PDA

View Full Version : Jinis rikotini buzghan yengi bir Uyghurdawaz yigitiHewer
25-10-04, 04:29
Ò»¸ö¡°´ïÍß×Î ¡±Çà ÄêµÄÀ¶Ìà ¬ÃƒÃŽ

(Resimlerni ozbitidin korung)

--------------------------------------------------------------------------------

н®ÌìɽÍø 2004Äê2ÔÂ25ÈÕ 10:18:38


¡¡¡¡
1ÔÂ12ÈÕ£¬°¢²»à Â*¡¤Èâ×ÎÀûÓÃà …©ÏÐÔÚÏØÎÄ»¯ ŒÃ¥Ã“ý¾ÖרΪËà ¼ÜÉèµÄ¸ß20Ã×µ ĸÖÉþÉÏÁ·Ï° ¡Â°Â´Ã¯ÃÃŸÃ—Ρ±¡£

ÌìɽÍøѶ£¨¼à Õß °¬ÄáÍ߶û£©¼Ò סн®Ä«ÓñÏà ˜ÃˆÃ¸Ã’À°Í¿ËÏçµ „άÎá¶û×åÇà à êÅ©Ãñ°¢²»ÀÂ* ¤Èâ×οᰮ¡°´ ïÍß×Ρ±¾ø¼¼£ ¬Ã‡Ã’¼¼ÒÕ¸ßÇ¿ £Â¬Ã”Úµ±µØÒÑС “ÐÃûÃ*ø¡£2001Äê9à Â15ÈÕ£¬°¢²»À *¡¤Èâ×ÎÔÚËþÌà ¡ÃÂ¦Â¿Ã‹Ã‹Ã•Ã‰Â½Â¹ÃˆÂ¼ ÜÉèµÄÒ»Ìõ³¤168 0Ãס¢ÀëµØ¸ß450à ׵ĸÖË¿ÉÏ£¬ “ÃÃ*±29·Ö57Ãë38×ßà ÃªÃˆÂ«Â³ÃŒÂ£Â¬Â´Â´Ã”ìà ˼ªÄá˹Ã*À½ç ¼ÃÃ‚¼£¬²¢»ñµÃà “ÉÉϺ£¼ªÄáË ×ܲ¿°ä·¢µÄÖ ¤Ã*é¡£ÕâÒ»³É¹ ¦Â¼Â¤Â·Â¢ÃÃ‹Â°Â¢Â²Â»Ã€ *¡¤Èâ×εÄÐÛРģ¬ËûÁ¢Ö¾Òªà ”ÚÀ¶Ìì°×ÔÃ*¼à ÏòÃ*À½çÕ¹Ã*¾¡ ´ïÍß×Ρ±¾ø¼¼ ¡£
2002Äê5ÔÂ1ÈÕ£¬°¢ ²»ÀÂ*¡¤Èâ×ÎÔà ¶«Ý¸Ã*бÃ*ÑÝ¡° ´ïÍß×Ρ±¡£

1ÔÂ10ÈÕ£¬°¢²»à Â*¡¤Èâ×Σ¨×óà ý£©Ã*ÖÄüªÄáà ‹Â¹Â¼ÃÃ‚¼Ö¤Ã*éÓë ÏçÇ×ÃǺÏÓ°¡ £