PDA

View Full Version : Dogu Turkistan JumhuruyotiHaci Yakup ANAT
08-10-04, 04:41
TARÝHÝMÝZDA KURULAN ÝLK CUMHURÝYET
DOÐU TÜRKÝSTAN CUMHURÝYETÝ
Yedi þehir hanlýðýnýn yýkýlmasýndan sonra doðu türkistan halký 6o yýl Çin istilacilarýnýn esaret ve zulmünde kalmýþdý. Nihayet 4.mart 1931. Yýlý kumul inkýlabý Patladý .kumul inkilabý doðu türkistanda yaþayan Türk – Müslüman halklarýnýn Çin hukumranlýðina Karþý sürdürdüðü istiklal savaþýydý.
Ýnkýlap iki yýl devam ettikten sonra 12. Kasým 1933. Yýlý kaþgarda doðu türkistan
cumhuryetini kurma hazýrlýk toplantýlarý yapýldý. Toplantýda doðu türkistan cumhuriyeti resmen kuruldu ve hükümette yer alan kabine üyeleri seçildi.
Cumhur Baþkaný Hoca Niyaz Haci
Baþ Vekil Sabit Damolla
Erkaný Harb Reisi Mahmut Muhiti
Ýç Ýþler Bakaný Yunus Bek Seidi
Dýþ Ýþler Bakan Kasýmcan Haci
Eðitim Bakaný Abdulkerim Han Mahsum
Savunma Bakaný: Sultan Bek Bahtiyar Bek
Evkaf Bakaný Þemseddin Damolla Hacý
Adalet Bakaný Zarif Kari Haci
Zýraat Ve Ticaret Bakaný Abdulhasan Hacý
Maliye Bakaný Ahun Bay
Saðlýk Bakaný Abdullah Hani
Baþ Müfettiþ Haci Alem Ahunum
Ayný günün akþamý Birinci Cumhuriyetimizin ilk kabine toplantýsý yapýldý. Önceden hazýrlanmýþ olan Doðu Türkistan Ýstiklal Partisi’nin tüzüðü, Doðu Türkistan Cumhuriyetinin Kuruluþ Beyannamesi, 9 bakanlýðýn nizamnameleri, Doðu Türkistan Cumhuriyeti’nin Anayasasý okunup müzakere edildikten sonra tasdik edildi.
13 Kasým günü tarihi baþkentlerimizden biri olan Kaþgar þehrinin Tümen Nehri kýyýsýndaki meydanda 7ooo’i asker, 13ooo’i öðrenci ve gerisi halk olmak üzere toplam 25 000 den fazla kiþinin katýlýmýyla tantanalý bir tören yapýldý. Milli müzikler, davul-zurnalar çalýndý. Cumhuriyetimizin kuruluþ þerefine 41 pare top atýldý. Törende
Cumhuriyetin kurulduðu ilan edildi ve kabine üyelerinin adý halka duyuruldu. Sonunda da ilan edilen cumhuriyetin anayasasý okundu. Ay yýldýzlý gök bayrak davul - zurna ve halkýn: Yaþasýn Doðu Türkistan Cumhuriyeti! Ay Yýldýzlý Gökbayraðýmýz Semalarýmýzda Sonsuza dek Dalgalansýn! Amin! Allahu Ekber! sesleri arasýnda göndere çekildi. Bayraðýmýz yüksek bir yere asýlmýþtý. Bayrak asýlýrken:
Bayraðýmýz Gök Bayrak
Ordumuz Altýn Ordu
Türkistan Türk’ün Yurdu
Türk’ün Olacak
þiiri okunduðunda bütün öðrenci ve halk galeyana gelmiþti. Halkýn gözlerinden mutluluk yaþlarý dökülmekteydi. Milli bir heyecan sarýp sarmalamýþtý bizi.
Daha sonra Doðuu Türkistan Cumhuriyeti’ne vekaleten Sabit Damolla Hacý Ýstiklal Cemiyeti ( partisi ) adýna, Muhammed Emin Kari Haci,Hilal Ahmet Cemiyeti adýna Musa Efendi, misafirler adýna Türkiyeli Mahmut Nedim Efendi kürsüye çýkýp, cumhuriyetimizin kurulduðunu tebrik ederek nutuklar söyledi

