PDA

View Full Version : Ustun Sheir we Ustun Shair;IHTIYARI MUHBIR
07-01-13, 03:41
Hidayetname we Abdurrehim otkur.Ömür menzilidin tinmay izlidim men heqiqetni,
Tepekkur boldi bir hadi tépishta chin hidayetni,
Tilep her sözge bay mena yene janliq pasahetni,
Dilim isteyti izhargha hemishe meqbul pursetni.
Kiling ey dostlirim emdi xushal bashlayli söhbetni.

Sözumning bashi bisimillah bu möminlik wezipemdur,
Sana yu hemdiler éytsam tumen mingni yene kemdur ,
Quruq ,tuzsiz ibadettin emel ewzel ,eqidemdur,
Bu dewayimgha borhanim mushu yazmish qesidemdur..
Tileymen rebbim allah din qulumgha kuch we quwwetni ,

Teejup eylisher belkim birawler buqesidemdin.
Ejeplenmes idi ichse eger bir qetre cheshmemdin.
Éziqtim menmu bir chaghlar nagah tewrep eqidemdin,
Shükrikim rehname tapti kungül sultani tewbemdin.
Ilaha eyligil menggü ,manga bu bextu-ametni.

Tughulghach ikki mömindin ütup ellikte sekkiz yil,
Yekünlesh saiti yetti ömurni emdi estayidil.
Nezer salsam bésip ötken yulumgha bolmayin ghapil,
Aqur köz yashlirim goya bulup iritish we yaki nil .
Jahanda chekmigey héchkim miningdek köp nadametni

Seherde hemdiler éytar uchar qushlarmu her demde,
Nimishqa bolmisun bir his tirik perzenti ademde.
Wahalenki ada bolmay hisapsiz qeriz bu zimmemde,
Haman qaynaydu hesretlik pushaymanlar bu qelbimde ,
Ömurni zaye qilmanglar élip mendin bu ibretni.

Bahar yamghurliri hertang yuyar hem yashnitar taghni ,
Ériqlar birle kelgen sumu hetta gülliter baghni .
Muyesser qilsa meqsidim muratqa yolni achmaqni ,
Éritse héch ejepmeskim közümning yashliri daghni .
Ata qilsa ilahim xezinesidin qetre rehmetni .

Siratel musteqim tapmaq eger bolsa nesibemde .
Nadamet daghliri qalmas idi mehzun bu sinemde ,
Ömüdüm bir béqip iqbal külüp teley pishanemde.
Jaranglap ketse qelbimning sadasi bu qesidemde .
Nisip eylep yaratqan zat manga bextu- saadetni .

Xiyalim déngizi tinmay chayqilip hemishe qaynaq,
Kichiler az yumup közni we gahi tangghiche oyghaq.
Qulum yetmeydighan shaxqa ésildim shunchilik mushtaq ,
Ilahim özi yar bolghay ömüdümge yene jiqraq .
Asan eylep bu menzilde manga uchrar mushaqetni.

Pikir deryasige qanche tiren chömgensiri her tün ,
Köngülning kirliri shunche yuyuldi ,tarqidi epsun .
Hayatim gerche pushmanliq dilimdur natiwan mehzun ,
We lékin jan kitabige qushuldi tumen ming mezmun .
Yiqin kelturme i rebbim! köngülge emdi ghepletni .

Tepekkur köz bilen baqsa kishi alemge bir merre .
Emestur xali hikmettin we hettaki hesel here.
Adimizat yuksilip gerche atomdin tapti mol zerre,
We lékin bipayan sir déngizidin bu téxi azghine qetre .
Ilaha qil kerem köprek bileyli siru-hikmetni.

Bilip yetkensiri insan xezineng sirini köprek ,
Köngül rushenliship andin tonar öz zatini xopraq .
Misal:qarighu nichuk bilsun ,quyash qandaghu ay qandaq,
Bilur emma güdek hetta nichükdur gül nichük yapraq .
Dimekki meripettin jan tapur eqli -parasetni.

Tümen ming yil dawamida ötüp sansiz aqil -danish ,
Hayat sirini bilmekni qilishti arzu hem xahish .
Birawler qilsimu küchep xudasizliqni permayish,
We lékin eksiri mutleq élip meydanda ezmayish.
Axiri étirap qildi ulugh bir rohi qudretni .

