PDA

View Full Version : Xitay Jasuslarige we Xitayperestlerge yol bermeylikaþgarlý ismail cengiz
22-12-04, 20:30
Beijing hökümiti, konsulluqliri we elchixanilirining wastisi arqiliq hemmila yerde jasusluq paaliyetlirini kücheytmekte. Yuqurida tilgha élip ötken döletlerde yashawatqan bigunah puqralirimizni qarilash niyitide “Terrorist” dep töhmet chaplash arqiliq ziyankeshlik qilishqa uruniwatidu. Herxil iqtisadiy wastilar bilen, tehditler bilen chet’ellerde paaliyet qiliwatqan teshkilatlirimizni palech halgha chüshürüsh üchün pay-petek bolushiwatidu. Teshkilatlarda wezipe ötewatqan we komunist Xitaygha qarshi demokratik we insaniy paaliyet élip beriwatqan dostlirimizning hayati xeter we tehdit astida qalmaqta.

Teshkilatlirimiz we puqralirimiz komunist Xitayning besimlirigha bash egmeydu. we egmeymuz insaallah...
Bu heqde bütün teshqilat rehberlerige teklipim bar:

Qaysi teshqilatning ichide Hitayperest kishi bolsa, shu kishini çýqarayli... Meyli Hökümet ichide bolsun, meyli DUQ ichide bolsun yaki bashqa teshqilatlar ichige qirgen Xitayperestler bolsa, birgeliqte shu münapýqlarni yoq qýlayli... Hökümet ichide þek-þuphe qýlganlar bolsa hatýrjan bolun eger xitayperestler bolsa bularný yaqin qünde pakizleymiz...
Hemme Sheqi Türkistan rehberlerini bu milliy vazipeni eda qýlýshga teklip kýlýmen... Xýtay jasuslerige we hem Xýtayperestlerge boy sünmeyli... We weten uchun Uyghur, Kazakh, Kýrgýz we DUQ, Hökümet birgeliqte ishleyli...

oguzhan
22-12-04, 22:02
beyefendi,
Allah'tan bu yazdýklarýnýz dünyakamuoyu tarafýndan
Uygurca yazýlýþý sebebi ile duyulmadýðýný ümit ederim.

Anadolu ve Ortaasya Türk kültürünü yurtdýþýnda resmen temsil eden
Uygur kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak

TC.Kültür ve Turizm Bakanlýðý,(Halk Kültürlerini Araþtýrma ve Geliþtirme/Güzel Sanatlar/Yayýmlar/Sinema eserleri/Dösim gen.md.)
IRCICA,OIC,UNESCO,WCC
KuzeybatýÇin Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi :Yerel Hükümet Yabancý Ülkeler Ýle Dostluk Cemiyeti,Xinjiang Güzel Sanatlar Akademisi,Xinjiang Ressamlar Cemiyeti,Xinjiang Hattatlar Cemiyeti,Xinjiang Ýslam Enstitüsü,Xinjiang Arkeoloji Cemiyeti,Xinjiang Halk Neþriyatý
Mimar Sinan ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümleri,Ýstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi....
..ve benzeri kuruluþlarla
ülkelerarasý siyasi anlaþmalara uyumlu,
kendi özünde siyasi olmayan kültür alýþveriþi çalýþmalarý yapmaktayýz,

beyanatýnýzdan dolayý üzüntülerimi bildiririm.

not:çinperest veya uygurperest olmanýn ölçüleri nelerdir?
bütün uygurlar birbirlerini böyle itham ederler ve siz de bu adamlarý yokederseniz ortalýkda kimse kalmazki ! Ayný þeyi günün birinde sizin veya ummadýðýnýz bir kiþi için söylerler ve baþkalarý inanýrsa - aslý olmasa bile - ne yaparsýnýz?
lütfen,yüklenmiþ olduðunuz mesuliyet gereði
daha ýlýmlý ve küresel ve kalýcý beyanatlara imza atma þerefine ulaþýn.

bugün yurtdýþýnda yaþayan her uygur vatandaþýn evinde
çin malý vazo,kap,kacak -yemek çubuklarý
konuþulan uygurcada birçok çince ve yabancý kelime varken
(galiba esas yokedilmesi gereken þeylerden biri bu,
böyle birþeyi ilan etmiþ olsaydýnýz ne güzel olurdu)
çin malý satan ve çin týbbý kullananlarý da mý hain ilan edeceðiz?


