PDA

View Full Version : SÜRGÜNDE DOÐU TÜRKÝSTAN HÜKÜMETÝ NASIL KURULDUEnver Turani
23-11-04, 13:22
SÜRGÜNDE DOÐU TÜRKÝSTAN HÜKÜMETÝ NASIL KURULDU

Kukla hükümetin baþkaný Fethullahçý

Enver Yusuf Turani'nin ortaðý, Fethullah Gülen'i Papa ile buluþturan Rüþtü Kalyoncu. Toplantý salonunu Fethullahçýlarýn Türk Amerikan Dostluk Derneði tuttu. Fethullah ile düzenli buluþan Fuller ve Abramowitz'in katkýsý. Þenkal Atasagun, Binbaþý Kozinoðlu ve "Japon" kodlu yardýmcýsýnýn rolü. AKP yönetiminin hizmetleri. Dalay Lama faktörü.

ADNAN AKFIRAT

ABD'nin Çin'i parçalamak ve terör eylemleri düzenlemek için kurduðu "Sürgünde Doðu Türkistan Hükümeti"nin Baþbakan ve Dýþiþleri Bakaný Enver Yusuf Turani, Fetullahçý. 1962 doðumlu Enver Yusuf, Çin'den Suudi Arabistan'a kaçtý. 1983-1985 yýllarýnda Türkiye'de ikamet etti. Turani soyadýný Türkiye'deyken kullanmaya baþladý. Ýstanbul'da dil öðrenmek için kaydolduðu Ýngiliz Kültür kanalýyla ABD'ye gönderildi. 1998 yýlýnda ABD vatandaþý oldu.
Türkiye'ye getirildiðinden bu yana Fethullah Gülen örgütüyle içiçe. Enver Yusuf, ABD'de "Doðu Türkistan Özgürlük Merkezi"ni kurduðu sýrada Fetullahçý Zaman gazetesi 25 Kasým 1996'da tam sayfa röportaj yayýmladý.
Enver Yusuf, 11 Eylül 2001 tarihine kadar Mclean'de çok lüks bir villada yaþýyordu. Suudi Arabistan'dan düzenli para alýyordu. ABD yönetiminin, yurtdýþýndan kaynaðý belli olmayan finansman saðlanmasýný önleyen düzenlemeler yapmasý sonucunda parasý kesildi. Son üç yýlda Fethullah tarikatýnda etkin.

ESRARENGÝZ RÜÞTÜ KALYONCU

Uygur örgütleri arasýnda fazla aðýrlýðý bulunmayan Enver Yusuf'un "baþbakan" atanmasýnda, Fethullahçýlarla iliþkinin kilit önemi var.
Enver Yusuf, Fethullah Gülen'in Papa ile buluþmasýnda ön ayak olan ve görüþmede çevirmen olarak bulunan Rüþtü Kalyoncu ile ortak. Rüþtü Kalyoncu, 1931 Ýzmir doðumlu, Hukuk Fakültesi mezunu. Ýzmir'de ticaret yapan aðabeyi Fethullah'ýn en önemli maddi destekçilerinden biri. Rüþtü Kalyoncu, uzun yýllardýr ABD'de bulunuyor. Bir dönem Amerikan Adalet Bakanlýðý'nda çalýþtý. Fethullah Gülen'in CIA ve Pentagon'la baðlantýlarýný sürdürüyor.
Kukla hükümet tezgahýnýn her boyutunda Fethullahçýlar devrede. Fethullah'ýn Virginia'da kurduðu Amerikan Türk Dostluk Derneði de (American Turkish Friendship Association) kukla hükümetin ilk toplantýsýnýn düzenlendiði Fairfax Kütüphanesi'nin kiralanmasýnda rol aldý.