Misal:bir qetridin adem bina bolghanni oylapbaq ,
Ana qarnida bu jaygha hawa bolghanni oylap baq .
Tughulmaq saiti yetse ana bolghanni oylap baq ,
Bu müshkülge ne qanun pana bolghanni oylap baq .
Shu chaghda tapqusi qelbing birer mentiqi-pikretni.

Bügün pen yüksilip shunche qilur perwazini erkin ,
We hetta ay we yultuzda yer oghli yatqusi yalqin .
Bunga ewladi adimizat uqur ming medhiye telqin ,
Lékin adem bina qilmaq bu ademge nichük mumkin .
Yaratqan tengridin bashqa kishi tapmas bu qudretni .

Nimishqa ayagh ikki,köz ikki ,éghiz birdur,
Yene közlerge qash kirpik bina qilghan qaysi tehrirdur .
Nimishqa ming kishi chihri yene ming xilda teswirdur ,
Qéni éytingchu?Bu sirgha nichük söz toghra tebir dur .
Tepekkur achqusi keng yol chüshenmekke bu süretni.

Ülümni oylisa her kim bilur öz zatini andin ,
Tughulmaq söngre ölmeglik ayandur hemmige aydin .
Lékin nede, qachan,qandaq ülüshni kim bilur aldin ,
Échilmas sir bulup keldi bu mawzu dewri -dewrandin .
Hemishe yighsimu dunya bu sirgha hemme diqqetni .

Ülümge bir dewa izlep jahandin ketti köp dena,
We lékin tapmidi héchkim bu ishtin zerriche mena .
Aristo yaki loqmandek hekimlermu bimustesna ,
Diyishti axiri mutleq ulugh qudretke amenna.
Dimek mömin emes buzmaq bu qanuni zörüretni.

Quyash,ay we yultuzlar sama seyir itip her kün ,
Mueyyen yol we tertipte xatasiz dewir iter her kün .
Bunga hakim iken mutleq ejep bir muntezim qanun ,
Bu cheksiz kainat tapmish eshu xilda tola mezmun .
Yurup nurlan'ghusi qelbing chüshen'genche buhaletni .

We belki beziler éytar tüzelmeklik tebiettur ,
Wehalenki tebiet hem ejep bir xilda heyettur.
Bu alem sirliri bizge hunun bir yaxshi ibirettur,
Shéghil tash her zaman tashtur ,zumretler -zumrettur.
Tepekkur tashqini yütsun köreng batil -jahaletni .

Misal :pen -hüner esiri qurup hikmet dukanini,
Yaratti iptixarliq bumu ijazetler zamanini .
Yene hem ashqusi köplep büyük himmet dawanini ,
Lékin adem tügül hetta uning bir qetre qanini .
Yasalmas her nichük alim qilip teqlid bu qudretni .

Hayatliq sirigha tekrar tuxumni keltürey burhan ,
Tuxusiz alur her kim tuxumdin chüjini asan .
Egerche yene ming hesse tereqqi qilsimu dewran ,
Tuxumning özini lékin yasalmas belki bu insan .
Dimek mexluq haman mexluq bilur xaliqla xelqetni .

Nezer salsaq eger bughday we yaki bashqa bir dan'gha ,
Térip östürmise dihqan husul tolmaydu xaman'gha .
Egerche dan yasash mumkin bulup qalsidi insan'gha ,
Zawutlarda yasap her kün puli toxtaytti erzan'gha .
Dimek mexluq emes qadir yaratmaqqa tebietni .

Hayatliq sir liri shundaq ajayip kengri dunyadur ,
Bilip yetkenimiz tamche ,eger u behri deryadur .
Kimki mewjudat zaten ulugh hikmetler ehyadur,
Ki tupraq bolmidi kimya meger bolsa u xulyadur .
Hayat qanuni herdemde qilur tekrar bu ibiretni.

Misalni yene yüz-yüzlep tépish müshkül emes her an
We lékin hemmidin ela ulugh möjize dur qur'an .
Xususen bolsa tepsiri " süre rehman."
Kupaye qilmisa kashki ashunche " ma tukezziban."
Qulupluq bo lmisa qelbing qubul eyler bu nimetni.

Tuluq on töt esir ötti neqishler bolmidi sadir,
Nimiki dise qur'anda bügün dunyada shu zahir .
Buningdek möjize ishige nichük mexluq bolur qadir ,
Uning teripige sözni tapur qaydin edip ,shair .
Nisip qilmaydiken tengri egertilgha balaghetni .