Çin halkýna Türk kültürünü tanýtma faaliyetleri içindeyiz
Yunus Emre,Aziz Nesin,Reþat Nuri Güntekin bugüne kadar tercüme edilmiþ yazarlardan birkaçý,
yarýn öbürgün Çin Klasik edebiyatýndan çeviriler çýkacak,
bu eserleri tercüme eden uygurlarý da çinperest kapsamýna almak

devlet içinde devlet durumunu ortaya çýkarýr ki

bu da uluslararasý siyasi arenada Türkiye Cumhuriyetini zor durumda býrakýr,
kaldý ki Sn.Mesut Yýlmaz baþbakan iken bayrak sorununa ilginç bir çözüm getirmiþti !

NPO-(Siyasi olmayan kuruluþ) olsak da dünyada olan biteni takip etmeye uðraþýyoruz.

Mademki bu yazýyý yazdým,kendi adýma
dünyadaki uygur teþkilatlarýndan
uygurca -almanca/fransýzca/ispanyolca/isveççe ve baþka dillerde sözlüklere
ve dil çalýþmalarýna ,
bu dillere uygur edebiyatý,tarihi,sanatlarý ile ilgili tercümelere
ihtiyaç vardýr diye talepte bulunuyorum.

Arapça Uygurca sözlük ve Kuran-ý Kerim'in Uygurcaya mükemmel çevirisi sayýn Mehmet Salih Hacý tarafýndan yapýlmýþtýr.


Kýrk yýllýk Kani,
Olur mu Yani ?
Türkçe atalar sözü.

saygýlarýmla,
oðuzhan

kaþgarlý
23-12-04, 07:21
Can kardeþim Oðuz Bey
Ben Çinperestlerden bahsettim. Uygurperest diye bir tabir kullanmadým.
Çinperestten kastým belli deðil mi? Kelimenin sözlük anlamý neyse, katedilen de odur.
Ama bu bilimsel, tarihi, kültürel çalýþmalara engel teþkil etmez. Sizin rahatsýz olmanýza gerek yok. Siz bulunduðunuz makam gereði Doðu Türkistan ile ilgili çalýþmalar yapmak için Çinlilerle birlikte çalýþabilirsiniz... Çince kitaplarý Türkçeye çevirebilirsiniz... Hatta bu araþtýrmalar için Doðu Türkistan'a da gidip gelebilirsiniz. Bundan dolayý Çin ajaný olmazsýnýz... Çinperest de olmazsýnýz. Hatta size ben de elimden geldiði kadar yardýmcý olurum. Birileri siyasetle uðraþacak, birileri de siyasete karýþmadan kültürel, bilimsel çalýþmalarda bulunacaktýr. Siz diye alýndýnýz merak ettim doðrusu. Beyanattan niçin üzüldünüz onu daha çok merak ettim. Ayrýca þu hususu bilin ki, bu beyanat yalnýz bu sitelerde deðil, ilgili her yerde yayýnlanmak üzere gönderilmiþtir. Elçiliklere, konsolosluklara günderilmektedir.
selamlar

