PDA

View Full Version : ABD'de Müslümanlara düþmanlýk artýyor...Birsi
18-12-04, 14:40
ABD'de Müslümanlara düþmanlýk artýyor...

ABD genelinde yapýlan bir araþtýrma, Amerikalýlarýn yaklaþýk yarýsýnýn Amerikalý Müslümanlarýn sivil hak ve özgürlüklerinin kýsýtlanmasý gerektiðine inandýklarýný ortaya koydu.
Cornell Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, kendilerini ''Cumhuriyetçi ve çok dindar'' olarak tanýmlayan Amerikalýlar, kendilerini ''Demokrat ve daha az dindar'' olarak tanýmlayan Amerikalýlara oranla Amerikalý Müslümanlarýn haklarýnýn kýsýtlanmasýna daha fazla destek veriyor.
Televizyonlarda daha çok haber izleyen Amerikalýlarýn bir terörist saldýrý olasýlýðýndan daha fazla korktuðunu ve bu sebeple Amerikalý Müslümanlarýn özgürlük ve haklarýnýn kýsýtlanmasýna daha fazla destek verdiklerini gösteren araþtýrma, Amerikalýlarýn yüzde 44'ünün ülkedeki Müslümanlarýn haklarýnýn kýsýtlanmasý gerektiðine, yüzde 48'inin ise hangi þart altýnda olursa olsun özgürlüklerin ve haklarýn kýsýtlanmamasý gerektiðine inandýðýný ortaya koydu.
Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 27'si bütün Amerikalý Müslümanlarýn nerede yaþadýklarý konusunda federal hükümete kayýt yaptýrmalarý gerektiðinden, yüzde 22'si ise potansiyel terörizm tehditlerini belirlemek amacýyla ýrksal fiþlemeden yana olduklarý belirtildi. Katýlýmcýlarýn yüzde 29'u ise gizli ajanlarýn Müslümanlara ait sivil ve gönüllü örgütlere sýzarak her türlü faaliyetlerini izlemeleri gerektiðini savundu.
Araþtýrma sonuçlarýna göre, gelecek 12 ay içinde ABD'de bir terörist saldýrý olacaðýna inananlarýn oraný yüzde 37 olarak tespit edilirken, bu oranýn, 2002 yýlýnýn kasým ayýnda yine Cornell Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada yüzde 90 olduðuna dikkat çekildi.