PDA

View Full Version : Exmeq paqaUnregistered
20-06-11, 23:27
Bir paqa xaliy kölde özi xan , Özi beg bolup yashaydiken , Gahida suda erkin yayrisa, Gahida köl etrapida seyle qilidiken . u hetta üzüp bërip kölning eng chongqur yëridin ësil yëmekliklerni tëpip yeydiken , Qishning ghëminimu obdan qilidiken . shunga yil boyi xatirjem, Behuzur kün kechüridiken .

künlerning biride, Bu kölge bir yawa ördek chüshüptu . bu yawa ördek qishta issiq jaylargha, Yazda salqin jaylargha köchüp , Tapsa yep , Tapalmisa ach yürüp , Eplep–seplep kün ötküzüshke adetlen'geniken . u kölde qorsiqini toyghuzghandin këyin , Bir chette turghan paqini körüp qaptu we uninggha ich aghritip:

— hey, Paqijan, Kichik hem sësiq kölde yashaydikensen . bilemsen, Men dëngiz–okyanlarda yashaymen , Dëngiz–okyanda sen körüp baqmighan ësil yëmeklikler bar. ehwaldin qarighanda, Yashashni bilmeydikensen , Xalisang men bilen mang , Sëni ashu bayashad dunyagha bashlap baray, — deptu.

exmeq paqa yawa ördekning geplirini anglap uning bilen bille ketmekchi boptu. emma, U tolimu meyüslen'gen halda yawa ördekke:

— sen uchalaysen, Epsuski men ... men uchalmaymen, — deptu.

— xatirjem bol, Paqijan, Amalim bar, — deptu yawa ördek.

— yawa ördek paqini amal qilip dümbisige olturghuzup , Ucha–ucha yiraqtiki bir dëngiz boyigha ekilip qoyupla këtip qaptu .

paqa dëngiz boyida temtirep qaptu . qarisa, Dëngiz süyi shawqun sëlip qehr–ghezep bilen dolqunlawatqudek . dolqunlarda yirtquch bëliqlar üzüp yürgüdek . u sugha chüshey dëse, Yirtquchlarning yep këtishidin qorquptu , Quruqluqta yürey dëse, Hawa issip , Changqap hali qalmaptu . qilmishidin qattiq ökün'gen paqa yighlap–qaqshap yoghan bir tashning üstige chiqip olturuptu . u yawa ördekning keynige kirgen exmeqliqidin pushayman qilip , Shu olturghanche künning issiqida qaq bolup qurup qaptu