kasgarli
23-12-04, 07:22
Can kardeþim Oðuz Bey
Ben Çinperestlerden bahsettim. Uygurperest diye bir tabir kullanmadým.
Çinperestten kastým belli deðil mi? Kelimenin sözlük anlamý neyse, katedilen de odur.
Ama bu bilimsel, tarihi, kültürel çalýþmalara engel teþkil etmez. Sizin rahatsýz olmanýza gerek yok. Siz bulunduðunuz makam gereði Doðu Türkistan ile ilgili çalýþmalar yapmak için Çinlilerle birlikte çalýþabilirsiniz... Çince kitaplarý Türkçeye çevirebilirsiniz... Hatta bu araþtýrmalar için Doðu Türkistan'a da gidip gelebilirsiniz. Bundan dolayý Çin ajaný olmazsýnýz... Çinperest de olmazsýnýz. Hatta size ben de elimden geldiði kadar yardýmcý olurum. Birileri siyasetle uðraþacak, birileri de siyasete karýþmadan kültürel, bilimsel çalýþmalarda bulunacaktýr. Siz diye alýndýnýz merak ettim doðrusu. Beyanattan niçin üzüldünüz onu daha çok merak ettim. Ayrýca þu hususu bilin ki, bu beyanat yalnýz bu sitelerde deðil, ilgili her yerde yayýnlanmak üzere gönderilmiþtir. Elçiliklere, konsolosluklara günderilmektedir.
selamlar

oguzhan
23-12-04, 09:20
Beyefendi,
Ben Uygur olduðum için baþkalarý namýna alýndým,
tarihte Amerika'da bile McCarthy döneminde komünist diye nice aydýn ve verimli kiþilerin baþýna olmadýk iþ gelmiþti,
ayný veya benzeri þeyler ne diye uygurlar içinde tekrar etsin.
Türklerin islamiyete hediyesi olan tasavvuf düþüncesi
malumunuz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiþ olup
özü hoþgörüye dayanmaktadýr.

Böyle bu muazzam ve zengin bir birikime sahip olan Türk toplumundan
dünya kamuoyu herhalde daha farklý mesajlar bekler,

bu tür konularýn fizibilitesi baþka konular için yapýlmýþtýr.

Uygur atasözünde terzinin sekiz defa ölçüp,
bir defada kestiðini belirtmesi,
siyasal anlamda bir düstur olabilir.

Reklamcýlýk,propogandacýlýk ve tanýtým çalýþmalarýnda
kullanýlan dil ve kelimelerin beyinde yarattýðý imgeler
otomatik ve refleksif önyargý süzgeçlerine takýlabiliyor,
yani içinde olumsuzluklar (düþmanlýk,hýyanet,hain,casus,vs) barýndýran metinler
fazla ilgi uyandýrmadýðý gibi,insanlarýn genel meyli
iç karartan konulardan uzakta kalmak

Günümüzde dost ve düþman kavramlarý da deðiþti,
çinperest bir tez ise
uygurperest de antitez olur,
bu tür karþýtlýklar (Ying-Yang)..

þahsi kanaatim günümüzde 'düþman devlet' kavramý kabul görmüyor,
ve herhangi olasý bir anlaþma ve görüþmeye zemin býrakmýyor.
Aslýnda Sayýn Timur Kocaoðlu siyasal ilim ve bilimlerin yabancýsý olmayan
ve bu konuda kýymetli fikirleri olan bir zattýr.

Beni rahatsýz eden þeylerden birisi
bu tür beyanatlarýn memleketteki uygurlara olabilecek
iyi ve kötü tesirleri,
oralarda bazý günahsýz insanlar
bu sefer karþý taraf tarafýndan zan altýnda kalabilirler


Çok ve acil sorunlu milletler camiasýnda
dikkatleri ve ilgileri Uygurlar üzerine
siyasi ve yaptýrýcý anlamda çekebilmek

için gerekli kriterleri ihtiva etmeyen duyurular,
ancak fýsýltý ölçeðinde - kendi kendimizin duyduðu bildiri konumuna düþer,
küresel bir sesten uzak.