FULLER, ABRAMOWÝTZ VE FETHULLAH

Sürgünde hükümet kurulmasýný ABD yönetimi, CIA kanalýyla yaþama geçirdi. Baþrolde CIA Ulusal Ýstihbarat Konseyi eski Baþkan Yardýmcýsý Graham Fuller var. Fuller'in Rand Corporation bünyesinde Pentagon için 1998'de hazýrladýðý "The Xinjiang Project" raporu, 2003 yýlýnda "The Xinjiang Problem" baþlýðýyla yayýnlandý. Rapor, Çin'in kuþatýlmasýnda Sincian Özerk Bölgesi'nin önemini saptýyor ve iç kargaþayý hedefleyen bir strateji öneriyor.
Enver Yusuf, Graham Fuller ve ABD eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz ile sürekli temasta. Fuller ve Abramowitz, ABD'de kaçak bulunan Fethullah Gülen'le düzenli olarak görüþüyorlar.
Fuller, Kukla Hükümet'in kurulmasýndan hemen sonra, CIA yönetimi ile George W. Bush'un Güvenlik Danýþmaný Condoleeza Rice arasýndaki çekiþmenin, çatýþmaya dönüþmesi nedeniyle ABD'yi terkederek Kanada'ya yerleþti.

MASRAFLAR NED'TEN

Sürgünde hükümet, Uygur örgütleri için de sürpriz oldu. CIA uzun yýllardýr bu planý yedekte tutuyordu. Türkiye'de AKP hükümetinin iþbaþýna gelmesi bu adýmýn atýlmasýnda belirleyici oldu.
Herþey son beþ ay içinde olup bitti.
28-29 Mayýs 2004'te Uygur Amerikan Federasyonu'nun ABD'nin Baþkenti Vaþington'daki Genel Kurulu'na Türkiye'den de 70 kiþi katýldý. Yol paralarý Amerikan hükümetinin bütçesinden karþýlandý. Örtü ise, ABD'nin dünyanýn her yanýnda sivil toplum örgütlerine para aktaran resmi kuruluþu Demokrasi Vakfý (National Endowment for Democracy-NED). Enver Yusuf, genel kurula katýlanlara evinde bir davet verdi ve sürgünde hükümet kurulmasý projesini gündeme getirdi. Sessizlikle karþýlandý.
AKP hükümetinden gerekli destek alýndýktan sonra, Aðustos 2004 sonunda 60'a yakýn ayrýlýkçý Uygur önde geleni, ABD'de Enver Yusuf'un davetiyle sürgünde hükümet kurulmasýný görüþmek üzere buluþtu. Bu toplantýnýn giderleri de NED'ten saðlandý. NED'de para almak için baþvurulan kiþi ise Türkiye'de tanýnan bir isim: Nelson Ledsky. 1989-1992 yýllarý arasýnda ABD Baþkaný'nýn Kýbrýs özel temsilciliðini yapan Emekli büyükelçi Ledsky, NED'in iki bacaðýndan biri olan Demokrat Parti'ye baðlý Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün (National Democracy Instute) Baþkaný ve Avrasya Projesi'nin sorumlusu. Türkiye'de TUSÝAD, TESEV, TÜSES gibi kuruluþlar da Ledsky'den para alýyorlar.

BBP ADAYLIÐINDAN BAÞBAKAN YARDIMCILIÐINA

Türkiye'den gidenlerin arasýnda Doðu Türkistan Vakfý Baþkaný emekli General M. Rýza Bekin de var. Doðu Türkistan Derneði eski Genel Sekreteri Ýsmail Cengiz, vize alamadýðý için gidemedi. Ama kayýnpederi Hýzýrbek Gayretullah ABD'ye uçtu. Halâ orada. Hýzýrbek Gayretullah, "Sürgünde Doðu Türkistan Hükümeti"nin Baþbakan Yardýmcýsý. Son seçimlerde, Muhsin Yazýcýoðlu'nun Büyük Birlik Partisi'nden Zeytinburnu Belediye Baþkan adayýydý.
Toplantýda, Doðu Türkistan mücadelesinin en tanýnan lideri Ýsa Yusuf Alptekin'in oðlu Erkin Alptekin, hükümetin kurulmasý için ABD'den destek alýnamayacaðýný söyledi ve erken bulduðunu belirtti. Enver Yusuf, gerekli desteðin alýndýðýný söyledi. Bu toplantýda, "sürgünde anayasa" hazýrlamak için bir heyet oluþturuldu. Anayasa taslaðý, Enver Yusuf, Hýzýrbek Gayretullah, ve China e Lobby adlý CIA denetimindeki kuruluþun Baþkaný D. J. Mcguire tarafýndan hazýrlanmýþtý. 11 Eylül 2004 günü Fairfax Kütüphanesi'nde yapýlan toplantýda, anayasa taslaðýna son hali verildi.
14 Eylül günü ABD Parlamento binasý Capitol Hill'in içinde Amerikan bayraklarý eþliðinde "Sürgünde Doðu Türkistan Hükümeti"nin kurulduðu ilan edildi.

