PDA

View Full Version : ontario köli bilen söhbetUnregistered
14-02-15, 11:02
http://uyghuristan.org/?p=2577

Unregistered
14-02-15, 15:13
Ontario köli bilen söhbet.
(Edibi xatire)
Sübhi:
Ey.............Toronto shehrini muhebbet bilen quchaghlap, uninggha cheksiz güzellik ada qilip bayrighimning renggide sozulup yatqan Ontario köli. yene keldim qirghaqliringgha sen bilen söhbetleshmekke, köngül sirlirimni tökmekke.chünki sen méning sir töküshke eng muwapiq ishenchilik bir barlighimsen hayatimdiki.
Ey .......Ontario köli séning huy peyling, éghir bésiq temkinliging,dunyaning hemme yéridiki adalet söyer jenggiwarlargha quchaq achqan,dastixinini ayimay yayghan, béshini silap uninggha küch jasaret bergen mert séxi, köngli köksi keng Kanada dewlitini tartqan.
undaqta méning xuy peylimchu? xuy peylim shundaq yaralghan méning, derya déngiz bilen dertlishidighan,mungdishidighan. söhbet bashqa mung bashqa, adem bashqa adimiylik bashqa, dunyada ademler köpeydi emma, adimiylik xunükleshmekte.bilemsen Ontario köli sen hayatimdiki men mungdashqan birdin bir mungchum emes, men qash deryasi ,ili deryasi, sayram köli, marmara déngizliri bilenmu köp hemde köp qétim hemsöhbette bolghanmen. hayatimdiki eng muhim eng nazuk we eng jesurane qararlarni bu söhbetler we pichirlishishlardin kéyin alghanmen.
Ey .............Ontario köli seher waxti séning cheksiz ketken éqinliringgha qarap olturup, dunyadin bidar tepekkür qilish nime digen hozur he.seherde séning hösni jamalinggha toymay qarash, sanga qarap qénip nepes élish men üchün yéter.bundaq chaghlarda séning éqinliring élip kétidu méning rohlirimni uzaq wetenlerge qeder.
Ey........Ontario köli, séning dolqunliring, meyin shamalda elleylinishing, méning ana wetinimdiki Teklimakan chölidiki qum barixanlirining meyin shamalda elleylinip uchushlirigha bekmu oxshaydu. men su, u bir qara chöl qumluq, ikkisi pütünley zit ikki uqum tursa qandaqmu oxshay séning teklimakaninggha dep mesxire qilma méni, Teklimakan eslide tekti makan,umu qanche ming yillar ilgiri séningdek köz yetküsiz bipayan déngiz idi. umu sendek weten simboli, erkinlik erkisi hayatliq menbesi idi. ming epsus bügün qurup bir tamche sugha zar deshti chöl bolup sozulup yétiptu. kelip chiqish yiltizing bir bolghan Teklimakan chölligidin sanga salamlar élip keldim.
Ey............Ontario köli her dolqunlighanda,dehshetlik zor bir déngiz süyining qurup, teklimakan chölligige aylinip qalghanlighidin ibaret bu tiragidiyedin sawaq al.erkinligingning qedrige yet.
Ontario köli, sen peqet su bolupla körünisen mendek sanga baqqanlargha , emma tebi'iting peqet sula emes nurghunlighan sir we hikmetlerni quchaghlap yatqan bir möjizisen. eslide sen köl emes déngizsen emma süyüngning tatliq bolghanlighi üchünla insanlar séni köl dep atashqa mejbur bolmaqta.bu yene bir möjize emesmu-he?
Ey dostum ontario köli, men peqir ghéripning sanga qarap turidighan déngizsahilida öyüm yoq emma, sözüm bar sözüm bar sanga deydighan, köngül sirlirim bar sanga deydighan.séning teptingge qarap öz-özemni tingshash we öz-özemni qayta keship qilish üchün girwekliringde olturuptimen.