Kaþkar’da kurulan bu cumhuriyet çok yaþayamadý. Çünkü Türk dünyasýnýn doðusundaki Doðu Türkistan da kurulan bu cumhuriyet Çin’i rahatsýz ettiði gibi Sovyetler Birliðini de ciddi bir þekilde rahatsýz etmekteydi. Doðu Türkistan’da kurulan bu cumhuriyet o zamanki Stalin Rusya’sýnýn peykleri Özbekistan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan, Türkmenistan’daki kardeþlerimizin Milli istiklal hareketlerine örnek olur endiþesi vardý. Rusya ve kuklasý olan Sheng Shih Sey cumhuriyetin reisi olan Hoca Niyaz Hacý aracýlýðý ile bu genç cumhuriyetimizi kundaðýnda boðdurdu. Bu Cumhuriyet ortadan kaldýrýlmýþ olsa da hala onun ruhu doðu Türkistan halkýnýn kalbinde yaþamaktadýr. Sýk sýk vatanda devam etmekte olan büyük-küçük ayaklanmalar bu cumhuriyetin ürünüdür.

Birinci cumhuriyet üstünde kýsaca durduðum bu yazýmda ikinci Cumhuriyetimiz hakkýnda da birkaç kelime söylemek istiyorum.
Birinci cumhuriyetimiz yýkýlýp 10 yýldan sonra 8 ekim 1944’de Gulca’nýn Nilka Ýlçesinde ayaklanma olup kýsa sürede Gulca ve çevre þehirler bir bir uygurlarýn eline geçti ve 12 Kasým günü ( Birinci Cumhuriyette 12 Kasým günü kurulmuþtu ) Gulcada Ay yýldýzlý Gökbayraklý Doðu Türkistan Cumhuriyeti kuruldu. Bu tarihimizdeki ikinci Cumhuriyetimizdi. Ali Han Töre Cumhuriyetin Cumhur baþkaný seçildi
Cumhuriyet baþta Milli Ve islami bir söylemle çýksada, sonradan Cumhuriyet Rustperest komünistlerin eline geçti ,Ali Han Töre Rusya’ya kaçýrýldý . Bu tarihten itiaren “ Gulca Ayaklanmasý Çin demokratik Devriminin bir uzantýsý olarak kabul edilerek sahip çýkýldý. Seyfeddin Azizi ve Burhan Þehidi gibi millet hainleri “ Gulca inkýlabý Çin demokratik Devriminin bir parçasý diye aðýzlarýndan salyalarýný akýtarak etrafta söylenmekteydiler. Sefeddin Azizi’nin “ Ömür Destaný “, Burhan Þehidi’nin “ Þincang’ýn 50 yýlý” adlý kitaplarýný okursanýz onlarýn ne kadar hain olduklarýný açýkça görürsünüz.
Birinci cumhuriyeti halkýmýz kendi eli ile Doðu Türkistan’ýn o zamanki siyasi, tarihi, içtimai þartlarýna göre kurmuþtu. Milli istiklalimizin simgesi olan halkýmýza hakiki vekillik eden bir milli- Ýslami bir cumhuriyetti.Düþmanlarýmýzýn ve satýlmýþlarýn dediði gibi emperyalistler ve onlarýn yardakçýlarýnýn kurduðu bir hükümet deðildi.
Bu cumhuriyet milletimizle, Türklüðümüzle, islamiyetle temelden baðdaþmayan, bize bütünüyle yabancý olan Çin Demokratik Devriminin asla bir parçasý deðildi. Çünkü bizim milliyetçiliðimiz sosyalist bir milliyetçilik deðil gerçek bir Türk milliyetçiliðidir.
Bu nedenle Mesut Sabri, Mehmet Emin Buðra ve Ýsa Yusuf Alptekin önderliðindeki Doðu Türkistan milliyetcileri siyasi maksatlarýný o günlerin þartlarýna göre; Milliyetciyiz, Demokratýz,Ýnsaniyetçiyiz, Yurdumuz Doðu Türkistandýr, ýrkýmýz türktür,dinimiz Ýslamdýr diye bildirmiþlerdi. Hem de merhum Kýrýmlý Ýsmail Gaspýralý’nýn; Dilde, iþte, fikirde birlik düþüncesini Doðu Türkistan milliyetçilerinin ülküsü yapmýþlardý.
Bu ilke ve amaçlar son zamanlarda Doðu Türkistan milliyetcilerinin Rus ve Çin emperyalistleri önünde iþlediði suçlar olmuþtu.Yüzlerce ,binlerce aydýnýmýz milliyetçi,Türkçü, Ýslamcý diye ayýplandý, hapishanelere alýndý, idam edildi,kamplara atýldý.Bu güne gelirken Doðu Türkistan milliyetçileri “milli bölgüncüler” ve “teröristler” olarak adlandýrýldýlar.
”milli istiklal”, “ Erkinlik-azatlýk”, “demokrasi” ,”insan haklarý” davasý yapanlar milli bölücü ve terörist olarak adlanmalarý büyük bir haksýzlýktýr,insafsýzlýktýr.
Kardeþlerim,evlatlarým !
Bu gün biz birinci cumhuriyetimiz Doðu Türkistan Ýslam Cumhuriyetinin 68. , Ýkinci cumhuriyetimizin 58. Yýllýðýný hatýrlarken, tarihi tecrübe ve deneyimlerimizi göz önünde bulundurmalý, birlik ve beraberliðimizi güçlendirmemiz,hariçte sürdürülen milli mücadeleye katký saðlamamýz lazýmdýr.
Vatan istilada, þu anda milletimiz baský atýnda sömürge olarak yaþamaktadýr.Bu sözleri söylememin esas amacý nedir derseniz. Biz Uygur Türkleri binlerce yýl Çinlilerle mücadelemizi sürdürüp gelmekteyiz. Geçmiþte Çinliler bizi asimle edemediler. Niçin edemediler? Çünkü;
1- 1- Türkçe ana dilimiz vardý.
2- 2- Güçlü milli örf ve adetimiz vardý
3- 3- Ýslam inancýmýz vardý

