PDA

View Full Version : Qehriman bolidighan maylamchi balaUnregistered
10-03-13, 11:52
Jénim balam ,ingikingni oruq qolliring bilen tirigenche ötüp kétiwatqan minglighan ademler topigha perwasiz qarap olturisen. Xuda usti-béshingdekla bichare emma sadda yaratqan qelbing mungluq közliringdin jahan'gha ümütsiz baqidu. Kel menmu biraw bilen olturup ich-ichimdin mungdiship baqmaptimen, biz dildashtek turimiz. Jahanning ghewghalirini bir chetke tashlap hal-mung qilayli. Tartinma, menmu bir chaghda xuddi sendekla yüreklik birsi bilen mungdishalmayttim.....Semimi söhbet köngülning hesritini alidu – jénim balam !
Sen bashqa bexitlik balilardek köngüllük baliliq peslingni körüpmu baqmay turmush helekchilikige kirip kétipsen. Bir hésapta bumu séning teliying. Musheqetlik baliliq séning iradengni tawlaydu. Hayatida qiyinchiliq we muhtajliqni bilmey ötüp ketkendinmu bichare adem bolmaydu.
Ademge peqet muhtajliq we hesretla hayatning heqiqi güzelligini hés qilduralaydu. Shundila séning rohiy dunyaying bashqilar hés qilalmaydighan hayat hékmetlirini hés qilalaydu. Rohiy quwwet - peqet mushsheqet we muhtajliq ichidila ösüp yétileleydu. Ular ayrilalmaydighan qosh kézeklerdur.
Erkektek bol. Belkim sen tughulghanda dadang bilen qoshulup alem titrigendu. Chünki oghul tughulsa alem silkinermish. Méni özgertidighan erkektin yene birsi tughuldi dep xosh bolidighandu- éhtimal...
Jénim balam ,manga qara?! Xilwet taghlardin sirghip chiqqan bulaq sulirining édir-jilghilarni, bayawan-deshtilerni kéchip axiri özige oxshash minglighan bulaq suliri bilen qoshulup heywetlik deryalargha aylan'ghanliqini bilmemsen ?!
Séning hazirqi keypiyatingda séni aldap chüshüngdek bilinidighan xiyaliy geplerni qilip bériwatqandek biliniwatimen. Biraq bü chüsh emes. Men emes belki sen özüngni aldawatisen. Sen chüshliringde uchup baqqanmu ? He-mana del bu uchushing ulugh xudaning sanga choqum uchalaydighanliq toghrisida bisharet bériwatqini. Eger chong bolghiche özengning uchalaydighanliqigha ishenmiseng bundaq chüshlerni emdi körelmeydighan bolup qalisen. Shunga senmu uchalaydighan chüshlerni körüshke tirish.
Tatliq balam sanga shundaq bir hékaye éytip bérey:
Bundin köp yillar ilgiri türk dunyasining qirghaqliridin bolghan qomul digen bir yurtta qirchimaq ghol deydighan bir tagh arisi bolup, bu jayni shu yurttiki nurghun eskilikler qilghan hashir isimlik bir adem özining chomaqchiliri bilen uwa qiliwalghan iken. Shu dewirlerde qalmaqlar tengritagh boyliridiki yurtlargha nurghun külpetlerni séliwatqan dewr bolsimu bu qaraqchi ular bilen chatiqi yoq öz xelqini bozek qilidiken, gahida u etraptiki xelqlerni bulap kelse, gahida xalighanche basqunchiliq we adem öltürüsh bilen shughullinidiken. Shundaq künlerning biride u bir chüsh körüptu. Chüshide ölüp ketken dadisi ghezep bilen uninggha «özining küchige tayinip ajiz xelqini bozek qilghan nomussiz! sendin xudala emes jimi alem nomus qilidu. Méning sendek oghlum yoq !...» Dep tillawatqidek. Chüshidin chöchüp oyghan'ghan hashir özining qilghan-etkenlirini oylap nomustin hör-hör yighlaptu we shundin bashlap qirchimaq gholda töwwe-ibadet bilen gunahlirini xudadin we el-yurttin tileshke bashlaptu. Biraq uning qilghanliri könglige ornap ketken xotuntam yézisidikiler uni kechürmeptu. Ulugh xudamu el razi bolmighan bu ademge, birer xeyrilik chüsh buyrimaptu..