Ontario köli bilemsen sen bilen méning oxshshliqlirimiz bar eslide, senmu hawareng menmu hawareng. séning güzelliging hawareng bolghanlighingda. hawareng bayrighimni qirghaqliringgha sanjip, erke dolqunliringning oynaqship kélip ana qirghaqning kuchaqlirigha özini étishini tamasha qilip olturuptimen. menmu séning eshu erke dolqunung bolup qalsamchu kashki.........
sanga özemni atmidim chünki su üzüshni bilmeymen emma, rohimni attim séning dolqunliringda tawlansun dep, sanga rohimni attim menggülük bolsun dep,chünki men ölsemmu arzu armanlirim séning bilen menggü aqsun dep. yetküz xelqimge séning sahilliringda olturup ah weten, ah weten dep ah urghanlirimni. yetküz xelqimge qelbimning eng nazuk,eng nazuk qatlamlirini.
Ontario köli, men haman tupraqqa aylinimen bir küni, emma rohim menggü sen bilen qalghusi, ana weten ketti dep renjiptu mendin. rohlirimni meyin shamalliring, we dolqunliring bilen uchurup, wetenge yetküzgin köngül sirlirimni, wetendin ketkenligimning kechkenligim emesligini, weten üchün özemni chare dep atighanlighimni, yürügümde her zaman weten atliq bir söygüni kötürüp yürgenligimni...........
Ey Ontario köli bezen sanga qarap qosaq köpüklirimni shunchilik köp sözleymenki, sen tiptinich jawapsiz anglaysen. bezen sen dolqunlar urup tépchekleysenki, men sükütke chömimen xuddi hayat dersi éliwatqan oqughuchidek. séning bilen her halingde yalghuz qalmaq, méning eng güzel we bexitlik chaghlirim idi.séning bilen men xuddi yériling tashim epsanisi bolduq. Ey dostum Ontario köli, bezen erkeklerning shunchilik qorqunchaqlighini körüp men xijil bolup kétimenki hay.............hay.......közlirimni yumup, lewlirimni chishlep,mushtumlirimni tügimen. éytqina Ontario köli alla ene shularni erkek qilip yaratqiche, méni erkek qilip yaratsa bolmamdu? sahilliringda olturup allagha shikayet qilghan Ömer Heyyam boldum.
Muhitigha qarap ademlerning xuy peyli mijezi oxshimighinidek, sularningmu tawi mijez xulqi bashqiche, yer we jayigha qarap. ey ontario köli qash deryasi digen shash bir derya bar bilemsen. u ili deryasining yuqurqi éqimi. men sen bilen tonushushtin burun ene shu ana deryaning boyida tughulup sulirida chömülüp chong bolghan, bu ana derya bilen köp sirdashqan, xoshallighim ghem qayghum we eng nazuk hislirimghiche ene shu deryagha tökkenmen. mendiki isyankarliq, mendiki yüreklirimge patmay tashqinlap turghan dunyalar qeder ghayet zor bir chuqan ene eshu shash deryadin kelgen.
Seher mezgili, qash deryasining shaqirighan awazi insangha shunchilik küch we jasaret bériduki, qash deryasi boyidiki yoghan qoram tash üstide olturup ana deryaning shaqirighan awazidin hozur alghan, xuddi özemni hurra dep at chapturup kéliwatqan, isyankar bir qoshunning ichide turuwatqandek his qilghan yashlighimning eng jenggiwar chaghlirini séghinimen esleymen. bir derya emma yuquri éqimi qash derya yeni shash deryaki rohliringni titretküchi ajayip özgiche bir shaqirighan awazi bar, emma u töwenlep ili deryasigha özgürüshi bilenla, sendek sükünat ichide aqidu. bu möjize bolmay nime? dimekki sükünatqa chömgen ana derya bir qehrimanlargha, küreshlerge hamildar.
Ey ontario köli,men qash deryasi bilenmu köp sirdashqan we mungdashqan. qash deryasi xuddi yiraqlardin hurra dep qoshun tartip kéliwatqan ghayet zor inqilapchi qoshungha oxshaydu. sen bolsang dunyaning nurghunlighan issiq soghuqlirini béshidin ötküzgen tejirbilik diplomatlargha oxshaysen.
Ey ontario köli, kech küz mezgili.Kanadaning meshhur chinarliri eng axirqi qizarghan yopurmaqliri bilen xoshlishiwatqan bir seher yene boyliringgha keldim. asmandiki qara bulutlar shula tashlighan bolsa kérek suliring xunuk xalette tinimsiz chayqilip turatti. girwekliring su üstide leylep yürgen éqindilarni toxtimay chayqaytti. qalighachlar pes uchushup, béliq alghuchlar toxtimay chuqurashmaqta idi.