Ütüp bir mingda töt yüz yil hawadisiler bilen bir-bir,
Birer ish qalmidi sheklen we menen bolmighay teghyir .
Birawlar qesit bilen qur'an qur'an béti qilsimu tehrir ,
Lékin özgermidi bir herip,birer sakin yaki zir.
Chüshenmek ne müshküldur bu möjize - karametni

Pütün ömride ya mektep ya ustaz körmigen bir zat ,
Oqup bir kün " iqre bismi rebbikellezi "ni heyhat .
Tépip quddusi qudretning ulugh enwaridin irshat ,
Nebuwet esirining shanliq tughini eylise bu niyat .
Nichükmu itirap qilmas eqil mundaq heqiqetni .

Uqup körsek butarixni ejep bir esri hikmettur,
Mubarek terjimehali tamami pezli -xislettur.
Reqipler itirapimu bunga elwette höjjettur ,
Bu zatning ismi sheripi resul ekrem muhemmeddur .
Yaratti menggü ölmes bir ulugh esiri saadetni.

Nebuwet tangi atmasta erepning halini esleng,
Jahalet destidin elning ayanich ehwalini esleng .
Zalalet hem rezillikning yawuz imsalini esleng ,
Misal :bir qiz tughulsa ger zebun iqbalini esleng .
Yimirdi nebuwwetla ereptin barche zulmetni .

Wehini beziler ilham diyishti bir zaman hökmen,
Wehalenki ulugh qur'an emestur qisse ya roman .
Uni ilham bilen ijad qilishqa bolsa ger imkan ,
Nimishqa yazmidi bir kim yene ikkinji bir qur'an .
Nichükmu itirap qilmas kishi mundaq heqiqetni .

Birawlar qildiler dewa, nebilik üstide hetta,
Tépip ming héle -neyrengler, özini körsitip teqwa.
Yézip ayetke teqlidler,we hetta qilsimu ghewgha.
Jahandin kettiler likin, bolup alemge ming reswa.
Tapalmas chünki batilliq,heqiqi shanu-shöhretni.

Bularning hemmisi janliq uluq möjize elwette,
Yene qandaq delil lazim bayan qilmaqqa bu heqte.
Eqil sahipliri jandin öter testiq, qanaette,
Egerche yaq dise bezi muxaliplar jahalette.
Özige rehname qilsun edil , merdane pikretni.

Xatime.

Bayan qilghanlirim gerche déngizdin tamchidur emma,
Namayendur qoyash eksi bir tamche sudimu hetta.
Qesidem elge yetküzse hédayettin birer mena,
Mukapat shu idi menchün, emesmen özgige teshna.
Köchetni tikküchi meyli körelmey ötse rahetni.

Eqidem heqqe baghlan'ghan, bu yolda etimadim bar,
Shükrikim,heq ata qilghan irade,étiqadim bar.
Eqide sahibi bolghach dilimda pexru -yadim bar,
Dimeymen munche gustahliq,qilishqa nime heddim bar.
Pisenit qilmas köngül chünki quruq tene -malametni.

Jahan baqi emes, loqman chéghida tapmidi derman,
Misaldur bunga iskender, we hetta erki chinggizxan.
Kélip -ketmek bilen meshghul, jahan'gha bihésap karwan,
Öter dunya, kécher dunya, peqet xelqla sürer dewran.
Ömür menzilide taptim nihayet shu heqiqetni.

Bu Sheir we bu Sheirni yazghan kishi bilen " Tugumes Nahsha " we uni yazghan kishini selishturup baqayliq.

Ikki Shair we Ikki Sheirni selishturup olchigen Uyghur;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE

Unregistered
07-01-13, 04:01
Misal:qarighu nichuk bilsun ,quyash qandaghu ay qandaq,
Bilur emma güdek hetta nichükdur gül nichük yapraq .

Ma Misralarni oqunglar,bu Sheirni yazghan Shair bilen Mehemmedjan rashidin, Tiyipjan Eliyup, Osmanjan Sawutlarni teng tutqanliq bilimsizlik.

