PDA

View Full Version : Avrupa'da Amerika' ye karþý Çin'i destekleyenler Çoðalýyormuþ!Haberci
25-06-05, 15:48
Bu haberi Avrupadaki bütün Uygurlarýn ve Uygur Teþkilatlarýnýn dikkatine sunuyoruz.
Uygurlara karþý acýmasýzca baskýcý faþist politikalar uygulamakta olan Çin bugünlerde Avrupa'da sevilmeye baþlamýþtýr. Anlaþýlan Avrupa'daki Uygurlar Avrupa halkýna derdini anlatamýyorlar.Bugün Avrupalýlar neden Demokrasinin "D"si olmayan Çin'ni Amerika'ya karþý desteklemeye baþladýlar? Yoksa Avrupalilar yine eskide olduðu gibi Uygurlarýn Çinliler tarafýndan yok edilmesine göz mü yumuyorlar.Oysa Uyguristan öyle Avrupalýlarýn göremeyecekleri kadar küçük bir coðrafya deðil Ýngiltere'nin sekiz katý kadar, Almanya'nýn beþ katý kadar, Fransa'nýn üç katý kadar büyük bir yer, inanmazlarsa þöyle bir haritaya baksýnlar!
Avrupa'da Amerika'ya karþý Çin sempatýzanlarýnýn arttiðina dair haber ise þudur:

ABD, Irak Savaþý'yla sadece ordusunu deðil, ayný zamanda güvenilirliðini de kaybetti. Dünya genelinde anti-Amerikan söylemler baþladý. ABD, yapa- yalnýz kaldý...

Araþtýrmalar hep ABD aleyhine Uluslararasý bir kamuoyu yoklamasý, ABD önderliðindeki terörle mücadeleye desteðin, ABD'nin müttefiki bazý ülkelerde dahi düþmeye baþladýðýný ortaya koydu.

Pew Araþtýrma Merkezi'nin ABD ve 15 Avrupa, Ortadoðu ve Asya ülkesinde yaptýðý araþtýrma sonunda, terörle savaþýn yaný sýra Irak savaþýna desteðin de düþtüðü belirlendi.

Her ülkede nisan ayýnýn sonlarýndan mayýsýn sonuna kadar 1000 dolayýnda kiþiyle yapýlan araþtýrmaya göre, halklar, ABD Baþkaný George Bush'un, "Saddam Hüseyin'in devrilmesinin dünyayý daha güvenli hale getirdiði" savýna da katýlmýyor.

Ýngiltere, Fransa ve Almanya'da terörle savaþa desteðin yüzde 50 olduðu, ancak bu oranýn Ýngiltere ve Almanya için geçen yýlkinden daha düþük olduðu belirtildi.

Kanada'da da terörle mücadeleye destek 2003'te yüzde 68 iken, bu oran yüzde 45'e geriledi. Terör savaþýna desteðin en hýzlý düþüþ gösterdiði ülkelerden biri ise Ýspanya oldu. Ýspanya'da savaþa destek 2 yýl önce yüzde 63'ken, bu oran yüzde 26'ya indi. Rusya'da da destek yüzde 73'ten 55'e düþtü.

Müslüman dünyasýnda da zaten düþük olan desteðin aþaðý yukarý ayný oranlarda sürdüðü belirtildi. Pakistan'da destek yüzde 16'dan 22'ye çýkarken, Türkiye'de yüzde 37'den 17'ye düþtü. Ancak dünyanýn en kalabalýk Müslüman ülkesi Endonezya'da terörle savaþa destek 2003'te yüzde 23 iken, yüzde 50'ye yükseldi.
Kamuoyu yoklamasýna göre, Irak'ýn iþgalinden sonra ABD'nin imajý o kadar zedelendi ki pek çok ülkede Çin'e daha olumlu bakýlmaya baþlandý.

Ýngiltere'de halkýn yüzde 65'i Çin konusunda olumlu düþünürken, yüzde 55'i ABD'ye olumlu bakýyor. Fransa'da halkýn yüzde 58'i Çin konusunda, yüzde 43'ü ABD konusunda olumlu düþüncelere sahip. Bu oranlarýn Ýspanya ve Hollanda'da da benzer olduðu kamuoyu yoklamasýnda ortaya çýktý.

Kamuoyu yoklamasýna göre, ABD'nin imajý Amerika'nýn müttefiki 3 Müslüman ülke (Türkiye, Pakistan, Ürdün) arasýnda en düþük düzeyde bulunuyor. Bu ülkelerde kamuoyu yoklamasýna katýlanlarýn sadece beþte biri ABD hakkýnda olumlu görüþlere sahip.

Batý Avrupa ülkelerinde Amerikan karþýtlýðý çok yüksek ve halkýn çoðu ABD'ye güvenmezken, transatlantik ittifakýn da gevþemesini istiyor.
Fransýzlarýn yüzde 73'ü, Almanlarýn ve Hollandalýlarýn yüzde 59'u, Ýngilizlerin yüzde 53'ü ve Ýspanyollarýn yüzde 50'si, güvenlik ve diplomasi alanýnda daha baðýmsýz bir yaklaþým istiyor.

Kamuoyu yoklamasýnda Avrupa halkýnýn, dünyada soykýrýmýn önlenmesi konusunda ABD'ye pek güvenmediði de ortaya çýktý. Yoklamada, insanlarýn Irak savaþýný sorgulamaya baþladýklarý birçok ülkede ABD hakkýndaki þüphe ve ihtiyatýn arttýðý belirlendi.

Unregistered
25-06-05, 17:15
Towendikini oqup chushengili bolmidim yardemge muhtaj.


Bu haberi Avrupadaki bütün Uygurlarýn ve Uygur Teþkilatlarýnýn dikkatine sunuyoruz.
Uygurlara karþý acýmasýzca baskýcý faþist politikalar uygulamakta olan Çin bugünlerde Avrupa'da sevilmeye baþlamýþtýr. Anlaþýlan Avrupa'daki Uygurlar .................................................
Kamuoyu yoklamasýnda Avrupa halkýnýn, dünyada soykýrýmýn önlenmesi konusunda ABD'ye pek güvenmediði de ortaya çýktý. Yoklamada, insanlarýn Irak savaþýný sorgulamaya baþladýklarý birçok ülkede ABD hakkýndaki þüphe ve ihtiyatýn arttýðý belirlendi.