Ey ayal............ket ademlerning yénigha ket.............diding dolqunliringni ana qirghaqliringgha qattiq urup turup.
yaq......men ademlerdin bizar boldum.....bundin kéyinki hayatimda suliring bilen pichirliship yashaymen didim men sanga jawaben.
sen qaqahlap külüp ketting meghrur halette, arqidinla undaqta sen birnersilerni bilishke bashlapsen diding chayqilip turup.
sen diding yene, ey ayal ket közlirimde qara bulutlar, yamghur kéliwatidu. men didim jawaben, ey dostum ontario köli men sendek kötürüshlük emes yamghur sulirini ün tünsiz qoynigha élip ya tashmay ya zarlimay yashaydighan.men bügün qirghaqliringgha xain yamghur bilen urushmaqchi bolup keldim. dunyagha yamghurni bundin kéyin hayatliq menbesi bahar elchisi dep terplimeslikni uni xain yamghur dep chaqirishliri kérekligi heqqide jar salmaq üchün keldim. yamghur shaqirap yéghishqa bashlidi. men künlüksiz, chachlirim yamghur süyi bilen yuyulmaqta.kechküzning achchiq shamili yamghur süyi bilen qoshulup romallirimni hetta ménimu uchurup kétishke tirishmaqta.men yamghurgha qarap waqirdim. ey xain yamghur................yamghur ittipaqdishi shamal bilen birlikte méning awazimni öchürüsh üchün herketke ötti. mendiki isyankarliq rohi aldida ne yamghur süyi, ne kech küz shamili ne qara judun kar qilmas idi.men yene chuqan sélishqa bashlidimi.hey yamghur......sen xain, sen ikki yüzlimichi bolmay nime? sen bayning üstigimu yaghisen gadayning üstigimu...............bumu sendiki heq adalet. ey yalghanchi yamghur ............bahar elchisimen digining yalghan, asayishliq küychisimen digining yalghan, ekelgining heqiqi bahar emes peqertla bir reng, xain yamghur seherdiki tamchangmu yalghan. men yene toxtimay chuqan salmaqta idim.
yaghisen bayning aywan sariyighimu, ghérip miskinning kulahu jendisigimu,xain yamghur qéni sendiki wijdan? boldi bes chaghliq séning adalitingmu? chaqqighan zimin kewsirimen digining qéni? ajiz ghérip tüwrigimen digining qéni?mendin kéyin gülbahar atliq bir janan tughulidu digining qéni? ey xain yamghur kördüm men 48 baharingni, hemmisi saxta bahar,qéni méning heqiqi baharim.
men yamghur bilen urushmaqta idim. yamghur buninggha jawaben chileklep-chileklep üsti béshimgha quyulmaqta. yamghur xitaplirimni anglighan bolsa kérek chaqmaq we güldürmamilirini ishqa sélip, üstümge quyulmaqta xuddi men üchünla yéghiwatqandek.
men yöl ayaqlirim bilen Ontario kölining girweklirini dessep turup yamghurgha yene xitap qildim. ey yamghur ............men ni..ni zulumlarni béshidin kechürgen bir jenggiwar milletning perzentimen ......ne yamghurung bilen ne chaqmaq ne güldürmamiliring bilen méni qorqutalmassen. yaki aghzimni yumduralmaysen.
Közlirimni yumup turup,yüzlirimni asmangha toghrisi yamghur süyige tutup turuwatqan shu minutlarda, mendin nahayitimu uzaqta qalghan wetinimge bir rehmet qerzi qelbimdin kechti. pichirlidim wetenge. ey weten shunche zulumlarni bashtin kechürgen turuqluq, isyankar ewlatlarni terbiyeligining üchün sanga köp rexmet.
