PDA

View Full Version : Qat'alda Harliniwatkan Uyghur YezighiUnregistered
02-01-12, 06:19
Bu hokimat igidarqilighidiki malum bir orungha tarjima kilip berilgan "uyghur yezighi".
UIGHUR
جةنىبط ئاؤىستطرالطية جظنسط سالامةتلطك ئىحىرلطرطنط بطر تىتاش تةمطنلةش ؤة تةربطيةلةش
نطص يةتكىزظدطفان مىلازطمةتلطرط (SHine SA . آآثطراتسطيةسط(شايطن س.ئا
طنشطلظئ ئآز ئةهؤالطصطزدطن ئآزطصطز خةؤةر /آىتىشنط بطلطشطصطز مآهطم ، شىنداق بولغاندا مىناسطؤةتلةردطن راهةت
ئةر، ئايال ؤة ياشلارغا ( SHine SA) . ئالالايسطز، هةمدة آظسةللةرنطص ئالدطنط ئظلطث ساغلام بولالايسطز. شايطن س.ئا
مةخثطيةتلطكنط ساقلطغان هالدا جطنسط سالامةتلطك ؤة نةسطللطنطش (آآثطيطش) سالامةتلطضطضة دائطر مىلازطمةتلةر بطلةن
تةمطنلةيدى.
خ بى تآؤةندطكطدةك طلمىخطل مىلازطمةتلةرنط ئآز ئطحطضة ئالطدى:

قانداق قطلغاندا بطخةتةر هةم قآلايلطق جطنسط ئالاقة ئآتكةزضطلط بولطدطغانلطغط هةققطدطكط ئىحىرلار

اقشطلظئ لااب ئآزطصطز /تطثطشقا تةييار/ئطشةنحطلطك بولغانغا قةدةر تىغىت توختىتىث تىرىش ئىسىللطرط
لطقط بولىؤاتقان جىثلةرضة قارطتا تةآشىرىش ؤة ئىحىرلار

اقشطلظئ لااب/طحنطيطق شطثظت

جطنسط مىناسطؤةت ئارقطلطق ياللىغلانغانلارغا نطسبةتةن تةآشىرىش ؤة ئىحىرلار

ئاممطؤط/جامائةتحطلطككة جطنسط ساغلاملطق هةققطدة حىشةنحة بظرطش

رظطمسطئ ثةب (شةخسط ئورضانطصطزنطص ئطحكط قطسمطنط تةآشىرىش)

آآآرةك/آآآسط تةآشىرىش

طشطرهامطلدارلطق تةآشى

طسطلطسةم شطلظئادةت آ /نورمالسطزلطقط هةققطدطكط ئىحىرلار

ثطلاندطن سطرت /ثطلانسطز هامطلدار بولىث قالغانلارغا ياردةم قطلطش

اتائ- ئانطلار ؤة ياشلار ئىحىن آطتاثلار
آطرةك بولسا ئآزطصطزضة ئةص يظقطن بولغان شايطن س.ئا. غا تظلطفىن قطلطث، دوختىر، سطستطرا،
مةسلةهةتحط ياآط ساقلطقنط ساقلاش خطزمةتحطسط بطلةن ئىحرطشطشقا ؤاقطت بةلضطلطيةلةيسطز.
شةرطق/غةرطث شطمال جةنىث
1923 Beach Road 43 Peachey Road 64c Woodville Road
Christies Beach Davoren Park Woodville
Tel: 8186 8600 Tel: 8256 0700 Tel: 8300 5301
Tel: 8300 5300 ئومومط ئىحىر
ئطش هةققط
شايطن س.ئا. دوختىرخانطسطغا يطللطق بظرطش هةققط (يطللطق تآلةيدطغان) 20 $ (آونسةششطن/ئظتطبار باها 10 $). ئةضةر
ئطختطسادط قطيطنحطلطقط بارلار بولسا باهاسط توؤةنلطتطلطدى.
طتتةرجطمان مىلازطمط
شايطن س.ئا. سطزنطص دوختىرغا آآرىنطشطصطز ئىحطن هةقسطز (سطز ئىحىن بطكارلطق) تةرجطمانلطق مىلازطمطتط
بطلةن تةمطنلةيدى. ئةضةر سطز بى مىلازطمةتكة مىهتاج بولسطصطز، ئىحرىشىشقا ؤاقطت بةلضطلةشكة تظلطفىن قطلغاندا
بطزنط خةؤةرلةندىردث قويىص.
جطنسط ساغلاملطق مىلازطمةت
زطصطلطسةم ئةضةر سطزنطص جطنسط ساغلاملطق هةققطدة هةرقانداق /ئةنسطرةشلطرطصطز بولسا، سطز شايطن س.ئا. دطكط
سطستطرالار بطلةن جطنسط ساغلاملطق لظنطيطسط ئارقطلطق دىشةنبطدطن جىمةضطحة سائةت 9 دطن 1 ضطحة بى
نومىرلاىغا تظلطفىن قطلطص:
793 883 1300
) 1800 188 حةت ياقا يظزطلاردطن ئطشلطتطدطغان بطكارلطق تظلطفىن) 171
طنةي 131 ضة تطلطفىن قطلطث ئاندطن ئةضةر تةرجطمان لازطم بولسا ئاؤال تظلطفىن تةرجطمانلطق مىلازطمةت ئورنطغا، 450
.1300 883 بى نومىرغا ئىلاث بظرطص دةث سوراص 793
شايطننطص هةممة تةرجطمة قطلطنغان تةشؤطقة ماتطرياللطرطنط ئطنتطرنةتتة بى ئورىندطن آآرىص
www.shinesa.org.au