Bu deðerler bizim “ Seddi Türki”miz idi.Dolayýsý ile bizi asimle edemedi.Þimdi Doðu Türkistan’da;
1- 1- Eðitim dili Çinceleþtirildi
2- 2- Milli örf ve adetlerimiz sýnýrlandýrýldý.
3- 3- Doðumlar kontrol altýna alýndý
4- 4- Dinimiz baský altýnda

Bunlar bizi yok etmek için yapýlan uygulamalarýn bazýlarýdýr.
Þu anda Çinli’ler Tibet’teki Himalaya Daðlarýný atom bombasýyla patlatarak 15 kilometre uzunlugunda tünel açýp, Yalu Zangbu nehrini 750 kilometre kanalla Doðu Türkistana çýkartmak istemektedir. Buna 20 milyar dolardan fazla para harcanýp , yýlda 38milyon kilovat saatlik güçü ile dünyanýn en büyük hidro elektrik santralý olmasý öngörülmektedir .Dünya bankasý kredi vermektedir .Bu santral harekete geçince verimsiz doðu Türkistan topraklarý bereketlenecek ve yüz milyonlarca Çinli doðu Türkistan’a yerleþtirilecektir .
Bu projenin amacý nedir ? Gerçek ortada durmaktadýr: doðu Türkistan halkýný yok edip bölgeyi Çinlileþtirmektir. Bu bizi bekleyen önemli bir tehlikedir.
“Adriyatikken Çin seddi’ne kader Türk dünyasý “denilen bu coðrafi kelime “Adriyatik’ten Issýk göle (kýrgýzistan) kadar Türk dünyasý “denilmeye baþlanacaktýr . Türk dünyasý 1.6000.000 k m arazý ,25.000.000 insaný kaybedecektir. Dünya bankasý kýzýl
Çin’nin bu sinsi projesinin ortaðý ve destekçisi olmuþtur .Doðu Türkistan’lýlar þimdi en tehlikeli milletçe terör ve baský altýnda yaþamaktadýr .
Kardeþler!
Çinlilerin nüfusu þimdilik 1.300 000’dür. Bu nüfus zaten kýta Çin’i için bile tehlikedir.Doðal olarak yeni yerleþim alanlarýna hücum edeceklerdir.Bir de Çinin bu hareketi güdülüyerek olayý bir felaket haline getirebileceðini þimdiden görür gibiyiz.