Elbette sürgündeki hükümeti eleþtirmek veya övmek benim
cemiyetteki konumum ve görüþlerim açýsýndan benim kendime koyduðum hudutlarý aþar
çünkü tarafsýz kalmak mecburiyetindeyim,


amacým kimseyi kýrmak deðil,
fakat baþkalarý da bu konularda
sizin hedeflediðiniz anlamý bulamamýþ olabilir.

tabii yapýlan,yaratýlan,icad olunan,yazýlan ve söylenen herþeyin
tarih olduðunu düþünürsek
beyanat/duyuru/bildiri gibi eylemlerin tarihi sorumluluklarý da vardýr

kolay gelsin,

saygýlarýmla,
oðuzhan

Tarim Yilpizi
23-12-04, 12:37
Assallamu AllaykumIsmail Qingghiz Apandining otturgha koyghanliri nuwatta amaliyatta boluwatkan
bir amily ish - harkat suputuda barlik Sharkiy Turkistan Halkining, Sharkiy Turkistan Surgundi Hukumutining, DUQning, UAAning, Qatallardiki barlik dowlat - rayonlarda turluk hakkaniy hizmatlarni elip beriwatkan dostlarning dikkat - etibarini kozghushi kerak.


Communist Hitay - ham sesik, ham razil, ham hiligar, ham mutiham, shundakla alamdiki birinqi nomurluk yalghanqi, kazzap, wa ashaddy katildur !


Utkanki 55 yilda, Communist Hitay partiysi, hukumiti, armiysi, turluk sakqi kisimliri wa yallanma - jallatliri 100 milliyondin kop Uyghur, Kazak, Kirghiz, Mongghul, Tibet, Manju, Tunggan, Miao, Zhuang, Yi, Bai ... katarlik hitay millitidin bolmighan, biguna haliklarni ashkara wa yushurun hallatta ulturup yokatti.

Pilanlik tughut dap atalghan razil siyasat az sanlik millatlarning nurgunlighan biguna anilirini, balilirni ulturdi, aililiarni wayran kildi.....


Madaniyat inkilabi - amaliyatta hitay taripidin az sanlik millatlar dap atalghan, hitay bilan rohy, jismaniy, madaniy alakisi bolmighan, biguna az sanlik millatlarning tarihini, jughrapiyilik alahidiligini, milliy madiniyitini, diniy etikadini, rohiy dunyasini .... tamaman nabut kilishni mahsad kilghan, milliy kirghinqilik inkilabi boldi. Bu kirghinqilik Hitaydiki millity hitay bolmighan 486 millatlarning nurghunlighan bibaha anggushtarlirini mangguluk nabut kildi. Az sanlik millatlar dap atalghan kawmi - kerindashlar, hitayning dahshatlik basturushi natinjisida, Milliy uqmanlik, ishanmaslik, bir - birini kirghin kilishtin ibarat karanggu yolgha mangdi.


1949 - yildin bugunguqilik bolghan 55 yilda Communist Hitay iqkiri ulkulardiki hitay jinayatqilar, kesallar, aq - yalighaq kalghanlar, ishsizlar ... gha atalmish halik azadlik armiysi, gharipba yardam barguqilar, halik ishqiliri, kurlush kisimliri .... digandak yalghan namlarni berip, Sharkiy Turkistanning bayliklirini bulash, yarlik gunasiz haliklarning halal kan-tarini shorash, tarihni burmilash, madiniyatni wayran kilish, ahlakni buzush, siyasiy - iktisady - diniy besimlarni kadammu - kadam egirlitish, shu arkilik yarlik haliklarni ulum yoligha bashlashtin ibarat wahshiliklarni jari kildurmakta.


Sharkiy Turkistan ziminigha alliburun toplanghan hitay armiysi, yalghan sodigarliri, sanaksiz koqmanliri nuwatta Hitayning Kirghizistan, Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Azarbayjan... katarlik markizy Asiyadiki ajiz, ushshak, namrat, wa hitayni qushanmaywatkan nadan haliklirimizning dowlat zimininiy ishgal kilishka jiddy tayyarlanmakta.


