PDA

View Full Version : mau hewerini koripbekinlarechinishiliq
11-05-05, 22:07
¡¾¿´Öйú±¨µÀ ¡¿
¡°ÎÒÃǾÍÏñÔà Õþ²ß±ßÔµ×߸à –Ë¿£¬ËæÃ*±¶¼¿ ‰Ã„ܵøÂ䣡¡±Î ÂÖÝ¡°³´ÓÍÍÅ ¡Â±Â¿Ã•Â½ÂµÃÃ‚½®£¬à *ä±Ã*ÏÖÌØÕ÷Óë ÔâÓö£¬½ÏÎÂÖà Â¡Â°Â³Â´ÃƒÂºÃÃ…¡±Ö ®Ã”ÚɽÎ÷£¬ËÃ*à ÐÏà ËÃ*Ö®´¦¡£


120¿ÚÓ;®ÐÕ¡°Î ‚¡±
¡¡¡¡¾ÍÔÚÎÂÖà ¡°³´ÃºÍÅ¡±±± ÉϽø½ú£¬ÏÃ*Ã*à ǧ²ãÀËÃ*±£¬Ðà ‚½®Ã*¯ÓÍÒµ½üÈ •Ã“Ö¾ªºô³öÏÖ °ÎÂÖݳ´ÓÍÍÅ ¡Â±ÂµÃ„ÉÃ*Ó°£¬µ± µØÁ÷´«£¬Ò»Ãû ŽÃ‚ÉÌÔÚÃ*¯ÓÍ³à ¿ËÀÂ*ÂêÒÀ¹ºà òÁË15¿ÚÓ;®£¬ °´ÕÕÄ¿Ç°µÄÐ Ã‡Ã©Â£Â¬ÃƒÂ¿Â¿ÃšÃ–ÁÉ ÙÐèҪͶ×Ã*150Íò Ôª¡£

¡¡¡¡¶øÐÛÐIJª ²ªµÄÎÂÖÝÅ®À Â°Ã¥ÃÃµÃˆÃ™Ã‰Â*½ñÄ êµÄ¼Ã*»®¸üÃ*Çà ÃһЩÈ˵¹Îüà »¿ÚÁ¹Ã*ø£ºËýà ’ª³ÔÏÂ30¿Úн ®Ã“;®µÄ¿ª²ÉÈ ¨Â¡Â£

¡¡¡¡Õâ¸öÒÔ·à ×°Åú·¢Ã*ð¼Òµ „ÎÂÖÝÅ®ÈË£¬à Â½Ã„êÇ°¾ÍÔÚР½®»¨200¶à ÍòԪ ²ÃÃ‚ÁË3¿ÚÓ;® ¬Ò»Äêºó£¬Ã*Õà ’æ·áÓ¯¡£

¡¡¡¡¶ÔÓÚÕâР¡°Ð¡µÀÏûÏ¢¡± £¬Ð½®Ò»Ð©µØ ÇøµÄÏà ¹Ø²¿Ãà ¶¼±Ã*Ã*¾³Ô¾ª£¬ ÈÏΪÃ*¯ÓÍÃ*ǹú ÓÐ×Ã*Ô´£¬Ë½Èà ‹Â²Â»Â¿Ã‰Ã„Ü¿ª²É£ ¬ÑÔÏÂÖ®Òâ¼´ ¶Ã”ËùνÎÂÖÝ¡ ³´ÓÍÍÅ¡±µÄÏà »ÃÂ¢Ã“èÒÔ·ñÈÏ¡ £ÃÃ‚½®Ã*¯Ó͹ÜÀ Ã*¾ÖÒ²±Ã*Ã*¾¡°¿ ËÀÂ*ÂêÒÀ¾³ÄÚ ûÓÐ˽ÈËÓ; ®Â¡Â±Â¡Â£

¡¡¡¡µ«ÎÂÉÌÄà ²¿´«³öµÄÏûÏ¢ È´Ã*Ç£º³õ²½Í³ ¼Ã*£¬Ä¿Ç°ÎÂÖà ÃˆÃ‹Ã”Úн®ÒÑ Â*¿ØÖÃ*ÁË´óÔ¼1 20¿ÚÓ;®£¬Í¶×à *×ܶîÔÚ18ÒÚÔªà ’ÔÉÏ£¬Èç¹û¼Ó ÉϺóÐø¼Ó¹¤µà Á¶ÓÍÉ豸µÈÍ ×Ã*£¬ÎÂÉÌÔÚÐ ‚½®Ã*¯ÓÍÁìÓòµ ÄͶ×Ã*×ܶ ¬¹ý50ÒÚÔª¡£

¡¡¡¡Ò»Ð©ÎÂÉà ¹ºÂòÓ;®µÄÏà »ÃÂ¢Ã’²ÔçÒѲ»ë Ö¶ø×ß¡£½ñÄêà ê³õ£¬ÎÂÖÝÓÍ ‰ÃŒÃÃ–ÕýÃ*½ÂÃ*² »ÃÂ£ÃŒÃ£ÂµÃ˜Â¸ÃÂ¸Â°ÃÃ ½®£¬Ëû´º½ÚÇ ÔÚн®¿´ÖÐÁà ‹Â¼Â¸Â¿ÃšÃ“;®£¬Ðà ¨Ã’ª200¶à ÍòÔªµÄà Â¶Ã—Ã*¡£¹ýÄêÃ*Ú ¼Ã¤Â£Â¬ÃÃ–ÕýÃ*½ºÜ ¿ì¾ÍÔÚÇ×Åóºà ƒÃ“Ѽä³ïµ½ÁËÕ â±Ã*×Ã*½ð¡£

