PDA

View Full Version : Pul bolmisaUnregistered
03-08-13, 11:14
Pul bolmisa

Köngül qushung sayrimaydu pul bolmisa,

Diling külüp yayrimaydu pul bolmisa.

Ömrüng bëghi bolar xazan yoqsulluqtin,

Köchetliring aynimaydu pul bolmisa.

Otun salmay oti köymes ochiqingning,

Qazanliring qaynimaydu pul bolmisa.

Tel bolmaydu turmushungda lazimetlik,

Chishing gösh - yagh chaynimaydu pul bolmisa.

Qolung quruq tursa qachar ülpetliring,

Sëni hemdem sanimaydu, Pul bolmisa.

Söletwazlar almas sëni qatarghimu,

Anga turqung yarimaydu pul bolmisa.

Qizimaydu rëstoranda qilghan toyung,

Dutar, Rawab yangrimaydu pul bolmisa.

Charwa baqsang pul këtidu yem - boghuzgha,

Ëshekliring hangrimaydu pul bolmisa.

Pulung bolsa sanga hemrah yanda yaring.

Yaringmu gah qarimaydu pul bolmisa.

Kelse mëhman dastixining bolsa quruq,

Öyge xushluq yamrimaydu pul bolmisa.

Pëshkellikke uchrap sanga yaghsa töhmet,

Hëchkim sëni aqlimaydu pul bolmisa.

Bay chëghingda püwlep kökke uchurghanlar

Sëni maxtap danglimaydu pul bolmisa.

Yaghlimisa ün chiqmaydu sunaydinmu,

Xeq gëpingni anglimaydu pul bolmisa.

Bizar bolup sendin hetta satirachmu,

Saqilingni tarimaydu pul bolmisa.

Ronaq tëpip siljimaydu hëchbir ishing,

Amet sëni marimaydu pul bolmisa.

Pul bilen yol, Yüz - inawet bolup ketti,

Shan - shöhriting tarimaydu pul bolmisa.

Tirish - tirmash qol üz choqum gadayliqtin,

Armanliring yashnimaydu pul bolmisa.

Deptiken'ghu: »quldek ishlep begdek yasha«,

Hayat shaming parlimaydu pul bolmisa.

Este tutqin pul hemmige qadir emes,

Biraq chëhring chaqnimaydu pul bolmisa.

http://www.meshrep.com/wforum/viewtopic.php?t=17088

Unregistered
05-08-13, 15:43
hekiketen yahshi yizliptu , rehmet sizge .