PDA

View Full Version : tacik kerimov ozbekleri katletmeye dewam ediyor SOSmilliy merkez
17-05-05, 09:23
Tacik Kerimov kendi halkýný katlediyor... Daha susacak mýsýnýz, ey milliyetçi kuruluþlar... Seyrediyorsunuz, iþ bittikten sonra SOROS'u suçluyorsunuz... katliama seyirci kalmayalým, özbekistan elçiliði ve konsolosluðu önünde gösteriler düzenleyelim ve katliamý durduralým, lütfen...

17 Mayýs 2005 Salý
KERÝMOV KENDÝ HALKINI KATLEDÝYOR.
BÝÞKEK- Özbekistan'ýn Andican ve Pahtaabat kentlerinde meydana gelen olaylarda en az 745 kiþinin öldüðü öne sürüldü. Ýnterfaks'ýn Ýzvestiya gazetesine dayanarak verdiði haberde, Özbekistan'ýn Kýrgýzistan sýnýrý yakýnlarýndaki Andican kentinde 13 Mayýs'ta baþlayan ve daha sonra ayný bölgedeki Pahtaabat kentine sýçrayan olaylarda 745'i aþkýn kiþinin öldüðü belirtildi.
Bu konudaki açýklamanýn, muhalefetteki Özgür Çiftçiler Partisi'nin lideri Nigar Hidayatolla tarafýndan yapýldýðý belirtilen haberde, Hidayatolla'nýn ''kadýn ve çocuklar dahil Andican'da 542, Pahtaabat'ta ise 203 kiþinin öldüðünü'' ifade ettiði bildirildi.Haberde, bu kentlerde ceset sayýmlarýnýn hala sürdüðü kaydedildi.

KERÝMOV KATLÝAMINA SESSÝZ KALAN ÜLKÜCÜ HARAKET, KEMALÝST TÜRKÇÜLÜÐÜN MÜ KURBANI?
Kaç gündür Özbekistan diktatörünün akýttýðý Türk-Ýslam kaný için gruplardan bir aksi seda bekliyorum. Türkiye'deki uluslararasý tekelci sermayenin elinde bulunan haberleþme kanallarý Özbekten gelecek haberleri mümkün mertebe gizliyor, gizleyemediklerini de radikal islamcý damgasý ile sunarak, Türk milletinin tarihi misyonuna sahip çýkmasý yolunda ürkütülmüþ ve korkutulmuþ yýðýnlarý kontrol altýnda tutuyor. Yýðýnlarýn haydi diyelim böyle bir mazereti var. Peki hergün Türklükle yatýp kalkan sanal muharrirlerimiz " Özbeki ..Özbeki" diye niçin aðlayýp haykýrmaz. Muhammet Salih'i deðil de niye Batýlý istilacýlarýn taþeronu Ýslam Kerimovu, Özbekistan hadiseleri karþýsýnda sessiz kalmak suretiyle desteklemiþ olurlar?
Türklük bedenimiz, Ýslam ruhumuz tarifi artýk deðiþti mi?
Kýzýl elma koalisyonundan çýkan yeni Turan ideali, Kemalist Türkçülükle, Moiz Kohen Tekinalp'in Türk Ruhu kitabýnda formüle ettiði deðerlerle mi sýnýrlandýrýldý?
Batýlý sömürgecilerin aleyhine olan Türk dünyasýnýn geçmiþten geleceðe yürüyen mukaddes baþ kaldýrýþlarý, radikal islam damgasýyla damgalanýp bundan böyle görmezden mi gelinecek?
Cahit Baydar