Shundaq künlerning biride u bir ish bilen qomul shehrige bériptu. Chaqsida tursa tuyuqsiz yiraqtin bir atliqni yene bir atliq qoghliship kéliwatqudek, ular uning yénigha kelgende keynidiki atliq «awu yurt munapiqini tutunglar»dep towlaptu. Buni anglighan hashirmu uni qoghlishiptu, ular ikkeylen qachqan munapiqni tutiwalay digende héliqi munapiq wang ordisigha qéchip kirip kétiptu, eslide qoghlashqini shu waqittiki ömer batur digen adem bolup, u wanggha «qalmaqlargha qarshi jaza yürüsh qilayli»dep teklip bergende bayiqi qéchip ketken teyjisi «biz teng kélelmeymiz »dep sülhi qilghan iken. Hashir uning geplirini anglap shu yerdila bu ezimetke egishiptu.....
U shu kéchisi uxlap shundaq chüsh körüptu. Atisi ajayip bir bextiyar halette közliridin yashlar töküp uninggha «jénim oghlum. ..Méning oghlum. Sen bügün bir weten xa'inini qoghlashqanliqing sewebi bilen ulugh xudaning aldida barliq gunahliring tökülüp, ezizler qataridin boldung. Sendek oghlumning hörmitidin menmu ezizlendim, sanga köp rexmet, jénim oghlum....»Dewatqidek, hashir bu chüshidin yene bir qétim yighlighiniche ornidin turup xudagha köp shükraniler éytiptu....Kéyin u qalmaqlar bilen bolghan jengde qurban bolup ömer batur bilen ömür taghliri baghridiki bir jaygha depte qiliniptu. Kéyinkiler ulargha atap nurghun mersiyelerni toquptu......
Anglidingmu ?! Jénim balam, sende bashqa peziletler bolmisimu emma weten söyüsh peziliti bolmisa hetta xudamu kechürmeydu. Özini dana saniwalghanlar adimilik exlaq toghrisida jiq gep satidu. Ulargha «yol bolsun alijanaplar» dep qoy, emma wetenni bir minutmu ésingdin chiqarma.
Oghlum hörmetke sazawer ölima-alijanaplar qehriman bolalmaydu. Eger shundaq bolsa bayanday qel'esini yurtning katta ölimaliri, mötiwerliri almay yurtning lükchigi, "qangruq" atalghan sadir digen oghrisi alamti. Tilimizda bügün'giche peqet "sadir palwan" dep maxtilamti...
Yene héliqi taghda yürgen qara qorsaq owchi tarixqa yézilamti ?!
Oghlum, qehriman tughulishidinla hörmetlik a'ilide, izzetlik muhitta chong bolmaydu. Umu xuddi sanga öxshashla péqirane turmushta chong bolidu, ach qalidu, urulup-soqulidu. Mushu jeryanlar heqiqi ezimetlerni tawlap chiqidu.
Sen memet awaqni bilemsen? U bir namrat tul xotunning oruqliqidin ustixini körün'gidek arzuluq oghli...Biraq qehrimansiz qalghan dewr bu bichare oruq, awaq memetni qehriman bolushqa mejburlidi...Qehriman bolush üchün nopuz ketmeydiken..Shundaqla bayliq shöhretmu ketmeydiken..Eng muhimi, nime üchün?! Deydighan bir otluq yürek kétidiken .Undaq bolmisa memettek kichikkine bir awaq bala, torus taghlirini titretken ulugh qehriman bolalmaytti. Anawarza tüzlenglikliridiki dangliq qaraqchi bolalmaytti. Tulparini chapturup yaman ademlerge dehshet salalmaytti.
Buningdin köp yillar ilgiri bir yaghachchi ustam qomulluqlarni bashlap inqilap qilghan idi, hemmeylen uni ""tömür xelpem" dep atishatti .Xelpem digenning menisini bilemsen? Undaq dégini bizning yolbashchimiz déyishkini, emeliyette shu waqitta bu yurtta nurghun ölimalar xelpem bolushqa yarimamti ?! Elwette ular yaraytti. Emma qehriman bolushqa yarimaytti. Ular uzunraq yashap, yumshaq yep, xatirjem kün körüshni izdeytti. Peqet özila jennette yashashni arzu qilatti...
Balam, hayatta nime kün kélishidin qet'i nezer qayghurma, teghdiringge échinidighan exmeqliqni qilip salma. Xuda peqet özige ishinidighan batur ademlernila yaxshi köridu. Qorqunchaqlar xudaning ali rexmitige menggü érishelmeydu. Ular peqet özlirini chirayliq jumliler bilen aqlashqa tirishidu.
