PDA

View Full Version : Bu leqem nedin kelgen?Unregistered
13-05-11, 15:29
Bu leqem nedin kelgen?

_ Rétorika

1

_ Sen ishxanida olturmaydikensen! Qachanla téléfon qilsam del waqtida tropkini almaysen. Besh minuttin kéyin bash déréktor ishxanisigha kir. Sanga éytidighan muhim ish bar.
_ Bolidu, bolidu xanim. Men yéningizgha del waqtida kirimen.
_ Néme déding ? Xanim dédingma! Men sanga her qétim tekitlep kéliwatimen. Bash déréktor_ deysen – dep.
_ Bolidu, bash déréktor xanim , men éytqanliringizni orunlaymen.
_ He, mana. Mushundaq edeplik bol. Xosh, kéchikme!

2

Oh, hejep toydum bu ölmigür momayning tapa – teniliridin. Yene néme shumluqliri bardur. Xep, bu qétimqi « bash déréktor saylimi » ning netijisi men kütkendek bolsila keshingni toghurlaymen! Uchaghda séni tazliqchi qilip qoymisam er bolghunumgha nepret!

3

_ Kirsem bolamdu bash déréktor xanim?
_ Bir minut! Emma bu axrqi qétim bolup qalidu!
_ Néme? Axirqi qétim! Buningdin kéyin ....
_ Shundaq. Buningdin kéyin ishik tüyide saxlimaysen. Belki ménimu körelmeysen....

4

Oh! Saylam netijisi chiqip boluptu _ de! Momay keshini toghurlap kétidighan boluptu heqichan. Emdi ishik tüyide némige saxlayttim. Üsüpla kirmemdime!

5

_ Boptu, axirqi qétim bolup qalsun. Ijazetsiz kirginingni kechürdüm. Lékin öre turisen! Köpchülük yighin bashlandi! Hey bash sékritar! Éytip baqe ishxanida qanche ayal kishi bar?
_ Qaysi ishxanida deysiz bash déréktor xanim ?
_ Mushu neq meydanda. Sen öre turiwatqan mushu yighinda _ dewatimen!
_ Bash déréktor xanim, bu qandaq su'al? Siz bilen qoshqanda besh ayal barghu! Shunimu soramsiz!
_ Özengni qoshmidingma? Men sénimu qoshqanda hazir bu yighinda alte ayal bar_ dep qaraymen!
_ Néme dep jüyliwatisiz bash déréktor xanim! Saylam netijisi eqlingizni gejgingizge ötküzüp qoydimu qandaq!
_ Ha,ha,ha, bu qétimqi bash déréktor saylimini shirket bikar qiliwetti! Séning süyqestliring emelge ashmidi. Emdi sénimu qoshup bu ishxanida alte ayal bar _ déginimning sirini bilgensen « puchek!»

6

Way xudayim, munu reswalar manga bergen wedilirige xa'inliq qiliship, hemmini pash qiliwétiptu _ de. Emdi ish chataq. Bu aljighan momay méni rastinla ishtin boshitip qoysa nedinmu ish taparmen. Ishsizliq barghansiri örlep kétiwatsa. Öy ijarisi, ayliq xiraji'et, sitraxaniye, pinsiye sigortisi, saqliq sigortisi......... Qaysi birini tölermen. Ah xuda. Özemning shumluqum béshimgha chiqti...... Bir amal qilip ishimni saxlap qélishim kérek. Meyli momay yüzümge tükürsimu. Meyli özining shexsi kir qatlirini yudursimu. Bash déréktor bolushtinmu bekrek jan béqish muhimghu!

7

Mariya : bash déréktor xanim , siz méni sizmiz, laxsa, toxtimay xortildaydu _ depsiz. Bu geplerni bash sékritar manga dep qoydi.
Klara : bash déréktor xanim, siz méni yasanchuq, bir künde besh qétim kiyim almashturidu, mishmaruq _ depsiz. Sizdin ölgüdek aghrindim. Bash sékritar éytip berdi.
Anjélina : bash déréktor xanim, siz manga ishenmeydikensiz. Hetta méni qoli egri, yoluqqan nersini körmidim depla soqup kétidu _ depsiz. Mana bash sékritar guwa!
Marténa : bash déréktor xanim, men sizni öz anamdinmu bekrek chare bilettim, epsus, siz méni shallaq, reswa _ dep tillap béripsiz. Bu haqaretlerni bash sékritardin anglidim. Qandaqla bolmisun bu qétim biz hemmimiz sizge qarshi bélet tashlighan iduq. Epsus, shirket saylamni bikar qiliwétiptu. Lékin biz xizmettin istipa bermekchi!

8

_ Anglap tur bash sékritar! Sen méningdin bash déréktorluqni tartiwélish niytide munu töt neper ayal xizmetchilerge méning üstümdin shikayet qilipsen. Shayka toplap manga ora kolapsen. Qilghanliring rastmu?
_ Bash déréktor xanim, men unchiwala chong xataliq qilmidim. Peqet siz manga dégen gheywetlernila anchiki dep qoyghan idim shu.
_ Hey puchek! Men herqanche bash déréktor bolup ketsemmu, hetta séning apang bolup ketsemmu men dégen ayal kishi. Ayallar shundaq uning, buning üstidin shikayet qilidu. Men ishxanidiki ayal xizmetchilerning yétersizlikini sanga dédim. Séni er bildim. Bashqa ayallargha ayallar toghurluq gep qilsam gep saxlimay dep qoymisun – dep, sanga éytqan idim. Epsus, sen özengning er ikenlikingni untughan bir xumsi ikensen! Bir ayal yene bir ayalning üstidin bir erkishige shikayet qilsa, u erkishi u geplerni untup ketmestin yene bir ayalgha toshup barsa, bundaq erkishini néme deymiz! Sen bir suxenchi! Puchek! Erlik sanga yarashmighan. Sénngdek puchekni hazirla ishtin boshattim!

9

_ Bash déréktor xanim, aldingizda tizlinip olturayki, yüzümge tükürüngki, méni ishxanida tillangki emma ishtin boshitimen démeng! A'ilemning, ballirimning yüz xatirsi. Ularning yeydighan rizqi hörmiti, méni ishtin boshatmang! Men shundaq puchek er bolup qaptimen. Bu méning törelme xususiytim oxshaydu. Ishitnimu yunda qoyup bérip baqidu. Méni qoghlimang!

10

_ Bolidu! Bu axrqi gunaying bolup qalsun. Lékin séning shumluqliring tüpeyli majra térighan munu töt neper ayal xizmetchilerning istipasini qobul qildim. Ular hazirdin itibaren ishtin chiqirildi. Emma sen mushu ayallarning qilidighan ishlirinimu béjirisen! Bashqa ayal xizmetchi qobul qilmaymen. Bu séning gunayinggha bérilgen jaza. Yene bir qoshumche jaza shuki, séni buningdin kéyin « puchek » _ dep chaqirimen!
_________
Men

http://www.azatliq.net/forum.php?mod...extra=page%3D1