PDA

View Full Version : Ulugh külümsireshUnregistered
27-08-11, 01:14
Nesryürikim hayatning achchiq qismetliridin muzlighan, Turmushtin tolimu rayim qaytip, Yashashtin shunchilik bezgenidim. muzlighan yürikimni hëchqandaq bir küchning menggü ëritelmeydighanliqigha sheksiz ishinettim. men üchün yighlashmu, Külüshmu oxshashla bimene tuyulatti. nezirimde dunya tolimu külreng, Yashash tolimu zërikishlik, Turmush tolimu bimene, Ademler tolimu chakina, Erzimes idi.

shu tapta manga dunyada heqiqy muhebbet menggü mewjut emestek, Hemme pak muhebbet ötmüshtiki tahir-zöhre, Perhad-shërin kebi yitük ishiq ehliliri bilen bir yolila tügep bolghandek bilinetti, Kochida qoltuqliship këtishiwatqan jüp-jüp er-xotunlarmu, Qiz-yigitlermu, Hetta, Bir shaxta birge churuqliship sayrishiwatqan qushlarmu bir-birini aldishiwatqandek körünetti.

men ümidsizlik ilkide hemmige nepret bilen bëqiwatqinimda, Tuyuqsiz köz aldimdila perishtidek peyda boldung. közlirimiz uchriship, Bir nuqtida qëtip qaldi. nigahlardin ot chaqnaytti. pütkül alem-jahan goyaki izida toxtap, Nepestin qalghanidi...

shu tapta men talay zëhnimni serp qilip, Qelbimdiki eng güzel sëmalardin mukemmel qorashturuwalghan, Talay këchilerni uyqusiz ötküzüp, Xiyaliy sirdishidighan, Talay shëirlarni bëghishlap, Bir ömür telpün'gen mehbubemni — sëni körüp es-hoshumni yoqitipla qoyghanidim...

közler közlerge toymay bëqishatti, Yürekler yüreklerni toymay hidlaytti, Lewler nëminidur dëmekchi bolghandek titirishetti, Goyaki uzun yil ayrilip këtip, Tunji qëtim uchrashqan ashiq-meshuqlardek. shu tapta yürekler kökrek qepezlirimizni bösüp chiqip këtishke urunuwatatti.

manga qarap illiq külümsiriding. sëhirlik közliringde hayatqa bolghan otluq telpünüsh, Turmushqa bolghan qizghin muhebbet, Söygümge bolghan cheksiz sëghinish we intizarliq oxchup turatti. güldek chëhringde ne mes'hire, Ne ich aghritish we alliqandaqtur saxta aliyjanapliqtin qilchilik eser yoq idi. yürikim ‹‹shurride!›› ëridi. men shundila dunyada muzlighan yürikimni ëriteleydighan cheksiz bir küchning peqet sangila mujessem ikenlikini hës qilip yettim.

ornumdin des turdum. chünki, Sëning ashu illiq külümsirishing yëganiliq we yawayiliqqa tolghan qelbimge muhebbet uruqini tërip, Mëni özümning qimmiti heqqide qayta oylinishqa ündigen, Chüshkün , Menisiz turmushumgha yëqimliq tüs ata qilghan, Manga men üchün tolimu qimmetlik bolghan bir nersini — yoqilish aldida turghan ümid-isteklirim, Kelgüsige bolghan intilishlirim, Axirlishish aldida turghan hayatimni qayturup bergenidi...

sanga qarap tebessum qildim, Shu tapta ikkimizning külümsireshlirimizdin cheksiz bext tuyghusigha gherq bolghan dunya yipyëngi bir söygü qissesige hamildar bolmaqta idi...