PDA

View Full Version : tohbikar amerka uyghurliriUnregistered
09-10-08, 10:39
ﮔﯘﻩﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻟﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎ*ﻟﯩﻘﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ **ﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﻯ
مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇر
2008-10-08
ﯞﺍﺷﯩﻨﮕﯩﺘﻮﻥ *ﻮ*ﺘﯩﺴﻰ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩ*ﺪﯛ*ﯛﺷﯩ*ﻪ، ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻓﯧﺪﯦﺮﺍﻝ ﺳﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﺋﺎﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﻣﻪﻫﺒﯘﺳﻼ*ﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻳﻪ*ﻟﻪﺷﺘﯜ*ﯛﺵ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎ*ﺍ*ﯨﺪﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎ*ﻟﯩﻘﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ **ﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ.


RFA Photo / Eqide

7 - ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﻮﻧﺪﺍ، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻓﯧﺪﯦﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﻫﻜﯩﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﻮﺩﯨﻴﻪ *ﯨ*ﺎ*ﺩ* ﺋﯘ*ﺑﯩﻨﺎ ﺋﻪ*ﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻼ*ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺩﻩ*ﻫﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘ* ﺑﯧﺮﯨ*ﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛ*ﯩﻜﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ *ﯜﺷﯜ*ﺩﻯ. ﺳﯜ*ﻩﺗﺘﻪ، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻓﯧﺪﯦﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﺳﻮﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ* ﺳﻮﺕ ﻣﻪﻫﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ.


ﺋﺎﺩﯞ*ﻛﺎﺗﻼ*ﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯞﺍﺷﯩﻨﮕﯩﺘﻮﻥ *ﻮ*ﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩ*ﺪﯛ*ﯛﺷﯩ*ﻪ، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﮔﯘﺋﺎﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮﺩﯨﻜﻰ 17 ﻧﻪ*ﻪ* ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻏﺎ ﺗﯘ*ﻣﯘﺵ، ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﻰ ﻛﯚ*ﺳﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﮕﻪ *ﯩﻘﯩﺸﻰ ﺳﻮﺩﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘ* ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﻰ *ﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎ*ﻘﯘ**ﯘﻕ **ﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ.

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﮔﯘﺋﺎﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﻫﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍ* ﻗﯩ*ﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻣﻪﻫﺒﯘﺳﻼ*ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯞ*ﻛﺎﺗ*ﯩﺮﻯ ﻣﻪﻫﺒﯘﺳﻼ*ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻳﻪ*ﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩ*ﯩﮕﻪﻥ. ﻧﻪﺗﯩ*ﯩﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﺩﯨﻦ 73 ﺋﺎﺋﯩ*ﻪ ﮔﯘﺋﺎﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻫﺒﯘﺳﻼ*ﻏﺎ ﺳﺎﻫﯩ* *ﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧ*ﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩ*ﺪﯛ*ﯛ*، ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ.

ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺳﻮﺗﻘﯩﻤﯘ ﻛﯚ* ﺳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ* ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻛﯩﻴﯩﻤ*ﯩﺮﻯ ﺑﯩ*ﻪﻥ ﻛﯧ*ﯩ* ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩ*، ﮔﯘﺋﺎﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻏﺎ ﻗﺎ*ﯨﺘﺎ ﻫﯚ*ﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﻫﯧﺴﺪﺍﺷ*ﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩ*ﺎﺩﯨ*ﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﯞﺍﺷﯩﻨﮕﯩﺘﻮﻥ *ﻮ*ﺘﯩﺴﻰ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﻩ* ﻗﯩ*ﯩﺸﯩ*ﻪ، ﺳﻮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻛﻪﻳ*ﯩﻴﺎﺕ ﺳﻮﺗ*ﯩﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﮕﻪ ﻫﻪﻝ ﻗﯩ*ﻐﯘ* ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚ*ﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.

ﮔﯘﻩﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﻣﻪﺳﯩ*ﯩﺴﻰ ﻳﯩ*ﻼ*ﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻣﯘﻫﺎﺟﯩﺮﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗ*ﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﺘﻪ*ﺗﯩ*ﯩﺪﻩ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﻮ*ﯗﻥ ﺗﯘﺗﯘ* ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.


ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺶ

Unregistered
09-10-08, 10:41
Terbietingiz supetsiz.xet iniq kelmidi.