PDA

View Full Version : orta asyada türk piramitlerimilliy merkez
16-05-05, 05:57
ORTA ASYADAKÝ TÜRK PÝRAMÝTLERÝ

Bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin sýnýrlarý içerisinde yer alan, Xian þehrine 100 km uzaklýkta Qin Ling Shan daðlarýnda Ön-Türk uygarlýklarýndan birisi tarafýndan inþa edilmiþ, etrafýnda irili ufaklý 100 adet piramitle beraber, 300 metre yüksekliðinde bir piramit bulunmaktadýr;BEYAZ PÝRAMÝT

Beyaz Piramit’in ikinci dünya savaþý sýrasýnda Çin’e yardým malzemesi götüren bir C-54 uçaðýndan çekilen fotoðrafý 1957 yýlýnda ilk kez Life dergisinde yayýnlanmýþtýr.

Bu piramitleri araþtýrmak üzere1994 yýlýnda Þensi bölgesinde bir araþtýrma gezisi yapan Alman bilim adamý Hartwig Hausdof kendi koleksiyonundan birkaç resmin halka açýlmasýna izin vermiþtir. Hausdorf’a göre piramitlerin yapým tarihi en az M.Ö. 2500’ler civarýndadýr.

Bölge Çin Halk Cumhuriyeti tarafýndan yasak bölge ilan edilmiþ olduðundan dolayý Piramitler içerisinde bulunan Mýsýr medeniyetinden çok ileri bir teknikle mumyalanmýþ olan cesetler ve Ön-Türkçe yazýtlar üzerinde araþtýrma yapýlamamaktadýr.

Türk Bilim adamý Kazým MÝRÞAN yaptýðý araþtýrmalarda Ön-Türk uygarlýklarý tarafýndan OT-OÐ olarak isimlendirilen Ön-Mýsýr’a M.Ö 3000 Yýllarýnda Doðu Anadolu’dan Isub-Ög yazýsýnýn gittiðini tespit etmiþtir. Kazým MÝRÞAN’ýn bugüne kadar anlamý çözülemeyen 184 adet mýsýr hiyeroglifini Ön-Türkçe olarak okumuþ olduðu ve mumyalama tekniklerinin yine M.Ö. 3000’li yýllarda Altaylarda geliþtirildiði düþünülürse Piramit inþa teknolojisinin Eski Mýsýr’a Ön-Türk Uygarlýklarý tarafýndan öðretildiði sonucuna ulaþýlmaktadýr.

Tüm Ýnsanlýk tarihini deðiþtirerek; MEDENÝYETÝN ASIL YARATICISININ TÜRKLER OLDUÐU SONUCUNU DOÐURAN bu olaðanüstü keþif batýlý bilim adamlarý(!) tarafýndan ýsrarla görmezlikten gelinmekte ve insanlýðýn bilgisinden daha uzun süre saklanmasý mümkün olmayan bu piramitleri baþka bir uygarlýða mal etmeyi amaçlayan maksatlý çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Ayrýntýlý bilgi için Ön-Türk Uygarlýðý Araþtýrmalarý Merkezi ve Töre Yayýn Grubu tarafýndan basýmý yapýlan Haluk TARCAN’ýn “Ön-Türk Uygarlýðý – Resmi Tarihin Çöküþü” (2. Baský) adlý eserine bakabilirsiniz.

Ýlgi adresler:

Beyaz Piramit

http://www.crystalinks.com/pyramidchina.html

http://www.earthquest.co.uk/china/china.html

http://www.lauralee.com/chi_pyr.htm

http://www.trilobia.com/pyramids.htm

http://webmongrel.com/dzone/chinapyramids/

KAZIM MIRSAN http://www.geocities.com/kazimmirsan/