BÝR GAZETECÝNÝN FERYADI
On yýldýr —belki de daha fazla— var ki, Beyaz Rusya Lideri Lukeþenko, Batý ve öngördüðü model için adeta vebalý gibidir. Kendisinden ‘Son Stalin’ diye bahsederler. Ama Kerimov’un ülkesi Özbekistan’la karþýlaþtýrýldýðýnda orasý adeta istikrar vahasý gibidir. Ne kitle halinde tutuklamalara ve olaylara ne de kitle baþkaldýrýlarýna sahne oluyor.
Hal böyle olduðu halde Batýlýlar Ýslam Kerimov hakkýnda tek kelime etmezken Rice habire 25 ülke içinde saydýðý, bizzat Mugabe ve Lukeþenko gibi liderleri uluslararasý düzenin paryalarý olarak adlarýyla tasrih ediyor. Lukeþenko küçük Stalin ise niye Ýslam Kerimov deðil? Sýrf buna engel olan Kerimov’un deðiþik baðlantýlarý mýdýr? En son Özbekistan’ýn Kýrgizistan’la sýnýr þehirlerinden Andiçan’da toplumsal olaylar yaþandý. Sebebi, Ýslâmî kökenli iþadamý 23 kiþinin gözaltýna alýnmasýdýr ki, bardaðý taþýran son damla olmuþtur. Zira Özbekistan, Ýslam Kerimov diktatörlüðü için müstesah bir saha olmuþtur. Dilediðini tutukluyor ve dilediðini gün ortasýnda kaçýrýyor ve bunlarýn nerede ve nasýl yaþadýklarý veya ölüp ölmedikleri bilinmiyor.
Özbekistan, Kerimov gibi cinnet sýnýrýna varmýþ anormal bir liderin yönettiði korku imparatorluðu. Bugüne kadar onlarca, yüzlerce alim kaçýrýldý ve bir daha kendilerinden haber alýnamadý. Alýnanlarýn akibetleri ise kararmýþtý. Kaçýrýlan veya gözaltýnda iken iþkence sýrasýnda ölmüþ bazý Ýslâmî kesim mensuplarýnýn cesetleri de gömülmek üzere ailelerine teslim edilmiþti. 23 kiþinin akibetinin de buna müncer olmasýndan korkan Andiçan ahalisi Kerimov yönetimine baþkaldýrmýþ ve hapishaneyi basarak 23 kiþi ile birlikte, 2-3 bin civarýnda tutukluyu serbest býrakmýþ. Olaylarýn kontrolünden çýkmasý üzerine Ýslam Kerimov kolluk kuvvetlerine ‘Vurun emri’ vermiþ ve adamlarý da gözlerini kýrpmadan yaþ kuru demeden halký katliâmdan geçirmiþler. Ve þiddetli çatýþmalar sonucu kadýn ve çocuklar da dahil sivil kesimlerden en az 500 civarýnda insan ölmüþ. Geri kalanlar yaralý olarak Kýrgýzistan sýnýrýna sýðýnmýþlar.
***
Buradan çýkartýlacak dersler var. Birincisi Ýslam Kerimov kendisinden beklendiði gibi halkýna ve uluslararasý kamuoyuna yalan söylemiþtir. Önce ölülerin ve kayýplarýn sayýsýný 10 olarak vermiþ ve arkasýndan bu sayýyý 30’a isal etmiþtir. Kayýplarýn sayýsýný da örtbas edebilmek için askerler ölüleri otobüslerle olay mahallinden kaçýrmýþlardýr. Andiçan zaten yerel ve yabancý basýna da yasak þehir haline getirilmiþtir. Halka tam bir kýrým ve kýyým uygulanmýþtýr.
Ýþin ikinci ibretlik yönü: Ýngiltere ve ABD gibi ülkeler katliâma ses çýkarmazken Rusya bütün gücü ve kuvvetiyle Ýslam Kerimov’un arkasýnda durduðunu ilân etmiþtir. Bunu Kýrgýzistan’da vesair yerlerde nedense yapmamýþtýr! Ýlginç bir þekilde olaylarýn patlak vermesinden önce bir Özbek, bomba taþýdýðý þüphesiyle Ýsrail elçiliðinin önünde güvenlik görevlileri tarafýndan vurularak öldürülmüþtür. Bu da þunu göstermektedir: Ýslam Kerimov ile Ýsrail kader birliði halindedir. Zaten Bush’un demokrasi kýlavuzu olan Natan Þaranski, Kerimov’un sayýlý dostlarý arasýndadýr. Uluslararasý kamuoyu Özbekistan’daki katliâma kayýtsýz kalmýþtýr. Þayet bu katliâm Beyaz Rusya’da gerçekleþmiþ olsaydý uluslararasý kamuoyu hop oturur hop kalkardý.
16.05.2005
E-Posta: mustafaozcan@yeniasya.com.tr

BÝR ÖZBEK GENCÝNÝN FERYADI : TÜRKE SOYKIRIM YAPILIYOR

arkadaþlar,
evet, doðru duydunuz. özbekistan cumhurbaþkaný soykýrým suçundan er veya geç yargýlanacaktýr. þimdi dersiniz ki, soykýrým sayýlmasý için þu þu þartlar olmalýydý. hepsi var. deðil sözkonusu meydan, ayaklanan tüm özbekistan arz-ý olsa idi, kerimov her kesi topa tutturacaktý. inþaAllah, yanýlacaðým. olaylar daha bitmedi. daha doðrusu baþlamadý henüz. baþlarsa ve kitlesel gösteriler meydana gelse, kerimov hiç gözünü kýrpmadan halkýn üstüne asker salacaktýr. ozaman soykýrým olmayacak mý?
kaldi ki, sözkonusu meydanda ölenler sivil halk idi ve isyaný baþlatanlarla uzaktan yakýndan alakalarý yoktu. meydana çýkma sebepleri açlýk, sefalet, yoksulluk idi. kerimov'a ulaþmak yüz yüze görüþmek istiyordu halk. isyaný baþlatanlar ve daha sonra cezaevinden çýkarak askeri üssü basýp eline silah alanlar zaten valilik binasýndaydýlar. öbür gün gecesi onlara yönelik baskýn düzenlendi, çatýþmalarda 10 pois ve 30 kadar isyancý öldü. daha sonra karanlýktan yararlanarak içeridekiler üç grup halinde kaçtýlar.
ertesi sabah (yani, dün sabah) halk meydanlara toplanmaya baþladý. üzerine toplarla ateþ açýldý. bi kere top savaþ silahýdýr. orada iþi neydi? neden suçsuz halka ateþ edildi? sebebi, halký korkutmak ve böylece memlkettin diðer yerlerinde çýkmasý pek muhtemel olan ayaklanmalarýn önüne geçmekti!
bakýnýz, ayaklanýrsanýz kelleniz gider demek istiyordu bay kerimov! bu deðil soykýrým insanlýða karþý iþlenmiþ suçtur! þehir morglarý dolmuþ, yer almayýnca 15 no lu lisenin spor salonuna yýðýlmýþ ölüler. burada 500 ölü, ya morglarda? toplam en az bin ölü ve 3-4 bin yaralý varmýþ!!
bugün olaylar baþka þehirde patlak verdi - pahataabat'ta. burada da halk meydanlara çýkmýþ! ve halkýn üzerine asker salýnmýþ en az 200 ölü varmýþ! kim,ine göre 400 kadardýr!
son gelen haber: kýrgýzistan'a kaçmak isteyen ve sýnýrda görülen çok sayýdaki kaçkýn da ateþ altýnda kaldýðý yöndedir. bu saata kadar toplam ölü sayýsýnýn en 1000-1500 kiþi olduðu, yaralý sayýsý 7 bini bulabileceðini yazýyor kaynaklar!