PDA

View Full Version : ABD'nin gerçek yüzüBirsi
24-12-04, 11:23
ABD'nin gerçek yüzü
09.12.2004


Kanada'ya sýðýnan Amerikalý asker, ABD yönetiminin gerçek niyetini ifþa etti

Irak'ta savaþmayý reddedip Kanada'ya sýðýnan Amerikalý asker, ABD yönetiminin gerçek niyetini ifþa etti. Orduda yapýlan propagandayý anlatan askerin sözleri çok çarpýcý.

Irak'ta görev yapmayý reddetmesinden sonra Kanada'dan siyasal sýðýnma isteyen Amerikan askeri, ABD ordusunun, ''tüm Araplarý ve tüm Müslümanlarý, potansiyel teröristler olarak gördüðünü'' iddia etti.

Jeremy Hinzman adlý asker, iltica için baþvurduðu Kanada Göç ve Mülteci Konseyi'ne verdiði ifadesinde, ''bunun yeni bir savaþ olduðunu, karþýmýzdakilerin þeytani insanlar olduklarýný
söylüyorlardý'' dedi.

Savaþa gitmemek için, North Carolina'daki birliðinden 2 Ocak'ta firar eden Hinzman, ABD ordusuna, 11 Eylül terör saldýrýsýndan beri, kine dayalý bir eðitim verildiðini belirterek, ''Irak'taki savaþ yasa dýþý ve ben bu savaþa katýlsaydým, savaþ suçlusu olurdum'' görüþünü
savundu.