Buningdin nurghun yillar ilgiri bizning ata bowilirimizgha yiraqtin basqunchi düshmen keptu. Shu chaghda küchlük düshmen'ge qandaq qarshi turushqa béshi qétiwatqan xelq ichidin shiraq deydighan bir padichi chiqip yurt üchün özi düshmenni yalghuz yoqitidighanliqini éytiptu we el bilen xoshliship kétiptu. Kéyin yurt xelqi uning düshmen'ge yalghan éytip, yol bashlighuchi boliwélip, qaqiram issiqtiki qumluqqa yol bashlap ussuzluqtin qiriwetkenligini anglap uning üchün köz yéshi bilen du'alar qiliptu.
Oghlum diqqet qil ! shiraq yurt üchün düshmen'ge yalghan éytiptu . Bügünki künde erzimes shöhret we sésiq jéni üchün yürt xelqige yalghan éytip qehriman boliwalidighanlarmu bar. Bular séni hayajanlandurushqa tolimu mahir . Ular xamilyon digen janiwardek reng özgertishke amraq. Teqwadarni körse musulman, yerliklerni körse milletchi bolup sadda xeliqni aldaydu. Emma halqiliq waqitta hemmini satidu. Chünki ular menpe'etige ziyan yétidighan ishni qilishtin hezer eyleydu. Peqet séni heyran qaldurushqila tirishidu.
Oghlum wetenni söyüsh üchün déplom ketmeydu, uninggha abroyluq bolush ketmeydu we yaki puldar bolushmu ketmeydu, méning hékayilirimdin buni bilgensen. Wetenni söyüshke peqet bir sadiq yürekla kétidu.
Erkek oghlum .Könglüng parakende bolghanda igiz asman'gha qara, közungning axirqi quwwetlirimu yétip baralmaydighan cheksizlik séni mestane qiliwalidu... Peyghembirimizmu könglining ulugh igisini shu jaylardin tapqan.
Igiz taghlarning besti sanga ulughluqning némiligini bildürse,cheksiz boshluqni körgen qelbing téximu kéngiyidu. Künde xéridargha telmürüp sheherning shawqunida yigilep kétiwatqan konglüngni sughurup, ölüp kétishtin saqlap qalidu. Sanga mushkülatlar ichidimu waysimay lewliringni mehkem yumup yashashni ügitidu.
Jénim balam, lewlirini mehkem yumup, barliq kelgüliklerge merdane yüzlineligen sendek türk pushti ayaq chotkisini qolungda tutup turghan bolsangmu, qéningdiki ming yildimu sowumas ot séni güzel kelgüsige chaqiridu.....Chüshliringde yiraqtin kéliwatqan bir peryad séni oyghunushqa ündeydu.
Bashqa érqlar xelqara sehnilerde kichikkine kökreklirini kérip yürgende choqum bir künlerde séningmu keng kökrekliringni merdane kérip yüreleydighanliqinggha ishinimen.
Séningmu her-xil érqtiki bahadirlardek yéshil chimliqlarda borandek uchup, weten sheripi üchün jasaret körsitidighininggha ishimen .Hazirche sanga purset yoq .Emma sen tengritagh boyliridin chiqip bu pürsetni choqum yaritisen. Chünki séning ejdading heqiqi merdane meydanda yéngilgen emes.
Sen ayaq chotkisini tutup munglinip olturghan chéghingda, séningmu bir wetining barliqini unutma. Weten démek u séning téghing, u séni yöleydu. Dunyada héchnimeng qalmighan yitim bolsangmu weten séning yéshingni sürtidu.
Weten dimek ajiz bir mezlum. U séning yardimingge muhtaj. Oghlum sen dep baqe ?! Bu wetenning séningdin bashqa némisimu bar ?! Uning sendek bextsiz bir maylamchi oghlila bar ,uni peqet senla qutquzalaysen! chünki , weten --- séning dadang, u séning apang. Ata-anang sangila xas bolghandek, wetenmu bizgila xas. Uni bashqilar "dada" déyishni xalimaydu; Uni yatlar "apa" déyishni téximu xalimaydu. Chünki ularning ata-anisi bashqa .Shunga sen bilen menla yighlap turup muhebbet bilen « ana weten » deymiz !