PDA

View Full Version : Tarih verilmezse Avrupa bölünürBirsi
17-12-04, 17:16
Tarih verilmezse Avrupa bölünür
Financial Times, tam sayfa yayýmladýðý yazýyý, AB bayraðý ve Türk bayraðýnýn olduðu bir fotoðrafla süsledi. Vincent Boland imzalý yazýda, bugünkü liderler zirvesiyle ilgili olarak þöyle denildi: 'AB liderlerinin verecekleri mesaj, 40 yýllýk taahhüt ve eþsiz jeopolitik çýkarlar sonucu Türkiye'nin üyeliði için hazýrlýklarýn baþlayacaðý yönünde olacaktýr. 'Ancak ileride Almanya'da Hýristiyan demokratlar iktidara gelir ya da Fransa'da referandum olumsuz sonuçlanýr ve AB liderleri rota deðiþtirirse Türkiye ile iliþkileri derinleþtirmeye yönelik onyýllarca süren politika kenara atýlmýþ olur. AB bölünecek, AB'nin içindeki ve dýþýndaki Müslümanlar kendilerini reddedilmiþ hissedecektir. Çok uzun süre ve çok fazla sözler verilmiþ olan Türkiye kýþkýrtýlmýþ olacak ve reformlarý bir kaosa sürüklenecek. AB tarihinin en büyük kararýný almak üzere.''

YALTA BENZETMESÝ

BBC televizyonu, AB liderlerinin bugünkü zirvede alacaklarý kararýn, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda Avrupa'daki bölünmeyi gideren Yalta Konferansý kadar önemli olduðunu belirtti. The Independent gazetesi, AB'nin, Batý ve Ýslam dünyasý arasýnda bir çatlak oluþturma korkusuyla, Türkiye'ye ters bir cevap vermekten kaçýndýðýný savundu. Haberde, Ankara'nýn Kýbrýs konusunda ise 'tanýmayý ima eden' yaklaþýmlar sergileyeceði öne sürüldü.

YENÝ ÞART ÝNCÝTÝR

International Herald Tribune, tartýþýlmakta olan konularýn anlaþýlmasýnýn zaman alacaðýný yazdý. Gazete, AB içinde Türkiye için ayrýcalýklý ortaklýk yaklaþýmýnýn tartýþýlmasýnýn, Türkler tarafýndan aþaðýlanma olarak görüldüðüne dikkat çekti. Türk halkýnýn 'sonsuz sabýrlý' olmadýðýna dikkat çekilen yazýda, müzakerelerin açýk uçlu olmasý ya da çeþitli sýnýrlamalara baðlanmasýnýn Türk halkýný daha da kýrabileceði ifade edildi.

DÝKKATE ALMAYACAK

Daily Telegraph gazetesi, AB'nin karþýt görüþleri dikkate almayarak, Türkiye'ye kapýyý aralayacaðýný vurguladý.

TEHDÝT KIZDIRABÝLÝR

The Timesi gazetesi, Baþbakan Erdoðan'ýn, 'iliþkileri dondurma' uyarýsýný deðerlendirdiði haberinde, 'Bu tehdit, Türkiye'nin AB yolunda kabadayýlýk etmeye çalýþtýðýný düþünen kuþkucu AB liderlerinin kýzmasýna yol açabilir' denildi.--------------------------------------------------------------------------------Chirac Türk hapýný yutturdu

Fransýz gazeteleri, Cumhurbaþkaný Chirac'ýn, Türkiye'nin AB üyeliðine karþý çýkan Fransa kamuoyunu ikna için yaptýðý açýklamalara büyük yer verdi. Gazeteler, Chirac'ýn Fransýzlar'a 'Türk hapýný yutturduðunu' yazdý.

LIBERATION: Chirac'ý, 'Türkiye davasýnýn ikna olmuþ bir taraftarý' olarak deðerlendirdi. Liberation, Chirac'ýn açýklamalarýný bir 'pedagoji egzersizi' olarak nitelendirdi.

LE FIGARO: Chirac'ýn Türkiye'nin AB üyeliðinden yana tavýr aldýðýný belirten Le Figaro gazetesi de, 'Ne pahasýna olursa olsun konuþmak gerekiyordu. Kamuoyununun çoðunlukla karþý çýkmasýna raðmen neden Fransa'nýn müzakerelerin açýlmasýndan yana bir tavýr alacaðýný anlatak için pedagojiyi kullanmasý gerekiyordu' diye yazdý.

LE MONDE: Chirac'ýn açýklamalarýný 'evet, eðer' olarak deðerlendirdi ve Fransýzlar'ýn son sözü söyleyeceklerini vurgulamasýna dikkati çekti.