Yamghur toxtidi. bulut perdilirini qayrighan quyash, xuddi sehnige külüp chiqqan dangliq naxshichidek kök qehride jilwe qilishqa bashlidi. xuddi sehne chiraqliridek kökke güzellik bergüchi hesen hüsenmu parlidi.sen Ontario köli xuddi yürekke tekken bir naxshini anglighan tamashibindek, üstüngde quyash nurining shölilirini jimirlitip, qayta jilwe qilding. teptingdin sap bir hawa kelip yamghur süyide yuyulghan yüzlirimge uruldi.men sanga toymay baqtim. xain yamghur bilen urushup,ich pighanimni boshutuwalghinim üchün bolsa kérek, séningdin urulghan sap déngiz hawasidin hozur aldim. sanga yene bir qétim sep sélip qaridim. jimirlighan nurliring bilen xuddi anamning héyit bayram künliri kiyidighan zer basqan tawar köynigige oxshap qalghan iding.
kün sehnidin chüshüp, ay chiqti üstüngge, qara dagh basqan sörün telet yüzi bilen, qarangghuluq atliq newkirini bashlap. béshimni kötürüp aygha soghuq baqtim. u xuddi yunda chéchiwétilgen jinayetchining bash süritidek kök qehride sanggilap turatti. qaranghuluqta selkin süyüng girwekliringge urulghanda, asta emma yéqimliq chiqqan shalaq-shalaq awazing xuddi tün nisbide harwikesh naxshisini éytip xangdin qaytqan dadamning harwisidin chiqqan, men uzaqlardin tonuwalidighan u awazgha bek oxshaytti.sen we men ademler berpa qilghan shawqun sürenlik, yalt yult chiraqliq qista qistaq merkizi kochilardin uzaqta pichirlashmaqta iduq. gerche qarangghuluqni söymisemmu emma qarangghuluqning sir töküshke eng bap tinich bir kéche qoyni ikenligidin shübhem yoq....men ademlerdin élip qachqan barliq sirlirimni dertlirimni sanga töktüm. töktümde boshudum. rahetlidim. ey Ontario köli hélimu sen bar ikensen............
Ey Ontario köli, séning quyash, bulut,shamal, yamghur, aylar bilen munasiwiting nime digen yaxshi he...........sen bilen yene pichirlashtim kéche qarangghulighida jimjitqine. uzungha sozulghan bir sükünat........................
andin sen jawap berding, hey adem .............biz dunya apiride bolghandin tartip mana mushundaq hemkarliship dunyani idare qiliwatimiz.
kashki ademlermu séningdek bolalisaq iduq -he? men yene sanga qarap xitap qildim.ey ontario köli ademler arisigha qaytqim yoq............ademler xain,ademler satqin, ademler söhbetke yarimas........... kéche jimjitlighida rohlirimgha bir sada kelgendek boldi. ey adem, sen birnersiler bilishke bashlapsen.
Hey Ontario köli, kashki béliq alghuchliringdek hör bolghan bolsam, kashki tang sübhide süzük suliringda oynaqship yürgen bilijanliring bolghan bolsam, kashki dunya sirlirining hemmisini bilip turup sükütke chömgen suliring bolsam.
Ey Ontario köli, men sübhi, tang-seher qelendiri diwanisining, sahilliringda tünügüm bar, tangning séning üstüngde qandaq atidighanlighini körgüm bar.
eqil édraklirimgha hozur halawet béghishlighuchi qimmetlik jimjitliq höküm sürmekte boyliringda. men közlirimni asta yumdum. xiyallirim qanatlandi.bulutliring asta yerge qondi. men bulutlargha mindim. beliq alghuchliring chuqurshup, manga küch jasaret we medet bérish üchün manga egeshti.taghlar yérilip manga yol berdi. shamallar bulutlarni we bulut üstidiki méni uchurup awal kök qehrige élip chiqti andin udul wetenge taman yol aldi.tügümes tosaqlar, chéghralar peste qaldi.yirtilghan pasportlar, wizilar we tügümes resmiyetler shuningdek ademlerning waqirash jaqirashlirining hemmisini arqamgha tashlap, toptoghra künchiqish terepke qarap uchmaqtimen. Ontario atliq bu bulut méni weten tupraqlirigha qondurghanda tang atqan idi. men wetenge tangni sübhini bashlap bardim.
ayaqlirimgha urulghan muzdek suliringdin endikip xiyallar alimidin bu alemge qayttim.
heyr xosh, bu hepte ichide yene körüshkiche aman bol Ontario köli.