DALAY LAMA FAKTÖRÜ

Ortak görüþ, bu giriþimin erken olduðu yönündeydi. ABD'nin 2010 yýlýndan sonra böyle bir hükümete destek vereceði bekleniyordu. Ancak Dalay Lama'nýn BM'nin denetiminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne dönmesi ihtimali belirmiþti. ABD'nin, Çin'e karþý baþka koz elde etmek için "sürgünde hükümet" kurdurduðu deðerlendirmesi yapýlýyor.
Kukla hükümetin baþkaný Enver Yusuf ile Dalay Lama'nýn yakýn iliþkisi var. Ayný stratejiyi izliyor.
Emekli General M. Rýza Bekin, "bir eþiðin aþýlmasý" biçiminde niteleyerek, sürgünde hükümetin kurulmasýný savundu. Ancak bu aþamada Cumhurbaþkanlýðýný üstlenmemesi gerektiðine karar verdiler. Hükümetin ilanýndan sonra, deðiþtirilebileceði söylenerek mevcut kabine açýklandý. Kabul edenler görev aldý. Kabinede çoðunluðun Kazak olmasý rahatsýzlýk yarattý. Bu durum, kukla hükümetin kurulmasýnda baþý çeken Irak Türkmen Cephesi'nin ABD Temsilcisi Orhan Ketene'nin etkisine baðlanýyor. Kukla hükümetin adalet Bakaný Ketene'nin eþi Hanife Erbaþ, Kazak.

20 KASIM'DA YÝNE WASHÝNGTON'DA

Kukla hükümetin birinci ayý doldu. ABD yönetimi, bu sürede kukla hükümete mesafeli duran Uygur örgütlerini ikna etti.
Kukla Hükümetin Basýn Sözcüsü Ýsmail Cengiz, "4 numaralý bildirisinde" 8-10 Ekim tarihlerinde Münih'te, dünyanýn çeþitli ülkelerindeki Doðu Türkistan vakýf, dernek ve merkezlerinin katýlýmýyla "Dünya Uygur Kurultayý" düzenlendiðini bildirdi. Cengiz'e göre, kurultaya katýlan bütün çevreler, "sürgünde hükümet"e destek verdi.
Münih toplantýsýnda, 20-25 Kasým'da ABD'de geniþ katýlýmlý bir baþka toplantý yapýlmasý ve kabinede deðiþikliðe gidilmesi kararlaþtýrýldý.
Ýlan edilen kukla hükümetin çoðunluðu Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýndan oluþuyor. Kukla hükümetin Turizm Bakaný ve Basýn Sözcüsü Ýsmail Cengiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve Ýstanbul'da ikamet ediyor. Cengiz, "Sürgünde Doðu Türkistan Hükümeti"ne AKP yönetiminden ve Fethullah Gülen'den destek aldýklarýný gizlemiyor