Abdurrehim Otkurni bek ulugh Shair bilidighan Uyghur;


IHTIYARI MUBHIR : MEKKE

Unregistered
07-01-13, 04:29
Bu Sheirni kochurup yazghan adash Imla hatalirigha diqqet qilmaptu men bir bir tuzutup yezip qoyay.
Hidayetname we Abdurrehim otkur.Ömür menzilidin tinmay izlidim men heqiqetni,
Tepekkur boldi bir hadi tépishta chin hidayetni,
Tilep her sözge bay mena yene janliq pasahetni,
Dilim isteyti izhargha hemishe meqbul bir pursetni.
Kiling ey dostlirim emdi xushal bashlayli söhbetni.

Sözumning bashi bisimillah bu möminlik wezipemdur,
Sana yu hemdiler éytsam tumen mingni yene kemdur ,
Quruq ,tuzsiz ibadettin emel ewzel ,eqidemdur,
Bu dawayimgha burhanim mushu yazmish qesidemdur..
Tileymen rabbim Allahdin qolumgha kuch we quwwetni ,

Teejjup eylisher belkim birawler bu Qesidemdin.
Ejeplenmes idi ichse eger bir qetre cheshmemdin.
Éziqtim menmu bir chaghlar nagah tewrep eqidemdin,
Shükrikim rehname tapti kungül qilghan Sultani tewbemdin.
Ilaha eyligil menggü ,manga bu bextu-ametni.

Tughulghach ikki mömindin ütup ellikte sekkiz yil,
Yekünlesh saeti yetti ömurni emdi estayidil.
Nezer salsam bésip ötken Yolumgha bolmayin ghapil,
Aqur Köz yashlirim goya bulup Ertish we yaki Nil .
Jahanda chekmigey héchkim miningdek köp nadametni.

Seherde hemdiler éytar uchar qushlarmu her demde,
Nimishqa bolmisun bir his tirik perzenti ademde.
Wahalenki ada bolmay hisapsiz qeriz bu zimmemde,
Haman qaynaydu hesretlik pushaymanlar bu qelbimde ,
Ömurni zaye qilmanglar élip mendin bu ibretni.

Bahar yamghurliri hertang yuyar hem yashnitar Taghni ,
Ériqlar birle kelgen sumu hetta gülliter Baghni .
Muyesser qilsa meqsidim muratqa yolni achmaqni ,
Éritse héch ejepmeskim Közümning yashliri Daghni .
Ata qilsa ilahim xezinesidin qetre rehmetni .

Siratel musteqim tapmaq eger bolsa nesibemde .
Nadamet daghliri qalmas idi mehzun bu sinemde ,
Umüdüm bir béqip iqbal külüp teley pishanemde.
Jaranglap ketse qelbimning sadasi bu qesidemde .
Nisip eylep yaratqan zat manga bextu- saadetni .

Xiyalim Déngizi tinmay chayqilip hemishe qaynaq,
Kechiler az yumup közni we gahi tangghiche oyghaq.
Qolum yetmeydighan shaxqa ésildim shunchilik mushtaq ,
Ilahim özi yar bolghay umüdümge yene jiqraq .
Asan eylep bu menzilde manga uchrar musheqqetni.

Pikir deryasige qanche teren chömgensiri her tün ,
Köngülning kirliri shunche yuyuldi ,tarqidi epsun .
Hayatim gerche pushmanliq dilimdur natiwan mehzun ,
We lékin jan kitabige qoshuldi tumen ming mezmun .
Yeqin kelturme ey Rabbim! köngülge emdi ghepletni .

Tepekkur Kozi bilen baqsa kishi alemge bir merre .
Emestur xali hikmettin we hettaki hesel here.
Adimizat yuksilip gerche atomdin tapti mol zerre,
We lékin bipayan sir déngizidin bu téxi azghine qetre .
Ilaha qil kerem köprek bileyli siru-hikmetni.

Bilip yetkensiri insan xezineng sirini köprek ,
Köngül rushenliship andin tonar öz zatini xopraq .
Misal:qarighu nichuk bilsun ,quyash qandaghu ay qandaq,
Bilur emma güdek hetta nichükdur gül nichük yapraq .
Dimekki meripettin jan tapur eqli -parasetni.

Tümen ming yil dawamida ötüp sansiz aqil -danish ,
Hayat sirini bilmekni qilishti arzu hem xahish .
Birawler qilsimu küchep xudasizliqni permayish,
We lékin eksiri mutleq élip meydanda ezmayish.
Axiri étirap qildi ulugh bir rohi qudretni .

