PDA

View Full Version : *ﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔﺷﯩﻨ*ﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﺷﯩﻨ*ﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻡ *ﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ *ﻩﺋﯩﺴﯩ ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻡ *ﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ * *ﻩAzatliq.com
06-10-08, 18:03
ﺷﯩﻨ*ﺎﯓ

ﺷﯩﻨ*ﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻡ *ﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ *ﻩﺋﯩﺴﻰ ﻧﯘ* ﺑﻪﻛﺮﻯ.

ﺷﯩﻨ*ﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻡ *ﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ *ﻩﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ *ﺎ**ﻪ ﺧﻪﺕ " ﻧﺎﻣ*ﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺗﻮ* ﺑﻪﺗ*ﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩ*ﯩﻨﺪﻯ. ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﻩ ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩ**ﻪﺗ*ﻪ* ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻫﯚ*ﻣﻪﺕ ﻗﯩ*ﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛ*ﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻡ *ﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ *ﻩﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯘ*ﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻣ*ﯩ*ﯩﻖ ﺑﯩ*ﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩ*ﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛ*ﯩﻜﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘ*ﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩ*ﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻡ *ﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ *ﻩﺋﯩﺴﻰ ﻧﯘ* ﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ ﺧﯩﺘﺎ* ﻗﯩ*ﯩ* ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: *ﻩﺋﯩﺲ ﺋﻪ*ﻪﻧﺪﯨﻢ، ﺳﯩﺰ ﻳﯩﻐﯩﻨﻼ*ﺩﺍ ﺩﺍﯞﺍﻣ*ﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰﯗ*ﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺴﯩﺰ، ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ *ﻩﺋﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘ* ﺗﯘ*ﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ *ﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻡ *ﺍﻳﻮﻧﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧ*ﯩﻜﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﺎ*ﻣﯘ - ﻳﻮﻕ؟ ﺑﯩ*ﯩﻤﻪﻥ، ﺳﯩﺰ ﺧﯩﺘﺎﻳ*ﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜ*ﯜﻥ، ﺳﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻ* ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻ* ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜ*ﯜﻥ، ﻗﻮﻻﻳ*ﯩﻖ ﻳﺎ*ﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜ*ﯜﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ*ﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺴﯩﺰ. ﺋﯘﻧﺘﯘﯕﻤﺎﯕﻜﻰ، ﺳﯩﺰ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼ**ﯩﻖ ﻗﯩ*ﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ. ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﯘﻳﯩ*ﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘ**ﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻫﻮﻗﯘﻗﯩﯖﯩﺰ ﻫﻪﻡ ﻣﻪﺟﺒﯘ*ﯨﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ."

ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*، ﺑﻮﻟﯘ*ﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘ* *ﻩﻫﺒﯩﺮﻯ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻ* ﺋﯚﺯ ﺗﯩ*ﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻤﯩﺴﻪ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯚﻳﻤﯩﺴﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼ*ﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩ*ﻤﺎﺳ*ﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮ*ﻣﺎﻝ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺑﻮﻟﯘ* ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧ*ﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ*ﺗﯩﺪﯗ. ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﺑﯩﺮ *ﻩﻫﺒﻪ* ﺋﯜ*ﯜﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩ*ﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻻﻳ*ﯩﻖ - ﻗﻮﻻﻳﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩ*ﯩﺴﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﯩﺮ ﻣﯩ**ﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ ‏ - ﻫﯚ*ﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻣﻪﺳﯩ*ﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧ*ﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘ*ﻪ* ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ: " *ﻩﺋﯩﺲ ﺋﻪ*ﻪﻧﺪﯨﻢ، ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ *ﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺘﻰ ﻧﯘ*ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﻧﻪﺯﻩ*ﺑﺎﻳﯩﻔﻨﯩﯔ *ﯗﺳ*ﻪ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗ*ﻪ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﯕﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ *ﯗﺳﯩﻴﻪ *ﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺘﻰ ﯞﯨﻼﺩﯨﻤﯧﺮ *ﯘﺗﯩﻦ ﺑﯩ*ﻪﻥ ﻛﯚ*ﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ، *ﯗﺱ ﺗﯩ*ﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻗﺎﺯﺍﻗ*ﻪ ﮔﻪ* ﻗﯩ*ﯩﺪﯗ. ﺋﻪﺗﺮﺍ*ﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪ*ﺟﯩﻤﺎﻧﻼ* ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜ*ﯜﻥ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩ*ﻐﺎﻥ. ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ، ﻧﯘ* ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﻼ*ﺩﺍ ﺧﯩﺘﺎﻳ*ﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﻨﻰ، ﺋﯩ*ﺮﺍ ﻗﯩ*ﯩﻨﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎ*ﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺋﯩ*ﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺳﯜ*ﯩﺘﯩﺪﻩ ﺷﻪ*ﻫﯩ*ﻪﻳﺪﯗ.

ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ ﻗﻮﺵ ﺗﯩ**ﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎ*ﯨ*ﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻗﻮﺵ ﺗﯩ**ﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎ*ﯨ* ﺩﻩ* ﻛﯚ*ﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻗﻮﺵ ﺗﯩ**ﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎ*ﯨ*ﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺗﯩ*ﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﯩ**ﯩﻲ ﺗﺎ*ﯨﺨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪﯗ*ﯗﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩ*ﻐﺎﻧ*ﯩﻘﯩﻨﻰ، ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﻮﺵ ﺗﯩ**ﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎ*ﯨ*ﻨﯩﯔ ﻫﻪ* ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻞ، ﻫﻪ* ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﯓ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﺗﻪﯓ ﺗﻪ*ﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩ*ﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﯧ*ﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛ*ﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩ*ﯩﺪﯗ.

ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻳﻪﻧﻪ، ﺋﯘﻳﻐﯘ* *ﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ، ﻣﯩ**ﯩﻲ *ﻩﻫﺒﯩﺮﻯ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻ*ﻧﻰ ﺗﻪﻳﯩﻨ*ﻪﺷﺘﻪ ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﻟ*ﻪﻡ ﻗﯩ*ﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧ*ﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪ*ﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯜ*ﯜﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧ*ﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧ*ﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘ*ﻪﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ، ﺋﯚﺯ ﺗﺎ*ﯨﺨﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ، ﺋﯚﺯ ﻣﯩ**ﯩﺘﯩﺪﯨﻦ *ﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘ*. ﺋﻪﮔﻪ* ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﯩ**ﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺷﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻫﯧﺴﺎﺑﻼﻧﺴﺎ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺑﯩ*ﻪﻥ ﻣﯩ**ﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯨﺘﻤﯘ؟ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ* ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ *ﯘﻗﺮﺍﺳﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟"

ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: " ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺋﻪﺳ*ﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺕ، ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗ*ﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﻧﻮ*ﻣﺎﻟ*ﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﻪﻛﺴﯩ*ﻪ، ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﻧﻮ*ﻣﺎﻟ*ﯩﻘﺘﯘ*، ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯗ*، ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ* *ﻩﻫﺒﻪ* ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜ*ﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨ*ﯩﺸﻰ، ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﻧﻮ*ﻣﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺷﻪ*ﺗﻤﯘ؟"

ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ، ﺋﯘﻳﻐﯘ* *ﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼ*ﻧﻰ ﺳﺎﻧﺎ* ﯞﻩ ﻳﯧﺰﯨ* ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯩ*ﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧ*ﯩﻘﯩﻨ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ *ﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪ*ﻛﯩﻨ*ﯩﻜﻰ، ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﻪ*ﻛﯩﻨ*ﯩﻜﻰ، ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﺎﻳ*ﯩﻘﻼ*ﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﻰ ﻣﻪﺳﯩ*ﯩﺴﻰ، ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮ*ﯗﻧ*ﯩﺸﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩ*ﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎ*ﻟﯩﻖ ﻛﯚ**ﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﻫﻪﮔﻪ *ﯧﺘﯩ*ﯩﺪﯨﻐﺎﻧ*ﯩﻘﯩﻨ ، ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩ*ﯩ*ﻪ*ﻧﻰ ﺗﯩ*ﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼ*ﻏﺎ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧ*ﯩ*ﯩﻚ ﻗﺎﻟ*ﯩﻘﻰ ﻛﻪﻳﺪﯗ*ﯛﻟﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧ* ﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩ*ﯩﺪﯗ.

ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ، ﯞﺍﯓ ﻟﯧ*ﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻤ*ﯩﻖ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩ* *ﯜﺷﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ *ﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩ*ﻪﻥ ﺧﯘ ﺟﯩﻨﺘﺎﯞ ﺋﯘﻳﻐﯘ* *ﺍﻳﻮﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪ*ﯜ*ﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺷﯩﻨ*ﺎﯕﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﯞﻩﺯﯨ*ﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺗﻪ*ﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ *ﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧ*ﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚ*ﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ﯞﻩ *ﻩﺋﯩﺲ ﻧﯘ* ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘ ﺟﯩﻨﺘﺎﯞﻧﯩﯔ *ﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯘﻳﯩ*ﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﯞﺍﯓ ﻟﯧ*ﯜﻩﻧﻨﯩﯔ *ﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯘﻳﯩ*ﻪ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧ*ﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩ*ﯩﺪﯗ.

ﺋﺎ*ﺘﻮ* ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻻ*ﻧﯩﯔ ﻣﯩ**ﯩﻲ ﻣﻪﻧ*ﻪﺋﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧ*ﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼ* ﺋﻪﻣﻪﺳ*ﯩﻜﯩﻨﻰ، ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﻣﻪﻧ*ﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜ*ﯜﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩ*ﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼ* ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﻣﯩ**ﯩﻲ *ﻩﻫﺒﻪ*ﻟﯩﻚ ﻗﺎﺗ*ﯩﻤﻰ ﺗﻪﯓ ﻫﻪ*ﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩ*ﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛ*ﯩﻜﯩﻨﻰ، *ﻩﺋﯩﺲ ﻧﯘ* ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘ*ﻏﺎ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﺳﯜ*ﯩﺘﯩﺪﻩ *ﻩﺋﯩﺴ*ﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨ*ﻪﻧﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜ*ﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﻣﻪﻧ*ﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﺎ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ*ﺗﺎﻟﻤﺎﺱ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎ*ﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ*ﺗﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘ*ﯨﺪﯗ: ﺋﻪﮔﻪ* ﻣﯩ**ﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩ*ﯩ*ﻪ*ﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﺋﺎ*ﻗﯩ*ﯩﻖ ﻫﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧ*ﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩ* ﻗﻮﻳﺴﺎ، ﻫﻪﻕ - ﻫﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻼ*ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘ* ﺑﻮﻟﯘ* ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩ* ﺋﺎﮔﺎﻫﻼﻧﺪﯗ*ﯨﺪﯗ.

ﻫﯚ*ﻣﻪﺗ*ﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘ*ﻣﻪﻧ*ﻪ*، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺳﯩ*ﻪ*ﮔﻪ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩ*ﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘ* ﺗﻮ* ﺑﻪﺗ*ﯩﺮﯨﺪﻩ *ﻩﺋﯩﺲ ﻧﯘ* ﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎ*ﯨﺘﯩ* ﻳﯧﺰﯨ*ﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ *ﺎ**ﻪ ﺋﻮ*ﯘﻕ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘ*ﺩﯗﻕ.

Unregistered
06-10-08, 22:29
Shinjang

Shinjang uyghur aptonom rayonining reisi nur bekri.

Shinjang uyghur aptonom rayonining reisige bir parche xet " namliq maqale ötken ayda uyghur tor betlirining biride élan qilindi. Maqalide aptonomiye qanuni we döletning milletler siyasitige hörmet qilinishi kérekliki we buninggha aptonom rayonning reisi bolghuchi kishining bashlamchiliq bilen emel qilishi kérekliki tekitlen'gen.
Maqale aldi bilen uyghur aptonom rayonining reisi nur bekrige xitap qilip mundaq deydu: reis ependim, siz yighinlarda dawamliq xenzuche sözleysiz, siz özingiz reis bolup turuwatqan rayonning uyghur aptonom rayoni ikenliki ésingizde barmu - yoq? Bilimen, siz xitayche oqughan bolghiningiz üchün, siz sözlewatqan yighinda kadirlar asasen xenzular bolghini üchün, qolayliq yaritish üchün xenzuche sözleysiz. Untungmangki, siz dölitimizning qanunigha xilapliq qiliwatisiz. Qanun buyiche uyghurche sözlesh sizning hoquqingiz hem mejburiyitingiz."