LE CANARD ENCHAINE: Chirac'ýn tutumuyla ilgili olarak, 'Türkler Fransýzlar'ýn misafirperverliðini anlamýyor: Biz burada sizin AB üyeliðiniz için sizden daha çok çalýþýyoruz!' ifadesini kullandý.--------------------------------------------------------------------------------Türkiye boyun eðmez

Le Soir gazetesi manþetini Türkiye'ye ayýrdý ve 'Avrupa, Türkiye'ye kapýlarýný aralamaya hazýr' baþlýðýný kullandý. Le Soir, Türkiye'ye karþý ortaya atýlan gerekçelerin hiçbirinin geçerli ve saðlam temele dayanmadýðýný yazdý.

La Libre Belgique gazetesi, birinci sayfasýnýn tamamý ile sekiz tam sayfasýný Türkiye'ye ayýrdý. 'Gazete, müzakerelerin baþlangýç tarihinin 2005'in ikinci yarýsý olacaðýný yazdý. Belçika kamuoyunun, aðýrlýklý olarak Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne katýlýmýndan yana olduðunu belirten gazete, 'Zarlar atýldý, ama Ankara ne pahasýna olursa olsun bir uzlaþma istemiyor' ifadesine yer verdi. Gazete, bir tam sayfasýný da, 'Ýstanbul'un golcüsü' baþlýðýyla Baþbakan Tayyip Erdoðan'a ayýrdý.

La Derniere Heure gazetesi, ''Türkiye'ye evet demenin nedenleri' baþlýklý yazýsýnda, Türkiye'nin saðlam bir ekonomi ve sanayi sahibi olduðunu, þirketlerinin, Avrupa Birliði'ne son dönemde katýlan 10 üyenin þirketlerinden çok daha verimli çalýþtýðýný, üretiminin Doðu Avrupa ülkelerinden daha verimli olduðunu belirtti.--------------------------------------------------------------------------------Artýk reddedilemez istemeselerde EVET

Sueddeutsche Zeitung gazetesi, Avrupalý liderlerin, Türkiye'ye 'Ýstekli olmadan evet diyeceklerini' öne sürdü. AB liderlerinin ellerinin çok zayýf olduðunu yazan gazete, 'Bu aþamadan sonra Türkler'in reddedilmesi öngörülemeyecek sonuçlar doðurur' dedi.

KESÝN YEÞÝL IÞIK

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Baþbakan Erdoðan'ýn yeni þartlarý kesinlikle reddettiðine dair açýklamasýna birinci sayfasýnda yer veren gazete, AP'deki oylamanýn Türkiye için neredeyse 'kesin yeþil ýþýk anlamýna geldiðini' yazdý.

ÞARTLARA MI GÜVENDÝLER?

Der Tagesspiegel gazetesi, AP'deki oylamanýn sonucunu 'sürpriz' olarak deðerlendirdi. Gazete, 'Parlamenterler, Türkler'e karþý Avrupa vatandaþlarýndan daha dostane bir yaklaþým sergilediler. Milletvekilleri belki de Türkiye'ye getirilen koþullara güvenerek bu kadar kolay 'evet' dediler' denildi.

ENGELLEME ÞANSI KALMADI

Der Standart gazetesi, AP'de Türkiye ile müzakerelerin reddedilmesi yönündeki bir giriþimin baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýna dikkati çekti. Gazetede, bu aþamadan sonra Almanya Baþbakaný'nýn Türkiye ile AB'nin varacaðý anlaþmayý engelleme þansýnýn kalmadýðý vurgulandý.--------------------------------------------------------------------------------Türk bayraklý oylama önerisi Yeþiller'den

AP'de önceki gün yapýlan oylamada Türkiye ve Avrupa bayraklý 'evet' kartlarýnýn gösterilmesine Yeþil Grup'un öncülük yaptýðý bildirildi. Yeþil Grup Türkiye danýþmaný Ali Yurttagül, Hristiyan Demokrat Grup tarafýndan gizli oylama yapýlmasý isteðine karþý çýkmak için bu yola baþvurduklarýný belirterek, Sosyalist ve Liberal gruplardan parlamenterlerin de bu giriþimde kendilerini yalnýz býrakmadýklarýný söyledi. AP'nin ilk defa bu kadar açýk bir farkla Türkiye lehinde karar aldýðýný hatýrlatan Yurttagül, Avrupa kamuoyunun görüþünü de yansýtmasý açýsýndan, bunun önemli olduðunu söyledi. (AA)