Hitay qatallardiki ST hakkaniy mustakkilik paaliyatlirini darhal yok kilish uqun, barlik aldamqilik, yalghanqilik, heligarlik, yawuzluk, shumluk siyasatlirini ishka salmakta. Dunyadiki barlik haliklarga ST halkini iptidaiy, kalak, madaniyatsiz, ahlaksiz, yawayi, bulgunqi, terrorist, buzghunqi, kanunsiz ... kilip taswirlap, halikara jamiyatta ST halkigha uqmanlik kilishka urunmakta.


Hitay jasuslarni jan-jahli bilan ishka selishka kirishmakta, amma jasus bolghuqilarning kopunqisi ST da tughulghan, yetilgan, hitayning apti-bashirisini bilgan bolghaq, barlik amallar bilan, hitaygha karshi tashwikat - targhibatlarni yoshurun hallatta halikaradiki sorunlargha elip qikmakta. Qat-ala tuprikigha kadam baskandin keyin milliy rohiy asli kalmakta. Shunglashka Jasuslardin korkup ketishning orni yok !
Jasuslar bizning tarbiyimizga, mehrimizga, yol kursutushimizga tolimu muhtaj!


Hammila ish hitay eytkandak bolmaydu, boluwarmaydu!
Halikara jamiyatta ST gha nisbatan azdur - koptur bolsimu qushanqa - kuz karash, eqinish, hesdashlik barlikka kalmakta.

Mohim masila STSH, DUQ, UAA shundakla barlik ashkara - yushurun tashkilatlar, ST halki, Ottura Asiyadiki Kerindashlirimizning Dowlatliri - hukumatliri ham barlik halikaradiki insanparwar dowlatlar - haliklar - tashkilatlar inak - ittipak bolup, razil hitayning aldamqilik - yalgahnqiliklirigha mahliya bolmay ST ning arkinlik - azadliki uqun kurashka atlinishida!


DUQ, UAA, STSH wa barlik tashkilatlardiki azadlik - arkinlik uqun kurushuwatkanlargha qongkur ham samimiy salam!


Arkinlik - azadlik - hurluk uqun kurashka atlan`ghan, atliniwatkan wa atlinidighan barlik insanlargha ak yol, ghaliba, sharap yar bolghay !

ismail cengiz
24-12-04, 15:45
Deðerli kardeþim Oðuzhan bey,
Bu tür internet ortamlarýnda tartýþmak adetim deðildir ve konumuma da uygun düþmez. Anladýðým kadarýyla çalýþtýðýnýz ortam da sizin bu sayfalarda bu gibi konularda görüþ beyan etmenize uygun düþmediðini hissediyorum. Ancak takdir edersiniz ki "siyaset" de kullanýlan terimler bazen diplomatik bazen de sert olabiliyor. Týpký "düþman devlet" tabirinin kullanýlmasý gibi... Neticede sizin "sinkiang" dediðiniz "Doðu Türkistan", Çin tarafýndan iþgal edilmiþtir. Yaklaþýmýmýz da bu iþgal çerçevesinde olacaktýr. Son günlerde her yerde Çin casuslarý adeta insan avýna çýkmýþ gibi, hür dünyada terör estirmektedir. 5 gün evvel Kýrgýzistan'da bir Uygur genci kaçýrýlmýþtýr. Almanya'da faaliyet gösteren Doðu Türkistan Araþtýrma Merkezi'nin Kazakistan ve Özbekistan'daki muhabirlerinden haber alýnamamýþtýr. Telefon tehditleri baþlamýþtýr. Bunlara karþý önlem almak, elbette Sürgün Hükümeti'nin görevidir.
Arzu ederseniz daha detaylý konuþabiliriz. Madem bir Uygur olduðunuza göre, kendi uzmanlýk sahanýzda bize, davamýza yardýmcý olabilirsiniz. Tanýþmayý arzu ederim. Ancak þunu bilmenizi isterim ki, merak buyurmayýn, uluslararasý iliþkilerden, diplomasiden bihaber deðiliz. Teþekkürler... Telefonum 24 saat açýk (toplantýlar hariç) 0533.715 15 90