Çin’de þu anda Tayvan, Tibet, doðu Türkistan, Moðolistan, Mancur meseleleri var.
Çin’in içinde ve dýþarýda Çin’e karþý demokratik hareket güçlenmektedir.
Çinde rüþvetçilik çok yaygýn bir içtimai hastalýktýr. Bu hastalýk Çini içten çürütmektedir. Bu gelecekte Çinin siyasi hayatýný ciddi bir þekilde yaralayacaktýr
Çinin þimdi ekonomisini güçlü görünse de onun iç tarafý çürümüþtür.
sanat ürünleri satýlmamaktadýr, halkýn satýn alma durumu olmadýðýndan satan çok alýcý yok. Neticede iþsizlik çoðalmaktadýr. Bu sonunda büyük iç kavgalara neden olacaktýr.
Biz hariçteki Doðu Türkistan mücahitleri birlik ve beraberliðimizi güçlendirip davamýzý dýþ ülkelere anlatýp onlarýn da desteðini alarak bu savaþa hazýrlanmalýyýz.12 Kasým 2000 Kayseri.

genco
26-03-05, 10:11
Rabia anamýzn özgürlüðüne kavuþmasýný öðrendim, gözlerim yaþardý..
Türkiyeden bir öðretmen olarak her zaman Doðu Türkistan davasýnýn her zaman yanýndayým ve hizmetindeyim...Selamlar...

Türkhan ve Selim
29-03-05, 10:31
selam zor durumda olan asil ýrkdaslarýmýz size dadaþlar diyarý erzurumdan sonsuz sevgiler sizi sonuna dek destekliyoruz sizin zalim ve emperyalist çinden cektiginiz acýlarýn bir an önce sona ermesini yürekten istiyoruz ve gök bayragýmýzýn tekrar göndere çekilecegi günü sabýrsýzlýkla bekliyoruz bagýmsýzlýk bir TÜRK icin hava su ekmek kadar degerlidir bu bagýmsýzlýk icin carpýsýp ölmüs olan atalarýmýz çiçi kürþad ve kutluk bilge kül kagan gibi bizlerde carpýsýp ölürüz gerekirse osman batur gibi timur bey gibi bizlerde daðlara cýkarýz ve o sarý benizli çin piçlerine bu dünyayý biz de zindan ederiz al bayraktan gök bayraða selam olsun tüm turana hepiniz YÜCE ALLAHA EMANET OLUN

huseyýn badur
06-05-05, 05:20
dogu turkýstanlý kardeslerým gecen gun amerýkada yapýlan ermený soykýrýmý karsýtý yuruyusune katýldýgýn ýcýn hepinize minnettarým bu bendeký türklük ruhunun dahada geliþmesini sagladý siz nasýl orda bizim için çaba gösteriyorsanýz ayný çabayý sizin icin burada bizde harcamaya çalýþýyoruz bundan emin olun.emaýl adresýmý vermek istiyorum hbadur@mynet.com bana yazabýlýrsýnýz.
TANRI TÜRKÜ KORUSUN......

gürkan
01-06-05, 04:54
sevgýlý kardeþlerýmýz sýzý unutmadýk ve asla unutmayacagýz.býzý ayýrmak ýsteyenlere en guzel cevabý verelým ve turklerýn býrlýgýný güclendýrelým.ben atatürk'ün torunlarýndan gürkan.ermenýlerýn oyununu bozalým gardaslar

Unregistered
18-04-06, 09:03
NEDEN BIZLER PASSIV KALIYORUZ BU KONUDA RAHMETLE ALPASLAN TÜRKES EFENDIMIZIN BIR DILEK I VARDI DAHA DOGRUSU ISTEKI O DA BÜYÜK TÜRK DEVLETI KURMA HEDEFI CALISMALARI AMA TURKMENISTAN OLSUN T:C ASKERI UCAKINI BILE INDIRMEDI NEDEN NEDEN?? BENCE KURULACAK ILERIDE BÜYÜK TÜRK DEVLETINE KAFA TUTANI ZAMANINDA NASIL HITLER (ALMAN BASBUG) YAHUDI KATLIAM ÖNLENDI ONUN AYNISI BIZLERDE UYGULAYACAGIZ BUNDAN HIC SÜPHENIZ OLMAZIN BEN TÜRK A$IRI MILLIYETCI OLARAK TÜRK MILLETIMIZE HAYIRLISI TEMEN EDERIM BIR TÜRK DÜNYAYA BEDELDIR UNUTMAYIN kiiiii TÜRK TÜRKDEN BASKA DOSTU. KAPADOKYA-PRENSI-ERKAN

www.kapadokya-prensi.de.vu