PDA

View Full Version : Ýsyancý Özbek lider yakalandýbirsi
19-05-05, 19:09
Özbek hükümetine baðlý birlikler, isyancýlarýn Ýslam devleti kuracaklarýný açýkladýklarý Karasu kasabasýnda kontrolü ele geçirdi.Bin kiþinin görev aldýðý operasyonda Bahtiyar Rahimov adlý isyancý liderle yardýmcýlarýnýn da yakalandýðý belirtildi.
Bölgede yaþayanlarýn ifadelerine göre Özbek birlikler, Kýrgýzistan sýnýrýnda yer alan 20 bin nüfuslu Karasu kasabasýnda kontrolü tekrar ele geçirdi. Yakalananlarýn güvenlik güçleri tarafýndan dövüldüðünü anlatan görgü tanýklarý, tutuklamalarýn devam ettiðini bildirdi.
Andican’da yaþananlar uluslarasý toplumun tepkisine neden olmuþtu.
Andican’dan 30 kilometre uzaklýktaki Karasu’da Cumartesi isyancýlar ilçe emniyet müdürlüðü ve bazý karakollarý yakmýþ, bazý kamu binalarýný da yaðmalamýþtý.
Ýsyancý lider Rahimov, amaçlarýnýn burada bir Ýslam devleti kurmak olduðunu söylemiþti.

ÝNGÝLTERE’DEN SORUÞTURMA TALEBÝ
Bu arada, Birleþmiþ Milletler’in ardýndan Ýngiltere de Andican’daki olaylarla ilgili olarak uluslararasý soruþturma açýlmasýný istedi.
Özbekistan’da isyan yayýlýyor
Özbekistan’ýn Andican þehrinde patlak veren olaylarýn ardýndan gerginlik azalýrken, çatýþmalar yer yer sürüyor. Paktabad kasabasýndaki çatýþmalarda da 200 kiþinin öldüðü bildirildi
Andican’da durumun sakin, ancak gergin olduðu belirtildi. Görgü tanýklarý, isyancýlarla güveAndican’da yüzlerce kiþinin ölümüne neden olduðu sanýlan olaylarýn bugün görece yatýþtýðý bildiriliyor. Ancak farklý kaynaklar kentte hala silah seslerinin yankýlandýðýný da duyuruyor.
Görgü tanýklarý Andican’da isyancýlarla güvenlik güçleri arasýndaki çatýþmalarýn gece boyunca sürdüðünü söyledi. Sabah saatlerinde de silah sesleri duyuldu. Özbek birlikleri, hükümet binalarýnýn bulunduðu þehir merkezinde konuþlandý.
Andican’da ölen 500 kiþi topraða verildi

Yerel bir insan haklarý örgütü, Andican’ýn 30 kilometre kuzeydoðusundaki Paktabad kasabasýnda da haftasonunda olaylarýn yaþandýðýný, ordunun 200 kadar göstericiyi öldürdüðünü bildirdi. Bu haberin doðrulanmasý durumunda, Cuma gününden bu yana yaþanan olaylarda, yaþamýný yitirenlerin sayýsý 700’e yükselecek.
Bu arada, baþsavcýlýðýn gösterilerle ilgili olarak soruþturma açtýðý açýklandý.

70 KÝÞÝ YAKALANDI
Özbekistan Ýçiþleri Bakaný Zakir Almatov, Andican’daki olaylarý organize eden en az 70 kiþinin yakalandýðý bildirildi.
Almatov Andican’da yerel yetkililerle yaptýðý toplantýda, olaylarý organize ettikleri sanýlan en az 70 kiþinin yakalandýðýný, eylemciler tarafýndan cezaevinden serbest býrakýlan mahkumlardan bir kýsmýnýn da kendi isteðiyle geri döndüðünü söyledi.

DÜNYADAN SERT TEPKÝ YOK
1991’den bu yana Ýslam Kerimov’un yönettiði Özbekistan’da olaylarýn ordu güçleri tarafýndan kanlý bir þekilde bastýrýlmasýna batýlý ülkelerin tepkisi yetersiz kaldý. Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Jack Straw, insan haklarý ihlalleri konusunda uzun süredir kaygý duyduklarýný söylediði Özbek hükümetinden acilen þeffalýk talebinde bulundu.
Özbekistan’daki isyan dünya basýnýnda

Rusya, Afganistan’daki Taliban da dahil yabancý güçleri protestolara karýþmakla suçlarken, Washington yönetimi, halkýn demokratik yönetim talebini barýþçý yolardan savunmasý gerektiðini söylemekle yetindi. Demokrasinin yayýlmasýný baþlýca dýþ politika hedefi olarak ifade eden Washington yönetimi, bölgedeki en önemli askeri müttefiklerinden olan Özbek yönetimine karþý yumuþak davranmakla eleþtiriliyor.