Misal:bir qetridin adem bina bolghanni oylapbaq ,
Ana qarnida bu jaygha hawa bolghanni oylap baq .
Tughulmaq saiti yetse ana bolghanni oylap baq ,
Bu müshkülge ne qanun pana bolghanni oylap baq .
Shu chaghda tapqusi qelbing birer mentiqi-pikretni.

Bügün pen yüksilip shunche qilur perwazini erkin ,
We hetta ay we yultuzda yer oghli yatqusi yalqin .
Bunga ewladi adimizat uqur ming medhiye telqin ,
Lékin adem bina qilmaq bu ademge nichük mumkin .
Yaratqan tengridin bashqa kishi tapmas bu qudretni .

Nimishqa ayagh ikki,köz ikki ,éghiz birdur,
Yene közlerge qash kirpik bina qilghan qaysi tehrirdur .
Nimishqa ming kishi chehri yene ming xilda teswirdur ,
Qéni éytingchu?Bu sirgha nichük söz toghra tebirdur .
Tepekkur achqusi keng yol chüshenmekke bu süretni.

Olümni oylisa her kim bilur öz zatini andin ,
Tughulmaq songre ölmeglik ayandur hemmige aydin .
Lékin nede, qachan,qandaq ülüshni kim bilur aldin ,
Échilmas sir bulup keldi bu mawzu dewri -dewrandin .
Hemishe yighsimu dunya bu sirgha hemme diqqetni .

Olümge bir dawa izlep jahandin ketti köp Dana,
We lékin tapmidi héchkim bu ishtin zerriche mena .
Aristo yaki Loqmandek hekimlermu bimustesna ,
Diyishti axiri mutleq ulugh qudretke amenna.
Dimek mömin emes buzmaq bu qanuni zarüretni.

Quyash,ay we yultuzlar sama seyir itip her kün ,
Mueyyen yol we tertipte xatasiz dewir iter her kün .
Bunga hakim iken mutleq ejep bir muntezim qanun ,
Bu cheksiz kainat tapmish eshu xilda tola mezmun .
Yurup nurlan'ghusi qelbing chüshen'genche buhaletni .

We belki beziler éytar tüzelmeklik tebiettur ,
Wehalenki tebiet hem ejep bir xilda heybettur.
Bu alem sirliri bizge hunun bir yaxshi ibrettur,
Shéghil tash her zaman tashtur ,zumretler -zumrettur.
Tepekkur tashqini yütsun köreng batil -jahaletni .

Misal :pen -hüner esiri qurup hikmet dukanini,
Yaratti iptixarliq bumu ijazetler zamanini .
Yene hem ashqusi köplep büyük himmet dawanini ,
Lékin adem tügül hetta uning bir qetre qanini .
Yasalmas her nichük alim qilip teqlid bu qudretni .

Hayatliq sirigha tekrar tuxumni keltürey burhan ,
Toxusiz alur her kim tuxumdin chüjini asan .
Egerche yene ming hesse tereqqi qilsimu dewran ,
Tuxumning özini lékin yasalmas belki bu insan .
Dimek mexluq haman mexluq bilur xaliqla xelqetni .

Nezer salsaq eger bughday we yaki bashqa bir dan'gha ,
Térip östürmise dihqan husul tolmaydu xarman'gha .
Egerche dan yasash mumkin bulup qalsidi insan'gha ,
Zawutlarda yasap her kün puli toxtaytti erzan'gha .
Dimek mexluq emes qadir yaratmaqqa tebietni .

Hayatliq sir liri shundaq ajayip kengri dunyadur ,
Bilip yetkenimiz tamche ,eger u behri deryadur .
Kimki mewjudat zaten ulugh hikmetler ehyadur,
Ki topraq bolmidi kimya meger bolsa u xulyadur .
Hayat qanuni herdemde qilur tekrar bu ibretni.

Misalni yene yüz-yüzlep tépish müshkül emes her an
We lékin hemmidin ela ulugh möjize dur qur'an .
Xususen bolsa tepsiri " Süre Rahman."
Kupaye qilmisa kashki ashunche " ma tukezziban."
Qulupluq bolmisa qelbing qubul eyler bu nimetni.

Tuluq on töt esir ötti neqishler bolmidi sadir,
Nimiki dise qur'anda bügün dunyada shu zahir .
Buningdek möjize ishige nichük mexluq bolur qadir ,
Uning teripige sözni tapur qaydin edip ,shair .
Nisip qilmaydiken tengri eger tilgha balaghetni .

