PDA

View Full Version : ABD’den Çin’e tekstil kotasýbirsi
14-05-05, 19:31
ABD, Çin’den ithal edilen bazý tekstil ürünlerine yeniden kota uygulamasýna baþlayacaðýný duyurdu. Kota konulan Çin ürünlerinin ithalatýnýn bu yýl içinde sadece yüzde 7.5 oranýnda artýrýmýna izin verilecek.
Dünyanýn en hýzlý büyüyen ekonomisine sahip olan Çin’in tekstil ithalatýnýn hýzla artmasý sonrasýnda ABD harekete geçti. ABD Ticaret Bakaný Carlos Guitierrez, Çin’den ithal edilen pamuklu pantolon, pamuk dokuma gömlek ve iç çamaþýrlarý için kota uygulanacaðýný açýkladý.
Carlos Guitierrez, dünya genelinde kotalarýn kaldýrýldýðý 1 Ocak’tan bu yana, ABD tekstil piyasasýnýn Çin ürünleri tarafýndan istila edildiðini ve bu durumun ABD’deki tekstil sektörünü ve binlerce tekstil iþçisini tehdit ettiðini kaydetti. Kota konulan Çin ürünlerinin ithalatýnýn bu yýl içinde sadece yüzde 7.5 oranýnda artýrýmýna izin verilecek.
ABD’li perakendeciler, Çin’e kota uygulanmasýna, bunun tüketicilere yüksek fiyat olarak yansýmasý nedeniyle karþý çýkýyor. Yerli üreticilerse alýnan kararla binlerce tekstil iþçisinin iþsiz kalmasýnýn engellendiðini belirtiyor.

ÇÝN TEPKÝLÝ
ABD kota kararý sonrasýnda Çin Hükümeti, ABD’nin kota kararýna sert tepki gösterek, bunun, serbest ticaret kurallarýna, Dünya Ticaret Örgütü anlaþmalarýna aykýrý olduðunu belirterek, misillemede bulunma hakkýný saklý tuttuðunu açýkladý