerin avrupada yeri olsa bile
umumen istenmeyen bir toplum olduðu gün gibi aþikar,

zaten herkes çoban olursa
koyunlarý kim güder,ya da
kim koyun rolüne girer,girmek ister?

aksi olsa idi,herhalde ileri görüþlü avrupalý devletler
çoktan türkleri aralarýna katmýþ olurdu.

Arap dünyasýndaki Osmanlý dönemlerine uzanan,ve bizzat osmanlýnýn da iþtirak ettiði 'ETRAK BÝÝDRAK' tabiri ve düþüncesi de günümüzde devam etmektedir.Orta Asya türk devletlerine hernekadar romantik ve menfaatçi bir akrabalýk güden türkler,komünizm aleyhtarlýðý döneminde rus dili öðreniminin yasak olmasý nedeni ile kendi kendilerinin göbek baðlarýný kesmiþti,
bugün bu ülkeler de zamanýnda geliþtirilmemiþ iliþkilerin neticeleri olarak
parsayý yine batýlý ve avrupalý devletlere kaptýrmýþ
ve türklerin payýna taþeronluk makamý layýk görülmüþtür!


çin'in avrupa ülkeleri,ABD,arap ülkeleri ve orta asya türk devletleri ile olan iktisadi ve siyasi iliþki ve anlaþmalarý ortada iken,
ve bu ülkelerin türkler hakkýndaki tutum ve görüþleri ortada iken,

HANGÝ AKLA VE VEYA MENFAATE HÝZMET ETMEK UZERE
(insani ve vicdani sebepler iktisadi sebeplere karþý aciz kaldýðýndan)
BÝR TÜRK MÝLLETÝ OLAN UYGURLARI,
ÇÝNDEKÝ YATIRIM VE MENFAATLERÝNÝ TEHLÝKEYE ATARAK
ÇÝN'E KARÞI SAVUNMA GEREÐÝ DUYACAKLAR?


KÜRESEL SÝYASÝ VE ÝKTÝSADÝ GÜÇLERÝN KISA VEYA UZUN ZAMANDA ÝSTÝFADE SAÐLAYAMAYACAÐI VE BÝZZAT KENDÝ MENFAATLERÝNÝ ZEDEYELECEÐÝ BÝR KONUMDA
NEDEN UYGURLARA DESTEK VERMELERÝ GEREKTÝÐÝNÝ
ÝZAH VE ÝKNA EDEBÝLECEK UYGUR SÝYASETÇÝLERÝN

DÜNYA SÝYASET TARÝHÝNDE BÝR MUCÝZE YARATACAKLARI ORTADA,

ÞU AN ELÝMÝZDEKÝ UYGUR UMUT KUÞUNU,
SÝYASÝ HANEDAN KIRPA KIRPA,
BÖLEREKTEN TAM KUÞA BENZETMÝÞKEN.


TÃœRKLER ORTA ASYADAN DÃœNYAYA YAYILDIKLARINDA
hem uygarlýklarýný beraberlerinde getirmiþler,
hem de günümüze miras kalan türk sevgisi,korkusu
veya düþmanlýðýnýn da temellerini atmýþlar

özetle bu pilavýn içinde
pirinçten çok taþ var,

uygur pilavýný sunanlar
neden ise hep temcit pilavýný tercih ediyorlar !

yani hep ayný þikayetler,
ülkenin coðrafi verileri ve tabii kaynaklarý,

dünyanýn damak zevki çok geliþti,
vizyon sahibi karizmatik uygur siyaset ahçýlarýnýn
iþleri pek kolay olmasa gerek.
kolay gelsin.
saygýlarýmla
oguzhan