Aptor maqaliside uyghurlar, bolupmu uyghur rehbiri kadirlar öz tilini özi qedirlimise, özini özi söymise bashqilarning közge ilmasliqining normal ehwal bolup qalidighanliqini eskertidu. Aptor bir rehber üchün ana tilda sözleshning yalghuz qolayliq - qolaysizliq mesilisila emes, bir milletning izzet ‏ - hörmitini qoghdash mesilisi ikenlikini tekitlep mundaq yazidu: " reis ependim, qazaqistan prézidénti nursultan nezerbayifning rusche sewiyisi sizning xenzuche sewiyengizdin töwen emes, emma u rusiye prézidénti wiladimér putin bilen körüshkende, rus tilida emes, qazaqche gep qilidu. Etrapingizdiki terjimanlar del mushuning üchün ajritilghan. Aptor maqaliside, nur bekrining yighinlarda xitayche sözlishini, ijra qilinmaywatqan aptonomiye qanuni ichidiki hemmige ayan bolghan bir misal süpitide sherhileydu.

Aptor maqaliside qosh tilliq maaripni atalmish qosh tilliq maarip dep körsitidu. Atalmish qosh tilliq maaripning uyghur tili we uyghur medeniyitini yoqitish shundaqla milliy tarixni untuldurushni meqset qilghanliqini, heqiqiy qosh tilliq maaripning her ikki til, her ikki medeniyetning teng mewjut bolush we teng tereqqiy qilishqa yol échishi kéreklikini bayan qilidu.

Aptor yene, uyghur rayonida, milliy rehbiri kadirlarni teyinleshte milliy héssiyattin xaliy bolushni ölchem qiliwatqanliqini, buning jemiyet tereqqiyati üchün ziyanliq ikenlikini tekitleydu we mundaq deydu: milliy héssiyat öz medeniyitini söyüsh, öz tarixini söyüsh, öz millitidin pexirlinish démektur. Eger uyghurlarning öz millitini söyüshi xataliq hésablansa, undaqta döletni söyüsh bilen milletni söyüsh bir - birige zitmu? Uyghurlar bu döletning puqrasi emesmu we yaki bu dölet uyghurlarning döliti emesmu?"

Aptor yene bu heqte mundaq deydu: " milliy héssiyat eslide insaniy bir xususiyet, milliy héssiyatliq bolush gheyriy normalliq emes, eksiche, milliy héssiyattin xaliy bolush, gheyriy normalliqtur, éghir meniwiy késeldur, uyghurlar rehber bolush üchün insaniy xususiyitidin ayrilishi, gheyriy normal bir insan bolushi shertmu?"

Aptor maqaliside, uyghur rayonidiki heqsizliqlarni sanap we yézip tügetkili bolmaydighanliqin� �, buning pikir erkinliki, diniy étiqad erkinliki, tebiiy bayliqlarning teqsimati mesilisi, uyghurlarning ishqa orunlishish mesilisi qatarliq köpligen sahege chétilidighanliqin� �, bu mesililerni tilgha alghanlargha bölgünchilik qalpiqi keydurülüwatqanl� �qini bayan qilidu.

Aptor maqaliside yene, wang léchüenning muqimliq hemmini bésip chüshidu dégen chaqiriqi bilen xu jintaw uyghur rayonini közdin kechürgende otturigha qoyghan shinjangda asasiy wezipe iqtisadiy tereqqiyat dégen chaqiriqining bir - birige zit ikenlikini körsitidu we reis nur bekrining xu jintawning chaqiriqi buyiche emes, wang léchüenning chaqiriqi buyiche ish tutuwatqanliqini bayan qilidu.

Aptor maqalisining axirida uyghurlarning milliy menpeetining döletning menpeetige xilap emeslikini, uyghur menpeetini qoghdash üchün xelq ammisi bilen birlikte ziyaliylar qoshuni we milliy rehberlik qatlimi teng heriket qilishi kéreklikini, reis nur bekrining uyghurgha wekil süpitide reislikke teyinlen'gini üchün uyghur menpeetini qoghdashta bash tartalmas mesuliyiti barliqini eskertidu we maqalisini mundaq axirlashturidu: eger millitimiz bu mesililerning söz arqiliq hel bolushigha ishenchini yoqitip qoysa, heq - hoquqini bashqa yollardin izdeshke mejbur bolup qalidu dep agahlanduridu.

Hörmetlik oqurmenler, yuqirida biz silerge weten ichidiki uyghur tor betliride reis nur bekrige qaritip yézilghan bir parche ochuq xetning mezmunini tonushturduq.