Otüp bir mingda töt yüz yil hawadisiler bilen bir-bir,
Birer ish qalmidi sheklen we menen bolmighay teghyir .
Birawlar qesit bilen qur'an qur'an béti qilsimu tehrir ,
Lékin özgermidi bir herip,birer sakin yaki zir.
Chüshenmek ne müshküldur bu möjize - karametni

Pütün ömride ya mektep ya ustaz körmigen bir zat ,
Oqup bir kün " iqre bismi rebbikellezi "ni heyhat .
Tépip quddusi qudretning ulugh enwaridin irshat ,
Nubuwwet esirining shanliq tughini eylise bu niyat .
Nichükmu etirap qilmas eqil mundaq heqiqetni .

Oqup körsek bu tarixni ejep bir esri hikmettur,
Mubarek terjimehali tamami pezli -xislettur.
Reqipler etirapimu bunga elwette höjjettur ,
Bu zatning ismi sheripi resul ekrem muhemmeddur .
Yaratti menggü ölmes bir ulugh esiri saadetni.

Nubuwwet tangi atmasta erepning halini esleng,
Jahalet destidin elning ayanich ehwalini esleng .
Zalalet hem rezillikning yawuz imsalini esleng ,
Misal :bir qiz tughulsa ger zebun iqbalini esleng .
Yimirdi nubuwwetla ereptin barche zulmetni .

Wehiyni beziler ilham diyishti bir zaman hökmen,
Wehalenki ulugh qur'an emestur qisse ya roman .
Uni ilham bilen ijad qilishqa bolsa ger imkan ,
Nimishqa yazmidi bir kim yene ikkinji bir qur'an .
Nichükmu etirap qilmas kishi mundaq heqiqetni .

Birawlar qildiler dawa, nebilik üstide hetta,
Tépip ming héle -neyrengler, özini körsitip teqwa.
Yézip ayetke teqlidler,we hetta qilsimu ghewgha.
Jahandin kettiler likin, bolup alemge ming reswa.
Tapalmas chünki batilliq,heqiqi shanu-shöhretni.

Bularning hemmisi janliq uluq möjize elwette,
Yene qandaq delil lazim bayan qilmaqqa bu heqte.
Eqil sahipliri jandin öter testiq, qanaette,
Egerche yaq dise bezi muxaliplar jahalette.
Özige rehname qilsun edil , merdane pikretni.

Xatime.

Bayan qilghanlirim gerche déngizdin tamchidur emma,
Namayendur Quyash eksi bir tamche sudimu hetta.
Qesidem elge yetküzse hédayettin birer mena,
Mukapat shu idi men uchün, emesmen özgige teshna.
Köchetni tikküchi meyli körelmey ötse rahetni.

Eqidem heqqe baghlan'ghan, bu yolda etimadim bar,
Shükrikim,heq ata qilghan irade,étiqadim bar.
Eqide sahibi bolghach dilimda pexru -yadim bar,
Dimeymen munche gustahliq,qilishqa nime heddim bar.
Pisenit qilmas köngül chünki quruq tene -malametni.

Jahan baqi emes, loqman chéghida tapmidi derman,
Misaldur bunga iskender, we hetta erki chinggizxan.
Kélip -ketmek bilen meshghul, jahan'gha bihésap karwan,
Öter dunya, kécher dunya, peqet xelqla sürer dewran.
Ömür menzilide taptim nihayet shu heqiqetni.

Bu Sheir we bu Sheirni yazghan kishi bilen " Tugumes Nahsha " we uni yazghan kishini selishturup baqayliq.

Ikki Shair we Ikki Sheirni selishturup olchigen Uyghur;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE


Yuquridiki Sheirdiki hata jumlilerni bir qur tuzutup qoydum;


Misalni yene yüz-yüzlep tépish müshkül emes her an
We lékin hemmidin ela ulugh möjize dur qur'an .
Xususen bolsa tepsiri " Süre Rahman."
Kupaye qilmisa kashki ashunche " ma tukezziban."
Qulupluq bolmisa qelbing qubul eyler bu nimetni.


Yarabbi mukemmel insande bu zat, Dunya bilse bu zatni baghridin chiqarghan milletni ulughlishi bu kunlerge rawa kormesligi kerek idi.