ERDOÐAN, GÜL VE AYDIN'IN ROLÜ

AKP hükümeti, CIA operasyonuna destek vermesini, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincian Uygur Bölgesi'ndeki Türk vatandaþlarýnýn durumunun iyileþtirmesi için bir koz elde etmek olarak savunuyor.
Kukla hükümet operasyonu, Tayyip Erdoðan, Abdullah Gül, AKP hükümetinin Dýþ Türklerden Sorumlu Bakaný Mehmet Aydýn'ýn bilgisi dahilinde, MÝT Müsteþarlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý'ndaki Fethullahçý ekibin eþgüdümüyle yürütüldü.
Ýsmail Cengiz'in sürgünde hükümet kurulduðuna iliþkin basýn toplantýsý haberi, AKP'nin kontrolündeki TRT 1 ve TRT 2 televizyon kanallarýnda 22 eylül 2004 günü bütün haber bültenlerinde yer aldý. Doðu Türkistan örgütleri, bu geliþmeyi AKP yönetiminin kukla hükümeti desteklediðinin iþareti olarak birbirlerine müjdelediler.
Kukla hükümetin oluþturulmasýnda, bir Türkiye Cumhuriyeti resmi organýnýn rolüne de dikkat çekiliyor: Dýþ Türkler Genel Müdürlüðü. Bu kuruluþ, Devlet Bakaný Mehmet Aydýn'a baðlý. Dýþiþleri Bakanlýðý Konsolosluk Ýþleri Genel Müdürlüðü bünyesinde de bu konuya bakan bir genel müdür yardýmcýlýðý var. Ýki bakanlýðýn kuruluþlarý paralel çalýþýyor.

oguzhan
03-12-04, 19:07
aziz kardeþim,
verdiðiniz teferruatlý malumat için
çok teþekkür ederim.

maalesef ne size cevap veren çýktý,
ne de sorumlu ve ilgili kiþiler inkar ettiler,

bu kadar da lakaytlýk,laubalilik ve ukalalýk olmaz ki ?

uygurlar veya herhangibir halk için
siyasi sorumluluk yüklenmek isteyen kiþiler

halkýn koyun olmadýðýný,aydýnlatýlmasý gerektiðini
idrak etmedikleri ve iþlerinde þeffaf olamadýklarý sürece

yaptýklarý iþler ne muteberdir,
ne de (en az onlar kadar akýllý olabilen diðer uygurlar tarafýndan)
itibar görürler....artýk aþikar olmuþtur ki
bundan sonra vatandaki uygurlarý bahane edip
toplanacak olan yardýmlar
(her zaman olduðu gibi)
bu sefer de sürgüngen hükümet personel masraflarýný karþýlayacak


baþka bir milleti kötüleyip,kendini acýndýrma,
bölük pörçük istatistik (o da eskimiþ) veriler ile siyaset yapmak
her halde vatana hizmet oluyor.

ismail cengiz memlekete 10000 veya 1000 tane kuran-ý kerim götürmüþ

ürümçideki islam enstitüsü baþkaný sayýn Mehmed Salih bey
kuran-ý kerim i uygurcaya kazandýrmýþ
ayný zaman da uygurca arapça sözlük ile medeniyetimize katkýda bulunmuþ iken

ne diye doðru dürüst bir uygurca türkçe sözlük götürmemiþ,
ya da almanca-uygurca sözlük (almanyada toplanan paralar ile neler yapýlabilinirdi)

suudi arabistan'da yasayan bir akrabam da vatana hizmet olsun diye
bir namaz ve müslümanýn el kitabý gibi bir þey bastýrmýþ

herhalde yurtdýþýnda yaþayan
bu vatanperver uygur namzetleri de olmasa
vatandaki uygurlar dinden çýkacak

Heddidin axqan
05-12-04, 23:35
Hey, biz Uyghur!

Hokumet, hokumet -Sherqi Turkistan hokumeti deysiz, qeni bu Uyghurgha hormet???

He dise Turkcilep hokumet bayanati elan qiliwatisiz? BU Enver digenning Uyghur tili cehmighan bir nimimu qandaq?

ghg
06-12-04, 05:09
u birnimu emes yuzide tukibar ishek...adem uningdek eqilsiz bolmaydu...