¡¡¡¡ÁÖÕýÃ*½Ô *Ó뼸¸öÀÏÏçºà Â»Ã¯Ã”ÚÎ÷°²¾Â*Ó ªÃ’»¼Ò½¨²ÄÃ*г ¡Â£Â¬ÃƒÂ¿Ã„êÄÜ׬à ÄÎåÃ*®ÍòÔª£¬à ½ÄêÇ°£¬ËûÓë ¼Â¸Â¸Ã¶Ã€ÃÃÃ§ÂºÃÂ»Ã¯Ã ”Úɱ±¶¨±ßÏØ ‚òÁË3¿ÚÓ;®£ ´Ó´ËÔÙ²»Ïë´ “¡°ÓÍ¡±Àï¡°à À¡±³ö¡£

¡¡¡¡Ó;®Ö®Ëà ÒÔÈç´ËÓÕÈË ¹Ã*ǹéÓÚÃ*ä¸ß ¶Ã®Ã€Ã»ÃˆÃ³Â¡Â£ÃÃ–Õý *½Ëã¹ýÒ»±Ã*Õà £ºÉ±±ÓͲؽ Ã‡Â³Â£Â¬Ã*½¾ù²»µ ½1000Ã×£¬´òÒ»¿Ú ¾Â®Ã’»°ãÖ»ÐèÃ*® ¼Â¸ÃŒÃ¬Â£Â¬ÃÂ¶Ã—Ã*Ô¼5 0ÍòÔª¡£°´Ò»¿à ²úÁ¿ÖеȵÄÓà Â¾Â®ÃƒÂ¿ÃŒÃ¬Â³Ã¶Ã“Í2¶à –¡¢Ã¿¶ÖÔÂ*ÓÍ1500 Ôª¼Ã*£¬Ã¿ÌìÃ*à Èë´ï3000Ôª£¬Ò»à êµÄ²úÖµ¾ÍÃ*Ç Â¶Ã—Ã*¶îµÄ2±¶¡£ ³ýÈ¥¿ªÖ§£¬Ã¿ „êÀûÈóÖÁÉÙÓ 50¶à ÍòÔª¡£¶øÐ ½®µÄÓ;®Óëà ‰Ã‚±±Ïà ±È£¬´¢à Â¿Ã“ëÓÍÖÃ*¶¼¸ü ¼Ã‘¡£

¡¡¡¡ÎÂÖÝÀÖÇ ¥ÂµÃ„ÍõÀϰ廹Ë µ£º¡°Ó;®²»± ˆÃƒÂºÂ¾Â®Â¡Â¢Â¿Ã³Â¾Â®Â£Â ·çÏÕҪСºÜ¶à *£¬ÒÔÇ°ÓÐ×öà º¿óµÄÅóÓÑ£¬à ’»Óöµ½¿óϳö *£¬Ç®¾ÍÈ«´ò Ã‹Ã‹Â®Ã*¯¡£×öÓà Â¾Â®ÂµÃ„ÉúÒâ·çÏ •ÃÂ¡ÃÂ©Â£Â¬Ã€Ã»ÃˆÃ³Ã’ ²×ã¡£¡±

¡¡¡¡¾Ý˵£¬Ò» ЩÈËÕýÔÍÄð× ©Â³Ã‰Â¡Â°Ã“;®Í¶× Ã*ÁªÃË¡±¿ª½øÐ ‚½®£¬ËûÃÇÈÏÎ ªÄÇÀïµÄÓÍÃ*· Ͷ×Ã*Ã*г¡ºÜ´ó £Â¬Ã“¦¾Û¼¯Ã*ðÀ ÐγɺÏÁ¦¡£¶ø ÔÚÕã½Â*£¬ÓÐРÃñÃ*óÀÏ°åÒ²Õ ½Ã”Úı»®×ųÕã½Â*Ã*¯ÓÍÉÌ »Ã¡Â£Â¬Ã”¤¼Ã*½«ÓÐ ¸Ã¼Â¶Ã µÄÕãÉ̼à ÈëÕâ¹ÉÈȳ±Öà Â¡Â£

¡¡¡¡¾Ý¼ÇÕßÁà ½â£¬ÎÂÖÝÈ˽à ¸Â¾Ã¼Ã*¯ÓͲúÒµµà „Ö÷Õ½³¡²¢·Çà »¾ÖÏÞÔÚн® £Â¬Ã”Ú¸Ã*Ëà ¡¢É Î÷µÈµØ£¬Ò²Ã*µ Ã*µÉÁÏÖÎÂÖÝÓ ÍÉ̵ÄÓ°×Ó¡£ ¶Ã¸ÃŽÃ‚ÖÝÓÍÉÌ¶à ¡°³´ÓÍÍÅ¡±× –ÑÛͬÑù·Ç³£ ¸ÃÃƒÂ°Â£Â¬ÂµÃ„È·£¬à ¿Ç°Ò²ÎÞ¼£Ïó ±Ã*Ã÷ËûÃÇÓС° ³Â´Â¡Â±ÂµÃ„ÏÓÒÉ¡Â

¡¡¡¡µ«Ò»¸öÃ*æ ¹ÖµÄÏÖÏóÃ*Ç£ ¬Ã‹Ã¤ÃˆÂ»ÃŽÃ‚ÖÝÈ˹ ºÂòн®Ó;® ÄÏûÏ¢±»´«µÃ¡ °ÓбÇ×ÓÓÐÑà ¡±£¬Íâ½çÈ´Ëà *ºõÒ»Ö±ÎÞ·¨Ö ªÃÃ¾Ã•Ã¢ÃÂ©Ã“;®Ô šÃ„ÄÀï¡£ÎÂÖÝà “ÍÉÌÒ»µ©Ì¤ÉÏ н®£¬¾ÍÏñÃ*© •Â¹ÃÃ‹ÃˆÃŒÃ*õÒ»°ã £¬ÐÐ×Ù±äµÃ¹î ÃØ£¬Ò»ÇÐÏà ¸à µÄÈ˾ù»Ø±ÜÌ ÂÛ¡£

¡¡¡¡ÔÚÄϽ®£¬ »Ä¼ÅµÄ¿â³µÏà Ã*ÇÄ¿Ç°È«½®¹ «ÃˆÃÂµÃ„˽ÈËÓ; ®½Ï¶à µÄµØ·½¡ £ÂµÂ±ÂµÃ˜ÂµÃ„¹ÙÔ±¡ ¢Õþ¸®¹¤×÷ÈËà ±¶¼Ã*Ôͼ»Ø±Üà ½ÈËÓ;®µÄ»° ŒÃ¢Â£Â¬ÃˆÂ»Â¶Ã¸ÂµÂ±ÂµÃ˜Ã *ÕͨµÄÀÏ°ÙÐà È´¶¼Ã÷¾µËÃ*µà £º¡°ÕâÀïÓÐË ½ÈË¿ª²ÉÃ*¯ÓÍ ¬Ôç¾ÍÀ´ÁË¡£ ¡Â±

¡¡¡¡100¶à λ˽Èà ‹ÃÂ¶Ã—Ã*Õß´ÓÁ½à êÇ°¾Í¿ªÃ*¼ÔÚà âÀïÍÚ¾òÒÀÃ*æ ¿ËÀï¿ËÕâ¸öÖ Â¹ÃºÃ*×Ã*¬·ÏÃ*úµ ÄÕû×°ÓÍÌï¡£à ’À¿óÁ½´Î±»ÖÐ *¯ÓÍ·ÅÃ*ú£¬Ö ÒòÕâÀïÓÍÔ´à ÐÏÞ£¬µØÖÃ*Ìõ¼ þ¹ýÓÚ¸´ÔÓ£¬ ª²É³É±¾¹ý¸ß ¬²»Ã*Ã*ºÏ´ó¹æÄ £×÷Òµ¡£

¡¡¡¡±¨ÔØ£¬ÖÐ Ã*¯Óͳ·³öºó£¬ Ã´ÃÃ‚ÁË286¿ÚÓ; ®Â£Â¬Ã*äÖв¿·Öà »Ö±ÔÚÒç³öÃ*¯à “Í£¬µØ·½Õþ¸®à ’ò´ËÌá³öÁË¡° *ÕÓÍ¡±µÄÒªÇà ³Â¡Â£Â´Ã“1993ÄêÃ*𣬠¿Ã¢Â³ÂµÃÃ˜Ã•Ã¾Â¸Â®Â¾ÃÂ ¿ÂªÃ*¼ÓëµØ·½Ãñà ªÃ*óÒµºÏ×÷£¬ ŽÂ¯ÃÃÃ‹Ã»ÃƒÃ‡Â¡Â°Ã*Õ ÓÍ¡±¡£2002Äê½ðº ̹«Ë¾³ÉΪÒÀ ¿Ã³ÂµÃ„Ã*µ¼Ã*¹ÜÀÃ*à •ÃŸÂ¡Â£

¡¡¡¡ÓÉÓÚÓͲà £Â½ÃÃ‡Â³Â£Â¬ÃƒÂ¿Â¿ÃšÂ¾Â µÄͶ×Ã*ÔÚ100Íòà ª×óÓÒ£¬Ë½Èà Ͷ×Ã*Õß·×·×Î …Ѷ¶øÀ´£¬Ä¿à °£¬½ðºÌ¾Û¼¯à Ë100¶à λ˽ÈËР¾®Ö÷£¬¿ª²ÉÁà 83¿ÚÓ;®¡£Ð¡¾ ®Ã–÷ÃǶÔÍⶼ± »Ã*ÓΪ½ðºÌµÄà ±¹¤£¬¶øÔÚÄÚ ¿£¬ËûÃǸü¶à  ÄÃ*ǺÏ×÷¶ø·Ç ¹ÃÃ“¶¹Øϵ£¬Ã¿ ¸Ã¶ÃˆÃ‹Â¶Â¼Ã“빫˾ ‡Â©Â¶Â©Â³ÃÂ°Ã¼ÃÂ*Òé ¡Â£

¡¡¡¡¾Ý˵£¬¿â ³ÂµÃ”Â*ÓеÄÄÚµà ÈËȺÖУ¬ÉÂÎ ·ÃˆÃ‹Â¡Â¢Â¸Ã*Ëà ÈË¡ ¢ºÓÄÏÈ˵ÄÈË *ý¾ÓÇ°Èý룬 ¸Ã•ÂºÃƒÃ“ëС¾®Ö÷ µÄÈËȺ¹¹³ÉÏà *µ±£¬Ã*äÖÐÉÂÎ ·Ã€ÃÂ°Ã¥Ã—î¶à £¬´ ³Ã”¼ÓÐÁù³ÉµÄà ;®Ã*ôÓÚËûÃÇ ¡Â£

¡¡¡¡ÒÀ¿ó¡°Ð» ¾øÍâ½ç²Î¹Û¡± £Â¬Ã*¼ÖÕ±£³Ö½÷ É÷£¬ÀïÃæÃ*Ç·à ÓÐÎÂÖÝÈË£¬Î ’ÃDz»µÃ¶øÖª¡ £

¡¡¡¡ÈËÃǹØÓà ÎÂÖÝÓÍÉ̵ÄÏ ûÏ¢£¬´ó¶à Ö»Ä ÃœÃ*Ç¡°µÀÌýÍ¾à µ¡±£¬²¢²»Îª¹ –¡£

¡¡¡¡¿´×¼Ã*õ»ú £¬¹û¶Ï²å×ã

¡¡¡¡ÁÖÕýÃ*½² ¹ýÃ*ÇÕ⼸ÄêÎà ‚É̽ø¾üÃ*¯ÓͲ ºÃ’µµÄÒ»¸öËõà °£¬ÔÚн®£¬à ŽÃ‚ÉÌÔçÒÑÇÄÈ »Ã‰Ã¸ÃÂ¸Â½Ã¸Ã*¯ÓͲ ºÃ’µÁ´ÌõµÄÿÒ »¸ö»·½Ú£¬Ëûà ‡Ã”Úн®µÄͶà Ã*£¬³ýÃ*¯ÓÍ¿ª ÉÍ⣬»¹Éæ¼° ÉÃ*·Óͽø¿Ú£¬à ŽÃ‚ÉÌ»Ã*ÒøÈÙ¾à Ã*ÇÒ»Àý¡£

¡¡¡¡»Ã*ÒøÈÙÃ*à н®²©¶ûËþÀ *ÃɹÅ×å×ÔÖÎ –ÝÌ©µÂóÒ×Óà ÃÃžÂ¹Â«Ã‹Â¾Â¶Â*Ã*³ ¤Â£Â¬ÃŒÂ©ÂµÃ‚¹«Ë¾Ô ´Ã”´²»¶ÏµØ´Ó¶ *ÂÞ˹¡¢¹þÈø¿ ‹Ã‹Â¹ÃŒÂ¹Â½Ã¸Â¿ÃšÂ³Ã‰Ã *·ÓÍ£¬È»ºóͨ¹ ý»ð³µ¡¢Ã*û³µÔ Ë»ØÀϼÒÕã½Â* ºÃÂ¶Â«Ã„ÏÑغ£Ã*¡à *ÐÏúÃ*Û£¬ÔÚÃ*¯à “ÍΣ»úµÄÃ*±ºò £Â¬Ã‰ÃµÃ–ÁÁ¬ÖÐÃ*¯ “Í¡¢ÖÐÃ*¯»¯Á½ ´Ã³Ã*¯Ó;ÞÍ·Ã*ì Ã‚µÄһЩ¹«Ë Ò²³ÉΪËûµÄ¿ Â»Â§Â¡Â£Â¾ÃÂ³Ã*£¬2004à „꣬»Ã*ÒøÈÙ´à ÖÐÑÇÏúÍùÄÚµ ˜ÂµÃ„½ø¿Ú³ÉÃ*·à Í´ï5Íò¶à ¶Ö£¬ ñÀûÃ*ýǧÍòÃÀà ”ª¡£

¡¡¡¡³ÉÃ*·ÓÍ½à ¿ÚÃ*ÜÏÞ¸ü¶à £¬ µÂ±ÃˆÂ»Â£Â¬Â»Ã±Ã€Ã»Ã’² *Ǹü¶à µÄ£¬»Ã* ÒøÈÙÔÚһЩÎà ‚ÖÝÓÍÉÌÑÛÀï ¶Ã ÉÙÓÐЩ¡°Ã*à ¼£ÈËÎµÄΠµÀ£¬ÔÚ´óСÃà Ã*óÏòÃ*¯ÓͲúÒ µÃˆÂ«ÃƒÃ¦Ã‰Ã¸ÃÂ¸ÂµÃ„± ³Â¾Â°ÃÃ‚£¬¸ü¶à Îà ÉÌÏñÁÖÕýÃ*½à »ÑùÑ¡ÔñÁËÂò Ó;®£¬ÕâÑùµà Ͷ×Ã*±Ï¾¹³É± ¾Â½ÃÃ‰Ã™Â¡Â£

¡¡¡¡¾ÝÁ˽⣬ ”çÔÚ20Ã*À¼ÍÄ©Î ‚É̾ÍÒÑÁãÐÇà ‡Â±ÃˆÃ«ÃÃ‚½®Ã*¯ÓÍ ’µ£¬×î½ü¼¸Äê ³öÏÖС¸ß³±£¬ ”ÚÃ*À½çÓÍÃ*·¼à ¸ñ³ÖÐø×߸ߵà „ÐÎÃ*Ã*Ï£¬¶à Ã* ½Ã*óÒµ¶¼³¢µ½Á ‹ÃŒÃ°ÃÂ·Â¡Â£Â¶Ã¸ÃµÃ’É Ã*Ã*¯ÓÍÒµµÄ¶à à *ÇÔÚн®¶à Äê ´Ã“Ã*ÂÉÌó»î¶¯ µÄÎÂÉÌ£¬Ã*äÖ Ã’»Ö§Ö÷ÒªµÄà Ã‚ÉúÁ¦Á¿¾ÍÃ*Ç “ÉÔÂ*ÏÈÔÚн ®Â·Ã§ÃƒÃ’Ò»Ã*±µÄ¡ °Â³Â´ÃƒÃžÃÃ…¡±Íɱ ¤Â¶Ã¸Ã€Â´Â¡Â£

¡¡¡¡2003Äêн®Ã Þ»¨Ã*Õ¹º·Å¿ªº 󣬴óÁ¿ÎÂÖÝà Î×Ã*½øÈëн® £¾Ý±¨µÀ£¬¡°2003 ÄêÒÔÎÂÖÝΪÃ* —µÄÃñ×Ã*µ½Ð ®Ã*Õ¹ºÃÞ»¨µÄà Ã*½ð³¬¹ý100ÒÚÔ £¬Ã*äÖнöÔÚÖ ·Ã’ª²úÃÞÇø°¢¿ ‹Ã‹Ã•ÂµÃ˜Ã‡Ã¸Â£Â¬Â¾ÃÃ ÐÉÏǧÎÂÖÝÈà Я×Ã*30ÒÚÔªÈëÃ* С£¡±µ±Ä꣬Ë æ×ÅÈ«ÇòÃÞÃ*РØů£¬Ð½®ÃÞ Ûһ·¿ñìÂ*£¬ ºÃœÂ¶Ã ÎÂÖÝÃÞÉÌ ³Ã…×ãÁËÑü°ü¡Â

¡¡¡¡×î¾ßµäÐÍ Ã”µÄÃ*ÇÎÂÖÝÓ €Â¼ÃŽÃÃ˜ÂµÃ„Ò»¸öà ½´å£¬2003Äê³õ£¬ ¸Ã´å¼¸¸ö¡°µ¯à ƒÃžÃ€Ã‰Â¡Â±(½«ÃÞ»¨ ¼Ã“¹¤³É±»ÈìµÈ ‰ÃºÂ»Ã®Ã“ÃÃ*ᵀÃ*à ÒÕÈË)³ï×Ã*µ½à ½®ÃÞÅ©¼ÒÃ*Õ ¹ÂºÃƒÃžÂ»Â¨Â½Ã¸ÃÃÂºÃ³Ã *Ú¼Ó¹¤£¬ÂýÂý µÃ˜Â£Â¬Â¼Â¸ÂºÃµÃ•Ã»Â¸Ã¶Â ´Ã¥Ã—ÓµÄÈ˶¼Ó µ½ÁËн®¡£µ Äêµ×£¬¡°µ¯Ãà ÀÉ¡±ÃǸ߼ÛÅ ×Ã*ÛÁËÈ«²¿ÃÞ ¨£¬È«´åÈË׬à ˽ü1ÒÚÔªµÄÀà Èó¡£¾Ý˵£¬Ïà ÔÚÀ´µ½ÄǸö´ ¥Ã—Ó£¬¡°±¦ÂÃ*¡ ±¡¢ ¡°±¼³Û¡±µÈÃû ³ÂµÂ²Â»Ã*±¿É¼û¡£

¡¡¡¡È»¶ø£¬2004Ä ªÂ£Â¬ÃÃ‚½®ÃÞ»¨´à ³Â·Ã¡Ã*Õ£¬ÃÞ¼ÛÖ ¨Â½ÂµÂ£Â¬ÃŽÃ‚ÖÝ¡°³ ´ÃƒÃžÃÃ…¡±ÕÛꪡ £ÃÞÃ*С°ÅÝÄÂ*¡ ±´µ¾¡ºó£¬²»É ™ÃŽÃ‚É̲»Ô¸Àëà ˆÂ¥Â£Â¬Ã‹Ã»ÃƒÃ‡ÃƒÃ´ÃˆÃ±Â µÃ˜Â·Â¢ÃÃ–ÁËÄÜÔ´ Σ»úÐÎÃ*Ã*Ï£¬ Ã*¯Óͼ۸ñµÄ¼à ͦºÍÓÕÈ˵ÄÀ ûÈó¿Õ¼ä£¬Òò´ Ë£¬¿ªÃ*¼×éÍÅ ºÂòÓ;®¡£

¡¡¡¡Óë¡°³´Ãº Ã…¡±µÈ·¢Õ¹¹ì ¼Â£ÃÃ ËÃ*£¬ÏÈÐÐ •ÃŸÂ»Ã±Ã*¤µÄÏûÏ¢ ´Â«Ã–ÁÎÂÖݺó·½ £¬ÓÖÓв»ÉÙÎ ‚ÖÝÈËЯ×Ã*¸° ®ÈëµÀ¡£

¡¡¡¡ÔÚһЩÎà ÉÌÑÛÀËæà ÅÎÒ¹úÓÍÃ*·Ã*Ð ³Â¡ÂµÃ„Ö𽥿ª·Å £¬ÒÔ¼°¹ú¼Ò¿ Ã*¼¶ÔÃñÃ*ó½øÈà Ã*¯ÓͲúÒµÔÚÕ ¾Â²ÃŸÃ‰ÃÂµÃ„·ö³Ö£ ¬Ãñ×Ã*½øÈëÃ*¯Ó ÍÁìÓòµÄÃ*±»úà ѾÂ*³ÉÃ*ì¡£

¡¡¡¡½ñÄê2Ô£ ¬Â¹ÃºÂ¼Ã’¹«²¼¡°·à ¹«¾Â*¼Ã36Ìõ¡±£ ¬ÃƒÃ·ÃÃ®Ã*¯ÓÍÓëµà §ÃÂ¦Â¡Â¢ÂµÃ§ÃÃ…¡¢Ìà ·¡¢Ãñº½µÈ ¶ÏÐÐÒµ½«Ïò·à ¹«¾Â*¼Ã·Å¿ª¡£ ¶ø¸ù¾ÝÎÒ¹ú¼Ó ÈëÃ*Àó×éÖ¯µà ³ÐŵÌõ¿î£¬Ãà ÄêµÄ12ÔÂ11ÈÕ£¬ ÎÒ¹ú»¹½«ÍêÈ« ·Ã…¿ª¹úÄÚ³ÉÃ* ÓÍÅú·¢Ã*г¡¡Â

¡¡¡¡4ÔÂ7ÈÕ¡¢4à Â13ÈÕ£¬ÉÌÎñ²¿ ½ÓÁ¬Ïò28¼ÒÃñÓ ªÃ*óÒµ·¢³ö¡°½ ¸Â¿ÃšÃ“ÍÅÃ*ÕÕ¡± £Â¬Ã’²ËÃ*ºõÔ¤Ã*¾ ×ÅÃ*¯ÓÍ¡°¶ÔÄ šÂ¿ÂªÂ·Ã…¡±µÄ¹ý³ ŒÂ½Â«Ã’ªÌáËÙ¡£¶ ÔÃ*г¡ÀúÀ´Ðá õÃôÈñµÄÎÂÉÌà •Ã½Ã”Ú×¥½ôÃ*±¼ä ½Ã¸ÃˆÃ«Ã*¯ÓÍÁìÓò ¡Â£

¡¡¡¡¼ÇÕß»ñϤ £¬ËäÈ»£¬Ä¿Ç ÎÂÉ̶à Ã*ÇÃ*ý°à ™ÃÃ²Ã”ªµÄͶ×Ã*¹ æÄ££¬ÉÐδ³Éà *øºò£¬µ«ºÜ¶à È ËÏà ÐÅ¡°ÐÇÐÇà –®»ð¿ÉÒÔÁÇÔ *¡±¡£Ð½®Õã½ *Ã*óÒµÁªºÏ»áÎà ‚ÖÝÉÌ»áÃØÃ*é³ ¤Â¡Â¢ÃÃ‚½®ÐÂÀÖà ¶×Ã*¼¯ÍÅÓÐÏÞ ¹Â«Ã‹Â¾Â¶Â*Ã*³¤»Ã* Ã»Ã‡Â®Ã”ø¶ÔýÌå Ö±ÑÔ²»»ä£º¡ Ã*¯ÓÍÃ*ÇÎÒÃÇÔ Úн®ÏÂÒ»²½ ¢Õ¹µÄÖصãРÃ‹Â²ÃºÃ’µ¡£¡±

¡¡¡¡¼Ð·ìÖÐÉú ´æ

¡¡¡¡ÔÚн®Í¶ ×Ã*Ó;®£¬Ò²² ·ÇËÂ*¶¼ÄÜÂúÔ ضø¹é£ºÒ»Î»¶ «Â±Â±ÂµÃ„Å®¾®Ö÷£ ¬½«70ÍòÔªµÄ»ýà Ã®ÃˆÂ«Â²Â¿ÃÂ¶ÃˆÃ«Â£Â¬Âµ ÎÓÍδ³ö£¬¼¸º µÂ±Ã€Ã€Â£Â£Â¬ÃÃ–Õýà *½µÈÈËÒ²Ôø¸Ð ¿Â®Â£Â¬Â¿ÂªÂ²Ã‰Ã*¯ÓÍ ¾ÃÃÃ±Â¶Ã„²©Ò»Ñù £¬ËÂ*Ò²²»Öªµà ¹ºÂòµÄÓ;®Ä ܲɳö¶à ÉÙÓÍà €Â´Â¡Â*¡Â*

¡¡¡¡µ«×Ã*±¾µÄ ½Å²½»¹Ã*ÇÒò¿ µ½ÁË¿ÉÄÜ´æÔ šÂµÃ„¾Þ´óÀûÈó¼ ŒÃÃ¸ÃÃ²ÃÃ‚½®Âõ½ ¸Â£Â¬Ã”ÚÄϽ®ÎÚÇ ¡ÏØͶ×Ã*1300¶à Íò ”ªÓÚÌìÈ»Ã*ø¹© Ã*øµÄÎÂÖÝÈËÖ §±¦»á³ÐÈÏ£º¡ °Ã–»ÒªÕþ²ßÔÃ*Ð Ã*£¬ÎÒÃǿ϶¨à ªÍ¶Ã*¯ÓÍ¡¢ÌìÈ »Ã*øµÄ¿ª²É£¬à âÀïµÄÀûÈóÃ*Ç ×î¸ßµÄ¡£¡±

¡¡¡¡ÈËÃÇ×¢Òà ¢ÂµÂ½Â£Â¬Ã„¿Ç°£¬Ãà ±Ã—Ã*ÔÚÃ*¯ÓÍ¿±Ì ½Â¡Â¢Â¿ÂªÂ²Ã‰Â·Â½ÃƒÃ¦Â¶Â ¼Ã*ܵ½Õþ²ßµÄÑ Â¸Ã±Â¿Ã˜Ã–Ã*£¬È¥Ä êÒÑÓÐÉÂÎ÷´ó …úСÓ;®±»µØ ·Â½Ã•Ã¾Â¸Â®Ã*ջصÄ ÏûÏ¢¡£¸öÌåͶà —Ã*ÄÜÁ¦½ÏСµÄ ŽÃ‚É̲¢²»¾ß±¸ ¶Ã€ÃÂ¢Â¿ÂªÂ·Â¢ÂºÃÃÂ¶Ã “͵ÄÌõ¼þ£¬µ«à ‹Ã»ÃƒÃ‡Ã“ÖÃ*ÇÈçºà Äܹ»ÔÚн®Ó ÃŒÃ¯Â¡Â°ÃÂ¡Ã*ÔÅ£µ ¶Â¡Â±ÂµÃ„ÄØ£¿

¡¡¡¡¾ÝÁ˽⣬ ŽÃ‚ÉÌͶ×Ã*н Ã*¯Ó͵ÄÖ÷Òª¾ *Óª·½Ã*½Ã*Ç£¬¹ ’¿¿µ±µØÃ*¯Ó͹ «Ã‹Â¾Â»Ã²Â¿Â±ÃŒÂ½Â¹Â«Ã‹ ¾Â¸Ã£Â¡Â°ÃÂªÃ“ª¿ª· ¢Â¡Â±Â£Â¬Â¶Ã¸Ã•Ã¢Â±Â³ÂºÃ Éî²ã´ÎµÄºËÐà „Ã*äÃ*µÃ*Ç£¬ÎÂà ÌÓëµØ·½Õþ¸®à ±½Ó»ò¼ä½ÓµÄ ¡Â°Â»Â¥Ã–ú¡±¡£

¡¡¡¡ÔÚһЩµØ Çø£¬µØ·½Õþ¸® ¼·ÈëÃ*¯ÓͲúÒµ µÄÃ*ÈÇÐÐÄÉõÖ ÁÇ¿ÓÚÃñ¼ä×Ã* ¾£¬ÔÚÏÖÓеÄ –Ã*¶ÈÏ£¬ÓµÓà Ã“ÍÔ´¾ÍÒâζ× ÅÓµÓÐÌá¸ß²Ã*à •Ã¾Ã*ÕÈëµÄ·¨±¦ ¡Â£

¡¡¡¡¼ÇÕßÁË½à £¬³öÓÚ¶ÔһР©Ã‚äºóµØÇøµÄÕ չˣ¬Ã*µ¼Ã*²Ùà ÷ÖУ¬¹ú¼ÒÒ² »Ã¡Â¸Ã¸Ã“èÕâЩµØ ·Â½Ã•Ã¾Â¸Â®Ã•Ã¹ÃˆÂ¡Ã“Í Ô´µÄ»ú»á¡£

¡¡¡¡µØ·½Õþ¸® µÃƒÂµÂ½Ã“;®ºó£¬à ”Ù½èÖúÃñ¼ä×Ã* ±¾µÄÁ¦Á¿½øÐÐ ¿ÂªÂ²Ã‰Â¡Â£Â¾ÃÃ‹ÂµÃÃ‚ ½®Ã*¯Ó͹ÜÀÃ*¾à ÕýÔÚÓëÃñÓªÍ ¶Ã—Ã*ÕßǢ̸£¬à ¼±¸ÑûÇëÃñ¼äà Ã*±¾ºÏ×÷¿ª²É µÂ±ÂµÃ˜ÂµÃ„±ß¼Ã*ÓÍ ¾Â®Â£Â¬Ã“;®Ã*ýÄ¿ ¿Ã‰Ã„ÜÔÚ200¿ÚÒÔà Ï¡£

¡¡¡¡ÕâÌõÏûÏ¢ –±½Óµã³öÁËÎà É̹ºÂòµÄÓ; ®ÂµÃ„¡°Òªµã¡±£ ¬Â¡Â°ÃŽÃ’ÃÇÂòµÄà *äÃ*µ¶¼Ã*ÇСÓÍ ¾Â®ÂºÃÃÂ¡Ã*ø¾®£¬à ÐһЩÒѾÂ*¿ì ±Â»Â¿ÂªÂ²Ã‰ÃÃªÃÃ‹Â£Â¬ ½Ã¶Ã“à Ò»µãµãµÄ Ã*¯ÓÍ£¬ÈÕ²úÁ¿ Ò²²»¹ý¼¸Ã*®Í° ¡Â£Â¡Â±ÃŽÃ‚É̳аü µÃ„ÕâЩ±ß¼Ã*·Ï *úÓ;®£¬ÔÚÃ*¯ Ó͹ÜÀÃ*¾ÖÄÚ² ¿Â³Ã*Ϊ¡°µÍЧ¾ ¡±¡£

¡¡¡¡¶ÔÓÚÎÂÖà Ã“ÍÉ̵ÄÓ¯Àûà þµÀ£¬Ã½ÌåÔøà …û¶£¬ÓµÓÐÃ*¯ ÓÍ¿±Ì½ºÍ¿ª²É ȨµÄµ±µØÃ*óÒ °ÑС²úÁ¿Ó; µÄͶ×Ã*ȨתÈà ƒÂ¸Ã¸ÃŽÃ‚É̺ó£¬Îà ‚ÉÌÐëÉϽ»Ò»¶ ¨µÄ¼Ã*»®ÓÍÁ¿ ¬»ò½ÉÄÉË«·½ ”¼¶¨µÄͶ×Ã*¶î ¡£¶øÎÂÉÌÉϽ ÁË¡°¼Ã*»®ÄÚ¡ ±Ã”Â*ÓÍ£Ÿ»ò³ÉÃ* ·ÓÍ¡¡ºó£¬Ã*Öà ÐÍùÍù»¹ÓÐÏà µ ±²¿·Ö¡°¼Ã*»®Í ⡱ÔÂ*ÓÍ£¬¿Éà ±½Ó³öÃ*ÛÒ²¿É ¼Ó¹¤³öÃ*Û£¬Õà ÕýÃ*ÇËûÃǵÄà ÷Òª¡°ÀûÈóÇþ µÃ€Â¡Â±Â¡Â£

¡¡¡¡Ã*г¡²¢²»à “÷¸³î£¬2004Äê¹à ºÂ¼Ã*ÓͼÛһ·¸ ßÕÇÃ*±£¬Ð½®à ³Ã*жà Ã*ý±ö¹Ý¡ ¢¾Ã*µêµÄ¿Í·¿à ¡Âú´ÓÎÒ¹úÖÐ ¡Â¢Â¶Â«Â²Â¿ÂµÃ˜Ã‡Ã¸Ã€Â´ µÃ„ÂòÓÍÕߣ¬Óà Â³Â¤Ã*Úµ¹Ó͵ġ °Ã“ͺÄ×Ó¡±£¬à ²ÓС°È±ÓÍ¡± µÃ„Ã*óÒµ´ú±Ã*¡£

¡¡¡¡Í¬Ã*±£¬µÃà ’æÓÚÃñ×Ã*¿ª²É µÄÓ;®½Ï¶à £¬ һЩÃñ×Ã*Á¶Óà ³§ÉúÒâÒ²ËæÖ ®ºì»ð£¬2003ÄêΠÉÌÔÚн®Ð½ ¨2×ùСÐÍÁ¶Óͳ §Â£Â¬2004ÄêÓÖͶ×à *½üǧÍòÔªÔö½ ¨ÃÃ‹1¸ö¡£¾ÝÁ˽ ¢Â£Â¬ÃƒÃ±Ã—Ã*Á¶Óͳ §Ã’²¶à Ã*ÇÒÔ¹Ò ¿Â¿ÂµÃ„ÐÎÃ*½²Ù×÷ ¡Â£

¡¡¡¡È»¶ø£¬Ò» Â©ÃŽÃ‚ÉÌÒ²²»ÎÞ µ£ÓÇ£º¡°ÎÒÃà ¾ÍÏñÔÚÕþ²ß±à ŸÃ”µ×߸ÖË¿£¬à æÃ*±¶¼¿ÉÄܵøà äÏÂÀ´¡£¡±ÓÐ ˆÃ‹Â·Â´Ã“³£¬¡°¸ö ±Ã°ÂµÃ˜Ã‡Ã¸Â£Â¬ÃÃˆÃ*Ç ”Ã*ÐÃ*ÎÂÉÌ¿ª²à Ã*¯ÓÍ£¬µÈͶÈë ´óÁ¿×Ã*½ð£¬¿ª ²Ã‰ÂºÃ³Â£Â¬Ã“Ö½«Óà ûÃ*ÕÁË¡£¡±

¡¡¡¡»¹ÓÐÎÂÉà ±§Ô¹£¬ÒòΪÃ* ÓͲúÒµµÄ¢¶ ÃÃ”£¬ËûÃÇ»¹» áÃ*ܵ½¹úÓÐÃ*¯Ó ͹«Ë¾µÄ¼·Ñ¹ ¬Ã*äÃ*µ£¬ËûÃÇ µÃƒÂµÂ½ÂµÃ„ÔÂ*ÓͲú Â¿Â£Â¬Ã“ëн®¾Þ ´Ã³ÂµÃ„Ã*¯ÓÍ×Ã*Ô Ïà ±È£¬Éٵÿà Á¯¡£

¡¡¡¡ÔÚÓëн ½ôÁÚµÄÇà º£²à ´ïľÅèµØ£¬Áà *һȺ˽È˾®Ö ·Ã’ѾÂ*ÏÝÈëÁËà §¾³¡ª¡ªÔÚ»¨Í Á¹µÕâ¸ö²»ÎªÍ ¢Â½Ã§Ã–ªÏþµÄ»Äà *§±ßÇø£¬100¶à ¿Ú “;®µÄ˽ÈËÒ µÃ–÷£¬´Ó2004Äê11Ôà ‚µ½Èç½ñ£¬Ã»Óà Ã*Õµ½¹úÓÐÃ*¯Ó Â¹Â«Ã‹Â¾Ã’»·ÖÇ® ÄÓÍ¿î¡£

¡¡¡¡2003Ä꣬É ±µÄÓ;®±»µØ ½Õþ¸®Ã*ջغó ¬Ò»Ð©ÓÍÉÌת •Â½Ã‡Ã º££¬ËûÃà µÃµ½Çà º£ÓÍÌà µÄÃ*ÚȨ£¬±»¶¨ ÒåΪ¡°Ã*¯ÓÍ·ç ÏÕͶ×Ã*¡±£¬ºÏ ·¨µØ½øÐб߼Ã*à Â¡Ã“;®µÄ¿±Ì½ ¿ÂªÂ²Ã‰Â£Â¬Ã‹Ã¹Ã“вú ³Ã¶ÂµÃ„Ã*¯ÓͱØÐë ½Â»Ã“ɹúÓÐÓÍÌà ¹«Ë¾Ã*Õ¹º¡£

¡¡¡¡Çà º£µÄÏû Ï¢ÁîÉÃ*ÔÚн µÄÎÂÖÝÓÍÉÌÐ ÄÉúÓÇÂÇ£¬Ò Ð©ÓÍÉÌÐÎÈÝ£ ¡°Ã*¯ÓÍÃ*Ç¿é·à *È⣬Äãǧ·½°à ¼Ã*¼·½øÈ¥£¬ºà ²»ÈÝÒ×ÇÀÁËà »Ð¡¿é£¬µ«Õæà ýÒ§µ½×ìÀà •Ã¢Ã‘ùÄÇÑùµÄ

echinishiliq
11-05-05, 22:21
yukiriki hewerining adersi:

http://www.secretchina.com/ 5 aining 11 kuni

Rozi Tohti
12-05-05, 03:48
dostum, muhim nersiler bolsa terjume qilip yaki mezmunini uyghur che yezip qoysingiz. chet elde yaxawatqanlarning kopunchisi hitay che bilmeymiz.rehmet sizge.