Uyghur millitini bu kunlerge rawa kormeydighan Uyghur;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE

Unregistered
07-01-13, 06:10
Bu Sheirni kochurup yazghan adash Imla hatalirigha diqqet qilmaptu men bir bir tuzutup yezip qoyay.


Yuquridiki Sheirdiki hata jumlilerni bir qur tuzutup qoydum;


Misalni yene yüz-yüzlep tépish müshkül emes her an
We lékin hemmidin ela ulugh möjize dur qur'an .
Xususen bolsa tepsiri " Süre Rahman."
Kupaye qilmisa kashki ashunche " ma tukezziban."
Qulupluq bolmisa qelbing qubul eyler bu nimetni.


Yarabbi mukemmel insande bu zat, Dunya bilse bu zatni baghridin chiqarghan milletni ulughlishi bu kunlerge rawa kormesligi kerek idi.

Uyghur millitini bu kunlerge rawa kormeydighan Uyghur;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE


" Tughulghach ikki mömindin ütup ellikte sekkiz yil "

Mana bu jumle Abdurrehim Otkur ependining bashqilar Hitayning paydisigha pitne qilip," Abdurrehim Otkur Hitaydin beqiwalghan iken," digen gep-sozlerni inkar qilidighan delildur.del elliksekkiz yeshida ilahi hidayetke erishkenligining delilidur.

Endi Hitay Teteyning balisi Haji Yaqup Anatchu ,? hayatida hich Islamgha kirmigen kapir yashighan ebjesh,

Ebjesh bilen sapni eniq ayrishni bilidighan Uyghur;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE

Unregistered
07-01-13, 22:52
Haji Yakup Anat bash egmes iradisi bilen hittay komunistlirigha karshi kelem kurishi kilip toplam 26yil hittayning turmiside yatkanlighu hemmige melum. Namaz okumatti, ichip koyatti amma milletchi idi.Ghuljini ikki kolida mawzur wura dep alghan Gheni Baturmu ichip oynap yuridighan kehirmanti. Ras Haji Yakupning Anisi hittay amma u anisining terbiyside emes dadisining terbiyiside chong bolghan anisining chirayini inik esliyelmeytti.Hittay tilinimu uyghur teleppuzida kilatti.Hich kimning Ata-Anisini tallash hokukini yaratkan igimiz bermeptiken. Haji yakup hem Otkur Ependining ustazi.Anisimu Uyghur dadisimu uyghur nurghunlighan hainlar bolghan.Silining bir oyun chikarmakchi bolghanlirinimu sizip turuptimen.wastilik yollar bilen hittaygha hizmet kilishni tohtatsingiz deymen.

Unregistered
08-01-13, 02:06
Haji Yakup Anat bash egmes iradisi bilen hittay komunistlirigha karshi kelem kurishi kilip toplam 26yil hittayning turmiside yatkanlighu hemmige melum. Namaz okumatti, ichip koyatti amma milletchi idi.Ghuljini ikki kolida mawzur wura dep alghan Gheni Baturmu ichip oynap yuridighan kehirmanti. Ras Haji Yakupning Anisi hittay amma u anisining terbiyside emes dadisining terbiyiside chong bolghan anisining chirayini inik esliyelmeytti.Hittay tilinimu uyghur teleppuzida kilatti.Hich kimning Ata-Anisini tallash hokukini yaratkan igimiz bermeptiken. Haji yakup hem Otkur Ependining ustazi.Anisimu Uyghur dadisimu uyghur nurghunlighan hainlar bolghan.Silining bir oyun chikarmakchi bolghanlirinimu sizip turuptimen.wastilik yollar bilen hittaygha hizmet kilishni tohtatsingiz deymen.

Ependim ozliri dewatila," Hitay Turmiside 26 Yil yatqan " dep, zaten buning ozi yetidu,

Dunyaning eng zalim Haywanlirining turmiside 26 Yil zulum korgen we 26 Yil Dunya nimetliridin tamamen mehrum yashighan bir kishini qandaqsige " Bir nerse bilidu," dep bilimiz.qandaqsige ," Bir nerse idi dep bilimiz,?" bundaq insanlarni peqet " Tirik Jan " dep bilimiz we qoysila Abdurrehim Otkur bilen selishturushni ozimizchilikmu kormeymiz, bu hildiki hereketler," Eqilge haqarettur."


Eqilge hormet qilidighan Uyghur;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE